ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଲେବେୟେନ୍‌ ଆଡଃ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌
୧ ଆପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମେନେସା ହରାତେ ଆପେୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେ କେଟେଦ୍‌କାନାପେ, ଆଡଃ ଆୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଆପେକେ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଏମାପେତାନାଏ । ଆପେ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାଲଃ ମେନେସାରେ ମେନାପେୟା ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ଲିନିବୁଇ ଆଡଃ ଦାୟା ମେନାଃ । ୨ ଏନାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେକେ ବିନ୍ତିପେ ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ମିଦ୍‌ ଉଡ଼ୁଃରେ, ମିଦ୍‌ ଦୁଲାଡ଼୍‌ରେ, ମିଦ୍‌ ଜୀଉରେ ଆଡଃ ମନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଃତେ ସୁକୁଇଙ୍ଗ୍‌ପେ । ୩ ଆପ୍‌ନାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଚାଏ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଜେତାନ୍‌ କାମି ଆଲପେ କାମିୟାଁ । ମେନ୍‌ଦ ଏଟାଃକକେ ଆପାନ୍‌ତାଃଏତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ମିହୁଡ଼୍‌ ଆଡଃମିହୁଡ଼୍‌ଲଃ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଲେବେଃ ମନ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ପେ । ୪ ଆଡଃ ମିହୁଡ଼୍‌ ହଡ଼ ଆପ୍‌ନାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ କା ଉଡ଼ୁଃକେଦ୍‌ତେ ଏଟାଃକଆଃ ନାଗେନ୍ତେୟ ଉଡ଼ୁଃଗେକାଏ । ୫ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ମନ୍‌ ଉଡ଼ୁଃ ଲେକାଗି ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ ଉଡ଼ୁଃକ ହବାଅଃକା । ୬ ଇନିଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାଇନ୍‌ରେୟ, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ମିଦ୍‌ ଜକାଗି ତାଇନଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ କାଏ ମନେକେଦା । ୭ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ତେ ସବେନାଃ ବାଗିକେଦାଏ, ଆଡଃ ଦାସି ଲେକାଏ ବାଇୟାନା ଏନ୍ତେ ମାନୱା ରୁପ୍‌ରେ ଜାନାମ୍‌ୟାନା । ୮ ଇନିଃ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଲେବେଃ ମନ୍‌ତେ ହବାୟାନ୍‌ଲଃ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଗନଏଃରେୟାଃ ହରାରେ ଆୟାଃ କ୍ରୁଶ୍‌ରାଃ ଗନଏଃ ଜାକେଦ୍‌ କାଜି ମାନାତିୟେଁନ୍‌ ଲେକାଏ ହବାୟାନା । ୯ ଏନାମେନ୍ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ସବେନାଃଏତେ ଚେତାନ୍‌ ଠାୟାଦ୍‌ତେ ଉଠାଅକିୟା, ଆଡଃ ଏଟାଃ ସବେନ୍‌ ନୁତୁମ୍‌ଏତେ ଆୟାଃ ନୁତୁମ୍‌ ସବେନାଃଏତେ ଚେତାନ୍‌ରେ ଏମ୍‌କେଦା । ୧୦ ଏନାତେ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ରେୟାଃ ମାଇନାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ସିର୍ମା, ଅତେ, ଆଡଃ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଲାତାର୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ଆୟାଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଇକ୍‌ଡ଼ୁମ୍‌ୟାନ୍ତେ ଉୟୁଗଃଆକ, ୧୧ ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଗି ପ୍ରାଭୁ ତାନିଃ ମେନ୍ତେ ଉଦୁବ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଆବା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ରିକାୟାକ ।
ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ମାସ୍କାଲ୍‌ ଲେକା ଜୁଲଃପେ
୧୨ ତାବ୍‌ଦ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଲଃ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ଆପେ ଜେ'ଲେକା ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନାପେ, ନାହାଁଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପେତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ଦିପିଲିରେୟ ପୁରାଃଗି ବର ଆଡଃ ଏକ୍‌ଲାଅଃତାନ୍‌ଲଃ ଆପେୟାଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ପୁରାଏପେ । ୧୩ ଚିଆଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେ ଥାଲାରେ କାମିତାନା । ଇନିଃକେ ସୁକୁଇଚି ଲେକା କାମି ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଆପେକେ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଏମାଃଏ ଆଡଃ ଏନା ରିକାଏ ନାଗେନ୍ତେ ପେଡ଼େଃହଁ ଏମାଃଏ ।
୧୪ ବେଗାର୍‌ କାଜି କେସେଦ୍‌ତେ ଆଡଃ କାପ୍‌ଜିତେ ସବେନ୍‌ କାମି ରିକାଏପେ । ୧୫ ଏନାରେ, ଆପେ ବେଗାର୍‌ ଚିଟାକାନ୍‌ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଫାର୍‌ଚିଆକାନ୍‌ ହନ୍‌କପେ ହବାଅଃଆ । ମେନ୍‌ଦ ନେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେ ଜିୟନଃତାନ୍‌ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼କ ଥାଲାରେ ତାଇନଃତାନାପେ, ଏନାତେ ଆପେ ଇନ୍‌କୁକେ ଜୀଦାନ୍‌ ଏମଃରେୟାଃ ବାଚାନ୍‌ ଉଦୁବ୍‌କ ଇମ୍‌ତା ରିମିଲ୍‌କେ ମାର୍ସାଲେତାନ୍‌ ଇପିଲ୍‌କ ଲେକା ଇନ୍‌କୁଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଜୁଲଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ୧୬ ଏଟାଃକତାଃରେ ଜୀଦାନ୍‌ ଏମଃ କାନାଜି ଉଦୁବେ ଇମ୍‌ତା, ଆପେ ସିର୍ମାକେ ମାର୍ସାଲେତାନ୍‌ ଇପିଲ୍‌କ ଲେକା ହବାଅଃ ଲାଗାତିୟାଁ । ଆପେ ନେ'ଲେକା ହବାଅଃରେଦ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ ଆପେୟାଃ ବିଷାଏରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିନା, ଚିଆଃଚି ନେଆଁଲଃ ଉଦୁବଃଆ ଯେ, ଆଇଁୟାଃ ସବେନ୍‌ କେଟେଦ୍‌ କାମି କା ସାମାଏଣ୍ଡାଃ କାନା ।
୧୭ ହବାସାକାଅଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ରେ ଆପେୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଲେକାନ୍‌ ସେୱାରାଃ ଦାଣେଁରେ ଆଇଁୟାଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ମାୟୋମ୍‌କେ ହଁ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଏମଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ରାସ୍‌କାଅଃତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ନେ ରାସ୍‌କାରେ ଆପେ ମେସାନ୍‌ପେ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା । ୧୮ ଏନ୍‌ ଲେକାଗି, ଆପେୟ ରାସ୍‌କାଅଃପେ ଆଡଃ ଆପେୟାଃ ରାସ୍‌କା ଆଇଁୟାଃଲଃ ହାଟିୟେଁପେ ।
ତୀମଥି ଆଡଃ ଏପାଫ୍ରାଦିତ୍‌
୧୯ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁଆଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃରେଦ, ଆପେତାଃତେ ତୀମଥିକେ ଜାଲ୍‌ଦିଗିଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲିୟା ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ରାଏତାନା । ଏନାତେ ଆପେୟାଃ ବିଷାଏରେ କାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ରାସ୍‌କାଅଃଆଇଙ୍ଗ୍‌ । ୨୦ ଇନିୟାଃ ମନ୍‌ରାଃ ଉଡ଼ୁଃକ ଆଇଁୟାଃ ଲେକା ମେନାଃ ଆଡଃ ସାର୍‌ତିଗି ଇନିଃ ଆପେୟାଃ ବିଷାଏରେ ଉଡ଼ୁଃତାନା । ୨୧ ଏଟାଃ ସବେନ୍‌କ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେ କା ଉଡ଼ୁଃକେଦ୍‌ତେ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ବିଷାଏରେ ଉଡ଼ୁଃତାନାକ । ୨୨ ଆପେ ସାରିତାନାପେ ଯେ ତୀମଥି ଚିଲ୍‌କାନ୍‌ ହଡ଼ ତାନିଃ । ହନ୍‌ ଜେ'ଲେକା ଆପୁଆଃ ସୁସାର୍‌ ରିକାଃଏ, ଏନ୍‌ଲେକାଗି ଇନିଃ ଆଇଁୟାଃଲଃ ମିସାତେ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆଇଁୟାଃ ସୁସାର୍‌ ରିକାକାଦାଏ । ୨୩ ଆଇଁୟାଃ ଚିକ୍‌ନାଃ ହବାଅଃତେ ସେନଃତାନା, ଏନା ସାରିକେଦ୍‌ଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ଆପେତାଃତେ କୁଲିୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ରାକାଦା । ୨୪ ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପ୍ରାଭୁତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଯେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦିଗି ଆପେତାଃତେଇଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃ ଦାଡ଼ିୟା ।
୨୫ ଆଇଁୟାଃ କାମିରେ, ଆଇଁୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ ପୁରାଏ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାଇଙ୍ଗ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆପେୟାଃ କୁଲାକାନ୍‌ ହାଗା ଏପାଫ୍ରାଦିତ୍‌କେ ଆପେତାଃତେ କୁଲି ନାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଗିନାଃ ହବାଅଃଆ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଟ୍‌କାରେତାନା । ୨୬ ଇନିଃ ଆପେ ସବେନ୍‌କକେ ନେନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପୁରାଃଗି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ଆଡଃ ଆପେ, ଇନିଃ କାଏ ସୁକୁତାନା ମେନ୍ତେ କାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ଇନିଃ ପୁରାଃଗି ମନ୍‌ରେ ଦୁକୁୟାନା । ୨୭ ସାର୍‌ତି କାଜିଲେରେ, ଇନିଃ ବେମାର୍‌ ତାଇକେଦ୍‌ତେ ଗଜଃଲେକାଏ ହବାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଦାୟାକିୟା । ଇନିଃକେ ଏସ୍‌କାର୍‌ କାହାଗି, ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ ଚେତାନ୍‌ରେୟଗି ଆୟାଃ ଦାୟା ତାଇକେନ୍‌ ହରାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦୁକୁ ଚେତାନ୍‌ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ କାଏ ଏମାଦିୟାଁ । ୨୮ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃକେ ଆପେତାଃତେ କୁଲି ନାଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃଗିଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଇକେନା, ଚିଆଃଚି ଆପେ ଇନିଃକେ ଆଡଃମିସା ନେଲ୍‌କେଦ୍‌ତେ ପୁରାଃଗିପେ ରାସ୍‌କାନା ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃ ଦୁକୁହଗି ଅହରାଅକଆ । ୨୯ ଏନାତେ ମିଆଁଦ୍‌ ପ୍ରାଭୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ହାଗା ଲେକା ଆପେ ଇନିଃକେ ସୁକୁତେ ଦାରମିପେ ଆଡଃ ଆୟାଃ ଲେକାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ମାଇନ୍‌କପେ । ୩୦ ଚିଆଃଚି ଆପେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଅକ ଦେଙ୍ଗା କାପେ ଏମ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାନା, ଏନା ପୁରାଏ ନାଗେନ୍ତେ ଇନିଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ କାମିରେ ଆପ୍‌ନାଃ ଜୀଉକେ ସାଙ୍କାଟ୍‌ରେ ଉୟୁଃକେଦ୍‌ତେ ଗଜଃଲେକାଏ ହବାକାନ୍‌ ତାଇକେନା ।