ଗନଏଃହେତେ ଜୀଦାନ୍‌
୧  ଆପେୟାଃ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ପାପ୍‌ ହରାତେ ସିଦା ଦିପିଲିରେ ଆତ୍ମାରେ ଗଜାକାନ୍‌ପେ ତାଇକେନା, ୨ ଇମ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆପେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହରା ଅତଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ, ଅତେ ଆଡଃ ସିର୍ମା ଥାଲାରେୟାଃ ହୟରେ ରାଇଜ୍‌ ତାନ୍‌ନିଃକେପେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା । ନାହାଁଃ ଏନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଆତ୍ମା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ରାଇଜେତାନା । ୩ ସାର୍‌ତି କାଜିଲେରେ, ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ଇନ୍‌କୁ ଲେକାଗି ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼୍‌ମରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ମନ୍‌ରେୟାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ଉଡ଼ୁଃ ଲେକାତେବୁ ସେସେନ୍‌ତାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଏଟାଃକ ଲେକା ଆବୁହ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଖିସ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କବୁ ତାଇକେନା ।
୪ ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପୁରାଃ ଲିନିବୁଇ ଆଡଃ ଆୟାଃ ପୁରାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଆବୁନାଙ୍ଗ୍‌ ନିମିନାଙ୍ଗ୍‌ ମେନାଃ ଯେ, ୫ ଆବୁଆଃ ପାପ୍‌ ହରାତେ ଆତ୍ମାରେ ଗଜାକାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ଇନିଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ଆବୁକେ ଜୀଦାନାଏ ଏମାଦ୍‌ବୁଆ । ନେଆଁଁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ହରାତେଗି ଆପେ ବାଞ୍ଚାଅକାନାପେ । ୬ ଆବୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାୟାନ୍‌ ହରାତେ ଇନିଃଲଃ ସିର୍ମାରେ ରାଇଜେ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆବୁକେୟଗି ଜୀଉ ବିରିଦାକାଦ୍‌ବୁଆ । ୭ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେ ଆୟାଃ ସାୟାଦ୍‌ରେୟାଃ କା ଜକାଃଅ ପୁରାଃ ପେଡ଼େଃ ଆଡଃ ଦାୟାକେ ସବେନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ଉଦୁବେ ନାଗେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନେ ଲେକାଏ କାମିକେଦା । ୮ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଆପେ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅପେ ନାମାକାଦା । ନେଆଁଁ ଆପେୟାଃତେଦ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦାନ୍‌ ତାନାଃ । ୯ ଜେତାଏ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆଲକାଏ ଉଡ଼ୁଗେ ମେନ୍ତେ ଆପ୍‌ନାଃ କାମିତେ କା ହବାକାନା । ୧୦ ଆବୁ ଅକ୍‌ନାଃ ହବା ଦାଡ଼ିକାନାବୁ, ଏନା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଗି ବାଇୟାକାଦ୍‌ବୁଆ, ଅକନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ଆବୁ କାମିୟାଁବୁ ମେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସିଦାରେଗି ଠାହାରାଅକାଦ୍‌ ତାଇକେନା, ଆବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଲଃ ମେସାୟାନ୍‌ ହରାତେ ଏନା ହବା ସାକାଅକାନା ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହରାତେ ମିଦଃ
୧୧ ଏନାମେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ ସିଦା ଦିପିଲି ପାହାମେପେ, ଜାନାମ୍‌ରେ ଆପେ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ତାଇକେନାପେ । ଆପାନ୍‌କେ ଖାତ୍‌ନାଅକାନ୍‌କ ତାନ୍‌ଲେ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ତାନ୍‌ ଯିହୁଦୀକ, ଆପେକେ କା ଖାତ୍‌ନାଅକାନ୍‌କ ମେନ୍ତେ କାଜିତାଇକେନାକ । ନେଆଁଁ, ହଡ଼କ ଆକଆଃ ହଡ଼୍‌ମରେ ଚିନାଃ ରିକାଃକ ଏନା ଏସ୍‌କାର୍‌ କାଜିୟାଃଏ । ୧୨ ଇମ୍‌ତା ଆପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇକେନାପେ । ଆପେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ହେତେ ବାହାରିକାନ୍‌ ତାଇକେନାପେ, ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କ ଲେକା ତାଇକେନାପେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାଲାକାନ୍‌ ହଡ଼କ କାପେ ତାଇକେନା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ହଡ଼କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏମାକାଦ୍‌ ବାନାର୍‌ସା ଚେତାନ୍‌ରେ ଠାହାରାଅକାଦ୍‌ ରାଜିନାମାରେ ଆପେୟାଃ ଜେତାନ୍‌ ହିସା କା ତାଇକେନା । ବେଗାର୍‌ ଆସ୍ରାତେ ଆଡଃ ବେଗାର୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତେ ଆପେ ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେପେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ତାଇକେନା । ୧୩ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁରେ ଆପେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇକେନାପେ, ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମାୟୋମ୍‌ତେପେ ନାଡ଼େୟାକାନା । ୧୪ ଚିୟାଃଚି ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କକେ ମିଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଆବୁ ଥାଲାରେ ଜୀଉସୁକୁଇ ବାଇକେଦା । ଇନ୍‌କୁକେ ବିନ୍‌ଗାଅକେଦ୍‌ତେ ବାଇରି ଲେକା ଦହକାଦ୍‌ ପାଚ୍‌ରିକେ ଇନିଃ ଆୟାଃ ହଡ଼୍‌ମ ହରାତେ ହାଦୁଡ଼୍‌କେଦା । ୧୫  ଇନିଃ ଯିହୁଦୀକଆଃ ସବେନ୍‌ ଆଇନ୍‌, ଆନ୍‌ଚୁ ଆଡଃ ନିୟାମ୍‌କ ଆତମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ଆୟାଃଲଃ ମେନେସାରେ ମିଆଁଦ୍‌ ନାୱା ହଡ଼ ବାଇକିୟା, ନେ ଲେକାତେ ଜୀଉସୁକୁଇ ବାଇକେଦା । ୧୬  କ୍ରୁଶ୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଗନଏଃ ହରାତେ ଯିହୁଦୀ ଆଡଃ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଥାଲାରେ ତାଇକାନ୍‌ ବାଇରିକେ ଜିୟନ୍‌କେଦା ଆଡଃ ମିଦ୍‌ ହଡ଼୍‌ମରେ ମେସାକେଦ୍‌କଆ, ଏନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃତେ ଆଉରୁହାଡ଼୍‌କେଦ୍‌କଆ । ୧୭ ଏନାମେନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହିଜୁଃକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌କାନ୍‌ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କତାଃରେ ଆଡଃ ଆୟାଃ ହେପାଦ୍‌ରେନ୍‌ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କତାଃରେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌କେଦା । ୧୮ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହରାତେଗି ଯିହୁଦୀକ, ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ ଆଡଃ ଆବୁ ସବେନ୍‌କ ମିଦ୍‌ ଆତ୍ମାରେ ଆପୁଆଃ ହେପାଦ୍‌ତେ ହିଜୁଃ ଦାଡ଼ିକାନାବୁ ।
୧୯ ଏନାତେ ହେ ସାଅଁସାର୍‌ ହଡ଼କ, ଆପେ ଏଟାଃ ଦିଶୁମ୍‌ରେନ୍‌ ଆଡଃ କା ଚିହ୍ନାଁର୍‌ ହଡ଼କ ନାହାଁଃଲାପେ, ନାହାଁଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଲଃ ଆପେୟଗି ଆୟାଃ ରାଇଜ୍‌ରେନ୍‌ ଆଡଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌ ହଡ଼କ ତାନ୍‌ପେ । ୨୦ ଆପେୟଗି ପ୍ରେରିତ୍‌କଆଃ ଆଡଃ ନାବୀକଆଃ ହରାତେ ବାଇୟାକାନ୍‌ ନିହିଁଗାଡାରେ ବାଇୟାକାଦ୍‌ ଅଡ଼ାଃ ଲେକାଃପେ । ଏନ୍‌ ଅଡ଼ାଃରେୟାଃ କଚା ଦିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଗି ତାନିଃ । ୨୧ ଇନିଃରେ ବାଇକାନ୍‌ ମିପିଆଦ୍‌ ଅଡ଼ାଃ ତିରିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜଡ଼ାଇକାନା ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ନାଗେନ୍ତେ ରାକାବାକାନ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ମାନ୍ଦିର୍‌ ଲେକା ହାରାଇଦିୟଃତାନା । ୨୨ ଆୟାଃଲଃ ମେନେସାରେ ଆପେୟଗି ଏଟାଃ ସବେନ୍‌କଲଃ ମିସାତେ ଆତ୍ମା ଲେକାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ତାଇନଃ ଠାୟାଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେ ମିଆଁଦ୍‌ ଅଡ଼ାଃପେ ବାଇୟଃତାନା ।
୨:୧ ୨:୧ କଲସିୟ ୨:୧୩. ୨:୧୫ ୨:୧୫ କଲସିୟ ୨:୧୪. ୨:୧୬ ୨:୧୬ କଲସିୟ ୧:୨୦.