୧ ମେନ୍‌ଦ ଆଲେ ସାରିତାନାଲେ, ନେ ଅତେରେ ହଡ଼୍‌ମ ଲେକାନ୍‌ କୁମ୍ବାରେ ଆବୁ ନାହାଁଃ ତାଇନଃତାନାବୁ, ଏନା ଜିୟନଃରେଦ, ଆବୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସିର୍ମାରେ ମିଆଁଦ୍‌ ଜାନାଅଗି ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ଅଡ଼ାଃ ଏମାବୁଆଏ । ଏନାଦ ହଡ଼ତେ କା ବାଇକାନା, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଏନାକେ ବାଇୟାକାଦା । ୨ ଆଡଃ ନେ ଅତେରେୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆବୁ ଏନ୍‌ ସିର୍ମାରେୟାଃ ଅଡ଼ାଃ ଲେକାନ୍‌ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆବୁଆଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ମେନାଃ । ୩ ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ସିର୍ମାରେୟାଃ ଅଡ଼ାଃ ଲେକାନ୍‌ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ଅଁରେଦ, ଆବୁ ସାମା ହଡ଼୍‌ମଗି କାବୁ ନେଲଆଃ । ୪ ଆବୁ ନେ ସାଂସାର୍‌ରେୟାଃ କୁମ୍ବାରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଲାଗାଉତାରଃତାନ୍‌ଲଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ରାଆଃ ଗେରାଙ୍ଗ୍‌ ତାନାବୁ । ଆବୁ ସାଂସାର୍‌ରେୟାଃ ହଡ଼୍‌ମକେ ବାଗି ନାଗେନ୍ତେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାନାବୁ ଏନାଦ ନାହାଁଲାଃ, ମେନ୍‌ଦ ସିର୍ମାରେୟାଃ ଲିଜାଃ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ଆବୁଆଃ ନେ ସାଂସାର୍‌ରେୟାଃ ହଡ଼୍‌ମ ଜେ'ଲେକା କା ଗଜଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ବାଦ୍‌ଲାଅଃଆ, ଏନା ଆଲେୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୫ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ନେ'ଲେକା ବାଦ୍‌ଲାଅ ନାଗେନ୍ତେ ବାଇସେକାଡ଼ା କାଦ୍‌ବୁଆ । ଆଡଃ ଇନିଃ ଆୟାଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାକେ କୁଲ୍‌କିଃଦ୍‌ ହରାତେ ଆବୁରେ ତାଇନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏମ୍‌କିୟାଏ ।
୬ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ମେନାବୁଆ, ଆବୁ ସାରି ତାନାବୁ, ଚିମିନ୍‌ ଦିନ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ନେ ହଡ଼୍‌ମରେ ମେନାବୁଆ, ଇମିନ୍‌ ଦିନ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ପ୍ରାଭୁତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜୀଦାନ୍‌ବୁ ବିତାଅ ତାନା । ୭ ଆବୁଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ ନେନେଲ୍‌ତେଦ କା ମେନ୍‌ଦ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଚେତାନ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁଆକାନା । ୮ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଆଡଃ ନେ ହଡ଼୍‌ମକେ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ପ୍ରାଭୁଲଃ ତାଇନଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆବୁ ପୁରାଃଗିବୁ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୯ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁ ଆପ୍‌ନାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ତାଇନଃ ଚାଏ ଏଟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ତାଇନଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସୁକୁଇଚିତେୟାଃଗି ଆବୁଆଃ ପୁରାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୧୦  ଚିୟାଃଚି ଆବୁ ସବେନ୍‌କକେ ଆୟାଃ ହରାତେ ବିଚାର୍‌ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ସାର୍‌ତିଗି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ବିଚାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ତିଙ୍ଗୁନ୍‌ ଲାଗାତିୟାଃଁ । ଇମ୍‌ତା ବୁଗିନାଃ ହବାଃଅ ଚାଏ ଏତ୍‌କାନାଃ ହବାଅଃ, ଆବୁ ସବେନ୍‌ ମିମିଆଦ୍‌ ହଡ଼କ ସାଂସାର୍‌ରେୟାଃ ହଡ଼୍‌ମରେ କାମିକାଦ୍‌ ଲେକାଗି ନାଲାବୁ ନାମେୟା ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ଗାତି
୧୧ ପ୍ରାଭୁକେ ବର ରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ଚିନାଃ ତାନାଃ, ଏନା ଆଲେ ସାରି କାଦାଲେ ଆଡଃ ଏନା ରିକା ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେ ସବେନ୍‌କକେ ଆଚୁପେତାନାଲେ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁ ସବେନ୍‌କକେ ବୁଗିଲେକାଏ ସାରିୟା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ରା ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ବୁଗି ଲେକାପେ ସାରିୟା । ୧୨ ଆଲେ ଆଡଃମିସା ଆପେୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଆଲେଗି ମାଇନ୍‌ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ କାଲେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ଅକନ୍‌କ ମନ୍‌ ଭିତାର୍‌ରେୟାଃ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ କା ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କଆଃ ବାହାରି ରେୟାଃ ନେପେଲ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିନ୍‌ତାନା, ଇନ୍‌କୁକେ ଆପେ କାଜିରୁହାଡ଼୍‌ ଦାଡ଼ିୟାପେ । ଏନାମେନ୍ତେ ଆଲେୟାଃ ବିଷାଏରେ ଆପେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌ ଉଡ଼ୁଗେ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେକେ ନେଡାଲେ ଏମାପେତାନା । ୧୩ ଚିୟାଃ ଆଲେୟାଃ ମନ୍‌ ବାଲୁଅଃତାନା ? ତାବ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବାଲୁଅଃତାନା । ଚାଏ ଆଲେୟାଃ ମନ୍‌ ଥାବର୍‌ରେ ମେନାଃରେଦ, ଏନା ଆପେୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଥାବର୍‌ରେ ମେନାଃ । ୧୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ଆବୁ ରାଇଜଃ ତାନାବୁ । ଏନାତେ ଆବୁ ନେଆଁ ଉହାଟ୍‌ତାନାବୁ ଯେ, ମିହୁଡ଼୍‌ ହଡ଼ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଗଜାକାନା, ଏନାତେ ସବେନ୍‌କ ଏନ୍‌ ଗନଏଃରେୟାଃ ହିସାବୁ ହବାକାନା । ୧୫ ଇନିଃ ସବେନ୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ ଗଜାକାନ୍‌ ହରାତେ ଅକନ୍‌କ ଜୀନିଦ୍‌ ମେନାକଆ, ଇନ୍‌କୁ ଆଡଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ନାଗେନ୍ତେ କା ଜୀହୁଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଅକଏଚି ଆକଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଗଏଃୟାନା ଆଡଃ ଜୀଉବିରିଦ୍‌ୟାନା, ଇନିୟାଃ ନାଗେନ୍ତେକ ଜୀହୁଦଃଆ ।
୧୬ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆଲେ ହଡ଼୍‌ମ ଲେକାତେ ବିଚାର୍‌, ଜେତାଏକେ କାଲେ ବିଚାର୍‌ ତାନା । ନେଡା ତାଇକେନା ଆଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ହଗି ହଡ଼କେ ବିଚାର୍‌ ତାନ୍‌ ଲେକାଲେ ବିଚାରି ତାଇକେନା । ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆଲେ ଏନ୍‌ଲେକା କାଲେ ରିକାତାନା । ୧୭ ଜେତାଏ ହଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାକାନ୍‌ରେ, ନାୱା ହଡ଼ ହବାଅଃଆଏ । ମାରିତେୟାଃ ଜିୟନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ସବେନ୍‌ ନାୱା ବିଷାଏ ହବାଅଆଃ । ୧୮ ଏନା ସବେନାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାମିତାନା । ସିଦା ଆବୁ ଇନିୟାଃ ବାଇରିବୁ ତାଇକେନା, ନାହାଁଃ ଇନିଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହରାତେ ଆବୁକେ ଆୟାଃଲଃ ମେସାରୁହାଡ଼୍‌ କାଦ୍‌ବୁଆ ଆଡଃ ଆୟାଃଲଃ ଏଟାଃକକେ ମେସାରୁହାଡ଼୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆବୁକେ ବାହାରମ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ବୁଆଏ । ୧୯ ଏନାତେ ଆବୁଆଃ କାନାଜି ହବାଅଃତାନା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆୟାଃଲଃ ମେସାରୁହାଡ଼୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ହରା ବାଇୟାକାଦାଏ । ଆୟାଃ ବିରୁଧ୍‌ରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ପାପ୍‌କ ଇନିଃ ଆୟାଃ ଗିନ୍‌ତିରେ କାଏ ଦହକାଦା । ଆଡଃ ଏନ୍‌ ମେସାରୁହାଡ଼୍‌ ରେୟାଃ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆବୁକେ ବାହାରମ୍‌ ଏମାକାଦ୍‌ବୁଆଏ ।
୨୦ ଏନାତେ, ଆବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ସାଃଏତେ ନେଆଁଁ କାଜିତାନାବୁ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଆବୁଆଃ ହରାତେ ନେ କେନେଡ଼ା ଏମାକାଦାଏ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ସାଃତେ ଆଲେ ବିନ୍ତିପେ ତାନାଲେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ମେସାରୁହାଡ଼େନ୍‌ପେ, ୨୧ ଚିୟାଃଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌, ବେଗାର୍‌ ପାପ୍‌ତେ ତାଇକେନ୍‌ରେୟ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଆବୁଆଃ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ହିସାଏ ବାଇକିୟା, ଜେ'ଲେକାଚି ଆବୁ ଆୟାଃଲଃ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ରେୟାଃ ହିସାବୁ ହବା ଦାଡ଼ିୟଃଆ ।
୫:୧୦ ୫:୧୦ ରୋମି ୧୪:୧୦.