ହନାନିୟ ଆଡଃ ସଫିରା
୧ ହନାନିୟ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ଆୟାଃ କୁଡ଼ିତେ ସଫିରାଲଃ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ଲେକା ଅତେ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌କେଦାକିନ୍‌ । ୨ ମେନ୍‌ଦ ହନାନିୟ ଆୟାଃ କୁଡ଼ିତେଲଃ ସାଲ୍‌ହାକେଦ୍‌ତେ, ଇନିଃ କାଟିଃଲେକା ଟାକା ପାଏସା ଆୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଉକୁ ଦହକେଦା ଆଡଃ ବାକିତେୟାଃ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ କାଟା ଲାତାର୍‌ରେ ଦହକେଦା । ୩ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇନିଃକେ କାଜିକିୟାଏ, “ଏ ହନାନିୟ, ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ହସଡ଼ କାଜି ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ଅତେରାଃ ଗନଙ୍ଗ୍‌ଏତେ କାଟିଃଲେକା ଉକୁ ନାଗେନ୍ତେ ସାଏତାନ୍‌ ଚିନାଃମେନ୍ତେ ଆମାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌କେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌କେଦା ? ୪ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ ସିଦାରେ ଏନା ଚିୟାଃ ଆମାଃ କା ତାଇକେନା ? ଆଡଃ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ ଏନ୍‌ ଟାକା ପାଏସା ଚିନାଃ ଆମାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ କା ତାଇକେନା ? ତାବ୍‌ଦ ଚିନାଃମେନ୍ତେ ଆମ୍‌ ନେ'ଲେକା ଆମାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେମ୍‌ ଉଡ଼ୁଃକେଦା ? ଆମ୍‌ ହଡ଼କକେଦ କା ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ବେଦାକାଜିମ୍‌ କାଜିକାଦା ।” ୫ ନେ କାଜିକ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ଚି ହନାନିୟ ଅତେରେ ଉୟୁଃକେଦ୍‌ତେ ଗଏଃୟାନା, ଆଡଃ ନେ ବିଷାଏରେ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ ସବେନ୍‌କ ପୁରାଃଗିକ ବରକେଦା । ୬ ସେପେଡ଼େଦ୍‍କ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଇନିଃକେ ଲିଜାଃତେ ପଟମ୍‍କିୟାକ ଆଡଃ ଗଅଃ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କିତେ ତପାକିୟାକ ।
୭ ଆପି ଘାଡ଼ିଲେକା ତାୟମ୍‌ତେ ଇନିୟାଃ କୁଡ଼ି ଅକ୍‌ନାଃ ହବାକାନ୍‌ତେୟାଃ କା ସାରିକେଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃୟାନା ଆଡଃ ବଲୟାନାଏ । ୮ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇନିଃକେ କୁଲିକିୟାଏ, “ଆବେନ୍ ନେ ପିଡ଼ିକେ ନିମ୍‍ନାଙ୍ଗ୍‌ତେଗିବେନ୍ ଆଖ୍‌ରିଙ୍ଗ୍‌କେଦାଚି ?”
ଇନିଃ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କେଦାଏ, “ହେଗି, ନିମିନାଙ୍ଗ୍‌ତେଗି ।”
୯ ଏନ୍ତେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଇନିଃକେ କାଜିକିୟାଏ, “ପ୍ରାଭୁଆଃ ଆତ୍ମାକେ ବିଡ଼ାଅ ନାଗେନ୍ତେ ଆବେନ୍‌ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ଚିନାଃ ମେନ୍ତେବେନ୍ ଉଡ଼ୁଃକେଦା ? ନେଲ୍‌କୁମ୍, ଆମାଃ କଡ଼ାକେ ତପାକେନ୍‍କ ଦୁଆର୍‌ତାଃରେ ମେନାକଆ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆମ୍‌କେ ହଗି ଗଅଃ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ମେୟାଁକ ।” ୧୦ କାଜିକେଦ୍‌ ଇମ୍‍ତାଗି ଇନିଃ ଇନିୟାଃ କାଟା ଲାତାର୍‌ରେ ଉୟୁଃୟାନା ଆଡଃ ଗଏଃୟାନାଏ । ଏନ୍ତେ ସେପେଡ଼େଦ୍‍କ ବଲୟାନ୍‌ଚି ଇନିଃକେ ଗଏଃକାନ୍‌କ ନେଲ୍‌କିୟା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଇନିଃକେ ଗଅଃ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କିତେ କଡ଼ାତେୟାଃ ଜାପାଃରେକ ତପାକିୟା । ୧୧ ଗଟା କାଲିସିୟା ଆଡଃ ନେ କାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ ସବେନ୍‌କ ପୁରାଃଗିକ ବରକେଦା ।
ଆକ୍‌ଚାକାଅ ଆଡଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମି
୧୨ ପ୍ରେରିତ୍‌କ ପୁରାଃଗି ଆକ୍‌ଚାକାଅ କାମି ଆଡଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକ ହଡ଼କଆଃ ଥାଲାରେକ କାମିକେଦା ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀକ ସୁଲିମାନ୍‌ଆଃ ପିଣ୍ଡ୍‌ଗିତାଃରେ ହୁଣ୍ଡିୟଃ ତାଇକେନାକ । ୧୩ ଇନ୍‌କୁଆଃ ବିଷାଏରେ ହଡ଼କ ବୁଗିନାଃ ଜାଗାର୍‌ତାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ରେୟ ଏଟାଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଇନ୍‌କୁଲଃ ମେସାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାଏ କାକ ସାହାସେ ତାଇକେନା । ୧୪ ମେନ୍‌ଦ ଗାଦେଲ୍‌ କଡ଼ା ଆଡଃ କୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଭୁତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଚିମିନ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଏନ୍‌ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେ ମେସାଅଃ ତାଇକେନାକ । ୧୫ ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ କାମି ବୁଗିଲେକା ହବାଅଃ ତାଇକେନା, ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ହିଜୁଃ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ହରାରେ ଆୟାଃ ଉମ୍ୱୁଲ୍ ଦୁକୁତାନ୍‍ ହଡ଼କଆଃରେ ଉୟୁଗଃକା ମେନ୍ତେ ହଡ଼କ ଦୁକୁତାନ୍‌କକେ ପାର୍‌କମ୍‌ ଆଡଃ ଜାଟିକରେ ଗଅଃ ଆଉକେଦ୍‌ତେ ହରାଗେନାରେ ଦହକ ତାଇକେନାକ । ୧୬ ଆଡଃ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରେୟାଃ ଚାରିୟସାଃରେନ୍ ନାଗାର୍‌କଏତେ ଗାଦେଲ୍‌ ହଡ଼କ ଦୁକୁତାନ୍‌ ଆଡଃ ସତ୍‌ରା ଆତ୍ମାତେ ଏସେରାକାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ପ୍ରେରିତ୍‌କତାଃ ଆଉକତାଇକେନାକ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌ ବୁଗିୟଃ ତାଇକେନାକ ।
ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ସାସାତି
୧୭ ଏନ୍ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ଆଡଃ ଆୟାଃ ସବେନ୍‌ ଦେଙ୍ଗାତାନ୍‌କ, ଅକନ୍‌କଚି ସାଦୁକି ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ତାଇକେନାକ, ଇନ୍‌କୁ ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ପୁରାଃଗି ହିସ୍‌ଙ୍ଗାତେ ପେରେଃୟାନାକ । ୧୮ ଇନ୍‌କୁ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଥାନାରେକ ଦହକେଦ୍‌କଆ । ୧୯ ମେନ୍‌ଦ ପ୍ରାଭୁଆଃ ଦୁଁତ୍‌ ଏନ୍‌ ନିଦାଗି ଥାନାରାଃ ଦୁଆର୍‌କେ ନିକ୍‌କେଦା, ଆଡଃ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମେତାଦ୍‌କଆ, ୨୦ “ଜୁ, ସେନଃପେ, ଆଡଃ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ ନେ ନାୱା ଜୀଦାନ୍‌ ବିଷାଏରେ କାଜିୟାକପେ ।” ୨୧ ପ୍ରେରିତ୍‌କ ଏନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌ଆଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସେତାଃ ଇଦାନ୍‌ରେ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃତେ ବଲକେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କକେ ଇତୁ ଏଟେଦ୍‌କେଦ୍‌କଆକ । ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ଦେଙ୍ଗାତାନ୍‌କ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ, ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ ଆଡଃ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହନ୍‌କଆଃ ସବେନ୍‌ ପ୍ରାଚୀନ୍‌କକେ କେଡ଼ା ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‍କଆକ ଆଡଃ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ଆଉକ ନାଗେନ୍ତେ ହଡ଼କକେ ଜେହେଲ୍‌ତେ କୁଲ୍‌କେଦ୍‍କଆକ । ୨୨ ମେନ୍‌ଦ ସିପାଇକ ଥାନାତେ ସେଟେର୍‌ୟାନ୍‌ଚି ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ଏନ୍ତାଃରେ କାକ ନାମ୍‌କେଦ୍‌କଆ, ଏନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ତେ ହିଜୁଃରୁହାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଉଦୁବାଦ୍‌କଆକ, ୨୩ “ଆଲେ ଜେହେଲ୍‌ତେ ସେଟେର୍‌ୟାନ୍‌ଚି ଦୁଆର୍‌ ବୁଗିଲେକା ହାଣ୍ଡେଦାକାନ୍‌ ଆଡଃ ଦାରୱାନ୍‌କ ଦୁଆର୍‌ ହେପାଦ୍‌ରେ ହରତାନ୍‌ଲେ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌କଆ, ମେନ୍‌ଦ ଦୁଆର୍‌ ନିଜ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଭିତାର୍‍ରେ ଜେତାଏକେ କାଲେ ନାମ୍‍କେଦ୍‌କଆ ।” ୨୪ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃ ହରକଆଃ ଗମ୍‌କେ ଆଡଃ ମୁଲ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ ନେ କାଜିକ ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ ଚିକ୍‌ନାଃ ହବାୟାନା ମେନ୍ତେ ଆକ୍‌ଚାକାଅୟାନାକିନ୍‌ । ୨୫ ଇମ୍‌ତା ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ହିଜୁଃକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ଉଦୁବାଦ୍‌କଆଏ, “ଆୟୁମେପେ, ଆପେ ଥାନାରେ ଦହକାଦ୍‌କ ତାଇକେନ୍‌ ହଡ଼କ, ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କକେ ଇତୁକତାନାକ ।” ୨୬ ଏନ୍ତେ ଦାରୱାନ୍‌କଆଃ ଗମ୍‌କେ, ଦାରୱାନ୍‌କଲଃ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ଆଡଃମିସା ଆଉକେଦ୍‌କଆକ । ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁକେ ଜାବାର୍‌ଜାସ୍ତିତେ କାକ ଆଉକେଦ୍‌କଆ, ଚିୟାଃଚି ହଡ଼କ ଦିରିତେକ ଚିଦ୍‌ଗିବୁଆ ମେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ହଡ଼କକେ ବର ତାଇକେନାକ ।
୨୭ ଇନ୍‌କୁ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ଆଉକେଦ୍‌ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‍କଆକ, ଆଡଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ କୁଲିକେଦ୍‌କଆ, ୨୮  “ଆଲେ ଆପେକେ ନେ ହଡ଼ରାଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆଲ୍‌ପେ ଇତୁକଆ ମେନ୍ତେ ପୁରାଃଗିଲେ ଆଚୁକାଦ୍‌ପେ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ନେଲେପେ ଆପେ ଚିନାଃ ଚିକାକାଦାପେ, ଆପେ ଆପେୟାଃ ଇନିତୁରେ ଯୀରୁଶାଲେମ୍‌ରାଃ ଚାରିୟସାଃରେ ନିତିର୍‌କାଦାପେ ଆଡଃ ଏନ୍‌ ହଡ଼ରାଃ ମାୟୋମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ଆଲେକେ ଚିଟା ନାଗେନ୍ତେପେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ।”
୨୯ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ଆଡଃ ଏଟାଃ ପ୍ରେରିତ୍‌କ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌କେଦା, “ଆଲେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତିୟାଁ, ହଡ଼କକେ କାହାଗି । ୩୦ ଆପେ ୟୀଶୁକେ କ୍ରୁଶ୍‌ରେ କିଲାଗଏଃକିଃ ତାୟମ୍‌ତେ ଆବୁଆଃ ପୁର୍‌ଖାହାଡ଼ାମ୍‌କଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ୟୀଶୁକେ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କିୟାଏ । ୩୧ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପାପ୍‌ ଛାମା ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଆଗୁଆଇ ଆଡଃ ବାଞ୍ଚାଅନିଃ ଲେକା ଆୟାଃ ଜମ୍‌ତିସାଃରେ ଦହକିୟାଏ । ୩୨ ଆଲେ ନେ ସବେନ୍‌ କାଜିକରାଃ ଗାୱାକ ତାନ୍‍ଲେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଆୟାଃ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଏମାକାଦ୍‌କ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାହଗି ନେଆଁଁରାଃ ଗାୱାତାନିଃ ।”
୩୩ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ନେ କାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ଚି ପୁରାଃଗି ଖିସ୍‌ୟାନାକ ଆଡଃ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ଗଗଏଃ ନାଙ୍ଗ୍‌କ ସାନାଙ୍ଗ୍‌କେଦା । ୩୪ ମେନ୍‌ଦ ଗମଲିଏଲ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଫାରୁଶୀ, ଇନିଃ ଆଇନ୍‌ ଇତୁନିଃ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ମାଇନ୍‌ ନାମେତାନ୍‌ ହଡ଼ ତାଇକେନାଏ । ଇନିଃ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁକେଦ୍‌ତେ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ କାଟିଃ ଘାଡ଼ିକାଦ୍ ବାହାରିତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କପେ ମେନ୍ତେ ଆଚୁକେଦ୍‍କଆ । ୩୫ ଏନ୍ତେ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁକେ କାଜିକେଦ୍‍କଆଏ, “ହେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆପେ ନେ ହଡ଼କକେ ଚିକ୍‌ନାଃ ରିକାନାଙ୍ଗ୍‌ ସେନ୍‌ତାନାପେ ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‍ପେ । ୩୬ ଚିୟାଃଚି ଚିମିନ୍‌ ମାହାଁଁ ସିଦାରେ ଥିଉଦା ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ ବିରିଦ୍‌ୟାନାଏ ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ହଡ଼ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକେଦା, ଏନ୍ତେ ଇନିଃଲଃ ଉପୁନ୍‌ଶାଅ ଲେକା ହଡ଼କ ମେସାୟାନା । ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଗଏଃୟାନ୍ତେ, ଇନିଃକେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ଇଁତାନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ଛିତିବିତିୟାନାକ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ ଜିୟନ୍‌ୟାନା । ୩୭ ଇନିୟାଃ ତାୟମ୍‌ତେ, ଗାଲିଲ୍‌ରେନ୍ ଯିହୁଦା ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼, ନୁତୁମ୍‌ ଅଲ୍‌ ଦିପିଲିରେ ବିରିଦ୍‌ୟାନାଏ ଆଡଃ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ଇନିଃକେ ଅତଙ୍ଗ୍‌କିୟାକ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃକେହଁ ଗଏଃକିୟାକ, ଏନ୍ତେ ଇନିଃକେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ଇଁତାନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ଛିତିବିତିୟାନାକ । ୩୮ ଆଡଃ ନାଆଃଦଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିୟାପେତାନା, ନେ ହଡ଼କକେ ଜେତ୍‌ନାଃ କା ରିକାକେଦ୍‌ତେ ବାଗିତାକୁପେ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁକେ ସେନ୍‌ ଇଚିକୁପେ ଚିୟାଃଚି ଇନ୍‌କୁଆଃ କାମି ଚାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ସାଃଏତେ ତାନାଃରେଦ ଏନା ଜିୟନଃଆ । ୩୯ ମେନ୍‌ଦ ଏନା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସାଃଏତେ ହବାଅଃତାନ୍‌ରେଦ, ଆପେ ଇନ୍‌କୁକେ କାପେ ହାରାଅ ଦାଡ଼ିୟା, କା'ରେଦ ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ଲାଡ଼ାଇତାନ୍‌ ଲେକାପେ ଆଟ୍‌କାରଃଆ ।”
ଏନ୍ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଗମଲିଏଲ୍‌ଆଃ ଆନାଚୁକ ଆୟୁମ୍‌କେଦା । ୪୦ ଇନ୍‌କୁ ପ୍ରେରିତ୍‌କକେ ହାକାଅକେଦ୍‌ତେ କୋର୍‌ଡାତେ ହାଁଣ୍‌ସାକୁତାନ୍‌ଲଃ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଆଲ୍‌ପେ କାଜିୟା ମେନ୍ତେ ଆଚୁକେଦ୍‌କଆକ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁକେ ବାଗିକେଦ୍‌କଆକ । ୪୧ ଏନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାରାଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଇନ୍‌କୁ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ଅଃଲେକାକ ଆଟ୍‌କାର୍‍ୟାନା ମେନ୍ତେ ରାସ୍‍କାଅଃତାନ୍‍ଲଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚେଟ୍‌ଏତେ ସେନଃୟାନାକ । ୪୨ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଅଡ଼ାଃରେ ଆଡଃ ହଡ଼କଆଃ ଅଡ଼ାଃରେ ୟୀଶୁ, ମାସି ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ଇତୁତାନ୍‌ଲଃ ନେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ କାକ ବାଗିକେଦା ।
୫:୨୮ ୫:୨୮ ମାଥିଉ ୨୭:୨୫.