5
Yiṯ jin ’Kuc̱u Is mo dhali Ari Ḵa’bal mo
Dhali aha/ mishkina ki me’da bim poros gi a’di jin c̱a’bki’da p̱owa ḵursi ma maliḵ mo tani a’di ta’d gi yiṯ jin ’kuc̱kunu is mo jin ’kwarkunu gwo nycine/ mo dhali ap̱om piti mo si’da/, a’di jin ’dap̱kunu ’twa/ ka ’diŋkila/ kun ’dap̱ a’di ’twa/ kun ’koni pesu/ mo. Dhali aha/ p̱arkina man’doyu gwo e mo jin ’bitha’bi’th mo jin bahki gwo mo ki ’twa/ jin caaca mo jin o gwo mo ki: Aja a’di jin ha me’d ki haŋ gana/ mo mmobene’d gwo jin ’kwaru ap̱o/ yiṯ yansan mo dhali ḵaca ’diŋkilam piti mo? Dhali jan ṯal ’deŋ kamu/ yisa di’di momis mo walla ap̱o/ mony’cesh mo walla e bwaŋ’kwariny mony’cesh mo jin midi mish a’di ḵa’d mo, yiṯ yansan jin ’kuc̱u is mo walla mmohil gwo jin ’kwaru e bwaman a’di mo be. Dhali aha/ gwokina kagahara mo haali/ ṯal ’deŋ kamu/ yisa gamkunu mo jin ha me’d mo mmoḵa’d gwo yansan jin ’kuc̱kunu is mo walla mmohil gwo kun ’kwarkunu ibwaman a’di mo be. Dhali yan’ko’d wathin ṯal ’de/ ’peni ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ oki aha/ gwo mo ki: Dhalku/ ki ko mo ma. Hili mo mo ma, Adhop ma waḵ ma Yahuuda/ dhali Abirman ma Dawuu’d, a’di p̱iki mii e mo be. Wakan a’di, a’di imidi mish yiṯ yansan jin ’kuc̱u is ḵa’d ’twa/ mo dhala ’diŋkila/ kun ’koni pesu/ kun ’dap̱kunu a’di ’twa/ mo.
Dhali mbwaman ma ḵursi ma maliḵ mo dhali to/e kun ’koni doŋon kun ’kon ki e mo dhali ibwaman ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ mo tani aha/ p̱arkina Ari Ḵa’bal e mo mmodosh mo. A’di wana e ki a’di jin ’koshkunu mo, ki ce kun ’koni pesu/ ime’d mo dhali ka pinya/ e kun ’koni pesu/ mo, uni gun ta shi/in ma Arumgimis kun ’koni pesu/ mo, uni gun hashkunu mo eya ris mony’ceshi ’baar mo. Dhali a’di yaki’d mo dhali bu’thki yiṯ yansan jin ’kuc̱kunu is mo ’peni me’da bim poros gi a’di jin c̱a’bki’d eya ḵursi ma maliḵ mo. Dhali ki a’di bu’thki yiṯ yansan jin ’kuc̱u is mo tani to/e kun ’kon ma p̱o/i doŋon kun ’kon ki e mo dhali ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ kun ’koni iss ’kwanimpa ’de/ i’ce’dka doŋon mo tani ṯa’kkina ’ceshi bwambori Ari Ḵa’bal mo. Uni ’baar ka ’deṯe/ ’deṯe/ bu’thkina dheŋdhenye/ mo dhali toŋ’kul bwa kun tana sahan ’dolkon gana/ mo kun ’tu’dkunu mo ka ’bicajwahar mo jin ta mon’tho gi uni kun dhunu ki she/ ki dhelel dhelel mo. Dhali uni yuḵki gway this mo mmo/o gwo mo ki:
/E a’di ta a’di jin ha me’d mo mmobu’th yiṯ yansan jin ’kuc̱u is mo dhali mmoḵa’da ’diŋkilam piti jin ’dap̱u a’di ’twa/ mo,
haali/ /e ’koshkunu jwa mo, dhali ka bas pini mo tani /e wanki ’kwani ’ba/ mo goma Arumgimis mo
’peni arisa waḵ kun ’ko ’kwani e ki she/ ki
she/ mo dhali ’peni aris ’twa/ kun wala ’kwani ki she/ ki she/ mo dhali ’peni ’kwani kun ’kona e ki she/ ’peni tiya mo dhali ’peni kal gi ’kwaniny’cesh/ mo
10 dhali /e ki nyoŋ uni ki ’peŋkuman bampa/ mo dhali /e ki dhu uni ki igasiis goma Arumgimis bana mo
dhali uni mini ta tap̱a mo e mony’cesh yansan mo.
11 Yan’ko’d aha/ ki hil mo mo dhali aha/ ciḵkina rakin jin rayunu/ mo ka kul is ’pena ḵursi ma maliḵ mo dhali to/e kun ’kon ki e mo dhali gwanyjaḵaŋ ’kwani mo tani ’twa/ gi iman’doyu gwo ka ris dhali ka ris uni ka ris kun molu deŋ e mo dhali ’twaŋ ’kwani alip̱ alip̱ mo, 12 mmo/o gwo ka dhan ’twa/ kun caaca mo ki: A’di ta a’di jin ha me’d mo. A’di jin ta Ari Ḵa’bal jin ’koshkunu mo mmobu’th mom’bi’th mo dhali pa mo dhali moyuḵ mo dhali mo jin eḵa/ eḵ mo dhali montaḵ mo dhali monyca mo dhali mom’bor mii mo. 13 Dhali aha/ ciḵkina ris to ’baar mo ka ’deṯe/ ’deṯe/ kun uḵkunu mo kun ’kon e momis mo dhali kun ’kon e mony’cesh mo dhali kun ’kon e bwaŋ’kwariny mony’cesh mo dhali e bwaŋ ḵumma/ yi’de/ mo dhali aris uni ’baar mo kun ’koni bwaman mo tani o gwo mo ki: E a’di jin c̱a’bki’da p̱owa ḵursi ma maliḵ mo dhali e Ari Ḵa’bal mo ki mom’bor mii midi di mo dhali montaḵ mo dhali monyca mo dhali mo/eḵ mo gom ki sule/ mo dhali ki sule/ mo. 14 Dhali to/e kun ’kon ma p̱o/i doŋon mo kun ’kon ki e mo tani o gwo mo ki: Amen, dhali ’kwaniŋ gwanyjaḵa/ ṯa’kkin mo dhali luŋ a’di mo be.