ଇନିତୁଏମଃ ଆଡଃ ଇନିତୁ
୧ ହେ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆପେକେ ନେନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ପୁରାଃଗି ସାନାଙ୍ଗ୍‌ । ଆପେୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ଚିମିନ୍‌ଗି ରାସ୍‌କା ଆଡଃ ଚିମିନ୍‌ଗି ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିନ୍‌ତାନା । ହାଗା ମିଶିକ ଆଇଁୟାଃ ଇନିତୁ ଲେକାତେ ପ୍ରାଭୁତାଃରେ ତିଙ୍ଗୁକେଟେଦ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଏପେ ।
୨ ଇୟଦିଆ ଆଡଃ ସନ୍ତୁଖୀକେ ଆଇଁୟାଃ ବିନ୍ତି, ଇନ୍‌କିନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ମିଶିଲେକା ମିଦ୍‌ମନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ତାଇନଃକାକିନ୍‌ । ୩ ହେ ଆଇଁୟାଃ ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ ଗାତିରେ କାମିତାନ୍‌ନିଃ । ଆମ୍‌କେୟଗି ଆଇଁୟାଃ ବିନ୍ତି, ନେ ମିଶିକକେ ଦେଙ୍ଗାକମେ, ଚିୟାଃଚି ନିକୁ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ୍‌ ଆଡଃ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଗାତିରେ କାମିତାନ୍‌କ, ସୁକୁକାଜି ପାର୍‌ଚାର୍‌ କାମିରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଃଗି ଦେଙ୍ଗାକାଦିୟାଁକ । ନେ ସବେନ୍‌କଆଃ ନୁତୁମ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା ।
୪ ପ୍ରାଭୁଲଃ ମେସାକାନ୍‌ ହରାତେ ଆପେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ରାସ୍‌କାଅଃପେ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃମିସା କାଜିପେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ରାସ୍‌କାଅଃପେ ।
୫ ସବେନ୍‌କଲଃ ଆପେୟାଃ ଲେବେଃମନ୍‌ ହବାଅଃକା । ପ୍ରାଭୁଆଃ ହିନିଜୁଃ ଦିପିଲି ନାଡ଼େଃକାନା । ୬ ଜେତାନ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଲ୍‌ପେ ଉଡ଼ୁଗଃ, ମେନ୍‌ଦ ଆପେୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ ବିନ୍ତିରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଆସିପେ । ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମ୍‌ତାନ୍‌ଲଃ ଆପେୟାଃ ବିନ୍ତି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଉଦୁବିପେ । ୭ ଆଡଃ ମାନୱାରାଃ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌ଏତେ ଚେତାନ୍‌, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଜୀଉସୁକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ମେନେସାରେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌କେ ଆଡଃ ମନ୍‌କେ ବାଞ୍ଚାଅୟା ।
୮ ଟୁଣ୍ଡୁରେ, ହେ ଆଇଁୟାଃ ହାଗା ମିଶିକ, ଅକ ସବେନ୍‌ ବିଷାଏକ ବୁଗିନାଃ ଆଡଃ ମାଇନଃ ଲେକାନାଃ ତାନାଃ, ଅକଆଃ ସାର୍‌ତି, ମାଇନାନ୍‌, ଠାଉକାନ୍‌, ପୁରାଃ ଫାର୍‌ଚି, ସୁଗାଡ଼ାନ୍‌, ଆଡଃ ମାଇନଃତେୟାଃ, ଏନ୍‌ ସବେନାଃ ଆପେୟାଃ ଉଡ଼ୁଃରାଃ ବିଷାଏ ହବାଃଅକା । ୯ ଆଇଁୟାଃ କାଜି ଆଡଃ କାମିତେ ଅକଆଃ ଇତୁକାନାପେ ଆଡଃ ନାମାକାଦାପେ, ଏନାକେ କାମିରେ ଉଦୁବେପେ । ଏନାରେ, ଜୀଉସୁକୁ ଏମଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆପେଲଃ ତାଇନାଏ ।
ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌
୧୦ ପ୍ରାଭୁଲଃ ମେନେସାରେ ତାଇନ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଜୀଦାନ୍‌ ବିତାଅତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆପେ ଆଇଁୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ପାହାମ୍‌ତାନାପେ ଏନାମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାଃ ରାସ୍‌କାଅଃତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ସାର୍‌ତି କାଜିଲେରେ, ଆପେ ଆଇଁୟାଃ ବିଷାଏରେ ପାହାମ୍‌ ଆଡଃ ଉଡ଼ୁଃ ତାଇକେନାପେ, ମେନ୍‌ଦ ଏନା ଉଦୁବେ ନାଗେନ୍ତେ ସୁଯୋଗ୍‌ କାପେ ନାମେ ତାଇକେନା । ୧୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆପାନ୍‌କେ ଜାଞ୍ଜିଆକାନ୍‌ ଲେକା ଆଟ୍‌କାର୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜିତାନା, ଚିଆଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଇଁୟାଃତାଃରେ ଅକଆଃ ମେନାଃ ଇମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ରେଗି ରାସ୍‌କାଅଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇତୁକାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୧୨ କାଟିକାନ୍‌ ହବାଃଅ ଚାଏ ଥିମ୍ବା ହବାଃଅ, ଏନାରେ ଚିଲ୍‌କା ସାମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ ଏନାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାରିକାଦା । ଏନାତେ ଜେ'ଲେକାନ୍‌ ଦିପିଲିରେ, ଜେ'ଲେକାନ୍‌ ପାରିସ୍ଥିତିରେ, ରେଙ୍ଗେଃତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, ବିୟାକାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା, କାଟିକାନ୍‌ ହବାଃଅ ଚାଏ ଥିମ୍ବା ହବାଃଅ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ରାସ୍‌କାରେ ମେନାଇୟାଁ । ୧୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପେଡ଼େଃ ଏମଃନିଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ଦେଙ୍ଗାତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସବେନାଃଇଙ୍ଗ୍‌ ରିକାଦାଡ଼ିୟା ।
୧୪ ଏନ୍‌ରେୟ ଆଇଁୟାଃ ଦୁକୁତାନ୍‌ ଦିପିଲିରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାକେଦ୍‌ତେ ଆପେ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ କାମିପେ ରିକାକାଦା । ୧୫ ହେ ଫିଲିପିରେନ୍‌ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସୁକୁକାଜି ପାର୍‌ଚାର୍‌ରେୟାଃ ଏନେଟେଦ୍‌ ଦିପିଲିରେ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ମାକିଦନିଆ ବାଗିକେଦାଇଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆପେୟାଃ କାଲିସିୟା ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଦେଙ୍ଗାକେଦିୟାଁ, ଆଡଃ ଆପେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆଇଁୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃରାଃ ଏମଃଦେମଃରେ ହିସାପେ ହବାକାନ୍‌ ତାଇକେନା । ଏନା ଆପେ ବୁଗିଲେକାପେ ସାରିକାଦା । ୧୬  ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଥେସ୍‌ଲନିକାରେ ତାଇକେନ୍‌ ଦିପିଲିରେ, ଆପେ ମିସାଏତେ ଆଦ୍‌କା ଆଇଁୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ କୁଲାକାଦ୍‌ ତାଇକେନାପେ । ୧୭ ମେନ୍‌ଦ ଆପେତାଃଏତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ନାମେ ନାଗେନ୍ତେ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା, ମେନ୍‌ଦ ଆପେ ଜେ'ଲେକା ପୁରାଃ ଆଦ୍‌କା ନାଲାପେ ନାମେୟାଁ, ମେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୮ ଆପେତାଃଏତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ନାମାକାଦ୍‌ ସବେନ୍ ଦାନ୍ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ପୁରାଃଗି ହବାକାନା । ଏନା ଆଇଁୟାଃ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃଏତେ ଆଦ୍‌କାଗି ହବାକାନା । ଆପେ ଏପାଫ୍ରାଦିତ୍‌ଆଃ ତିଃଇରେ କୁଲାକାଦ୍‌ ଦାନ୍, ଆଇଁୟାଃ ସବେନ୍ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକେ ପୁରାକାଦା, ଏନା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ରେ ରାକାବାକାନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ ସହାନ୍‌ ଦାଣେଁ ଆଡଃ ଆଇଃକ୍‌ ତେଲାଏ ଚାଏ ଆଇଃକ୍‌କେ ସୁକୁଆଇ ଦାଣେଁ ଲେକାନାଃ ତାନାଃ । ୧୯ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହରାତେ ଆଇଁୟାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ପୁରାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ତେ ଆପେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ତେୟାଃକ ଏମାପେୟାଏ । ୨୦ ଜାନାଅ ଜାନାଅ ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃକା । ଆମେନ୍‌ ।
ଟୁଣ୍ଡୁ ଜହାର୍‌
୨୧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ଏନ୍ତାଃରେ ତାଇନଃତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କକେ ଆଇଁୟାଃ ଜହାର୍‌ କାଜିକତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ଆଇଁୟାଃଲଃ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ନେତାଃରେନ୍‌ ହାଗା ମିଶିକ ଆପେ ସବେନ୍‌କକେ ଜହାର୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିକୁଲ୍‌କାଦା । ୨୨ ନେତାଃରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ, ବିଶେଷ୍‌କେଦ୍‌ତେ କାଇସାର୍‌ଆଃ ରାଜ୍‌ମାହାଲ୍‌ରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ହଡ଼କ ଆପେକେ ଜହାର୍ ମେନ୍ତେକ କାଜିକୁଲ୍‌କାଦା ।
୨୩ ପ୍ରାଭୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ସାୟାଦ୍‌ ଆପେ ସବେନ୍‌କଲଃ ଆତ୍ମାରେ ହବାଅଃକା ।
୪:୧୬ ୪:୧୬ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୭:୧. ୪:୧୬ ୪:୧୬ ୨ କରିନ୍ଥିୟ ୧୧:୯.