୧୦
ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ
୧ କାଇସରିୟା ନାଗାର୍‌ରେ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ, ଇନିଃ “ଇଟାଲିରେନ୍‌ ପାଲ୍‌ଟାନ୍‌” ନୁତୁମଃତାନ୍‌ ରୋମାନ୍‌ ପାଲ୍‍ଟାନ୍‍କଆଃ ମିଦ୍‌ଶାଅ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ ତାଇକେନାଏ । ୨ ଇନିଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‍ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ । ଇନିଃ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌‌କେକ ବର ତାଇକେନା । ଇନିଃ ଗାରିବ୍‌ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କକେ ଦେଙ୍ଗାକତାନ୍‌ ତାଇକେନା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାଏ ବିନ୍ତିତାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୩ ମୁସିଙ୍ଗ୍‌ ତାର୍‌ସିଙ୍ଗ୍‌ ଆପି ଘାଡ଼ି ହବାଅଃତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାକରେ ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ରେ ପୁରା ନେଲ୍‌କେଦା ଯେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଇନିଃକେ ହାକାଅକିୟା, “ଏ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ।”
୪ ଇନିଃ ବରତେ ଦୁଁତ୍‌ସାଃତେ ନେଲ୍‌କେଦା ଆଡଃ କାଜିକିୟାଏ, “ହେ ଗମ୍‌କେ, ଚିନାଃମ୍‌ କାଜିତାନା ?” ଦୁଁତ୍‌ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କିୟାଏ, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆମାଃ ବିନ୍ତି ଆଡଃ ଦାନ୍‌ ଏମଃରେ ସୁକୁଆକାନା ଆଡଃ ଇନିଃ ଆମ୍‌କେ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନା । ୫ ନାହାଁଃ ଶିମୋନ୍‌ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼କେ କେଡ଼ାଆଉ ନାଗେନ୍ତେ ହଡ଼କକେ ଯୋପ୍‌ପାତେ କୁଲ୍‌କମେ । ୬ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଦରେୟା ଗେନାରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ଶିମୋନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ମୁଚିଆଃ ଅଡ଼ାଃରେ ପେଡ଼ାହଡ଼ ଲେକାଏ ତାଇକେନା ।” ୭ ନେଆଁ କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଦୁଁତ୍‌ ସେନଃୟାନାଏ । ଏନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ବାର୍‌ହଡ଼୍‌ ଦାସିକିନ୍‌କେ ଆଡଃ ମିଆଁଦ୍‌ ସିପାଇ, ଅକଏଚି ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ, ଇନିଃକେ କେଡ଼ାଆଉକିୟା । ୮ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁକେ ସବେନାଃ ଉଦୁବ୍‍କେଦ୍‌ତେ ଯୋପ୍‌ପାତେ କୁଲ୍‍କେଦ୍‍କଆ ।
୯ ଏଟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁ ଯୋପ୍‌ପା ସାହାର୍‌ତେ ସେଟେରଃତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ମାହାଲା ଅଡ଼ାଃରେୟାଃ ଚେତାନ୍‌ କୁଠାତେ ବିନ୍ତି ନାଙ୍ଗ୍‌ ସେନ୍‌କେନାଏ । ଇମ୍‌ତାକ ତିକିନ୍‌ସିଙ୍ଗି ହବାଅଃ ତାଇକେନା । ୧୦ ପାତ୍‌ରାସ୍‌କେ ପୁରାଃଗି ରେଙ୍ଗେଃକିଃ ହରାତେ ଜେତ୍‌ନାଃ ଜମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କିୟା । ଜମେୟାଃଁ ସେକାଡ଼ଃତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ ନାମ୍‌କେଦାଏ । ୧୧ ଇନିଃ ସିର୍ମା ନିଜାକାନ୍‌ ଆଡଃ ଏନାଏତେ ମିଆଁଦ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଚାଦାର୍‌ ଲେକା ଉପୁନିୟା* କଚାରେ ଡୁଙ୍ଗାକେଦ୍‌ତେ ଅତେ ଚେତାନ୍‌ତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁଃତାନାଏ ନେଲ୍‌କେଦା । ୧୨ ଏନାରେ ଚିମିନ୍‌ ରାକାମ୍‌ରେନ୍‌ ଜାଁତୁ, ଅତେରେ ରେଙ୍ଗାଅଃତାନ୍‌ ଜାଁତୁ ଆଡଃ ବିର୍‌ରେନ୍‌ ଅଡ଼େକ ତାଇକେନା । ୧୩ ଆଡଃ ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଏ, “ଏ ପାତ୍‌ରାସ୍‌, ବିରିଦ୍‌ମେ ଆଡଃ ଗଏଃକେଦ୍‌ତେ ଜମ୍‍କୁମ୍ ।”
୧୪ ମେନ୍‌ଦ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ କାଜିକେଦାଏ, “କାହାଗି, ପ୍ରାଭୁ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିଉଲାଅଗି କା ଫାର୍‌ଚିୟାକାନ୍‌ ଚାଏ ସତ୍‌ରାକାନ୍‌ ଜମେୟାଁଃ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ଜମାକାଦା ।”
୧୫ ଇନିଃ ଆଡଃମିସା ଏନ୍‌ ଲାବ୍‌ଜା ଆୟୁମ୍‌କେଦାଏ, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକ୍‌ନାଃକେ ଫାର୍‌ଚିକାଦା, ଆମ୍‌ ଏନାକେ କା ଫାର୍‌ଚି ମେନ୍ତେ ଆଲମ୍‌ କାଜିୟା ।” ୧୬ ନେ'ଲେକା ଆପିସାତେ ହବାୟାନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ଚାଦାର୍‌ ଇମ୍‌ତାଗି ସିର୍ମାତେ ରାକାବ୍‌ୟାନା ।
୧୭ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆୟାଃ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ଉଡ଼ୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅଃତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କକେ କୁଲାକାଦ୍‌କ ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁ ଶିମୋନ୍‌ଆଃ ଅଡ଼ାଃ ନେଲ୍‌ଉରମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରାଚାରେୟାଃ ବଲଦୁଆର୍‌ତାଃରେ ତିଙ୍ଗୁକାନ୍‌କ ତାଇକେନା । ୧୮ ଇନ୍‌କୁ ହାକାଅକେଦ୍‌ତେ କୁଲିକେଦାକ, “ଶିମୋନ୍‌ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ପେଡ଼ାହଡ଼ ନେତାଃରେ ମେନାଇୟାଚି ?”
୧୯ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇମ୍‌ତାଜାକେଦ୍‌ ଏନ୍‌ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମେ ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା, ଇମ୍‌ତା ଆତ୍ମା କାଜିକିୟାଏ, “ଆୟୁମ୍‌ଲେମ୍‌, ଆମ୍‌କେ ଆପିହଡ଼ ଦାଣାଁମେତାନାକ । ୨୦ ଏନାତେ ମାର୍‌ ସେକାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଲାତାର୍‌ତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁନ୍‌ମେ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଲଃ ସେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲମ୍‌ ହିଚ୍‌କିଚାଃଅଆ, ଚିଆଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ କୁଲାକାଦ୍‌କଆଇଙ୍ଗ୍‌ ।” ୨୧ ଏନ୍ତେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଲାତାର୍‌ତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, “ଆପେ ଅକଏକେ ଦାଣାଁତାନାପେ ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ଗି ତାନିଙ୍ଗ୍‌, ଆପେ ଚିନାଃ ମେନ୍ତେପେ ହିଜୁଃକାନା ?”
୨୨ ଇନ୍‌କୁ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କିୟାକ, “ମିଦ୍‌ଶାଅ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ଆଲେକେ କୁଲାକାଦ୍‌ଲେୟା । ଇନିଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼ ତାନିଃ । ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରୱାଇ ତାଇକେନା ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ମାଇନାଃକ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ଦୁଁତ୍‌ କର୍ଣ୍ଣଲିୟକେ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆମ୍‌କେ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃତେ କେଡ଼ାଇଦିମେ ମେନ୍ତେ କାଜିକାଦା, ଜେ'ଲେକାଚି ଇନିଃ ଆମାଃତାଃଏତେ ଇତୁ ଦାଡ଼ିୟଃଆ ।” ୨୩ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ଅଡ଼ାଃତେ କେଡ଼ାଇଦିକେଦ୍‌କଆ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ନିଦା ଆୟାଃଲଃ ତାଇନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ବିନ୍ତିକେଦ୍‌କଆ । ଏଟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃ ସେକାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁଲଃ ସେନଃୟାନାଏ । ଯୋପ୍‌ପାରେନ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକହଗି ଇନ୍‌କୁଲଃ ମିସାତେକ ସେନଃୟାନା । ୨୪ ଏନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଏଟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଇନ୍‌କୁ କାଇସରିୟା ସାହାର୍‌ତେକ ସେଟେର୍‌ୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ଆୟାଃ ହଡ଼ପେଡ଼ାକକେ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଗାତିକକେ ହାକାଅକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ତାଙ୍ଗିତାନ୍‌କ ତାଇକେନା । ୨୫ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଭିତାର୍‌ତେ ବଲତାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା କର୍ଣ୍ଣଲିୟ ଇନିଃକେ ଦାରମିତାନ୍‌ଲଃ ଆୟାଃ କାଟା ସୁବାରେ ଉୟୁଃକେଦ୍‌ତେ ଜହାର୍‌କିୟା । ୨୬ ମେନ୍‌ଦ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇନିଃକେ ବିରିଦ୍‍କେଦ୍‌ତେ କାଜିକିୟା, “ମାର୍‍ ତିଙ୍ଗୁନ୍‍ମେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ହଁ ମିହୁଡ଼୍‌ ହଡ଼ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ।” ୨୭ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ କର୍ଣ୍ଣଲିୟଲଃ ଜାଗାର୍‍ତାନ୍‍ଲଃଗି ଅଡ଼ାଃତେ ବଲୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ ପୁରାଃ ହଡ଼କକେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ୨୮ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, “ଆପେ ସବେନ୍‌କ ସାରିତାନାପେ, ମିଆଁଦ୍‌ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼ ଆୟାଃ ଧାରାମ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଲେକାତେ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଲଃ କାଏ ଦୁବ୍‌ତିଙ୍ଗୁନା । ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଉଦୁବ୍‌କାଦିୟାଁ, ଜେତାଏକେ କା ଫାର୍‌ଚି ଚାଏ ସତ୍‌ରା ମେନ୍ତେ ଆଲମ୍‌ କାଜିକଆ । ୨୯ ଏନାମେନ୍ତେ ଆମ୍‌ ଚିମ୍‌ତା ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କେଡ଼ାଆଉ ନାଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକେଦାମ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେତ୍‌ନାଃ କା କାଜିକେଦ୍‌ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃୟାନା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରି ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ଆମ୍‌ ଚିନାଃମେନ୍ତେମ୍‌ କେଡ଼ାଆଉକାଦିୟାଁ ?”
୩୦ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ କାଜିକିୟାଏ, “ଉପୁନ୍‌ମାହାଁଁରେ ଠିକ୍‌ ନେ ନେଡାରେ ତାର୍‌ସିଙ୍ଗ୍‌ ଆପି ଘାଡ଼ିକରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ବିନ୍ତି ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଇମ୍‌ତାଙ୍ଗି ଝାକ୍‌ମାକ୍‌ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ଆଇଁୟାଃ ସାମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁୟାନା ଆଡଃ କାଜିକିୟାଁଏ, ୩୧ ‘ଏ କର୍ଣ୍ଣଲିୟ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆମାଃ ବିନ୍ତି ଆୟୁମାକାଦା ଆଡଃ ଗାରିବ୍‌ ହଡ଼କକେ ଦାନ୍‌ ଏମ୍‌ରେୟାଃ କାମିତେ ସୁକୁଆକାନା । ୩୨ ଶିମୋନ୍‌ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼କେ ଆଉ ନାଗେନ୍ତେ ଯୋପ୍‌ପା ସାହାର୍‌ତେ ଜେତାଏ ମିହୁଡ଼୍‌କେ କୁଲିପେ । ଇନିଃ ଦରେୟା ଗେନାରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ମୁଚି ଶିମୋନ୍‌ଆଃ ଅଡ଼ାଃରେ ପେଡ଼ାହଡ଼ ଲେକା ମେନାଇୟା ।’ ୩୩ ଏନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‍ତାଗି ଆମ୍‌କେ କେଡ଼ାଆଉ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହଡ଼କଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲ୍‌କେଦ୍‌କଆ ଆଡଃ ଆମ୍‌ ଲିବୁଇତାନ୍‌ଲଃ ହିଜୁଃୟାନାମ୍‌ । ପ୍ରାଭୁ ଆମ୍‌କେ ଅକ୍‌ନାଃ କାଜି ନାଗେନ୍ତେ ଆଚୁକାଦ୍‌ମା, ଏନା ଆୟୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେ ନାହାଁଃ ସବେନ୍‌କ ନେତାଃରେଲେ ହୁଣ୍ଡିୟାକାନା ଆଡଃ ସାରିତାନାଲେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଲେଲଃ ମେନାଇୟା ।”
କର୍ଣ୍ଣଲିୟରାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ପାତ୍‍ରାସ୍‍ଆଃ ପ୍ରାଚାର୍‌
୩୪ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇତୁ ଏଟେଦ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦାଏ, “ନାହାଁଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଟ୍‌କାର୍‌ ଉରୁମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ ଯେ ସାର୍‌ତିଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନ୍‌କକେ ମିଦ୍‌ଜକାଗି ନେଲାଃଏ । ୩୫ ଜେତାଏ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରୱାଇୟା ଆଡଃ ଅକ୍‌ନାଃ ବୁଗିନାଃ ଏନା ରିକାଃଏ, ଇନିଃକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସୁକୁଃଆଏ । ଏନ୍‌ ହଡ଼ ଜେତା ଜାତିରେନ୍‌ ତାଇନଃରେୟ ବାୟୁଃଆ । ୩୬ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କତାଃତେ ଅକ କାନାଜି କୁଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ, ଏନାଗି ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଉଦୁବାକାନ୍‌ ଜୀଉସୁକୁରାଃ ସୁକୁକାଜି ତାନାଃ ଆଡଃ ନେ ୟୀଶୁଗି ସବେନ୍‌କଆଃ ପ୍ରାଭୁ ତାନିଃ, ଏନାଦପେ ସାରିତାନା । ୩୭ ଯୋହାନ୍‌ ମନ୍‌ରୁହାଡ଼୍‌ରେୟାଃ ଆଡଃ ଦାଆଃରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଇଦିରେୟାଃ କାନାଜି ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ଗାଲିଲ୍‌ତାଃଏତେ ଏଟେଃକେଦ୍‌ତେ ଗଟା ଯିହୁଦା ଦିଶୁମ୍‌ରେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ୟାନା, ଏନାଦପେ ସାରିତାନା । ୩୮ ଆପେ ନାଜ୍‌ରେତ୍‌ରେନ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ବିଷାଏରେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଚିଲ୍‌କା ୟୀଶୁଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆଡଃ ପେଡ଼େଃତେ ଆଭିଷେକ୍‌କିୟାଏ, ଏନାଦପେ ସାରିତାନା । ୟୀଶୁ ସବେନ୍‌ସାଃତେ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବୁଗିନାଃ କାମିକେଦାଏ ଆଡଃ ସାଏତାନ୍‌ତେ ଏସେରାକାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ବୁଗିକେଦ୍‌କଆ, ଚିଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃଲଃ ତାଇକେନାଏ । ୩୯ ଯିହୁଦା ଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆଡଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ରେ ଇନିଃ ଅକ କାମିକଏ କାମିକେଦା, ଏନ୍‌ ସବେନାଃରେୟାଃ ଆଲେ ଗାୱାତାନ୍‌ଲେ । ଏନ୍ତେ ୟୀଶୁକେ ଇନ୍‌କୁ କ୍ରୁଶ୍‌ରେ କିଲାକେଦ୍‌ତେ ଗଏଃକିୟାକ । ୪୦ ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଆପିମାହାଁ ତାୟମ୍‌ତେ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କିୟା ଆଡଃ ହଡ଼କତାଃରେ ଉଦୁବେନ୍‌ଇଚିକିୟା । ୪୧ ଇନିଃ ସବେନ୍‌କତାଃରେଦ କାଏ ଉଦୁବେନ୍‌ୟାନା, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକ ହଡ଼କକେ ଆୟାଃ ଗାୱା ଏମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ସିଦାରେ ସାଲାକାଦ୍‌କ ତାଇକେନା, ଇନ୍‌କୁତାଃରେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଉଦୁବେନ୍‌ୟାନାଏ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌ୟାନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଆଲେ ଇନିଃଲଃ ଜମ୍‌ ନୁଁକେଦାଲେ । ୪୨ ହଡ଼କତାଃରେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଜୀନିଦ୍‌ ଆଡଃ ଗନଏଃ ହଡ଼କଆଃ ବିଚାର୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାଲାକିୟା, ନେ କାଜିରେୟାଃ ଗାୱା ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆଲେକେ ଆଚୁକାଦ୍‌ଲେୟା । ୪୩ ସବେନ୍‌ ନାବୀକ ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ ଗାୱା ଏମ୍‌କେଦାକ, ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିଃତାଃରେକ ବିଶ୍ୱାସେୟା, ଇନ୍‌କୁ ଇନିୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ରେୟାଃ ପେଡ଼େଃତେ ପାପ୍‌ ଛାମାକ ନାମେୟା ।”
ସାଅଁସାର୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଡ଼କ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେକ ନାମିଁତାନା
୪୪ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ନେ କାଜି କାଜିତାନ୍ ଇମ୍‌ତା, ଇନିୟାଃ କାଜି ଆୟୁମ୍‌ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଆଡ଼୍‌ଗୁୟାନାଏ । ୪୫ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଡ଼କକେୟଗି ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ଏମାକତାନାଏ, ଏନା ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ଲଃ ହିଜୁଃକାନ୍‌ ଯୋପ୍‌ପା ସାହାର୍‌ରେନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀକ ହାଏକାଟ୍‍ୟାନାକ । ୪୬ ଚିଆଃଚି ଯିହୁଦୀ ବିଶ୍ୱାସୀକ ଇନ୍‌କୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାତାନ୍‌ ଆଡଃ ଏଟାଃ ଏଟାଃ ଜାଗାର୍‌ତେ କାଜିତାନ୍‌କ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌କଆ । ଏନ୍ତେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ କାଜିକେଦ୍‌କଆଏ, ୪୭ “ଆବୁ ଲେକାଗି ନେ ହଡ଼କହ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକ ନାମ୍‌କିୟା । ଦାଆଃରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଇଦି ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ଚିନାଃ ଜେତାଏ ହକା ଦାଡ଼ିୟାଃକ ?” ୪୮ ଏନ୍ତେ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁକେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଦାଆଃରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଇଦି ନାଗେନ୍ତେ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆ । ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃକେ ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ ଦିନ୍‌ ଇନ୍‌କୁଲଃ ତାଇନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ କାଜିକିୟାକ ।
* ୧୦:୧୧ ୧୦:୧୧ ଚାଇର୍‌