୧୩
ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସୁକୁଇଚି
୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ହାଗା ମିଶିକ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌କେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କାତେକୁପେ । ୨ ଆପେୟାଃ ଅଡ଼ାଃତେ ହିଜୁଃତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଦାରମ୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲପେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଆ । ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ ନେ'ଲେକା କାମିତାନ୍‌ ହରାତେ ବେଗାର୍‌ ସାରିତେ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କକେ ଦାରମ୍‌କେଦ୍‌କଆକ । ୩ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ହଡ଼କଲଃ ଆପେୟଗି ଇନ୍‌କୁଲଃ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ଲେକା ଉଡ଼ୁଃକେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁକେ ପାହାମ୍‌କୁପେ । ଆପେୟଗି ହାସା ହଡ଼୍‌ମରେନ୍‌ ହଡ଼କତାନ୍‌ପେ ମେନ୍ତେ ଆଟ୍‌କାର୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଦୁକୁହାସୁ ନାମେତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ପାହାମ୍‌କୁପେ ।
୪ ଆଣ୍‌ଦିୟଃତେୟାଃ ସବେନ୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ ମାଇନାନ୍‌ ହବାଅଃକା, ଆଡଃ କଡ଼ା କୁଡ଼ି ବାରାନ୍‌କିନ୍‌ଗି ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାକିନ୍‌ ହବାଅଃକା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ କାମିତାନ୍‌ ଆଡଃ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌ କାମିତାନ୍‌କକେ ବିଚାର୍‌କଆ ।
୫ ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଟାକା ପାଏସାରାଃ ହାୟାହେତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ, ଆଡଃ ଆପେତାଃରେ ଅକ୍‌ନାଃ ମେନାଃ ଇମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେଗି ସୁକୁକେଦ୍‌ ତାଇନ୍‌ପେ । ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କାଜିକେଦାଏ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଚିଉଲାଅ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼ାଃମେୟାଁ, ଚି ଚିଉଲା କାଇଙ୍ଗ୍‌ ବାଗିମେୟାଁ ।” ୬ ଏନାତେ ଆବୁ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଜି ଦାଡ଼ିୟାବୁ,
“ପ୍ରାଭୁ ଆଇଁୟାଃ ଦେଙ୍ଗାନିଃ ତାନିଃ,
ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ବରଏୟା ।
ହଡ଼ ଆଇଁୟାଃ ଚିନାଃ ରିକା ଦାଡ଼ିୟାଏ ?”
୭ ଆପେୟାଃ ସିଦାରେନ୍‌ ଆଗୁଆଇକ ଆପେକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଜିକ କାଜିକେଦ୍‌ପେୟା ଏନା ପାହାମେପେ । ଇନ୍‌କୁଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ ଆଡଃ ଗନଏଃ ଚିଲ୍‌କା ହବାଲେନା ଏନା ପାହାମ୍‌ ରୁହାଡ଼େପେ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେ ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଅତଙ୍ଗ୍‌ୟେଁପେ । ୮ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହଲା, ତିସିଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଜାକେଦ୍‌ ମିଦ୍‌ଗି ତାଇନା । ୯ ରାକାମ୍‌ ରାକାମ୍‌ ଏଟାଃ ଇନିତୁତେ ଆପେୟାଃ ବୁଗିନ୍‌ ହରା ଆଲକା ଆଦଃକା । ଚିୟାଃଚି ଜମ୍‌ ନୁଁରେୟାଃ ନିୟାମ୍‌ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେଦ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ତେ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେୟାଃ ପେଡ଼େଃ ନାମେତେୟାଃ ବୁଗିନାଃ ତାନାଃ । ଅକନ୍‌କ ଜମ୍‌ ନୁଁରେୟାଃ ନିୟାମ୍‌ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନାକ, ଇନ୍‌କୁଆଃ ଜେତ୍‌ନାଃ ବୁଗିନାଃ କା ହବାକାନା ।
୧୦ ଆବୁଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ରେୟାଃ ବେଦି ମେନାଃ, ଏନାରେ ତାଇନାକାନ୍‌ ଜମେୟାଃଁ ଜମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଯିହୁଦୀକଆଃ କୁମ୍ବାରେ ସୁସାର୍‌ତାନ୍‌ ଯାଜାକ୍‌କଆଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ବାନଃଆ । ୧୧ ଯିହୁଦୀ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ଜାଁତୁରାଃ ମାୟୋମ୍‌କେ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଦାଣେଁ ରାକାବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃ ପାବିତାର୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ତେ ଆଉଇୟା, ମେନ୍‌ଦ ଏନ୍‌ ଜାଁତୁରାଃ ହଡ଼୍‌ମକେ କୁମ୍ବାରେୟାଃ ବାହାରି ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ଉରୁବଃଆ । ୧୨ ଏନ୍‌ଲେକାଗି ୟୀଶୁହଁ ଆୟାଃ ମାୟୋମ୍‌ତେ ହଡ଼କକେ ପାପ୍‌ହେତେ ଫାର୍‌ଚିକ ନାଗେନ୍ତେ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ବାହାରିରେ ଗଏଃୟାନା । ୧୩ ଏନାତେ ଦଲାବୁ, ଆବୁହ ଆୟାଃ ଲେକାଗି ଆବୁକେ ଲାନ୍ଦାବୁତେୟାଃକ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ନାଗାର୍‌ରେୟାଃ ବାହାରି କୁମ୍ବାତେ ଆୟାଃ ହେପାଦ୍‌ତେବୁ ସେନା । ୧୪ ଚିୟାଃଚି ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଆବୁ ନାଗେନ୍ତେ ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେତା ନାଗାର୍‌ ବାନଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଅକ ନାଗାର୍‌ ହିଜୁଃ ଦିପିଲିକରେ ବାୟୁଃଆ, ଏନ୍‌ ନାଗାର୍‌କେବୁ ନେଲ୍‌ହରାତାନା । ୧୫ ଏନାତେ ହିଜୁଃପେ, ଆବୁ ୟୀଶୁଆଃ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନୁତୁମ୍‌ରେ ଆବୁଆଃ ସାହାରାଅ ଦାଣେଁବୁ ରାକାବେୟା । ନେ ଦାଣେଁ ଆବୁଆଃ ଲାଚଡ଼ାତେ ୟୀଶୁକେ “ପ୍ରାଭୁ” ମେନ୍ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ଇଁତାନା । ୧୬ ଏଟାଃକଆଃ ବୁଗିନାଃ କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁକେ ଦେଙ୍ଗାକ ନାଗେନ୍ତେ ଆଲ୍‌ପେ ରିଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଆ, ଚିୟାଃଚି ନେ ସବେନାଃଗି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସୁକୁଆନ୍‌ ଦାଣେଁ ତାନାଃ ।
୧୭ ଆପେୟାଃ ଆଗୁଆଇକଆଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ପେ ଆଡଃ ଆକଆଃ କାଜି ଆୟୁମେପେ । ଇନ୍‌କୁ ହର ହଡ଼ଲେକା ବେଗାର୍‌ ରୁଡ଼ୁକେଦ୍‌ତେ ଆପେୟାଃ ଜୀଉକ ହରତାନା, ଚିୟାଃଚି ଇନ୍‌କୁକେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଆକଆଃ କାମିରେୟାଃ ହିସାବ୍‌ ଏମ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଆପେ ଇନ୍‌କୁକେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କରେଦ, ଇନ୍‌କୁ ସୁକୁମନ୍‌ତେ ଆକଆଃ କାମିକ କାମିୟାଁ, ମେନ୍‌ଦ ଆପେ କାପେୟାଃରେଦ, ଇନ୍‌କୁ ଦୁକୁ ମନ୍‌ତେକ କାମିୟାଁ, ଆଡଃ ଏନାରେ ଆପେୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେତାନ୍‌ ବୁଗିନାଃ କା ହବାଅଃଆ ।
୧୮ ଆଲେ ନାଗେନ୍ତେ ବିନ୍ତିକାତେପେ । ଆଲେୟାଃ ବିବେକ୍‌ ନିରାଲ୍‌ଗିୟା, ଏନା ସାର୍‌ତି ତାନାଃ, ଚିୟାଃଚି ଆଲେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ବୁଗିନ୍‌ ଚାଇଲ୍‌ ଚାଲାନ୍‌ ରିକା ନାଗେନ୍ତେଲେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାନା । ୧୯ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଆପେତାଃତେ ଜାଲ୍‌ଦିଗି କୁଲ୍‌ତାଇଙ୍ଗ୍‌କା ମେନ୍ତେ ବିନ୍ତିପେ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନେଆଁଁ ଆପେତାଃରେ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିତାନା ।
ଟୁଣ୍ଡୁ ବିନ୍ତି
୨୦ ଅକଏଚି ଆୟାଃ ଗନଏଃ ହରାତେ ମିଣ୍ଡିକଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମିଣ୍ଡିଗୁପିନିଃ ହବାକାନାଏ, ଆବୁଆଃ ଜୀଉସୁକୁ ଏମଃନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁକେ ଗନଏଃହେତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କିୟାଏ । ଏନ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ଗନଏଃରେୟାଃ ମାୟୋମ୍‌ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ତାଇନଃ ରାଜିନାମାରାଃ ମୋହର୍‌ ଏମାକାନା । ୨୧ ଜୀଉସୁକୁ ଏମଃନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ଆୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଆପେକେ ଆପେୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ସବେନ୍‌ ବୁଗିନାଃତେୟାଃକଏ ଏମାପେକା, ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଆବୁଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଇନିୟାଃ ସୁକୁଆନ୍‌ କାମିକ ହବାଅଃକା । ଆଡଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃକା ! ଆମେନ୍‌ ।
ଟୁଣ୍ଡୁ କାଜି
୨୨ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିପେ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଇଁୟାଃ ନେ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ଅନଲ୍‌ କାଜିକେ ଧ୍ୟାନ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆୟୁମେପେ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କାପେ ନାଗେନ୍ତେ ନେଆଁଁଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଲାକାଦା । ୨୩ ଆପେ ସାରିପେ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ଯେ, ଆବୁଆଃ ହାଗା ତୀମଥି ଜେହେଲ୍‌ହେତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଆଁକାନା, ଇନିଃ ଜାଲ୍‌ଦି ହିଜୁଃରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟାଃଲଃ ମିସାତେ ଆପେତାଃତେ ନେପେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃଆ ।
୨୪ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଆଗୁଆଇକକେ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କକେ ଆଲେୟାଃ ଜହାର୍‌ ଉଦୁବାକପେ । ଇଟାଲି ଦିଶୁମ୍‌ହେତେ ହିଜୁଃକାନ୍‌ ହାଗାକ ଆପେକେହଗି ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିକୁଲେତାନା ।
୨୫ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ହବାଅଃକା ।