୨୩
୧ ପାଉଲୁସ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ସାଃତେ ମିଦ୍‌ନାଜେର୍‌ରେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦା, “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହାଗାକ, ତିସିଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ପୁରାଃ ମାଇନ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଇଁୟାଃ ବିବେକ୍‌ ପୁରା ବୁଗିନ୍‌ଗିୟା ।” ୨ ନେ କାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ହନାନିୟ, ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଜଆରେ ଚାଟ୍‌କାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ନାଡ଼େଃରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆ । ୩  ପାଉଲୁସ୍‌ ଇନିଃକେ କାଜିକିୟା, “ଏ ପୁଣ୍ଡିଆକାନ୍‌ ଭିତ୍‌*, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସାର୍‌ତିଗି ଆମ୍‌କେ ଦାଲ୍‌ମେୟାଁ । ଆନ୍‌ଚୁ ଲେକାତେ ଆଇଁୟାଃ ବିଚାର୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆମ୍‌ ଏନ୍ତାଃରେ ଦୁବାକାନାମ୍‌, ଏନ୍‌ରେୟ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦାଲ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଚୁକେଦ୍‌ତେ ଆମ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁମ୍‌ ଟଟାଃତାନା ।”
୪ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ନାଡ଼େଃରେ ତାଇକାନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ କାଜିକିୟାକ, “ଆମ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌କେମ୍‌ ଲାନ୍ଦାଇତାନା ।”
୫ ପାଉଲୁସ୍‌ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କେଦ୍‌କଆଏ, “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହାଗାକ, ଇନିଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, ‘ଆପେ ଆପେୟାଃ ହଡ଼କଆଃ ହାକିମ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେ ଏତ୍‌କାନାଃ ଆଲପେ କାଜିୟା ।’ ”
୬  ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କଆଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେ ଚିମିନ୍‌ ଫାରୁଶୀ ଆଡଃ ଚିମିନ୍ ସାଦୁକି ହଡ଼କ ମେନାକତେୟାଃ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେ କାଉରିକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦା, “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହାଗାକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଫାରୁଶୀ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଫାରୁଶୀ କିଲିରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଜାନାମ୍‌ କାନା । ଆଡଃ ଗଜାକାନ୍‌କଆଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ ମେନାଃ ମେନ୍ତେ ଭାର୍‌ସାକାଦ୍‌ ହରାତେ ନେତାଃରେ ଆଇଁୟାଃ ବିଚାର୍‌ ହବାଅଃତାନା ।”
୭ ନେ କାଜି କାଜିକେଦ୍‌ଚି ଇମ୍‌ତାଗି, ଫାରୁଶୀକଆଃ ଆଡଃ ସାଦୁକିକଆଃ ଥାଲାରେ କାପ୍‌ଜି ଏଟେଦ୍‌ୟାନା, ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ ବିପିଙ୍ଗାଅୟାନା । ୮  ଚିଆଃଚି ସାଦୁକିକ ଗଜାକାନ୍‌କଆଃ ଜୀଉବିନିରିଦ୍‌ ବାନଃଆ ଆଡଃ ଦୁଁତ୍‌କ, ଆଡଃ ଆତ୍ମା ବାଙ୍ଗ୍‌କଆ ମେନ୍ତେକ କାଜିୟାଃ, ମେନ୍‌ଦ ଫାରୁଶୀକ ନେ ଆପିୟାତେୟାଃରେକ ବିଶ୍ୱାସାଃ । ୯ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଥାଲାରେ ପୁରାଃଗି କାପ୍‌ଜି ହବାୟାନା ଆଡଃ ଫାରୁଶୀକଆଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ଆଇନ୍‌ ଇତୁକ ତିଙ୍ଗୁୟାନ୍‌ଲଃ କେଟେୟାନ୍‌ଗି କାଜିକଟଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦାକ, “ଆଲେ ନେ ହଡ଼ତାଃରେ ଜେତାନ୍‌ ଗୁହ୍ନାଁଁ କାଲେ ନାମେତାନା, ହବାସାକାଅଆଃ ଜାରୁଡ଼୍‌ଗି ଇନିଃଲଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଆତ୍ମା ଚାଏ ଦୁଁତ୍‌ କାଜିକାତେୟାଃଏ ।”
୧୦ କାପ୍‌ଜି ନିମିନାଙ୍ଗ୍‌ ବରୱାନ୍‌ ଲେକା ହବାୟାନା ଯେ, ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଟୁକ୍‌ଡ଼ା ଟୁକ୍‌ଡ଼ା ତାଇୟାକ ମେନ୍ତେ ହାଜାର୍‌ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ ବରକେଦାଏ । ଏନାତେ ଇନିଃ ହାଲାଗୁଲାତାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଥାଲାଏତେ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଇଦି ଆତମ୍‌କିୟା ଆଡଃ ଇନିଃକେ ଗାଡ଼୍‌ ଭିତାର୍‌ତେ ଇଦିପେ ମେନ୍ତେ ସିପାଇକକେ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆ । ୧୧ ପ୍ରାଭୁ ଏନ୍‌ ନିଦାରେଗି ପାଉଲୁସ୍‌ତାଃରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦା, “ଆଲମ୍‌ ବରଏୟା, ଆମ୍‌ ନେତାଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେ ଆଇଁୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଗାୱାମ୍‌ ଏମାକାଦା । ରୋମ୍‌ରେୟଗି ଆମ୍‌କେ ନେ'ଲେକାଗି ଗାୱା ଏମ୍‌ ଲାଗାତିୟାଁ ।”
ପାଉଲୁସ୍‍କେ ଗଗଏଃ ନାଗେନ୍ତେ ରୋଜୋଟ
୧୨ ଏଟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ସେତାଃରେ ଚିମିନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେକ ରୋଜୋଟକେଦା । ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଆଉରି ଗଜି ଜାକେଦ୍‌ ଇନ୍‌କୁ ଜମ୍‌ ନୁଁ କାକଆଃ ମେନ୍ତେକ କିରିୟାକେଦା । ୧୩ ବାର୍‌ହିସିହେତେ ଆଦ୍‌କା ହଡ଼କ ନେ'ଲେକା ରୋଜୋଟକାଦ୍‌ ତାଇକେନାକ । ୧୪ ଇନ୍‌କୁ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମୁଲ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ଆଡଃ ପ୍ରାଚିନ୍‌କକେ କାଜିକେଦ୍‌କଆକ, “ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଆଉରି ଗଜି ଜାକେଦ୍‌ ଜେତ୍‌ନାଃ କାଲେ ଜମେୟାଁ ମେନ୍ତେ ଆଲେ କିରିୟାକାଦାଲେ । ୧୫ ଏନାତେ ଆପେ ବେଦାତାନ୍‌ଲଃ ଇନିୟାଃ ବିଷାଏରେ ପୁରାଃ ଠାଉକାଲେକା ସାରି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଲେ ମେନ୍ତେ ଇନିଃକେ ଆପେତାଃତେ ଆଉ ନାଗେନ୍ତେ ନାହାଁଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ଲଃ ହାଜାର୍‌ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇତାଃତେ କାଜି କୁଲେପେ । ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଆପେତାଃତେ ହିଜୁଃ ସିଦାରେ ଆଲେ ଇନିଃକେ ହରାରେ ଗଜି ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ଗି ତାଇନାଲେ ।”
୧୬ ମେନ୍‌ଦ ପାଉଲୁସ୍‍ଆଃ ମିଶିତେୟାଃ ହନ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ରୋଜୋଟ କାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗାଡ଼୍‌ ଭିତାର୍‌ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଉଦୁବ୍‌କିୟା । ୧୭ ଏନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ମିଦ୍‌ଶାଅ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇକଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌କେ କେଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ କାଜିକିୟା, “ନେ ସେପେଡ଼େଦ୍‌କେ ହାଜାର୍‍ ସିପାଇକଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ନିଃତାଃତେ ଇଦିମେ, ଚିଆଃଚି ଇନିଃ ଚିନାଃ ମିଆଁଦ୍‌ କାଜି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଏ ।” ୧୮ ମିଦ୍‌ଶାଅ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ ଇନିଃକେ ହାଜାର୍‌ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇତାଃତେ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ କାଜିକିୟା, “ତଲାକାନ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କେଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ ନେ ସେପେଡ଼େଦ୍‌କେ ଆବେନ୍‌ତାଃତେ ଆଉ ନାଗେନ୍ତେ କାଜିକେଦିୟାଁ, ଚିଆଃଚି ଇନିଃ ଆବେନ୍‌କେ ଚିନାଃ ମିଆଁଦ୍‌ କାଜି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଏ ।”
୧୯ ହାଜାର୍‍ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ ଇନିୟାଃ ତିଃଇ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗେନାତେ ଇଦିକିୟାଏ ଆଡଃ କୁଲିକିୟାଏ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଚିନାଃ କାଜିରାଃ ମେନାଃ, କାଜିମେ ?”
୨୦ ଏନ୍ତେ ଇନିଃ କାଜିକେଦାଏ, “ଯିହୁଦୀ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ହଡ଼କ ରୋଜୋଟକାଦାକ ଯେ, ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେ ପୁରାଃ ଠାଉକାଲେକା ସାରି ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାକ ମେନ୍ତେ ବେଦାକେଦ୍‌ତେ, ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଗାପା ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ତେ ଇଦି ନାଗେନ୍ତେ ଆବେନ୍‌କେକ କାଜିବେନା । ୨୧ ମେନ୍‌ଦ ଆବେନ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ କାଜି ଆଲବେନ୍‌ ଆୟୁମେୟା, ଚିଆଃଚି ବାର୍‌ହିସିହେତେ ଆଦ୍‌କା ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ଆଉରି ଗଜି ଜାକେଦ୍‌ କାଲେ ଜମେୟାଁ ମେନ୍ତେ କିରିୟାକାଦାକ ଆଡଃ ଉକୁକେଦ୍‌ତେ ଇନିୟାଃ ନେଲ୍‌ହରାତାନାକ । ନାହାଁଃ ଇନ୍‌କୁ ଆବେନାଃ କାଜି ଆୟୁମ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌କ ତାଙ୍ଗିତାନା ।”
୨୨ ହାଜାର୍‌ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ “ଆମ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ନେ କାଜିମ୍‌ ଉଦୁବ୍‌କାଦିୟାଁ ଏନା ଜେତାଏକେ ଆଲମ୍‌ କାଜିକଆ ।” ମେନ୍ତେ କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଇନିଃକେ କୁଲ୍‌କିୟା ।
ପାଉଲୁସ୍‌ କାଇସାର୍‌ତାଃତେ କୁଲ୍‌ୟାନା
୨୩ ଏନ୍ତେ ହାଜାର୍‌ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ ଆୟାଃ ମିଦ୍‌ଶାଅ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ, ବାର୍‌ହଡ଼୍‌କିନ୍‌କେ କେଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ କାଜିକେଦ୍‌କିନା, “ତିସିଙ୍ଗ୍‌ନିଦା ନାଅ ଘାଡ଼ିକରେ କାଇସରିୟା ସାହାର୍‌ତେ ସେନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଗେଲ୍‌ହିସି ସିପାଇକଲଃ ସାଦମ୍‌ରେ ସେନ୍‌ତାନ୍‌ ଆପିହିସି ଗେଲ୍‌ ସିପାଇକକେ ଆଡଃ ଗେଲ୍‌ହିସି ବାର୍ଛା ସାବାକାଦ୍‌ ସିପାଇକକେ ସେକାଡ଼୍‌କବେନ୍‌ । ୨୪ ଆବେନ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାଦମ୍‌ ଜଗାଡ଼୍‌କବେନ୍‌ ଜେ'ଲେକା ଇନ୍‌କୁ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଲାଟ୍‌ସାହେବ୍‌ ଫେଲିକ୍‌ସ୍‌ତାଃତେ ବୁଗିଲେକାକ ଇଦିସେଟେର୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ।” ୨୫ ଏନ୍ତେ ହାଜାର୍‌ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇ ନେ'ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ଚିଟାଉ ଅଲ୍‌କେଦାଏ ।
୨୬ “ପୁରାଃ ମାଇନାନ୍‍ ଲାଟ୍‌ସାହେବ୍‌ ଫେଲିକ୍‌ସ୍‌କେ କ୍ଲାଉଦିଆ ଲୁସିୟସ୍‌ଆଃ ଜହାର୍‍ । ୨୭ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ନେ ହଡ଼କେ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗଗଏଃ ନାଙ୍ଗ୍‌କ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ରୋମିରେନ୍‌ ହଡ଼ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ସାରିକେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ସିପାଇକଲଃ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନିଃକେଇଙ୍ଗ୍‌ ବାଚାଅକିୟା । ୨୮ ଇନ୍‌କୁଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଇନିଃ ଚିନାଃ ଗୁହ୍ନାଁଁକାଦାଏ, ଏନା ସାରି ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଇଦିକିୟା । ୨୯ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଗନଏଃ ଚାଏ ଜେହେଲ୍‌ରେ ସାଜାଇ ନାମେ ଲେକା ଜେତାନ୍‌ କାମି କାଏ କାମିକାଦା ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିକେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଡଃ ଆୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ହବାକାନ୍‌ ଗୁହ୍ନାଁଁ କାଜି ଆକଆଃ ଆନ୍‌ଚୁ ବିରୁଧ୍‌ ବିଷାଏରେ ହବାକାନା । ୩୦ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ମିଆଁଦ୍‌ ରୋଜୋଟ ହବାକାନା ମେନ୍ତେ ସାରିକେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ତାଗି ଇନିଃକେ ଆବେନ୍‌ତାଃତେ କୁଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉହାଟ୍‌କେଦା । ଆୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେୟାଃ ଗୁହ୍ନାଁଁକକେ ଆବେନାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଦହ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ କାଜିତାନ୍‌ ହଡ଼କକେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକାଦ୍‌କଆ ।”
୩୧ ସିପାଇକ ଇନିଃ ଆଚୁକାଦ୍‌ ଲେକାଗି ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଏନ୍‌ ନିଦାରେଗି ଆନ୍ତିପାତ୍ରି ନାଗାର୍‌ତେକ ଇଦିକିୟା । ୩୨ ଏଟାଃ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ସେସେନ୍‌ତେ ସେନ୍‌ତାନ୍‌ ସିପାଇକ ଆଡଃ ସାଦମ୍‌ରେ ଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସେନ୍‌ତାନ୍‌ ସିପାଇକ ଇନିଃଲଃ ସେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଗାଡ଼୍‌ତେକ ରୁହାଡ଼୍‌ୟାନା । ୩୩ ଇନ୍‌କୁ ପାଉଲୁସ୍‌କେ କାଇସରିୟାତେକ ଇଦିକିୟା, ଆଡଃ ଏନ୍ତାଃରେ ଇନ୍‌କୁ ହାଜାର୍‌ ସିପାଇକଆଃ ଆଗୁଆଇଆଃ ଅନଲ୍‌ ଚିଟାଉଲଃ ପାଉଲୁସ୍‌କେୟ ଲାଟ୍‌ସାହେବ୍‌ଆଃ ତିଃଇରେକ ଜିମାକିୟା । ୩୪ ଲାଟ୍‌ସାହେବ୍‌ ଏନ୍‌ ଅନଲ୍‌ ଚିଟାଉ ପାଢ଼ାଅକେଦ୍‌ତେ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ଅକ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ହେତେ ହିଜୁଃକାନାମ୍‌ ମେନ୍ତେ କୁଲିକିୟା । ପାଉଲୁସ୍‌ କିଲିକିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେନ୍‌ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ସାରିକେଦ୍‌ତେ, ୩୫ ଇନିଃ କାଜିକିୟାଏ, “ଆମ୍‌କେ ଚିଟାମେତାନ୍‌ ହଡ଼କ ସେଟେର୍‌ୟାନ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ବିଷାଏରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମେୟାଁ ।” ଏନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌କେ ହେରୋଦ୍‌ ରାଜାରାଃ ମାହାଲ୍‌ଲଃ ତାଇକାନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ କୁଠାରେ ଦହ ନାଗେନ୍ତେ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆ ।
୨୩:୩ ୨୩:୩ ମାଥିଉ ୨୩:୨୭,୨୮. * ୨୩:୩ ୨୩:୩ କାଥି ୨୩:୬ ୨୩:୬ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୨୬:୫; ଫିଲିପିୟ ୩:୫. ୨୩:୮ ୨୩:୮ ମାଥିଉ ୨୨:୨୩; ମାର୍କ ୧୨:୧୮; ଲୁକ ୨୦:୨୭. ୨୩:୨୩ ୨୩:୨୩ ଦୁଇଶାଅ