8
A’diŋkila/ jin ’Kon ma P̱o/i Pesu/ mo dhali Toŋ’kul Bwa jin Ta ’Dolkon Gana/ mo jin Duḵkunuwa ’Bicajwahar mo
Ki Ari Ḵa’bal ’ceeki’da ’diŋkila/ ’twa/ mo jin ’kon ma p̱o/i pesu/ mo tani mo doshki’d ki biyuu e momis mo ki ari mo mo jin wana e ka nusa saa mo. Dhali yan’ko’d aha/ p̱arkina iman’doyu gwo kun ’koni pesu/ e mo, uni gun doshkini bwambor ma Arumgimis mo, dhali apoome/ ’koni pesu/ c̱ikunu uni mo. Dhala man’doyu gwoŋ kamu/ p̱u’dki’d mo dhali doshki’d mo e mo ma gwaṯa/ jin duḵkunuwa ’bicajwahar mo ki toŋ’kul bwa jin ta ’dolkon gana/ mo jin duḵkunuwa ’bicajwahar ime’d mo. Dhali a’di c̱ikunuwa ’bicajwahar kagahara mo mmoce e ki mon’tho ma ris uni gun dhunu ki she/ ki dhelel dhelel mo ap̱o/ mo ma gwaṯan to jin ta toŋ’kul bwa mo jin ta ’dolkon gana/ mo mbwambor ma ḵursi ma maliḵ mo, dhali aku’d ma ’bicajwahar a’di cuki mis mo nyaḵki mon’tho gi uni gun dhunu ki she/ ki dhelel dhelel mo ’peni me’d ma man’doyu gwo jin doshki’di bwambor ma Arumgimis mo be. Dhali yan’ko’d aman’doyu gwo bu’thki toŋ’kul bwa jin duḵkunuwa ’bicajwahar mo dhali a’di ki ’tu’d a’di ka kap̱any o’d mo ’peni mo ma gwaṯa/ mo dhali a’di ki yeḵ a’di ap̱o/ mony’cesh mo, dhali kontor ma sho’k gwoki’d ki gur gur mo dhali dhan rakin caaca mo dhali awar dhwa/a’dki’d ki dhwa/a’d dhwa/a’d mo dhali adhan mony’cesh yiḵinki is mo be.
Arisa Poome/ mo
Dhali iman’doyu gwo kun ’koni pesu/ kun tan ga poome/ kun ’koni pesu/ mo tani uni thosonki is mo mmodhal uni me’d mo be.
Dhala man’doyu gwo jin ṯwa/a/ a’di dhalki’da poomem piti me’d mo dhala wasa/ dhali o’d baṯẖki a’di isho’k mo mmo’cur e ka bas mo, uni kun ṯa’kkina p̱o/ mony’cesh mo be. Dhali ’ban gi mony’cesh jin ’kon ma p̱o/i kwara mo tani a’di kop̱kunu ki o’d mo be dhali ’ban gi bwanycwaŋ kamu/ jin ’kon ma p̱o/i kwara mo tani a’di kop̱kunu ki o’d mo be dhali arisa shon dhii/ini ’baar mo tani uni celkunu ki o’d mo.
Dhala man’doyu gwo jin ’kon ma p̱o/i su/ mo tani dhalki’da poomem piti me’d mo be dhali dhan toŋ kamu/ caaca kagahara mo, wana e ka dhan wosha turga/ mo jin c̱i’thkunu ki o’d mo, dhali a’di biṯkunu e bwaŋ ḵumma/ yi’de/ mo dhali ’ban gi ḵumma/ yi’de/ jin ’kon ma p̱o/i kwara mo tani warki’d ka bas mo dhali ’ban gi to/e kun ’kon ma p̱o/i kwara kun ’kon ki e mo tani uni wukin mo e yi’de/ mo dhali ’ban ma ḵur kun ’kona ’bani kwara mo tani uni ’ce’dkunu sho’k mo be.
10 Dhala man’doyu gwo jin ’kon ma p̱o/i kwara mo tani dhalki’da poomem piti me’d mo dhali adhana cul biṯki’d ’peni momis mo mmodhel mo mo me’d dhantho/ mo be dhali a’di biṯki’d eya ’ban yi’de/ kun ’kon ma p̱o/i kwara mo dhali ap̱o/ yi’de/ jin kasha e ki kash mo be. 11 Dhali gway ma cul yansan mo tani a’di yuḵkunu gway ka ṯap̱ mo. Dhali ’ban gi yi’de/ jin ’kon ma p̱o/i kwara mo tani warki’d ka ṯap̱ mo dhali ’kwani ka ris wukin mo ’peni yi’de/ yan mo be haali/ yi’de/ c̱a’bki ḵa/ ḵa/ mo.
12 Dhala man’doyu gwo jin ’kon ma p̱o/i doŋon mo tani dhalki’da poomem piti me’d mo, dhali ’ban ma tente/ jin ’koni kwara mo tani a’di pwaṯẖkunu ’ban mo dhali ’ban ma ppe jin ’kon ma p̱o/i kwara mo dhali ’ban ma cul jin ’kon ma p̱o/i kwara mo, wakan ki ’ban gi moŋkush buni jin ’kon ma p̱o/i kwara mo tani warki’d ki mondhurumi’d mo. Dhali ’ban gi montee jin ’kon ma p̱o/i kwara mo tani a’di nonu mo ’peni mo jin ’twaḵki mo mo dhali wakan si’da/ ’ban gi mon’thiny jin ’kon ma p̱o/i kwara mo be.
13 Dhali yan’ko’d aha/ hilkina mo mo dhali aha/ ciḵkina wulu/ jin ’therki ko mo ka dhan ’twa/ jin caaca kagahara mo me’d jin p̱ekina a’di isi bwaman momis mo ki: Wayyi, wayyi, wayyi e uni gwansan kun ’koni mony’cesh mo ka poomen tiya ’konu mo mmodhal me’d mo, a’di jin mura iman’doyu gwo kun ’koni kwara mmop̱i mo be.