୧ ଏ ଗୁସିୟାଁକ, ଆପେୟାଃ ଦାସିକଆଃ ଅକ୍‌ନାଃ ବୁଗିନାଃ ଆଡଃ ଠାଉକାନ୍‌ଗି ହବାଅଃଆ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ରିକାକପେ । ସିର୍ମାରେ ଆପେୟାଃହଗି ମିଆଁଦ୍‌ ଗୁସିୟାଁ ମେନାଇୟା ମେନ୍ତେ ପାହାମେପେ ।
ଏଟାଃ ଏଟାଃ ବିଷାଏରେ ଆନାଚୁ
୨ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ବିନ୍ତିରେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଏପେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ବିନ୍ତିରେ ଚିହୁଲାକାନ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ । ୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେ ଉକୁଆକାନ୍‌ କାଜିକେ ଉଦୁବେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁଆର୍‌ ନିଜେକାଏ ମେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଲେକେ ବୁଗିନ୍‌ ସୁଯୋଗ୍‌ ଏମାଲେକାଏ, ଏନାମେନ୍ତେୟଗି ଆଲେ ନାଗେନ୍ତେ ବିନ୍ତିପେ । ଚିଆଃଚି ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାହାଁଃ ଜେହେଲ୍‌ରେ ମେନାଇୟାଁ, ୪ ଆଡଃ ବିନ୍ତିପେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେ'ଲେକା ନେ କାଜିକେ ସାର୍‌ତି ଆଡଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟଃ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା ।
୫ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ସୁଯୋଗ୍‌କେ ବୁଗିଲେକା ବେଭାର୍‌କେଦ୍‌ତେ କା ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କତାଃରେ ସେଣାଁନ୍‌ ଲେକାତେ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ରିକାଏପେ । ୬ ଆପେୟାଃ ଜାଗାର୍‌କ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ହେଡ଼େମାନ୍‌ ଆଡଃ ସୁକୁଆନ୍‌ ଲେକା ହବାଅଃକା । ଆଡଃ ଚିଲ୍‌କା ଆପେ ସବେନ୍‌କକେ ଠାଉକାଗି କାଜିରୁହାଡ଼୍‌ ଦାଡ଼ିୟାପେ, ଏନା ଆପେକେ ସାରି ଲାଗାତିୟାଁ ।
ଟୁଣ୍ଡୁ ଜହାର୍‌
୭ ଆବୁଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ତୁଖିକ୍‌, ଅକଏଚି ପ୍ରାଭୁଆଃ କାମିରେ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ ସୁସାର୍‌ନିଃ ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃଲଃ ମିସାତେ କାମିତାନ୍‌ ଗାତିଦାସି ତାନିଃ । ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃ ବିଷାଏରେ ଆପେକେ ସବେନାଃଏ କାଜିୟାପେଆ । ୮ ଆଲେ ଚିଲ୍‌କା ମେନାଲେୟା, ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ କାଜିକେଦ୍‌ତେ ଆପେକେ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲିତାନା । ୯ ଆୟାଃଲଃ ଆପେୟାଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ ହାଗା ଅନିସିମସ୍‌ହଁ ସେନ୍‌ତାନାଏ । ଇନ୍‌କିନ୍‌ ଆପେକେ ନେତାଃରେ ହବାଅଃତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ କାଜିକ ଉଦୁବାପେୟାକିନ୍‌ ।
୧୦ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଜେହେଲାକାନ୍ ଆରିସ୍ତାର୍ଖ ଆଡଃ ଆୟାଃଲଃ ବର୍ଣ୍ଣବାସ୍‌ଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼ ମାର୍କହଗି ଆପେକେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକୁଲେ ତାନା । ମାର୍କ ଆପେତାଃତେ ସେନ୍‌ରେ ଇନିଃକେ ଦାରମିପେ । ନେ କାଜି ଆପେକେ ସିଦାରେଗି ଆଚୁକାନା । ୧୧ ଯୁସ୍ତ ନୁତୁମ୍‌ତେ ସାରିୟଃତାନ୍ ଯିହୋଶୁୟହଁ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକୁଲ୍‌ ତାନା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ତେ ନେ ଆପିହଡ଼୍‌ ଯିହୁଦୀକ ଏସ୍‌କାର୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ରାଇଜ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃଲଃ ମିସାତେ କାମିକେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଃଗିକ ଦେଙ୍ଗାକାଦିୟାଁ ।
୧୨ ଏପାଫ୍ରା ଆପେକେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକୁଲ୍‌ ତାନା । ଇନିଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦାସି ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ଝୁଣ୍ଡ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼ ତାନିଃ । ଆପେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ପୁରା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌କ ହବାକେଦ୍‌ତେ ପକ୍‌ତା ଆଡଃ କେଟେୟାନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲେକା ତିଙ୍ଗୁକେଟେଦ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାପେ, ଏନାମେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାଏ ବିନ୍ତିତାନା । ୧୩ ଆପେ ନାଗେନ୍ତେ, ଲାଉଦିକିଆ ଆଡଃ ହିଏରାପଲିରେନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ରିକାକାଦ୍‌ କେଟେଦ୍‌ କାମି ବିଷାଏରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଗାୱା ଏମେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୪ ଆବୁଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ବାଇଦ୍‌ ଲୁକ୍‌ ଆଡଃ ଦିମା ଆପେକେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକୁଲ୍‌ ତାନା ।
୧୫ ଲାଉଦିକିଆରେନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗାକକେ, ମିଶି ନୁମ୍‌ଫା ଆଡଃ ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ହୁଣ୍ଡିୟଃତାନ୍‌ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ସବେନ୍‌କକେ ଆଲେୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକପେ । ୧୬ ଆପେ ନେ ଚିଟାଉ ପାଢ଼ାଅ ଚାବାକେଦ୍‌ ତାୟମ୍‌ତେ, ଲାଉଦିକିଆ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ନେ ଚିଟାଉକେ ପାଢ଼ାଅ ନାଗେନ୍ତେ ଏମାକପେ । ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଲାଉଦିକିଆକେ ଅକ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନାକେୟଗି ଆପେ ପାଢ଼ାଏପେ । ୧୭ ଆଡଃ ଆର୍ଖିପସ୍‌କେ କାଜିପେ, “ପ୍ରାଭୁଆଃ ସେୱା ନାଗେନ୍ତେ ଆମ୍‌କେ ଅକ ବାହାରମ୍‌ ଏମାକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଏନା ରିକାତେଗି ରିକାଏମେ ।”
୧୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଅନଲ୍‌ତେଗି ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକୁଲ୍‌ ତାନା । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେହେଲ୍‌ରେ ସିକିଡ଼ିତେ ତଲାକାନ୍‌ତେୟାଃକେ ପାହାମାକାପେ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ହବାଅଃକା ।
୪:୧ ୪:୧ ଏଫିସିୟ ୬:୯. ୪:୫ ୪:୫ ଏଫିସିୟ ୫:୧୬. ୪:୭ ୪:୭ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୨୦:୪; ୨ ତିମଥି ୪:୧୨. ୪:୭ ୪:୭ ଏଫିସିୟ ୬:୨୧,୨୨. ୪:୯ ୪:୯ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ୧:୧୦-୧୨. ୪:୧୦ ୪:୧୦ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୯:୨୯; ୨୭:୨; ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ୧:୨୪; ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୨:୧୨,୨୫; ୧୩:୧୩; ୧୫:୩୭-୩୯. ୪:୧୨ ୪:୧୨ କଲସିୟ ୧:୭; ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ୧:୨୩. ୪:୧୪ ୪:୧୪ ୨ ତିମଥି ୪:୧୧; ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ୧:୨୪; ୨ ତିମଥି ୪:୧୦; ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ୧:୨୪. ୪:୧୭ ୪:୧୭ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ୧:୨.