୧ ତାବ୍‌ଦ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କଆଃ ପୁରାଃ ସୁବିଧା ଚିନାଃ ତାନାଃ ? ଚାଏ ଖାତ୍‌ନାଅକାନ୍‌ରେୟାଃ ଚିକାନ୍‌ ସୁବିଧା ମେନାଃ ? ୨ ହେଗି, ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କତାଃରେ ପୁରାଃ ବିଶେଷ୍‌ ବିଷାଏକ ମେନାଃ । ସବେନାଃଏତେ ବିଶେଷ୍‌ କାଜି ହବାଅଃତାନା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ବିଷାଏରେ କାଜିରାଃ ବାହାରମ୍‌ ଯିହୁଦୀକକେ ପାହିଲାତେ ଏମାକାଦ୍‌କଆ । ୩ ମେନ୍‌ଦ ଚିମିନ୍‌ ହଡ଼କ କା ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌କ ତାନ୍‌କ, ଏନାତେ ଚିନାଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ କା ପାତିୟାର୍‌ରଃ ଲେକାନ୍‌ନିଃ ହବାଅଃଆଏ ? ୪ କାହାଗି, ଏନ୍‌କାଦ ଆଲ ହବାଅଃକା । ସବେନ୍‌ ହଡ଼କ ହସଡ଼ ହବାଅଃରେୟ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସାର୍‌ତି ତାନିଃ । ଧାରାମ୍ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ଆମାଃ କାଜି ହରାତେ ଆମ୍‌ ଧାର୍‌ମାନ୍ ମେନ୍ତେମ୍‌ ସାରିୟଃଆ,
ଆମ୍‌ ବିଚାରଃତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଜିନିତାଅ ନାମେୟାଁମ୍‌ ।”
୫ ନେତାଃରେ ମିଆଁଦ୍‌ କୁନୁଲି ହବାସାକାଅଆଃ, ଆବୁ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମି ରିକାଃବୁ ଇମ୍‌ତା ଆଟ୍‌କାରଃଆ ଯେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ କାମି ବୁଗିନାଃତାନାଃ, ଏନାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆବୁକେ ସାଜାଇ ଏମାବୁତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଇନିଃ ଗୁହ୍ନାଁଁ କାମି ରିକାଏତାନା ମେନ୍ତେ କାଜି ଦାଡ଼ିୟାବୁଚି ? ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ହଡ଼ ଲେକା କାଜିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ । ୬ କାହାଗି ଏନ୍‌କା ଆଲକା ହବାଅଃକା, ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନ୍ୟାୟ ଏମ୍‌ନିଃ ନାହାଁଲିଃ ରେଦ ଇନିଃ ଚିଲ୍‌କାତେ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରାଃ ବିଚାର୍‌ ରିକା ଦାଡ଼ିୟାଏ ?
୭ ମେନ୍‌ଦ ଆଇଁୟାଃ କା ସାନାର୍‌ତି ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ସାନାର୍‌ତିତେୟାଃ ପୁରାଃତେ ପୁରାଗି ଉଦୁବଃଆ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ହବାଅଃରେଦ, ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାପି ମେନ୍ତେ ଚିନାଃ ନାଙ୍ଗ୍‌ ସାଜାଇ ନାମେୟାଇଙ୍ଗ୍‌ ? ୮ ଆବୁ ଚିନାଃମେନ୍ତେ କାବୁ କାଜିୟାତାମ୍‌, “ଦଲାବୁ ଏତ୍‌କାନ୍‌ କାମିକବୁ ରିକାୟା, ଏନାତେ ବୁଗିନ୍‌ଆଃ ହିଜୁଃଆ ?” ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଠାଉକାଗି ନେ କାଜିକ କାଜିକେଦ୍‌ ହରାତେ, ପୁରାଃ ହଡ଼କ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଲାନ୍ଦାକେଦିୟାଁକ ଆଡଃ ଚିଟାକେଦିୟାଁକ । ନେଆଁଁ ନାଗେନ୍ତେ ଇନ୍‌କୁ ସାଜାଇକ ନାମେଗିୟା ।
ଜେତାଏୟ ଧାର୍‌ମାନ୍ ହଡ଼ ବାଙ୍କଆ
୯ ତାବ୍‌ଦ, ଆବୁ ଯିହୁଦୀ ହଡ଼କ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼କତାଃଏତେ ଚିନାଃ ପୁରାଃ ବୁଗିନାଃବୁ ? କାହାଗି, ଯିହୁଦୀ ହଡ଼ ଆଡଃ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼ ସବେନ୍‌କ ମିଦ୍‌ଗିୟାକ ମେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ସିଦାରେଗିଇଙ୍ଗ୍‌ କାଜି ଚାବାକାଦା, ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ଆକଆଃ ଆପ୍‌ନାଃ ପାପ୍‌ରେୟାଃ ଆକ୍‌ତେୟାର୍‌ରେ ମେନାକଆ । ୧୦ ଧାରାମ୍‌ ପୁଥିରେ ଅଲାକାନା,
“ଧାର୍‌ମାନ୍ ହଡ଼ ଜେତାଏ ବାଙ୍କଆ, ମିହୁଡ଼୍‌ହଁ ବାଙ୍କଆ,
୧୧ ମିହୁଡ଼୍‌ହଁ ସେଣାଁଁନ୍‌ ହଡ଼ ବାଙ୍କଆ,
ଚାଏ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ସାର୍‌ତିତେ ଦାଣାଁଇନିଃ ଜେତାଏ ବାଙ୍କଆ ।
୧୨ ଇନ୍‌କୁ ସବେନ୍‌କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ସାଙ୍ଗିନାକାନାକ,
ସବେନ୍‌କ ହରା ଆଦାକାଦାକ,
ଜେତାଏ ମିହୁଡ଼୍‌ହଁ ବୁଗିନ୍‌ କାମି କାକ ରିକାତାନା ।
୧୩ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମଚାରାଃ କାନାଜି ଉରାକାନ୍‌ ତପାଗାଡ଼ା ଲେକାନାଃ ତାନାଃ,
ଆଲାଙ୍ଗ୍‌ହେତେ ଏତ୍‌କାନ୍‌ ବେଦା ଲିଙ୍ଗିୟଃତାନା,
ଆଡଃ ଇନ୍‌କୁଆଃ ମଚାଏତେ ଅଡଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ କାଜି, ବରୱାନ୍‌ ବିଙ୍ଗ୍‌ରାଃ ବିଷ୍‌ ଲେକାନାଃ ତାନାଃ,
୧୪ ଇନ୍‌କୁଆଃ ଜାଗାର୍‌ ମେହେର୍‌ତେ ଆଡଃ ସାର୍‌ପାଅତେ ପେରେଜାକାନା ।
୧୫ ଇନ୍‌କୁ ଏଟାଃକକେ ନକ୍‌ସାନ୍‌ ଆଡଃ ଗଗଏଃ ନାଗେନ୍ତେ ସେକାଡ଼ାକାନ୍‌ଗିକ ତାଇନାଃ ।
୧୬ ଇନ୍‌କୁ ଜିୟନେ ନାଗେନ୍ତେ ଆଡଃ ସାସାତି ନାଗେନ୍ତେ ସବେନ୍‌ସାଃତେ ସେନାଃକ ।
୧୭ ଇନ୍‌କୁ ଜୀଉସୁକୁରାଃ ହରାକେ କାକ ସାରିୟା ।
୧୮ ଚାଏ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ବରଭାକ୍ତି ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ, ଏନା ଇନ୍‌କୁ କାକ ଇତୁକାନା ।”
୧୯ ନାହାଁଃ ଆବୁ ସାରିତାନାବୁ, ଅକନ୍‌କ ଆନ୍‌ଚୁରେ ମେନାକଆ, ଇନ୍‌କୁକେ ଏନାରେୟାଃ ସବେନ୍‌ ଆନ୍‌ଚୁ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତିଙ୍ଗ୍‌ୟାଁଃ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନ୍‌ ଅତେଦିଶୁମ୍‌ରାଃ ବିଚାର୍‌ ରିକାଏ ଇମ୍‌ତା, ଆନ୍‌ଚୁକେ କା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କ ଜେତ୍‌ନାଃ ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ, ଆପାନ୍‌କେ ବେଗାର୍‌ ଚିଟାନିଃ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ କାକ କାଜି ଦାଡ଼ିୟା । ୨୦  ମେନ୍‌ଦ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ କାଜିକାମି ରିକାକେଦ୍‌ତେ ଜେତାଏ ମାନୱା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଏ କାଜିୟଃଆ । ଆନ୍‌ଚୁ ଆବୁଆଃ ପାପ୍‌ ବିଷାଏରେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଆବୁକେ ଚେତ୍‌ଗାର୍‌ବୁଆ ।
ବିଶ୍ୱାସ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହବାଅଃ
୨୧ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁ ବାଗିକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ତେୟାଃ ଉଦୁବାକାନା । ନେ ବିଷାଏରେ ମୁଶାରାଃ ଆନ୍‌ଚୁ ଆଡଃ ନାବୀକହଗି ଗାୱା ଏମାକାଦାକ । ୨୨  ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ହଡ଼କ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ଆୟାର୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌କ ହବାଅଃଆ । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ସବେନ୍‌କକେ ମିଦ୍‌ଲେକାଗି ନେଲାଃଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌ ସବେନ୍‌ ହଡ଼କକେ ନେ ସୁଯୋଗ୍‌ ଏମାଃଏ । ୨୩ ସବେନ୍‌କ ପାପ୍‌କାଦାକ ଆଡଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମାନାରାଙ୍ଗ୍‌ ନାମେହେତେ ସାଙ୍ଗିନ୍‌ରେ ମେନାକଆ । ୨୪ ମେନ୍‌ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ହରାତେ ବେଗାର୍‌ ଗନଙ୍ଗ୍‌ରେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଅକନ୍‌ ସାୟାଦ୍‌ ଏମାକାଦାଏ, ଏନାକେ ଅକନ୍‌ ହଡ଼କ ତେଲାଏୟାକ, ଇନ୍‌କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁଆଃ ହରାତେ ପାପ୍‌ହେତେ ରାଡ଼ାକେଦ୍‌ତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌କ ହବାଅଃଆ । ୨୫ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ୟୀଶୁକେ ଏମ୍‌କିୟାଏ, ଇନିୟାଃ ଦାଣେଁ ଗନଏଃ ଚାଏ ମାୟୋମ୍‌ ହରାତେ ଆୟାଃତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ପାପ୍‌ ଛାମାରାଃ ହରାଏ ବାଇକେଦା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆୟାଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌କେ ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ନେଆଁଁଏ ରିକାକେଦା । ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଧିରାଜ୍‌ ସାବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ହଡ଼କ ସିଦାରେ କାମିକାଦ୍‌ ପାପ୍‌କଏ ବାଗିକେଦା । ୨୬ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଇନିଃ ଆୟାଃ ଧାର୍‌ମାନ୍‌କେ ଉଦୁବେ ନାଗେନ୍ତେ ପାପ୍‌ ଛାମାରେୟାଃ ହରାଏ ଉଦୁବ୍‌କେଦା । ନେ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଉଦୁବ୍‌କେଦାଏ ଯେ, ଇନିଃ ଆଇଃକ୍‌ଗି ଧାର୍‌ମାନ୍‌ନିଃ ତାନିଃ ଆଡଃ ଅକନ୍‌କ ୟୀଶୁତାଃରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ରିକାଏୟାକ, ଏନ୍‌ ସବେନ୍‌କକେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକଆ ।
୨୭ ତାବ୍‌ଦ, ଆବୁ ଅକ ବିଷାଏରେ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌ ମେନ୍ତେବୁ କାଜିନାଃ ? କାହାଗି, ଏନ୍‌ଲେକାନ୍‌ ବିଷାଏ ଜେତ୍‌ନାଃ ବାନଃଆ । ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିନ୍‌ତେୟାଃ ଆବୁଆଃ ଚିନାଃ ତାଇନ୍‌ସାକାଅଃଆ ? ଚିନାଃ ଆନ୍‌ଚୁକେ ପୁରା ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌କାଦାବୁ ମେନ୍ତେ ? କାହାଗି, ଆବୁଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଏସ୍‌କାର୍‌ ତାନାଃ, ଅକ୍‌ନାଃଚି ଆବୁ ଆପାନ୍‌କେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ୟେଁନ୍‌ ମେନ୍ତେବୁ କାଜିନ୍‌ ତାନା । ୨୮ ନେଆଁଁତେ ଆବୁ ସାର୍‌ତିଗି ଆଟ୍‌କାର୍‌ ଉରୁମେତାନାବୁ ଯେ, ମିହୁଡ଼୍‌ ଆୟାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ନେପେଲ୍‌ରେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ହବାଅଃଆଏ, ମେନ୍‌ଦ ଆନ୍‌ଚୁକେ ମାନାତିଙ୍ଗ୍‌ ହରାତେ କାହାଗି । ୨୯ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଯିହୁଦୀକଆଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ନାହାଁଲିଃ ? ଇନିଃ ଗ୍ରୀକ୍‌ ହଡ଼କଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ହଁ ତାନିଃ । ସାର୍‌ତିଗି ଇନିଃ ସବେନ୍‌କଆଃ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ତାନିଃ । ୩୦  ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ମିହୁଡ଼୍‌ଗି ତାନିଃ । ଖାତ୍‌ନାଅ ଆଡଃ କା ଖାତ୍‌ନାଅ ହଡ଼କ ଆକଆଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଇନିଃ ଇନ୍‌କୁକେ ଧାର୍‌ମାନ୍‌ ମେନ୍ତେ କାଜିକଆ । ୩୧ ନେଆଁଁରାଃ ମୁଣ୍ଡି ଚିନାଃ, ଆବୁ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଆନ୍‌ଚୁକେ ଜିୟନଃ ନାଗେନ୍ତେବୁ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ତାନା ? କାହାଗି, ଏନ୍‌କାଦ କା ହବାଅଃଆ । ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ହରାତେ ଆବୁ ଆନ୍‌ଚୁରେୟାଃ ନିହିଁଗାଡା କେଟେଦ୍‌କାଦାବୁ ।
୩:୨୦ ୩:୨୦ ଗାଲାତିୟ ୨:୧୬. ୩:୨୨ ୩:୨୨ ଗାଲାତିୟ ୨:୧୬. ୩:୩୦ ୩:୩୦ ଗାଲାତିୟ ୩:୨୦.