ଯିହୁଦାଙ୍କ ଲିଖିତ ପତ୍ର
ଯିହୁଦା ଅଲାକାଦ୍‌ ଚିଟାଉ
ପାରିଚାଏ
ନେ ଚିଟାଉ ଅଲାକାଦ୍‌ନିଆଁଃ ନୁତୁମ୍‌ ଲେକାଗି ନେ ପୁଥିରେୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ଏମାକାନା । ଯିହୁଦା ଆପାନ୍‌କେ ଯାକୁବ୍‌, ୟୀଶୁଆଃ ହାଗା ମେନ୍ତେ ଉଦୁବେନ୍‌ ତାନା । ଏନାତେ ଇନିଃକେ ୟୀଶୁଆଃ ହାଗାକଏତେ ମିହୁଡ଼୍‌ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ କାଜିୟାଃକ, ଆଧ୍ୟାୟ ୧ । ମାରି ନିୟାମ୍‌ରେୟାଃ ଅନଲ୍‌ତେୟାଃକ ନେ ଚିଟାଉରେ ଅଲାକାନ୍‌ ହରାତେ, ନେଆଁ ମିଆଁଦ୍‌ କାଲିସିୟାକେ ଅଲାକାନ୍‌ ଲେକା ଆଟ୍‌କାରଃଆ । ଯିହୁଦା ଚିଟାଉକେ ପାଢ଼ାଅତାନ୍‌ ହଡ଼କ, ଯିହୁଦୀ ହଡ଼ ମେନ୍ତେକ ଉଦୁବେନ୍‌ ତାନା, ଅକନ୍‌କଚି ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଦହାକାନାକ, ଆଧ୍ୟାୟ ୧ । ଯିହୁଦା ସବେନ୍‌ କେଡ଼ାକାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ପାରିଚାଏ ଏମାକାଦ୍‌କଆଏ । ନେ ଚିଟାଉ ହବାସାକାଅଆଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜାନାମ୍‌ ତାୟମ୍‌ ୬୦ କରେ ଅଲାକାନା ।
ନେ ଚିଟାଉ ବିଷେଶ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ହସଡ଼ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେକ ଅତଙ୍ଗ୍‌ଇଁ ତାଇକେନା, ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଚେତାଅକ ନାଗେନ୍ତେ ଅଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଇନିଃ ଆୟାଃ କାପ୍‌ଜିକେ ପକ୍‌ତାଏ ନାଗେନ୍ତେ ମାରି ନିୟାମ୍‌ରେୟାଃ ଅନଲ୍‌ ଆଡଃ ହବାକାନ୍‌ତେୟାଃ ଅଲ୍‌ମେସାକାଦାଏ । ନେ ଚିଟାଉରେ ହସଡ଼ ଇତୁକଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ଆଃ ଏଟାଃ ଚିଟାଉରେ ଅଲାକାନ୍‌ତେୟାଃଲଃ ଜକାଃଅତାନା । ନେଆଁରେ ଦୁଁତ୍‌କ ଆଡଃ ସଦୋମ୍‌ ଗମ୍‌ରା ବିଷାଏରେହଗି ଅଲାକାନା ଯିହୁଦା ୧:୪ ପାଦ୍‌ ଆଡଃ ୨ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୨:୧ ।
ପୁଥି ଭିତାର୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ କାଜି
୧. ଯିହୁଦା ସିଦାତେ ଆୟାଃ ପାଢ଼ାଅନିକୁକେ ପାରିଚାଏ ଏମାଃଏ । ୧:୧-୨
୨. ହସଡ଼ ଇତୁକଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଚେତାଅକ ତାନା । ୧:୩-୪
୩. ଇନିଃ ମାରି ନିୟାମ୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ଆଡଃ ହବାକାନ୍‌ତେୟାଃ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ନାମୁନା ଏମାଃଏ । ୧:୫-୧୬
୪. ଯାକୁବ୍‌ଆଃ ଚେନେତାଅ କାଜିରେ ଇନ୍‌କୁଆଃ କାମି ଚିନାଃ ହବାଅଃଆ ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ କାଜିକାଦା । ୧:୧୭-୨୩
୫. ଟୁଣ୍ଡୁରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ମାଇନାନ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଚିଟାଉକେ ଅଲ୍‌ ଚାବାକେଦା । ୧:୨୪-୨୫
୧  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଯିହୁଦା, ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦାସି, ଆଡଃ ଯାକୁବ୍‌ଆଃ ହାଗାତେ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକନ୍‌କକେ କେଡ଼ାକାଦ୍‌କଆ, ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକନ୍‌କକେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କାଦ୍‌କଆ, ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଅକନ୍‌କ ଜାତ୍‌ନାଅକେଦ୍‌ତେ ମାଣ୍ଡାଅକାନାକ, ଇନ୍‌କୁତାଃତେ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ।
୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଲିନିବୁଇ, ଜୀଉସୁକୁ, ଆଡଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ପୁରାଃଗି ଆପେଲଃ ହବାଃଅକା ।
ହସଡ଼ ଇନିତୁକ
୩ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆବୁ ସବେନ୍‌କଆଃ ଏନ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ବିଷାଏରେ ପୁରାଃ ଚିହୁଲ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଆପେତାଃତେ ଅଲ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ପାବିତାର୍‌ ହଡ଼କକେ ମିସାଗି ଏମାକାଦ୍‌କ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଲାଡ଼ାଇ ଆଡଃ ଆପେକେ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଅଲ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ମନେକେଦା । ୪ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କଦ ଉକୁଉକୁତେକ ବଲଆକାନା, ଇନ୍‌କୁ ନାଗେନ୍ତେ ନାଙ୍କ ପାରିୟାଏତେ ନେ ସାଜାଇରେୟାଃ ବିଚାର୍‌ କାଜିଆୟାରାକାନା । ଇନ୍‌କୁ ଏତ୍‌କାନ୍‌କତାନ୍‌କ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ କାଜିକେ ବାଦ୍‌ଲାଏତାନାକ । ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ଗମ୍‌କେ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ କାକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନା ।
୫ ପ୍ରାଭୁ ମିସାର୍‌ ଦିଶୁମ୍‌ଏତେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କକେ ବାଞ୍ଚାଅକେଦ୍‌କଆ, ଆଡଃ କା ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌କକେ ଜିୟନ୍‌କେଦ୍‌କଆ ନେ ସବେନାଃ ଆପେ ସାରିତାନ୍‌ରେୟ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ପାହାମ୍‌ଇଚି ନାଙ୍ଗ୍‌ ମନେକେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୬ ଦୁଁତ୍‌କ ଆକଆଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ କା ଦହକେଦ୍‌ତେ ଆକଆଃ ତାଇନଃ ଠାୟାଦ୍‌ ବାଗିକେଦାକ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁକେ ଏନ୍‌ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ସାଜାଇହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଜାନାଅ ଜାନାଅରେୟାଃ ସିକ୍‌ଡ଼ି ତନଲ୍‌ରେ ତଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ନୁବାଗାକାନ୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ଦହକାଦ୍‌କଆ, ଏନା ପାହାମେପେ । ୭ ସୋଦମ୍‌ ଆଡଃ ଗମ୍‌ରା, ଆଡଃ ହପର୍‌ଜାପାଃକରାଃ ନାଗାର୍‌ରେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ପାହାମ୍‌କପେ । ଇନ୍‌କୁ ଆପାଙ୍ଗିର୍‌କାମି ଆଡଃ କା ବାୟୁଃଲେକାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌କାମିକରେକ ବାଲୁୟାନା । ଏଟାଃ ସବେନ୍‌କକେ ଚେତାଅ ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ଜାନାଅ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ରେ ସାଜାଇକ ନାମେତାନା ।
୮ ଏନ୍‌ଲେକାଗି, କୁମୁନେଲ୍‌ତାନ୍‌ ନେ ସବେନ୍‌କହଗି ଆକଆଃ ହଡ଼୍‌ମକ ସତ୍‌ରାଏତାନା, ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ କାକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନା ଆଡଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ପେଡ଼େଃକେକ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ ତାନା । ୯  ମେନ୍‌ଦ ମୁଲ୍‌ ସିର୍ମାଦୁତ୍‌ ମିଖେଲ୍‌ହ ନେ'ଲେକା କାମି କାଏ କାମିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା । ମୁଶା ନାବୀରାଃ ଗଏଃ ହଡ଼୍‌ମ ଇଦିକେଦ୍‌ତେ ସାଏତାନ୍‌ଲଃ କାପ୍‌ଜିତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ମିଖେଲ୍‌ ନିନ୍ଦାକେଦ୍‌ତେ ସାଏତାନ୍‌କେ କାଏ ବିଚାର୍‌କାଇ ତାଇକେନା । ପ୍ରାଭୁ ଆମ୍‌କେ ଏଗେର୍‌ମେକାଏ ମେନ୍ତେ ଇନିଃ କାଜିକାଦ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ୧୦ ମେନ୍‌ଦ ନେ ହଡ଼କ ଅକ୍‌ନାଃ କାକ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମେୟାଁ ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜିକ କାଜିୟା, ଆଡଃ ଜାଁତୁ ଲେକା ଆକଆଃ ସଭାବ୍‌ଲଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମଃଆକ, ଆଡଃ ଏନ୍‌ ସବେନାଃ ନାଗେନ୍ତେକ ଜିୟନଃଆ । ୧୧ ହାଏ, ଇନ୍‌କୁ ନାଗେନ୍ତେ ନେଆଁଁ ପୁରାଃ ବରୱାନ୍‌ଗିୟା, ଚିୟାଃଚି ଇନ୍‌କୁଦ କୟିନ୍‌ଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହରାକ ଅତଙ୍ଗ୍‌କାଦା । ବାଲାମ୍‌ ଟାକା ପାଏସାରାଃ ହାୟାତେ ଭୁଲ୍‌ କାମିକେଦାଏ । ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଇନ୍‌କୁ ବେଦାକାନାକ ଆଡଃ କୋରହ ଲେକା ହାଲାଗୁଲାରେକ ଜିୟନଃତାନା । ୧୨ ଇନ୍‌କୁ ବେଗାର୍‌ ଗିହୁଃତେ ଆପେଲଃ ଜମ୍‌ ନୁଁ କେଦ୍‌ତେ ଆପେୟାଃ ଦୁପୁଲାଡ଼୍‌ ମେନେସା ଜମେୟାଃଁରେ ମାଇଲାକାନ୍‌ ଦାଗ୍‌ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌କ । ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃନାଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଜାତାନ୍‌ଇଦିୟାକ, ଇନ୍‌କୁ ହୟତେ ଅଟାଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନ୍‌ ଦାଆଃ ବାନଃ ରିମିଲ୍‌ ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌କ । ଇନ୍‌କୁ ରାବାଙ୍ଗ୍‌ ସାହାରେ ଜ ବାନଃ ଦାରୁ ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌କ, ଆଡଃ ରେହେଦ୍‌ସାମେଦ୍‌ ତୁଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଗଜାକାନ୍‌ ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌କ । ୧୩ ଇନ୍‌କୁ ଦରେୟାରାଃ ବରୱାନ୍‌ ଆଲ୍‌ପୁଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌କ, ଆକଆଃ ଗିହୁଗଃ ଲେକାନ୍‌ କାମିକ ପୁତ୍‌ରିଦ୍‌ ଲେକା ଚେତାନ୍‌ରେ ନେଲଃତାନା । ଇନ୍‌କୁ ହନର୍‌ବାଡ଼ାତାନ୍‌ ଇପିଲ୍‌କ ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌କ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନ୍‌କୁନାଙ୍ଗ୍‌ କୁଲ୍‌କୁଲ୍‌ ନୁବାଃରେୟାଃ ଗାଡ଼ା ଜାନାଅ ଜାନାଅ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଦହାକାଦାଏ ।
୧୪ ଆଦାମ୍‌ତାଃଏତେ ସାତ୍‌ଠୁ କିଲିରେନ୍‌ ହନୋକ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ହଡ଼ ସିଦା ଦିପିଲିଏତେ ନେ ବିଷାଏରେ ଆୟାର୍‌କାଜି କାଜିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା : “ପ୍ରାଭୁ ଆୟାଃ ହାଜାର୍‌ ହାଜାର୍‌ ପାବିତାର୍‌ ଦୁଁତ୍‌କଲଃ ୧୫ ସବେନ୍‌କଆଃ ବିଚାର୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ହିଜୁଃଆ । କା ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହଡ଼କ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକାଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁଆଃ ବିରୁଧ୍‌ରେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାଜି କାଜିକାଦ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଜୀଉରେ ସାଜାଇ ଏମାକଆଏ ।”
୧୬ ନେ ହଡ଼କ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା କା ସୁକୁଆନ୍‌ କାଜିକ କାଜିତାନା ଆଡଃ ଏଟାଃକକେ ଚିଟାକ ତାନା । ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ଲେକାକ ସେସେନ୍‌ତାନା, ଆକଆଃ ମଚାଏତେ ମାପ୍‌ରାଙ୍ଗ୍‌ କାଜିକ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ଅଃତାନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ବୁଗିନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏଟାଃକଆଃ ମାଇନାନ୍‌ କାଜିକ କାଜିୟାଃ ।
ଚେତାୱାନ୍‌ କାଜି ଆଡଃ ଇତୁଆନ୍‌ କାଜି
୧୭ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ପ୍ରେରିତ୍‌କ ସିଦା ଦିପିଲିରେ କାଜିକାଦ୍‌ତେୟାଃ ପାହାମେପେ, ୧୮  ଇନ୍‌କୁ ଆପେକେ କାଜିକାଦ୍‌ପେୟାକ, “ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲି ହିଜୁଃରେ, ଆକଆଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ରେ ସେସେନ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ହିଜୁଃଆ ଆଡଃ ଆପେକେ ଲାନ୍ଦାପେୟାକ ।” ୧୯ ଏନ୍‌ ହଡ଼କଗି ବିନ୍‌ଗାଅତେୟାଃ ଏଟେଦାଃକ । ଇନ୍‌କୁ ଆକଆଃ ହଡ଼୍‌ମରାଃ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତେ ସେସେନାଃକ ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆତ୍ମା ବାନଃଆ । ୨୦ ମେନ୍‌ଦ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌କ, ଆପେ ପାବିତାର୍‌ ଧାରାମ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ଆପେୟାଃ ଜୀୱାନ୍‌କେ ବାଇକାତେପେ, ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ବିନ୍ତିପେ । ୨୧ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଲିବୁଇତେ ଜାନାଅ ଜୀଦାନ୍‌ ନାମେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗିତାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେ ତାଇନ୍‌କାନ୍‌ପେ ।
୨୨ ଆଡ଼ାଃଉଡ଼ୁଃଗଃ ତାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ମନ୍‌ରେ ଲିନିବୁଇ ଉଦୁବ୍‌କପେ; ୨୩ ଏଟାଃକକେ ସେଙ୍ଗେଲ୍‌ହେତେ ଥାଇଜ୍‌ ଅଡଙ୍ଗ୍‌କତାନ୍‌ ଲେକା ବାଞ୍ଚାଅକପେ, ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ପାପ୍‌ତେ ହୁମୁଆକାନ୍‌ ତୁସିଙ୍ଗ୍‌ ଲିଜାଃକେହ ହିଲାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁପେ, ମେନ୍‌ଦ ବରତାନ୍‌ଲଃ ଇନ୍‌କୁକେ ଲିବୁଇକପେ ।
ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ରାଃ ବିନ୍ତି
୨୪ ଅକଏଚି ଆପେକେ ଗୁହ୍ନାଁଁଏତେ ବାଚାଅ ଦାଡ଼ିୟାଏ, ଆଡଃ ଆୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ରେୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ବେଗାର୍‌ ଚିଟାକାନ୍‌ ଆଡଃ ପୁରାଃ ରାସ୍‌କାତେ ଆଉ ଦାଡ଼ିୟାଏ, ୨୫ ଏନ୍‌ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଆବୁଆଃ ମିଆଁଦ୍‌ଗି ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌, ମାଇନାନ୍‌, ପୁରାଃ ପେଡ଼େଃ, ଆଡଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌, ସବେନ୍‌ ଯୁଗ୍‌ହେତେ ସିଦା, ନାହାଁଃ ଆଡଃ ଜାନାଅ ଜାନାଅଗି ଆୟାଃ ହବାଅଃକା ! ଆମେନ୍‌ ।
୧:୧ ୧:୧ ମାଥିଉ ୧୩:୫୫; ମାର୍କ ୬:୩. ୧:୯ ୧:୯ ଉନୁଦୁବ୍‌ କାଜି ୧୨:୭. ୧:୧୮ ୧:୧୮ ୨ ପାତ୍‌ରାସ୍‌ ୩:୩.