୧୨
ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ ଉନୁଦୁବ୍‌କାଜି
୧ ଜେତାନ୍‌ ବୁଗିନାଃ କା ହବାଅଃରେୟ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ମେନ୍‌ଦ ପ୍ରାଭୁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଏମାକାଦିଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ଦାର୍‌ଶାନ୍‌ ଆଡଃ ଉନୁଦୁବ୍‌କାଜିକ ନାହାଁଃଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବେୟା । ୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ଆସ୍ରାଏତାନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼କେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିୟାଃ, ଇନିଃଦ ଗେଲ୍‌ଉପୁନ୍‌ ବାରାଷ୍‌ ସିଦାରେ ଆପିୟା ସିର୍ମା ଦିଶୁମ୍‌ତେ ସେନ୍‌କାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିଃ ଆୟାଃ ଗନଏଃ ହଡ଼୍‌ମତେଗି ସେନ୍‌କେନା ଚି କୁମୁରେ ନେଲ୍‌କେଦା, ଏନା କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିୟା ? ଏନାଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ସାରିୟାଏ । ୩ ଆଡଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିତାନା, ଇନିଃକେ ସିର୍ମାରେୟାଃ ବାଗାନ୍‌ତେ ଇଦିକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିଃ ଆୟାଃ ସାଂସାର୍‌ ହଡ଼୍‌ମତେଗି ସେନ୍‌କେନା ଚି କୁମୁରେ ନେଲ୍‌କେଦା, ଏନା କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିୟା ? ଏନାଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ସାରିୟାଏ । ୪ ଏନ୍‌ ପାରାଦେସ୍‌ରେ ଇନିଃ ଜାଗାର୍‌ରେ କା କାଜି ଦାଡ଼ିୟଃତାନ୍ ଆଡଃ ଫୁର୍‌ଚାଅକେଦ୍‌ତେ କାଜି କା ଦାଡ଼ିୟଃତାନ୍‌ ଜାଗାର୍‌ ଆୟୁମ୍‌ ଦାଡ଼ିକେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୫ ନେ ହଡ଼ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିନ୍‌ ତାନା । ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ ନାରାଦୁରାକେ ଉଦୁବେତେୟାଃକେ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଏଟାଃ ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିନା । ୬ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଡଣ୍ଡ କା ହବାଅଃଆ, ଚିୟାଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ଦ ସାର୍‌ତି କାଜି କାଜିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାନା, ହଡ଼କ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଜେ'ଲେକା କାମି ନାଗେନ୍ତେ ନେଲିୟାଁକ ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃତାଃଏତେ ଜେ'ଲେକା କାଜି ଆୟୁମେୟାକ, ଏନାଏତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆଲ୍‌ପେ ଆଟ୍‌କାରିୟାଁ ।
୭ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ଉଦୁବାକାନ୍‌ ନେ ଲେକାନ୍‌ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମିକଇଙ୍ଗ୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ରେୟ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆଲକାଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିନ୍‌କା ମେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ହାସୁଇଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଜାନୁମ୍‌ ଲେକା ଏମାକାନା, ନେଆଁଁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ରେ ସାଏତାନ୍‌ରାଃ କାଜିକୁଲ୍‌ନିଃ ଲେକାଏ କାମିୟା, ଜେ'ଲେକାଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃଗି ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜି କାଇଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୮ ନେଆଁଁକେ ସାଙ୍ଗିନେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପିସା ପ୍ରାଭୁତାଃରେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିକେଦା, ୯ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାଜିକିୟାଁ, “ଆଇଁୟାଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗିୟା, ଆପେ ନାରାଦୁରାଃଅ ଇମ୍‌ତା ଆଇଁୟାଃ ପେଡ଼େଃ ପୁରାଃଗିଆ ।” ଏନାତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ପେଡ଼େଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ତାଃରେ ତାଇନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନାରାଦୁରା ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗି ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ରାସ୍‌କାଅଃଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ନାରାଦୁରା, ହିନିସ୍ତା, ସାସାତି, ଆଡଃ ସିଗିଦ୍‌‌ ହବାଅଃରେୟ ରାସ୍‌କାଅଃଆଇଙ୍ଗ୍‌, ଚିୟାଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାରାଦୁରାଃଅ ଇମ୍‌ତା ପେଡ଼େଜଃଆଇଙ୍ଗ୍‌ ।
କରିନ୍ଥିୟରେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଉଡ଼ୁଃ
୧୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଡଣ୍ଡ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ କାମିତାନା । ନେଆଁଁ କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଜାବାର୍‌ଜାସ୍ତି କାଦିୟାଁପେ, ଚିୟାଃଚି ଆଇଁୟାଃ ସାହାରାଅ ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେତାନିଃ ନାହାଁଲାଇଙ୍ଗ୍‌ରେୟ ଆପେୟାଃ ଏନ୍‌ ମାପ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌କତାଃଏତେ ଜେତାରେୟ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ନାହାଁଲାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୨ ପୁରାଃ ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ ଆଡଃ ଆକ୍‌ଚାକାଅ କାମିକ ପୁରାଃ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପେ ଥାଲାରେଇଙ୍ଗ୍‌ ରିକାକାଦା, ଏନା ସାବୁଦ୍‌ ଏମେତାନାଏ ଯେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରେରିତ୍‌ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ୧୩ ମିଆଁଦ୍‌ ବିଷାଏରେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏଟାଃ ଏଟାଃ କାଲିସିୟାତାଃଏତେ ଆପେଲଃ ଏଟାଃ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ବେଭାର୍‌କାଦା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ବାହାରମ୍‌ ଲେକା କାଇଙ୍ଗ୍‌ ହବାକାନା । ଏନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଛାମାଇଙ୍ଗ୍‌ପେ ।
୧୪ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପିସାତେ ଆପେତାଃତେ ସେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼େନ୍‌ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃଏତେ ଜେତ୍‌ନାଃ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ହାଟି । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ଆପେୟାଃ ଟାକା ପାଏସା କାହାଗି । ଚିୟାଃଚି ଏଙ୍ଗାଆପୁକଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ହନ୍‌କକେ ଜଗାଅ ନାଙ୍ଗ୍‌ କା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ମେନ୍‌ଦ ହନ୍‌କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏଙ୍ଗାଆପୁକ ଜଗାଏୟା । ୧୫ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ଜୀଉରେ ଆପେକେ ଦେଙ୍ଗାପେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ସବେନାଃ ଏମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ନେ'ଲେକାଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ରାସ୍‌କାତେ ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସେକାଡ଼ାକାନା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ନିମିନ୍‌ ପୁରାଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ପେ ତାନା ମେନ୍ତେ ଚିନାଃ ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ନିମିନ୍‌ କାଟିଃଗି ଦୁଲାଡ଼ିୟାଁପେ ?
୧୬ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ବାହାରମ୍‌ ଲାଦିୟାକାନ୍‌ ଲେକା କାଇଙ୍ଗ୍‌ ହବାକାନା । ନେ କାଜି ସାର୍‌ତିତାନାଃ ମେନ୍ତେ ମିଦ୍‌ମନ୍‌ ହବାଅଃଆପେ । ମେନ୍‌ଦ ଆପେକଏତେ ଜେତାଏ କାଜିୟାଏ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚାଲାକ୍‌ତେ ଆପେକେ ହସଡ଼ କାଜିତାନ୍‌ଲଃ ଫାନ୍ଦିରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉୟୁଃକାଦ୍‌ପେୟା । ୧୭ ଆପେତାଃତେ ଅକନ୍‌କକେ କୁଲାକାଦ୍‌କଆଇଙ୍ଗ୍‌, ଇନ୍‌କୁକଏତେ ଜେତାଏୟାଃ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିନାଃ ଆପେତାଃଏତେ ଜେତାନ୍‌ ସୁଯୋଗ୍‌ ଇଦିକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ତିତସ୍‌କେ ଆପେତାଃତେ ସେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିକିୟା ଆଡଃ ଇନିଃଲଃ ଏଟାଃ ହାଗାକେଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲ୍‌କିୟା । ତିତସ୍‌ ଆପେତାଃଏତେ ସୁଯୋଗ୍‌ ଇଦିକାଦାଏ ମେନ୍ତେ ଚିୟାଃ ଜେତାଏ କାଜି ଦାଡ଼ିୟାପେ ? ଇନିଃ ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିନାଃ ମିଦ୍‌ମନ୍‌ତେ କାଲିଙ୍ଗ୍‌ ସେସେନ୍‌କାଦା ? ଆଲିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ଚିନାଃ ମିଦ୍‌ଲେକାଗି ବାନଃଆ ?
୧୯ ହବାସାକାଅଆଃ, ଆପେ ନାହାଁଃ ଜାକେଦ୍‌ପେ ଉଡ଼ୁଃତାନା ଯେ, ଆଲେ ଆପେୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ କାଜିକଲେ ବାଇତାନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆଲେକେ କାଜିକାଦ୍‌ ଲେକା ଆଲେ ଆପେକେ କାଜିପେତାନାଲେ । ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଗାତିକ, ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ ଆପେକେ ଦେଙ୍ଗାପେ ନାଗେନ୍ତେଲେ କାମିତାନା । ୨୦ ଚିୟାଃଚି ଆଇଁୟାଃ ବର ହବାଅଃତାନା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପେକେ ନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ଲେକା ନେଲ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ଆଡଃ ଆପେ ଆଇଁୟାଃ ଅକନ୍‌ ରୁପ୍‌ ନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ କାପେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ହବାସାକାଅଆଃ, ଏନା ନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେପେ ନାମେୟାଁ । ଏନ୍ତାଃତେ ସେନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ରାକାମ୍‌ରେୟାଃ ଏପେଗେର୍‌, ହିସ୍‌ଙ୍ଗା, ଖିସ୍‌, ଆପ୍‌ନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଉଡ଼ୁଃ, ହିନିସ୍ତା, ଚୁପୁରାକାଜି, ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌, ହାଲାଗୁଲା ନେ ସବେନାଃ ନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ନାମେୟାଁ । ୨୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ଆଡଃମିସା ସେନ୍‌ସେଟେର୍‌ ଇମ୍‌ତା ଅକଏସାରି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆପେୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ଇୟାଁ, ଅକନ୍‌କ ସିଦାକରେ ପାପ୍‌ କାମିକାଦାକ, ଆକଆଃ ସତ୍‌ରା କାଜିକାମି, ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମି, ଆଡଃ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ନେ ସବେନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ କାକ ହେୟାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନା, ନେ ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଏୟମ୍‌ ରିକା ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ।