୧  ଆଲେ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ କାଲେ ଦାଡ଼ିୟାନା, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଏଥେନ୍‌ସ୍‌ରେ ଏସ୍‌କାର୍‍ ତାଇନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଲେ ଉହାଟ୍‌କେଦା । ୨ ଆପେକେ ପେଡ଼େଃପେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମାପେ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେତାଃତେ ଆଲେୟାଃ ହାଗା ତୀମଥିକେଲେ କୁଲିୟା । ଇନିଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସେୱା କାମିରେ ଆଲେଲଃ ମିସାତେ କାମିନିଃ ତାନିଃ । ୩ ଜେ'ଲେକାଚି ନେ ସବେନ୍‌ ସାସାତି ହରାତେ ଜେତାଏ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ଏତେ ଆଲକାଏ ରୁହାଡ଼୍‌କା । ଆବୁ ନେ'ଲେକାଗି ସାସାତି ନାମେନାଙ୍ଗ୍‌ବୁ ଦହାକାନା, ଏନା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଃ, ଏନାଦପେ ସାରିତାନା । ୪ ଚିୟାଃଚି ଆବୁଆଃ ସାସାତି ହବାଅଆଃ ମେନ୍ତେ ଆଲେ ଆପେଲଃ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‍ତାରେଗି ଆପେକେ ସିଦାରେ କାଜିକାଦ୍‍ପେ ତାଇକେନାଲେ । ଏନା ଏନ୍‌ଲେକାଗି ହବାଅଃତାନା, ଏନାପେ ସାରିତାନା । ୫ ହବାସାକାଅଆଃ ସାଏତାନ୍‌ ଆପେକେ ବିଡ଼ାଅକାଦ୍‌ପେୟା ଆଡଃ ଆଲେୟାଃ କାମିକ ସାମାଏଣ୍ଡାଗଃଆ, ନେଆଁଁ ଉଡ଼ୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାନା, ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ବିଷାଏରେ ସାରିନାଙ୍ଗ୍‌ ତୀମଥିକେ ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲ୍‌କିୟା ।
୬  ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ତୀମଥି ଆପେତାଃଏତେ ଆଲେତାଃ ହିଜୁଃକାନାଏ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆଡଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ବିଷାଏରେ ରାସ୍‌କାରାଃ ସୁକୁକାଜି ଆଉକାଦା । ଆମ୍‌ ଆଲେୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ତେୟାଃ ଉଡ଼ୁଃ ଆଡଃ ଆଲେ ଆମ୍‌କେ ନେନେଲ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ଲେକା ଆମ୍‌ହ ଆଲେକେ ନେନେଲ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାମ୍‌ ମେନ୍ତେ ଇନିଃ କାଜିକାଦ୍‌ଲେୟାଏ । ୭ ଏନାମେନ୍ତେ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଲେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଦୁକୁ ଆଡଃ ହାସୁ ଇମ୍‌ତା ଆଲେ ଆପେୟାଃ ହରାତେ ଜୀଉରାଡ଼େଃଲେ ନାମାକାଦା । ୮ ନାହାଁଃ ଆପେ ପ୍ରାଭୁରେ ତିଙ୍ଗୁକେଟେଦ୍‌ କାନ୍‌ରେଦ, ଆବୁ ସାର୍‌ତିଗି ଜୀହୁଦଃ ତାନାବୁ । ୯ ନାହାଁଃଦ ଆଲେ ଆପେୟାଃ ହରାତେ ପୁରାଃ ରାସ୍‌କାଲେ ନାମାକାଦା, ଏନାମେନ୍ତେ, ଏନାରେୟାଃ ବାଦ୍‌ଲାରେ ନାହାଁଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ଲେ ଏମାଇତାନା । ୧୦ ଆପେକେ ଆଡଃମିସା ନେନେଲ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ଜାଞ୍ଜିକାନ୍‌ତେୟାଃ ପୁରାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ନିଦାସିଙ୍ଗି ବିନ୍ତିତାନାଲେ ।
୧୧ ଆପେତାଃତେ ହିଜୁଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆବୁଆଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଆବୁଆଃ ହରାଏ ବାଇୟେକା । ୧୨ ଆପେୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଲେୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଜେ'ଲେକା ପୁରାଃଗିଆ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ସବେନ୍‌କ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ଆପେୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌କେ ଆଡଃଗି ପୁରାଃତେ ହାରାଇଦିକା । ୧୩ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଇନିଃ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌କେ ପେଡ଼େଦ୍‌ପେୟା, ଏନାତେ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଆୟାଃ ପାବିତାର୍‌ ହଡ଼କଲଃ ହିଜୁଃ ଇମ୍‌ତା ଆବୁଆଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଆପେ ପକ୍‌ତାକାନ୍‌ ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ରେ ବେଗାର୍‌ ଚିଟାକାନ୍‌ ଲେକାପେ ହବାଅଃଆ ।
୩:୧ ୩:୧ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୭:୧୫. ୩:୬ ୩:୬ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୮:୫.