ପୁରାଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ପାରିତ୍ରାଣ୍‌
୧ ଆବୁ ସାନାର୍‌ତିହେତେ ଆଲକାବୁ ହିଗାଡ଼ଃକା ମେନ୍ତେ ଆବୁ ଆୟୁମାକାଦ୍‌ ସାନାର୍‌ତି କାଜିରେ ପୁରାଃ ପକ୍‌ତାକେଦ୍‌ତେ ତାଇନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୨ ଆବୁଆଃ ପୁର୍‌ଖା ହାଡ଼ାମ୍‌କକେ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କ ଅକନ୍‌ କାଜି ଏମାକାଦ୍‌କଆକ, ଏନା ସାର୍‌ତି ମେନ୍ତେ ଉଦୁବାକାନା, ଅକନ୍‌କ ଏନାକେ କାକ ଅତଙ୍ଗ୍‌କେଦା ଆଡଃ କାକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦା ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ସାଜାଇକ ନାମେଗିୟା । ୩ ତାବ୍‌ଦ, ନେ'ଲେକାନ୍‌ ପୁରାଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅକେ ଦୟାକୁଣ୍ଡାମ୍‌ଲେରେ ଆବୁ ଚିଲ୍‌କାତେ ବାଞ୍ଚାଅବୁ ନାମେୟାଁ ? ନେ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅକେ ପ୍ରାଭୁ ଆଇଃକ୍‌ଗି ସିଦାତେ ଉଦୁବ୍‌କାଦା, ଆଡଃ ଇନିଃତାଃଏତେ ଆୟୁମ୍‌କାଦ୍‌ ହଡ଼କ ଏନାରେୟାଃ ସାନାର୍‌ତିକେ ଆବୁତାଃରେକ ଉଦୁବ୍‌କାଦା । ୪ ଆଡଃଗି, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନ୍‌ ରାକାମ୍‌ରେୟାଃ ଚିହ୍ନାଁ, ଆକ୍‌ଦାନ୍ଦାଅ କାମି ଆଡଃ ପେଡ଼େୟାନ୍‌ କାମିକ କାମିକାଦ୍‌ ହରାତେ ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌ କାଜି ସାର୍‌ତି ତାନାଃ ମେନ୍ତେ ଗାୱା ଏମାକାଦାଏ ଆଡଃ ଆୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଲେକାତେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରେୟାଃ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ଏମାକାଦାଏ ।
ପାରିତ୍ରାଣ୍‌ ହରାତେ ଇଦିନିଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ତାନିଃ
୫ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକନ୍‌ ନାୱା ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ବାଇୟାଏ ଆଡଃ ଆଲେ ଅକନ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ କାଜିଲେ କାଜିତାନା, ଏନାକେ ରାଇଜେ ନାଗେନ୍ତେ ଦୁଁତ୍‌କକେ କାଏ ସାଲାକାଦ୍‌କଆ । ୬ ମେନ୍‌ଦ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ହେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌, ମାନୱାହନ୍‌ ଅକଏ ତାନିଃ,
ଆମ୍‌ ଇନିୟାଃ ନାଗେନ୍ତେମ୍‌ ଉଡ଼ୁଃତାନା ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ଜାତାନ୍‌ ଇଦିତାନାମ୍‌ ?
୭ ଆମ୍‌ ମାନୱାକେ ଦୁଁତ୍‌କତାଃଏତେ କାଟିଃଲେକାମ୍‌ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌କିୟା ।
ଆମ୍‌ ଇନିଃକେ ମାଇନ୍‌ ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଟୁପୁରିମ୍‌ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କିୟା ।
୮ ଆଡଃ ସବେନାଃ ରାଇଜେ ନାଗେନ୍ତେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମ୍‌କିୟାମ୍‌ ।”
“ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ” ମେନ୍‌ଲେରେ, ଜେତ୍‌ନାଃକେ କା ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏତେୟାଃରେ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ଏମାକାଦାଏ । ନେଆଁଁତେ ପୁରା ଆଟ୍‌କାରଃ ତାନା, ସବେନ୍‌ ବିଷାଏ ଇନିୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେଗି ମେନାଃ । ଆବୁ ସାର୍‌ତିଗିବୁ ସାରିତାନା, ନାହାଁଃ ସବେନାଃରେ ମାନୱା କାଏ ରାଇଜେ ତାନା । ୯ ମେନ୍‌ଦ ଆବୁ ନେଲେତାନାବୁ, ଚିଲ୍‌କା ୟୀଶୁ ଘାଡ଼ିକାଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କତାଃଏତେ କାଟିଃଲେକାଏ ହୁଡିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁକାନ୍‌ ତାଇକେନା, ଜେ'ଲେକା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ରେ ମିମିୟାଦ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଗନଏଃ ଚାଖାଅକାଦାଏ । ଆବୁ ଆୟାଃ ଗନଏଃରେୟାଃ ଦୁକୁ ହରାତେ ମାଇନ୍‌ ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଟୁପୁରି ତୁସିଙ୍ଗ୍‌କାନ୍‌ବୁ ନେଲ୍‌କିୟା । ୧୦ ସବେନ୍‌କଆଃ ବାବାଇନିଃ ଆଡଃ ବାଞ୍ଚାଅନିଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାନିଃ । ଇନିଃ ଆୟାଃ ପୁରାଃ ହନ୍‌କକେ ୟୀଶୁଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେ ହିସା ଏମାକ ନାଗେନ୍ତେ, ଗନଏଃ ହରାଲଃ ୟୀଶୁକେ ପକ୍‌ତାକେଦ୍‌ତେ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ କାମି କାମିକାଦା । ଚିୟାଃଚି ୟୀଶୁଗି ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ହରାତେ ଇନ୍‌କୁକେ ସୁତୁଃଇଦିକଆ ।
୧୧ ଇନିଃ ହଡ଼କକେ ପାପ୍‌ହେତେ ଫାର୍‌ଚିକଆ । ଆଡଃ ଆୟାଃ ଏନ୍ତେ ଆୟାଃତେ ପାବିତାର୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ଆପୁ ମିଆଁଦ୍‌ ତାନିଃ । ଏନାମେନ୍ତେ ୟୀଶୁ ଇନ୍‌କୁକେ ହାଗା ମିଶି ମେନ୍ତେ ହାକାଅ ନାଙ୍ଗ୍‌ କାଏ ଗିହୁଗାଃ । ୧୨ ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ କାଜିକିୟା,
“ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ନୁତୁମ୍‌ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ କାମି ଆଇଁୟାଃ ହାଗା ମିଶିକକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବ୍‌କଆ ।
ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁ ହୁଣ୍ଡିକାନ୍‌ ଥାଲାରେ ଆମାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ଦୁରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁଇଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୩ ଇନିଃ ନେୟାଁହଗି କାଜିକାଦାଏ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ଆଇଁୟାଃ ବିଶ୍ୱାସାଇଙ୍ଗ୍‌ ଦହେୟା” ଆଡଃ “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଅକନ୍‌ ହନ୍‌କକେ ଏମାକାଦିୟାଁ, ଇନ୍‌କୁ ଆଇଁୟାଃଲଃ ମେନାକଆ ।”
୧୪ ଇନିଃ ଅକନ୍‌କକେ ହନ୍‌କ ମେନ୍ତେ କାଜିତାନା, ଇନ୍‌କୁ ମାୟୋମ୍‌ ମାସ୍ ହଡ଼୍‌ମ ଲେକାନ୍‌ ହଡ଼କ ହବାକାନ୍‌ ହରାତେ ୟୀଶୁହଁ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଇନ୍‌କୁଆଃ ଲେକା ମାନୱା ହଡ଼୍‌ମ ଆଡଃ ସଭାବ୍‌ରେ ମେସାୟାନା । ଇନିଃ ନେୟାଁ କାଜିକେଦ୍‌ରେୟାଃ ମୁଣ୍ଡି ହବାଅଃତାନା, ଇନିଃ ଆୟାଃ ଗନଏଃ ହରାତେ ସାଏତାନ୍‌କେ ଜିୟନିଆ, ଚିୟାଃଚି ଗନଏଃରେ ସାଏତାନ୍‌ଆଃ ପେଡ଼େଃ ତାଇକେନା । ୧୫ ନେଆଁ ହରାତେ ଗଟା ଜୀଦାନ୍‌ ଗନଏଃ ବର ଲେକାନ୍‌ ଦାସିରେୟାଃ ତନଲ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଇନିଃ ରାଡ଼ାକାଦ୍‌କଆଏ । ୧୬ ନେଆଁଁତେ ପୁରା ଆଟ୍‌କାରଃ ତାନା, ଇନିଃ ସିର୍ମାରେନ୍‌ ଦୁଁତ୍‌କକେ କାଏ ଦେଙ୍ଗାଃ, ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଆବ୍ରାହାମ୍‌ଆଃ କିଲିକକେ ଦେଙ୍ଗାଃଏ । ୧୭ ଏନାମେନ୍ତେ, ସବେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆୟାଃ ହାଗା ମିଶିକ ଲେକା ହବାଃଅତେୟାଃ ଆୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା, ଏନା ହରାତେ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ପାତିୟାରଃ ଲେକାନ୍‌ ଆଡଃ ଦାୟା ଏମଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଯାଜାକ୍‌ ହବାକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସେୱା ରିକା ଦାଡ଼ିୟାଏ ଆଡଃ ହଡ଼କ ପାପ୍‌ ଛାମାକ ନାମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟା । ୧୮ ଇନିଃ ଆଇଃକ୍‌ଗି ବିନିଡ଼ାଅରେ ଉୟୁଃକେଦ୍‌ତେ ଦୁକୁ ନାମ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ, ଇନିଃ ବିନିଡ଼ାଅରେ ଉୟୁଗାକାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଦେଙ୍ଗା ଦାଡ଼ିୟା ।