୧୯
ଏଫିସୁସ୍‌ରେ ପାଉଲୁସ୍‌
୧ ଆପୋଲୋ କରିନ୍ଥିରେ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ପାଉଲୁସ୍‌ ସିଙ୍ଗିତୁରଃସାଃ ପାର୍‌ଗାନ୍‌କରେ ହରାସେନ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଏଫିସୁସ୍‌ତେ ସେଟେର୍‌ୟାନା । ଏନ୍ତାଃରେ ଇନିଃ ଚିମିନ୍‌ ଚେଲାକଲଃ ନାପାମ୍‌ୟାନା ୨ ଆଡଃ କୁଲିକେଦ୍‍କଆ, “ଆପେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହବାୟାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଚିନାଃ ପାବିତାର୍‍ ଆତ୍ମାକେପେ ନାମ୍‍କିୟା ?” ଇନ୍‌କୁ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କିୟାକ, “ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ମେନ୍ତେ ଜେତାଏ ମେନାଇୟା, ନେ କାଜିୟ ଆଲେ କାଲେ ଆୟୁମ୍‌କାଦା ।”
୩ ପାଉଲୁସ୍‌ କୁଲିକେଦ୍‌କଆଏ, “ତାବ୍‍ଦ, ଆପେ ଅକ ଲେକାନ୍‌ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଇଦିକାଦାପେ ?” ଇନ୍‌କୁ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କିୟାକ, “ଯୋହାନ୍‌ଆଃ ବାପ୍ତିସ୍ମାରେ ।”
୪  ପାଉଲୁସ୍‌ କାଜିକେଦ୍‌କଆଏ, “ଅକ ହଡ଼କ ପାପ୍‌ହେତେ ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଯୋହାନ୍‌ଆଃ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଇନ୍‌କୁ ନାଗେନ୍ତେ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ମେନ୍‌ଦ ଆୟାଃ ତାୟମ୍‌ତେ ଅକଏ ହିଜୁଃରାଃ ତାଇକେନା, ଇନିଃତାଃରେ ଚାଏ ୟୀଶୁତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ରିକା ଲାଗାତିୟାଃଁ ମେନ୍ତେ ଯୋହାନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କକେ କାଜିକାକ ତାଇକେନା ।”
୫ ନେଆଁଁ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେକ ବାପ୍ତିସ୍ମାୟାନା । ୬ ପାଉଲୁସ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ତିଃଇ ଦହକେଦାଏ ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମା ଇନ୍‌କୁ ଚେତାନ୍‌ରେ ଆଡ଼୍‌ଗୁୟାନା । ଇନ୍‌କୁ ରାକାମ୍‌ ରାକାମ୍‌ ଜାଗାର୍‌ତେ କାଜିକେଦାକ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାନାଜିକ ଉଦୁବ୍‌କେଦା । ୭ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌ ଗେଲ୍‌ବାର୍‌ ହାଗାକ ତାଇକେନା ।
୮ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆପି ଚାଣ୍ଡୁଃ* ଜାକେଦ୍‌ ସାମାଜ୍‌ ଅଡ଼ାଃକରେ ବେଗାର୍‌ ବରତେ ହଡ଼କଲଃ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ ବିଷାଏରେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମନ୍‌କରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଉପ୍‌ଜାଅ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦାଏ । ୯ ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ କେଟେଦ୍‌ ମନ୍‌ରେନ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁ କାକ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦା । ଇନ୍‌କୁ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌କଆଃ ସାମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହରା ବିଷାଏରେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜିକ କାଜିକେଦା । ଏନାତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ବାଗିକେଦ୍‌କଆ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସୀକକେ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ତିରାନସ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ଇତୁନ୍‌ ଅଡ଼ାଃତାଃରେ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୦ ବାର୍‌ ସିର୍ମା ଜାକେଦ୍‌ ନେଆଁଁ ହବାୟାନା । ଏସିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ପୁରାଃ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ପ୍ରାଭୁଆଃ ବାଚାନ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କେଦାକ ।
ସ୍କେବାରାଃ ହନ୍‌କ
୧୧ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ହରାତେ ମାପ୍‍ରାଙ୍ଗ୍‌ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକଏ ରିକାକେଦା । ୧୨ ନେ'ଲେକାଚି ପାଉଲୁସ୍‌ ସାବାକାଦ୍‌ ରୁମାଲ୍‌ ଆଡଃ ଲିଜାଃକ ବେମାର୍‌ ହଡ଼କତାଃତେ ଇଦିୟଃରେ ଇନ୍‌କୁ ବୁଗିୟଃ ତାଇକେନାକ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ହଡ଼୍‌ମଏତେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଆତ୍ମାକ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ତାଇକେନା । ୧୩ ଚିମିନ୍‌ ହନର୍‌ବାଡ଼ାତାନ୍ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କହଗି ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବଙ୍ଗା ହାର୍‌ଅଡଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦାକ । ଇନ୍‌କୁ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଆତ୍ମାକକେ କାଜିକ ତାଇକେନାକ, “ପାଉଲୁସ୍‌ ଉଦୁବ୍‌ତାନ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଆଚୁମେତାନା ।” ୧୪ ସ୍କେବା ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଯିହୁଦୀ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ଆଃ ଏୟା କଡ଼ା ହନ୍‍କ ଏନ୍‍ଲେକାକ କାମିତାଇକେନା ।
୧୫ ମେନ୍‌ଦ ଏତ୍‍କାନ୍‍ ଆତ୍ମା ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ୟୀଶୁକେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିୟା ଆଡଃ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିୟା, ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଅକଏ ତାନ୍‌ପେ ?”
୧୬ ଏତ୍‍କାନ୍‍ ଆତ୍ମାତେ ଏସେରେକାନ୍‌ ହଡ଼, ଇନ୍‌କୁକେ ପୁରାଃ ପେଡ଼େଃଲଃ ସାବ୍‌କେଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଥାପୁଇଃତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଇନ୍‌କୁଆଃ ଲିଜାଃକ ଚାଗାଡ଼୍‌ୟାନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ହଡ଼୍‌ମକରେ ଘାଅବାଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ ଇନିୟାଃ ଅଡ଼ାଃଏତେ ନିର୍‌ୟାନାକ । ୧୭ ଏଫିସୁସ୍‌ରେ ତାଇନ୍‍ତାନ୍ ସବେନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ନେ ବିଷାଏ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବରତେ ପେରେଃୟାନାକ ଆଡଃ ଏନ୍ତାଃରେ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ଆଡଃଗି ପୁରାଃତେ ମାଇନ୍‌ୟାନା । ୧୮ ବିଶ୍ୱାସୀକଏତେ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ହିଜୁଃକେଦ୍‍ତେ ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକ ରିକାକାଦ୍‌ତେୟାଃ ହଡ଼କଆଃ ସାମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାନା ଆଡଃକ ଉଦୁବ୍‍କେଦା । ୧୯ ଦେଅଁଣାକାମି ରିକାତାନ୍‍କଏତେ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ଆକଆଃ ପୁଥିକ ଆଉ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କଆଃ ସାମ୍‍ନାଙ୍ଗ୍‌ରେକ ଅଣ୍ଡର୍‌କେଦା । ଇନ୍‌କୁଆଃ ପୁଥିକରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାକେଦ୍‌ରେ ବାର୍‌ହିସି ଗେଲ୍‌ ହାଜାର୍‌ ରୁପା ସିକା ହବାୟାନା । ୨୦ ନେ'ଲେକାତେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ବାଚାନ୍‌ ପୁରାଃଗି ନିତିର୍‌ୟାନା ଆଡଃ ପୁରାଃତେ ପେଡ଼େଃଇଦିୟାନା ।
ଏଫିସୁସ୍‌ରେ ହିସିଙ୍ଗା
୨୧ ନେଆଁଁ ସବେନ୍‌ ହବାୟାନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ମାକିଦନିଆ ଆଡଃ ଆଖାୟା ହରାତେ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ତେ ସେନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ମନ୍‌ରେ ଉହାଟ୍‌କେଦା । ଇନିଃ କାଜିକେଦାଏ, “ଏନ୍ତାଃତେ ସେନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜାରୁଡ଼୍‌ଗି ରୋମ୍‌ତେହଗି ସେନାଇଙ୍ଗ୍‌ ।” ୨୨ ଏନାତେ ଇନିଃ ଆଇଃକ୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାଇତାନ୍‌ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ତୀମଥି ଆଡଃ ଏରାଷ୍ଟକେ ମାକିଦନିଆତେ କୁଲ୍‌କେଦ୍‌କିନା, ମେନ୍‌ଦ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଏସିଆ ଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆଡଃଚିମିନ୍‌ ମାହାଁ ତାଇନ୍‌ୟାନାଏ ।
୨୩ ଏନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ପ୍ରାଭୁଆଃ ହରା ବିଷାଏ ନାଗେନ୍ତେ ଏଫିସୁସ୍‌ରେ ପୁରାଃ ବରୱାନ୍‌ଗି ହାଲାଗୁଲା ହବାୟାନା । ୨୪ ଦିମତ୍ରିୟ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ସୁନାରିହଡ଼ ଆର୍ତ୍ତେମୀ ମାହାପୁରୁଆଃ ରୁପାରାଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ ବାଇତାଇକେନାଏ, ନେ କାମିରେ କାମିତାଇକେନ୍‌ ହଡ଼କ ପୁରାଃଗି ଟାକା ପାଏସାକ ନାମେ ତାଇକେନା । ୨୫ ଏନାମେନ୍ତେ ଇନିଃ କାମିତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ କାମିତାନ୍‌ ଏଟାଃସାଃରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ହାକାଅକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, “ମାଇନାନ୍‌କ, ନେ କାମିରେ ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ପୁରାଃଗି ଟାକା ପାଏସାବୁ କାମିତାନା ଏନାଦପେ ସାରିତାନା । ୨୬ ନାହାଁଃ ନେ ହଡ଼ ପାଉଲୁସ୍‌ ଚିନାଃଏ ଚିକାଏତାନା, ଏନା ଆପେ ନେଲ୍‌ ଦାଡ଼ିତାନାପେ ଆଡଃ ଆୟୁମ୍‌ ଦାଡ଼ିତାନାପେ । ଇନିଃ କାଜିତାନାଏ, ହଡ଼ଆଃ ତିଃଇତେ ବାଇକାନ୍‌ ମାହାପୁରୁକ ମାହାପୁରୁ ନାହାଁଲାକ, ଆଡଃ ଇନିଃ ନେତାଃରେ ଏଫିସୁସ୍‌ ଆଡଃ ପୁରା ଏସିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେ ପୁରାଃ ହଡ଼କକେ ନେ ବିଷାଏରେ କାଜିକତାନା । ୨୭ ଏନାତେ ଆବୁଆଃ କାମାନି ଜିୟନ୍‌କେନଃଆ, ଇମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ଅକ ମାହାପୁରୁ ଆର୍ତ୍ତେମୀକେ ଗଟା ଏସିଆରେ ଆଡଃ ପୁରା ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ବରଭାକ୍ତିତାନା, ଏନ୍‌ ପୁରାଃମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆର୍ତ୍ତେମୀ ମାହାପୁରୁଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ କା ତାଇନା ଆଡଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଜିୟନଃଆ, ଏନାରେୟାଃ ବରମେନାଃ ।”
୨୮ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କ ନେଆଁଁ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଖିସ୍‍ତେକ ପେରେଃୟାନା ଆଡଃ କାଉରିକେଦ୍‍ତେ କାଜିକେଦାକ, “ଏଫିସୁସ୍‌ରେନ୍‌କଆଃ ଆର୍ତ୍ତେମୀ ମାହାପୁରୁଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃକା ।” ୨୯ ନେ ହାଲାଗୁଲା ଗଟା ନାଗାର୍‌ରେ ନିତିର୍‌ୟାନା । ଆଡଃ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କ ପାଉଲୁସ୍‌ଲଃ ହରାସେନ୍‌ତାନ୍‌ ମାକିଦନିଆରେନ୍‌ ଗାୟସ୍‌ ଆଡଃ ଆରିସ୍ତାର୍ଖକେ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ଡ଼ାତେକ ଥାଇଜ୍‌ ଇଦିକେଦ୍‌କିନା । ୩୦ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କ ଆୟାର୍‌ତେ ସେନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦାଏ, ମେନ୍‌ଦ ବିଶ୍ୱାସୀକ କାକ ସେନ୍‌ ଇଚିକିୟା । ୩୧ ଚିମିନ୍‌ଝାନ୍‌ ଏସିଆରେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଗାତିକ ନେଆଁ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଆଖ୍‌ଡ଼ାତେ ଆଲକାଏ ସେନ୍‌କା ମେନ୍ତେ ମିହୁଡ଼୍‌ତାଃରେ କାଜିଗହାର୍‌ କାଜିକୁଲ୍‌କେଦାକ । ୩୨ ନେ ଘାଡ଼ି ଭିତାର୍‌ରେ ଗଟା ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଖିସ୍‌ତେ ପେରେଃୟାନାକ । ହଡ଼କ ଏଟାଃ ଏଟାଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେ ରାକାମ୍‌ ରାକାମ୍‌କ କାଉରିତାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଚିଆଃଚି ଇନ୍‌କୁଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଏନ୍ତାଃରେ ଚିନାଃନାଙ୍ଗ୍‌କ ହୁଣ୍ଡିକାନା ଏନାହ କାକ ସାରିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ୩୩ ହଡ଼କଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ କାଜିକେଦାକ ଯେ, ଆଲେକ୍‌ଜାଣ୍ଡାର୍‌ ନେଆଁ ନାଗେନ୍ତେ ଦାୟୀ ତାନିଃ, ଚିଆଃଚି ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ଆୟାର୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁକାଇ ତାଇକେନାକ । ଏନ୍ତେ ଆଲେକ୍‌ଜାଣ୍ଡାର୍‌ ତିଃଇ ଉଠାଅକେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କକେ ହାପାଅଃପେ ମେନ୍ତେ ଠାରାଅକେଦ୍‌କଆ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସୀକଆଃସାଃଏତେ କାଜିତାନ୍‌ଲଃ ଇନିଃ ବୁଝାଅକ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଚେଷ୍ଟାକେଦାଏ । ୩୪ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଯିହୁଦୀ ତାନିଃ, ମେନ୍ତେ ସାରିକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ମିସାତେ କାଉରିତାନ୍‌ଲଃ କାଜିକେଦାକ, “ଏଫିସୁସ୍‌ରେନ୍‌ ଆର୍ତ୍ତେମୀ ମାହାପୁରୁଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ଅଃକା ।” ନେ'ଲେକା ବାର୍‌ ଘାଡ଼ି ଜାକେଦ୍‌କ କାଉରିକେଦା ।
୩୫ ଟୁଣ୍ଡୁରେ ସାହାର୍‌ରେନ୍‌ ମୁନ୍‌ସି ହଡ଼କକେ ହାପାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ କାଜିକେଦ୍‌କଆ, “ଏଫିସୁସ୍‌ରେନ୍‌ ହାଗାକ, ସବେନ୍‌କ ସାରିତାନା ଯେ, ଏଫିସୁସ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେନ୍‌ ଆର୍ତ୍ତେମୀ ମାହାପୁରୁଆଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଆଡଃ ସିର୍ମାଏତେ ଆଡ଼୍‌ଗୁକାନ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ମୁରୁତ୍‌ରାଃ ବାଞ୍ଚାଅ ହବାଆଉଃତାନା । ୩୬ ଜେତାଏ ନେଆଁକେ କାହା ମେନ୍ତେ କାକ କାଜି ଦାଡ଼ିୟା । ଏନାତେ ଆପେ ସବେନ୍‌କ ହାପାଅଃପେ ଆଡଃ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ଜେତାନ୍‌ କାମି ଆଲପେ କାମିୟା । ୩୭ ନେ ହଡ଼କିନ୍‌ ମାନ୍ଦିର୍‌ହେତେ ଜେତ୍‌ନାଃ କାକିନ୍‌ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁକାଦା, ଚାଏ ଆବୁଆଃ ମାହାପୁରୁ ବିଷାଏରେ ଜେତାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନାଃ କାକିନ୍‌ କାଜିକାଦା, ଏନ୍‌ରେୟ ଆପେ ନେ ହଡ଼କିନ୍‌କେ ନେତାଃତେପେ ଆଉକାଦ୍‌କିନା । ୩୮ ଦିମତ୍ରିୟ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ କାମି ହଡ଼କଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଜେତାନ୍‌ କାଜି ମେନାଃରେଦ, ଏନା ବିଚାରେ ନାଗେନ୍ତେ ଆବୁଆଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କ ମେନାକଆ ଆଡଃ କାଚାଇରି ମେନାଃ, ଏନ୍ତାଃରେ ଏନ୍‌ ବିରୁଧ୍‌କାନ୍‌ କାଜିକ ଉଦୁବଃଆ । ୩୯ ମେନ୍‌ଦ ନେଆଁଏତେ ଆଡଃ ଆଦ୍‌କାପେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ରେଦ, ଆପ୍‌ନାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଆଇନ୍‌ ମାନାତିୟଁଃ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେ ଏନା ବିଚାରଃକା । ୪୦ ଚିଆଃଚି ତିସିଙ୍ଗ୍‌ ଅକ୍‌ନାଃ ହବାକାନା, ଏନା ବରୱାନ୍‌ଗିଆ ଏନା ହିସିଙ୍ଗାତେ ନେଆଁ ହବାକାନା ମେନ୍ତେ ଆଲେୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ କାଜିୟଃତାନା । ଆଲେ ନେ ସବେନ୍‌ ହାଲାଗୁଲାରେୟାଃ ଜେତାନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ କାଜି କାଲେ କାଜି ଦାଡ଼ିୟା ।” ୪୧ ନେ ସବେନ୍‌ କାଜି କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଇନିଃ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କକେ ହାପାକେଦ୍‌କଆଏ ଆଡଃ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ବିଦାକେଦ୍‌କଆ ।
୧୯:୪ ୧୯:୪ ମାଥିଉ ୩:୧୧; ମାର୍କ ୧:୪,୭,୮; ଲୁକ ୩:୪,୧୬; ଯୋହାନ୍‌ ୧:୨୬,୨୭. * ୧୯:୮ ୧୯:୮ ମାହିଁନା