୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ସେନ୍‌ତେୟାଃ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ଦୁକୁରାଃ କାଜିତାନାଃରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ଆଡଃ ଚିଉଲାଅ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସେନା ମେନ୍ତେ ମନ୍‌ରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଡ଼ୁଃକାଦା । ୨ ଆପେକେ ଦୁକୁ ଏମାପେରେ, ଅକଏ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ରାସ୍‌କା ଏମାଇୟାଁଏ ? ଆପେକେ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ଆଡଃ ଏନ୍‌ଲେକା ଜେତାଏ ବାଙ୍ଗ୍‌କଆ । ୩ ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ଏନ୍‌ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ତାଃତେ ସେନ୍‌ରେ, ଅକନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ସୁକୁହବାୟଃତେୟାଃ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେ'ଲେକା ଦୁକୁ ଆଲକାଇଙ୍ଗ୍‌ ନାମେକା । ସାର୍‌ତିଗି ଆଇଁୟାଃ ପୁରାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ମେନାଃ, ଆଇଁୟାଃ ରାସ୍‌କାରେ ଆପେୟାଃ ରାସ୍‌କା ମେନାଃ । ୪ ପୁରାଃ ଦୁକୁ ଆଡଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରାଃ ହାସୁତେ ରାଆଃତାନ୍‌ଲଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଅକ ଚିଠି ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନା ଆପେକେ ଦୁକୁଇଚିପେ ନାଗେନ୍ତେ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଲ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ଆପେକେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ପେ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନା ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା ।
ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଛାମାକପେ
୫ ଆପେକଏତେ ଜେତାଏ ମିହୁଡ଼୍‌କେ ଦୁକୁ ଏମାକାଇରେଦ, ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ରେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଦୁକୁ କାଏ ଏମ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ଆପେ ସବେନ୍‌କକେହଁ ଦୁକୁ ଏମାକାଦ୍‌ପେୟାଏ । ୬ ଆପେକଏତେ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ଏନ୍‌ ହଡ଼କେ ସାଜାଇ ଏମ୍‌କିୟାପେ, ଏନା ଇନିୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗିୟା । ୭ ଇନିଃ ପୁରାଃଗି ଆଲକାଏ ଦୁକୁଃକା, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ନାହାଁଃ ଇନିଃକେ ଛାମା ଆଡଃ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଆପେକେ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିପେତାନା, ଆପେ ଇନିଃକେ ସାର୍‌ତିଗି ଦୁଲାଡ଼୍‌ତାନାପେ ମେନ୍ତେ ଇନିଃକେ ଉଦୁବାଇପେ । ୯ ଆପେ ସବେନ୍‌ କାଜିକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନାପେ ଚି କାହା, ଏନା ସାରି ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍‌ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୦ ଆପେ ଜେତାଏକକେପେ ଛାମାକରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ହଁ ଇନ୍‌କୁକେ ଛାମାକଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେତା କାଜି ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଛାମାକରେଦ, ଏନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଆପେୟାଃ ହରାତେ ଛାମାଅଃଆ । ୧୧ ସାଏତାନ୍‌ ଆବୁଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଜେତାନ୍‌ କାମିରିକା ନାଗେନ୍ତେ ନେଡା ଆଲକାଏ ନାମେକା, ଚିୟାଃଚି ଆବୁ ଇନିୟାଃ ସବେନ୍‌ କାମିତାୟାଃ ସାରିୟାଃବୁ ।
୧୨  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ତ୍ରୋୟାସ୍‌ତେ ସେଟେର୍‌ୟାନ୍‌ଲଃ, ନେ କାମି କାମି ନାଗେନ୍ତେ ପ୍ରାଭୁ ହରା ନିଜାକାଦାଏ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୩ ମେନ୍‌ଦ ଆବୁଆଃ ହାଗା ତିତସ୍‌କେ ଏନ୍ତାଃରେ କା ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମନ୍‌ରେ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସୁକୁୟାନା । ଏନାତେ ଏନ୍ତାଃରେନ୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ମାକିଦନିଆତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସେନଃୟାନା ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହରାତେ ଜିନିତାଅ
୧୪ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ହବାଅଃକା । ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାକାନ୍‌ ହରାତେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆବୁକେ ଜିନିତାଅ ହରାତେ ସୁତୁଃଇଦିୟାଃ । ଆଡଃ ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ଚାରିୟସାଃତେ ପାସ୍‌ରାଅଃ ଲେକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସେଣାଁଁ ଏଟାଃକକେ ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ବେଭାର୍‌ବୁ ତାନା । ୧୫ ଚିୟାଃଚି ଆବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଚାଢ଼ାଅକାନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌ବୁ । ଅକ୍‌ନାଃଚି ଅକନ୍‌କ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅକ ନାମେତାନା ଆଡଃ ଅକନ୍‌କ ଜିୟନଃ ହରାରେକ ସେନ୍‌ତାନା, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଥାଲାରେ ପାସ୍‌ରାଅଃ ତାନା । ୧୬ ଗନଏଃ ହରାତେ ସେନଃତାନ୍‌ ହଡ଼କତାଃରେ ନେ ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ଗନଏଃ ଲେକାନାଃ ତାନାଃ, ମେନ୍‌ଦ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମାକାଦ୍‌ ହଡ଼କତାଃରେ ନେ ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ଜୀଦାନ୍‌ ଏମାଃଏ । ମେନ୍‌ଦ ନେ କାମି ରିକାଏ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ଅକଏ ତାନିଃ ? ୧୭ ପୁରାଃ ହଡ଼କ ଆପାନାଃ ପସାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜିକେକ ବେଭାର୍‌ତାନା । ଆଲେ ଇନ୍‌କୁ ଲେକା ନାହାଁଲାଃଲେ । ଆଲେକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କୁଲାକାଦ୍‌ ହରାତେ ଆଲେ ପାତିୟାରଃ ଲେକା ଆୟାଃ କାଜିଲେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନା ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦାସି ଲେକାଲେ କାଜିତାନା ।
୨:୧୨ ୨:୧୨ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୨୦:୧.