୧୦
୧ ହେ ହାଗା ମିଶିକ, ଆଇଁୟାଃ ଆପ୍‌ନାଃ ହଡ଼କ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମେକାକ, ମେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତାଇଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍ତିତାନା । ୨ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବିଷାଏରେ ଇନ୍‌କୁଆଃ ପୁରାଃଗି ଚିହୁଲ୍‌ଲାନ୍‌ ମେନାଃ, ଏନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁଆଃ ସାଃଏତେ ଗାୱା ଏମ୍‌ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଚିହୁଲ୍‌ତେୟାଃ ସାର୍‌ତି ସେଣାଁଁନ୍‌ ଲେକାତେ ନାହାଁଲାଃ । ୩ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ହଡ଼କକେ ଚିଲ୍‌କା ଆୟାଃଲଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ବାଇକଆଏ, ଏନା ଇନ୍‌କୁ କାକ ସାରିକାଦ୍‌ ତାଇକେନା ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ଇଛାସାନାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକା ରିକାକେଦାକ, ଏନାତେ ଇନ୍‌କୁ ଆପାନ୍‌କେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃରେ କା ଜିମାକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଏନ୍‌ ହରାକେ ବାଗିୟାକାଦାକ । ୪ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଗି ଆନ୍‌ଚୁରେନ୍‌ ଟୁଣ୍ଡୁ ତାନିଃ, ଏନାତେ ସବେନ୍‌କ ଇନିଃତାଃରେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ଲେରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେକ କାଜିୟଃଆ ।
ସବେନ୍‌କଆଃ ନାଗେନ୍ତେ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ
୫ ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଲଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହବାଅଃ ନାଗେନ୍ତେ ମୁଶା ଅଲାକାଦା, “ଅକନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆନ୍‌ଚୁକ ମାନାତିୟାଁଃ, ଇନ୍‌କୁ ବାଞ୍ଚାଅଃଆକ ।” ୬ ମେନ୍‌ଦ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହବାଅଃ ବିଷାଏରେ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ଆଡ଼୍‌ଗୁ ନାଗେନ୍ତେ ଅକଏ ସିର୍ମାତେ ରାକାବା ? ମେନ୍ତେ ଆପେ ଆପେୟାଃ ମନ୍‌ରେ ଆଲ୍‌ପେ କୁପୁଲିନାଃ ।” ୭ ଚାଏ, “ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌କେ ଗନଏଃହେତେ ବିରିଦ୍‌ ଆଉ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଅକଏ ହୁଆଙ୍ଗ୍‌ଗାଡ଼ାତେ ସେନା ?” ନେ କାଜିୟଗି ଆପେ ଆଲ୍‌ପେ କୁପୁଲିନାଃ । ୮ ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ପୁଥି ଲେକାତେ, “ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାଜି ଆପେତାଃରେ, ଆପେୟାଃ ମଚାରେ ଆଡଃ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ମେନାଃ ।” ଏନ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେୟାଃ କାଜିଗି ଆଲେ ଉଦୁବେତାନାଲେ । ୯ ଆପେ ୟୀଶୁକେ ଆପେୟାଃ ମଚାତେ ପ୍ରାଭୁ ମେନ୍ତେପେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ରେଦ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇନିଃକେ ଗଜାକାନ୍‌କଏତେ ଜୀଉବିରିଦ୍‌କିୟାଏ ମେନ୍ତେ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେପେ ବିଶ୍ୱାସେ ରେଦ, ଆପେ ଜୀଉ ବାଞ୍ଚାଅପେ ନାମେୟାଁ । ୧୦ ଚିଆଃଚି ଆବୁ ମନ୍‌ସୁରୁଦ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେବୁ କାଜିନାଃ ଆଡଃ ମଚାତେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ ହରାତେ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅବୁ ନାମ୍‌ଦାଡ଼ିୟା । ୧୧ ଧାରାମ୍‌ପୁଥି ଲେକାତେ, “ଜେତାଏ ଇନିଃତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସେନିଃ କାଏ ଗିହୁଗଃଆ । ୧୨ ଚିଆଃଚି ଯିହୁଦୀ ହଡ଼ ଆଡଃ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ସବେନ୍‌କ ମିଦ୍‌ଗିୟାକ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ସବେନ୍‌କଆଃ ପ୍ରାଭୁ ତାନିଃ, ଅକନ୍‌କ ଆଇଃକ୍‌ତାଃରେ ଦେଙ୍ଗା ବିନ୍ତି ରିକାଃକ ଇନ୍‌କୁକେ ଇନିଃ ପୁରାଃଗି ଆଶିଷ୍‌କଆ ।” ୧୩ ଚିଆଃଚି ଜେତାଏ ପ୍ରାଭୁଆଃ ନୁତୁମ୍‌ତେ ବିନ୍ତିୟାଏ, ଇନିଃ ଜୀଉବାଞ୍ଚାଅ ନାମେୟାଁଏ ।
୧୪ ମେନ୍‌ଦ ଇନିଃତାଃରେ କା ବିଶ୍ୱାସ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ଚିଲ୍‌କାତେ ଇନିଃକେ ବିନ୍ତିୟାକ ? ଆଡଃ ଆୟାଃ ବିଷାଏରେ ସୁକୁକାଜି କା ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ଚିଲ୍‌କାତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଦାଡ଼ିୟାକ ? ଆଡଃ ସୁକୁକାଜିକେ ବେଗାର୍‌ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇନ୍‌କୁ ଚିଲ୍‌କାତେକ ଆୟୁମେୟା ? ୧୫ ଆଡଃ କାଜି ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ମିହୁଡ଼୍‌କେ କା କୁଲିରେ ଇନିଃ ଚିଲ୍‌କାତେ ପାର୍‌ଚାର୍‌ରେୟା ? ନେ ବିଷାଏରେ ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌ତାନ୍‌କଆଃ ହିନିଜୁଃ ଚିମିନ୍‌ ବୁଗିନ୍‌ଗିୟା ?” ୧୬ ମେନ୍‌ଦ ସବେନ୍‌କ ଏନ୍‌ ସୁକୁକାଜିକେ କାକ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କାଦା । ଏନାମେନ୍ତେ ଯିଶାୟ ନାବୀ ଅଲାକାଦା, “ପ୍ରାଭୁ, ଆଲେୟାଃ ସୁକୁକାଜି ଆୟୁମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଅକଏ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କାଦା ?” ୧୭ ସୁକୁକାଜି ଆୟୁମ୍‌ ହରାତେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହିଜୁଃଆ ଆଡଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ କାଜି ଉଦୁବ୍‌ତେୟାଃଗି ଏନ୍‌ ସୁକୁକାଜି ତାନାଃ । ୧୮ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲି ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଇନ୍‌କୁ ଚିନାଃ ଏନ୍‌ କାଜିକେ କାକ ଆୟୁମାକାଦା ? ସାର୍‌ତିଗି ଆୟୁମାକାଦାକ, ଚିୟାଃଚି ଧାରାମ୍‌ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା, “ଇନ୍‌କୁଆଃ ଲାବ୍‌ଜା ଗଟା ଅତେଦିଶୁମ୍‌ ନିତିର୍‌କାନା, ଇନ୍‌କୁଆଃ ନିତିର୍‌ଅଃ କାଜିକ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରେୟାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଜାକେଦ୍‌ ଆୟୁମାକାନା ।” ୧୯ ଆଡଃମିସା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲି ତାନାଇଙ୍ଗ୍‌, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କ ଚିନାଃ ଏନାକେ କାକ ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌କେଦା ? ସାର୍‌ତିଗି ଆଟ୍‌କାର୍‌ଉରୁମ୍‌କେଦାକ, ସିଦାରେଗି ମୁଶାରାଃ ଦିପିଲିରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କାଜିକେଦାଏ, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଲେୟାଃ ହଡ଼କକେ ହିସ୍‌ଙ୍ଗାଇଚିକ ନାଗେନ୍ତେ ମିଆଁଦ୍‌ ଡଣ୍ଡ ହଡ଼କେଇଙ୍ଗ୍‌ ବେଭାରିୟା, ଏନ୍‌ଲେକା ମିଆଁଦ୍‌ ଡଣ୍ଡ ହଡ଼ ହରାତେ ଇନ୍‌କୁକେଇଙ୍ଗ୍‌ ଖିସ୍‌ଇଚିକଆ ।” ୨୦ ଯିଶାୟ ନାବୀ ଆଡଃଗି ପେଡ଼େଃତେ କାଜିକାଦା, “ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କା ଦାଣାଁଁତାନ୍‌ ହଡ଼କ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ନାମ୍‌କେଦିୟାଁକ, ଅକନ୍‌କ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କାକ କୁଲିଙ୍ଗ୍‌ତାଇକେନା, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌କୁତାଃରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଉଦୁବେନ୍‌ୟାନା ।” ୨୧ ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ବିଷାଏରେ କାଜିୟାଃଏ, “କାଜି କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ନାଗେନ୍ତେ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ତିଃଇ ଜିଲିଙ୍ଗ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଦାରମ୍‌କତାନା ।”