ଫିଲୀମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ତାଃତେ ପ୍ରେରିତ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଚିଟାଉ
ପାରିଚାଏ
ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ପୁଥିକେ ପ୍ରେରିତ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ ଅଲାକାଦାଏ ୧:୧ । ଇନିଃ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ନେ ପୁଥିକେ ଅଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନା, ହବାସାକାଅଃ ତାନା, ରୋମ୍‌ରେ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାଏ ଅଲାକାଃ । ଇନିଃ ରୋମ୍‌ରେ ତାଇକେନ୍‌ରେଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଜାନାମ୍‌ ତାୟମ୍‌ ୬୧ କରେ ନେ ଚିଟାଉକେ ଅଲ୍‌ ସାକାଅଃକା । ଇନିଃ ଏନ୍‌ ମିଦ୍‌ସାମାନ୍‌ ଦିପିଲିରେଗି କଲସିୟ କାଲିସିୟାକେ ଅଲାକାଃ । ଇନିଃ ନେ ଚିଟାଉ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ ମିଆଁଦ୍‌ ହଡ଼ତାଃତେ ଅଲ୍‌କେଦା । ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ କାଲିସିୟାରେନ୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌ ପ୍ରାଚିନ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ଦାସିକଆଃ ଗମ୍‌କେ ତାଇକେନା । ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ତାଃଏତେ କୁମ୍ବୁଡ଼ୁକେଦ୍‌ତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ତେ ସେନଃକାନ୍‌ ଅନିସିମସ୍‌କେ ସାଜାଇ ଆଲମ୍‌ ଏମାଇୟା, ମେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ନେ ଚିଟାଉରେ ଅଲାକାଦା । ରୋମ୍‌ରେୟାଃ ରିତିରିୱାଜ୍‌ ଲେକାତେ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌, ଅନିସିମସ୍‌କେ ଗନଏଃ ସାଜାଇ ଏମ୍‌ରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ ତାଇକେନା ।
ଅନିସିମସ୍‌କେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ହାଗା ଲେକା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତେଲାଦାରମିମେ ମେନ୍ତେ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌କେ ବିନ୍ତିତାନ୍‌ଲଃ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଏମାଇତାନାଏ । ପାଉଲୁସ୍‌ ଅନିସିମସ୍‌କେ ଆୟାଃ ଠାୟାଦ୍‌ରେ ସେୱା କାମି ରିକାନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଚୁଇମେ ମେନ୍ତେ ଆଚୁକିୟା, ୧:୧୩-୧୪ ।
ପୁଥି ଭିତାର୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ କାଜି
୧. ପାଉଲୁସ୍‌ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌କେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବ୍‌ତାନା । ୧:୧-୩
୨. ପାଉଲୁସ୍‌ ଅନିସିମସ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌କେ ମିଆଁଦ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ହାଗା ଲେକା ତେଲାଦାରମିମେ ମେନ୍ତେ କାଜିକାଦା । ୧:୪-୨୧
୩. ପାଉଲୁସ୍‌ ଆୟାଃ ହରାସେନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଉଦୁବେତାନା ଆଡଃ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବେତାନା । ୧:୨୨-୨୫
୧ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ ଆଡଃ ହାଗା ତୀମଥିତାଃଏତେ, ଆବୁଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଗାତି ଆଡଃ ମିସାତେ କାମିତାନ୍‌ନିଃ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌, ୨  ଆୟାଃ ଅଡ଼ାଃରେ ହୁଣ୍ଡିକେଦ୍‌ତେ ଗିର୍ଜାତାନ୍‌କ ନାଗେନ୍ତେ, ଆବୁଆଃ ମିଶି ଆଫପିୟା, ଆଡଃ ଧାରାମ୍ କାମିରେ ଆବୁଲଃ ମିସାତେ ଲାଡ଼ାଇତାନ୍‌ ଆର୍ଖିପସ୍‌ତାଃତେ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲେତାନାଲେ ।
୩ ଆବୁଆଃ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ଆପେକେ ସାୟାଦ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ଏମାପେକାଏ ।
ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ଆଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଆଡଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌
୪ ହାଗା ଫିଲ୍‌ମନ୍‌, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ସବେନ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ପାହାମ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଇତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୫ ଚିୟାଃଚି ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ଆମାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଲଃ ଆମାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ମେନାଃ, ଏନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କାଦା । ୬ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ଆବୁଆଃ ମେନେସା ହବାୟାନ୍‌ ହରାତେ ଆବୁଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ ଆଶିଷ୍‌ବୁ ନାମାକାଦା । ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌ ହରାତେ ଆମାଃଲଃ ଆଲେୟାଃ ମେନେସା, ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ବିଷାଏରେୟାଃ ଇକିରାନ୍‌ତେୟାଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆମ୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାମେକାଏ, ଏନା ଆଇଁୟାଃ ବିନ୍ତି । ୭ ଏ ହାଗା, ଆମାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତେଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃଗିଙ୍ଗ୍‌ ରାସ୍‌କାୟାନା ଆଡଃ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ନାମ୍‌କେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଚିୟାଃଚି ଆମାଃ ହରାତେ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କଆଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ରାସ୍‌କାତେ ପେରେଜାକାନା ।
ଅନିସିମସ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ବିନ୍ତି
୮ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆମ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗାତାନ୍‌ମେ ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ କାମିକ ଆଚୁ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ପୁରାଃଗି ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌ ମେନାଃ । ୯ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ହାଡ଼ାମଃତାନ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌, ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ବିନ୍ତିମେ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଆଡଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାହାଁଃ ଜେହେଲା କାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୦  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେହେଲ୍‌ରେ ସିକିଡ଼ିତେ ତଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଅନିସିମସ୍‌କେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ହନିଙ୍ଗ୍‌କଡ଼ା ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ନାମ୍‌କିୟା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାହାଁଃ ଆତ୍ମିକ୍‌ ଆପୁ ଲେକାଇଙ୍ଗ୍‌ ହବାକାନା ଆଡଃ ଇନିଃ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିମେତାନା । ୧୧ ସିଦା ଇନିଃ ଆମାଃ ଜେତାନ୍‌ କାମି ରିକାଏ ଲେକାନ୍‌ନିଃ କାଏ ତାଇକେନା, ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ନାହାଁଃ ଆଇଁୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆମାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃ କାମି ରିକାଏନିଃ ହବାକାନାଏ ।
୧୨ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାହାଁଃ ଇନିଃକେ ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲ୍‌ ରୁହାଡ଼ିତାନା, ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ଇନିଃଲଃ ସେନ୍‌ତାନା । ୧୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସୁକୁକାଜି ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେହେଲ୍‌ରେ ସିକିଡ଼ିତେ ତଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆମାଃ ବାଦ୍‍ଲାରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ଆଇଁୟାଃ ହେପାଦ୍‌ରେ ଦହନାଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୪ ଆମ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାଇଙ୍ଗ୍‌ମେଗି ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ଆମ୍‌ ଆମାଃ ବୁଗିନ୍‌ କାମି ବେଗାର୍‌ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ତେ କା ହବାକେଦ୍‌ତେ, ଆମାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ତେ ହବାଅଃକା, ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେତ୍‌ନାଃ ରିକାନାଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ମନେତାନା ।
୧୫ ହବାସାକାଅଆଃ, ଜାନାଅ ଆମାଃତାଃରେ ତାଇନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ମେନ୍ତେ ଅନିସିମସ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ମାହାଁ ଆମାଃତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇକେନା । ୧୬ ଆଡଃ ନାହାଁଃଦ ଇନିଃ କିରିଙ୍ଗ୍‌ ଦାସି ଲେକା କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ କିରିଙ୍ଗ୍‌ଦାସିଏତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲେକାତେ ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ଲେକା ତାନିଃ । ଏନାତେ ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ତାନିଃ । ଇନିଃ ମିଆଁଦ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହଡ଼ ଲେକା ଆଡଃ ପ୍ରାଭୁରେ ମିଆଁଦ୍‌ ହାଗା ଲେକା ଆମାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଚିମିନ୍‌ ବୁଗିନାଃ ହବାଅଃଆ ।
୧୭ ଏନାମେନ୍ତେ ଆମ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ମିଆଁଦ୍‌ ମିସାତେ କାମିନିଃ ମେନ୍ତେମ୍‌ ଆଟ୍‌କାରିଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌ରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦାରମ୍‌ତାନ୍‌ଲେକାଗି ଇନିଃକେ ଦାରମିମେ । ୧୮ ଇନିଃ ଜେତ୍‌ନାଃ ଆମାଃ ହାନି ରିକାକାଦ୍‌ରେଦ ଚାଏ ଆମାଃତାଃଏତେ ରିଣୀ ଇଦିକାଦ୍‌ରେଦ, ଏନାକେ ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ରେ ଅଲ୍‌ତାମେ । ୧୯ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌, ତିଃଇ ତାଇୟାଃଁତେ ଅଲେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଏନାଇଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ରୁହାଡ଼େଆ । ଆମାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ ଆଇଁୟାଃତାଃରେ ରିଣୀ କାନା, ଏନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜି ନାଙ୍ଗ୍‌ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୨୦ ଏନାତେ ଏ ହାଗା, ପ୍ରାଭୁଆଃ ମେନେସାରେ ଆମାଃ ହରାତେ ଆଇଁୟାଃ ବୁଗିନାଃ ହବାଅଃକା, ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ହାଗାଲେକା ରାସ୍‌କାଇଙ୍ଗ୍‌ମେ ।
୨୧ ଆଇଁୟାଃ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ମେନାଃ, ଆମ୍‌ ଆଇଁୟାଃ କାଜି ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନାମ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଅଲେତାନା, ଆଇଁୟାଃ କାଜିଏତେ ଆମ୍‌ ଆଦ୍‌କାମ୍‌ ରିକାୟା, ଏନାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିତାନା । ୨୨ ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ତାଃରେ ଡେରା ଠାୟାଦ୍‌ ସେକାଡ଼୍‌କେଦ୍‌ତେ ଦହକାମେ ଚିୟାଃଚି ଆଇଁୟାଃ ଆସ୍ରା ମେନାଃ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେୟାଃ ବିନ୍ତି ଆୟୁମେୟା ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃତେ ହିଜୁଃରୁହାଡ଼ାଇଙ୍ଗ୍‌ ।
ଟୁଣ୍ଡୁ ଜହାର୍‌
୨୩  ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ଏପାଫ୍ରା, ଆମ୍‌କେ ଆୟାଃ ଜହାର୍‌ କାଜିକୁଲେତାନାଏ, ୨୪  ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃଲଃ ମିସାତେ କାମିତାନ୍ ମାର୍କ, ଆରିସ୍ତାର୍ଖ, ଦିମା, ଲୁକ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଜହାର୍‍ ମେନ୍ତେକ କାଜିକୁଲେତାନା ।
୨୫ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ଆତ୍ମାରେ ହାବାଅଃକା ।
୧:୨ ୧:୨ କଲସିୟ ୪:୧୭. ୧:୧୦ ୧:୧୦ କଲସିୟ ୪:୯. ୧:୨୩ ୧:୨୩ କଲସିୟ ୧:୭; ୪:୧୨. ୧:୨୪ ୧:୨୪ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୨:୧୨,୨୫; ୧୩:୧୩; ୧୫:୩୭-୩୯; କଲସିୟ ୪:୧୦; ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୯:୨୯; ୨୭:୨; କଲସିୟ ୪:୧୦; କଲସିୟ ୪:୧୪; ୨ ତିମଥି ୪:୧୦; କଲସିୟ ୪:୧୪; ୨ ତିମଥି ୪:୧୧.