ତୀମଥିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର
ତୀମଥିତାଃତେ ପ୍ରେରିତ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ
ପାରିଚାଏ
ନେ ପୁଥି, ତୀମଥିତାଃତେ ଅଲାକାନ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ ତାନାଃ । ତୀମଥିତାଃତେ ଅଲାକାନ୍‌ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ଜୀଦାନ୍‌ରେୟାଃ ଟୁଣ୍ଡୁ ଦିପିଲିରେ ଅଲାକାନ୍‌ ଚିଟାଉ ତାନାଃ । ନେ ଦିପିଲିରେ ପାଉଲୁସ୍‌ ରୋମ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନା ୧:୧୬ । ପାଉଲୁସ୍‌ଲଃ ତୀମଥିଆଃ ପୁରାଃ ବୁଗିନ୍‌ ନାତା ତାଇକେନା ଆଡଃ ସବେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଇନିଃକେ ହନ୍‌ ଲେକାଏ ଉଦୁବ୍‌କାଇଜା ଫିଲିପିୟ ୨:୨୨;୧ ତିମଥି ୧:୨;୧:୧୮ ।
ପାଉଲୁସ୍‌ଆଃ ହରାତେ ମିହୁଡ଼୍‌କେ ଏସ୍‌କାର୍‌ ଅଲାକାନ୍‌ ଉପୁନିୟା ଚିଟାଉକଏତେ ନେଆଁ ହବାଅଃତାନା ମିଆଁଦ୍‌ । ଏଟାଃ ଆପିୟା ପୁଥି ହବାଅଃତାନା ୨ ତୀମଥି, ତିତସ୍‌, ଆଡଃ ଫିଲ୍‌ମନ୍‌ । ତୀମଥିତାଃତେ ଏଟାଃ ଚିଟାଉ ଅଲଃତାଇକେନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ରୋମ୍‌ ନାଗାର୍‌ରେ ସାସାତି ହବାଅଃତାଇକେନା । ହବାସାକାଅଆଃ ନେଆଁ ନାଗେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଜେହେଲାକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ ଆଡଃ ତୀମଥିକେ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁ ନାଙ୍ଗ୍‌ କାଜିୟାଇ ତାଇକେନାଏ । ତୀମଥିତାଃତେ ଅଲାକାନ୍‌ ପାହିଲା ଚିଟାଉ ଲେକାତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ତୀମଥିକେ ହସଡ଼ ଇତୁକଆଃ ବିଷାଏରେ ପୁରାଃ ଚେନେତାଅ କାଜିକ କାଜିକାଦା । ୧ ତିମଥି ୧:୧୬-୧୮ ପାଉଲୁସ୍‌ ତୀମଥିକେ କାଜିୟାଃ ଯେ, ହିଜୁଃ ଦିପିଲିରେ ପୁରାଃ ଦୁକୁହାସୁରେୟାଃ ଦିପିଲି ମେନାଃ ୩:୧ ।
ପୁଥି ଭିତାର୍‌ରେ ତାଇକାନ୍‌ କାଜି
୧. ପାଉଲୁସ୍‌ ତୀମଥିକେ ଜହାର୍‌ କାଜିତାନ୍‌ଲଃ ଇନିଃକେ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌ ଏମାଇତାନାଏ । ୧:୧-୧୮
୨. ତୀମଥିକେ ଧିରାଜ୍‌ରେୟାଃ ସାବୁଦ୍‌ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଉଦୁବେନ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ପାଉଲୁସ୍‌ ଜୀଉରେ କେଟେଦ୍‌ ଏମାଇତାନାଏ । ୨:୧-୧୩
୩. ପାଉଲୁସ୍‌ ତୀମଥିକେ ହୁପ୍‌ଡିଙ୍ଗ୍‌ ବିଷାଏରେ ଇନିତୁ ଏମାଇତାନା । ୨:୧୪-୨୬
୪. ହିଜୁଃ ଦିପିଲି ବିଷାଏରେ ଚିର୍ଗାଲାକାନ୍‌ ତାଇନଃ ଆଡଃ ସାର୍‌ତି ହରା ସାଲାଏ ନାଗେନ୍ତେ ଚେନେତାଅ ଏମେତାନାଏ । ୩:୧–୪:୮
୫. ପାଉଲୁସ୍‌ ତୀମଥିକେ ଆୟାଃ ଏସ୍‌କାର୍‌ରେୟାଃ କାଜିକ ଏମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଅନଲ୍‌ ଚାବାକେଦାଏ । ୪:୯-୨୨
୧ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲୁସ୍‌, ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ କୁଲାକାନ୍‌ନିଃ ତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ଆବୁ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଲଃ ମେସାକାନ୍‌ ହରାତେ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ବାନାର୍‌ସା ଲେକାତେ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ଜୀଦାନ୍‌ବୁ ନାମାକାଦା । ଏନା ଉଦୁବ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ମନେଲେକାତେଇଙ୍ଗ୍‌ କୁଲାକାନା ।
୨  ଆଇଁୟାଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ ହନ୍‌ ତୀମଥିତାଃତେ ନେ ଚିଟାଉ ଅଲେତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ।
ଆପୁ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଡଃ ଆବୁଆଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ସାଃଏତେ ସାୟାଦ୍‌, ଲିବୁଇ ଆଡଃ ଜୀଉସୁକୁ ଆମାଃ ହବାଅଃକା ।
ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମଃ ଆଡଃ ପାତିୟାର୍‌ରେନ୍‌ ହବାଅଃ
୩ ଆଇଁୟାଃ ହାଡ଼ାମ୍‌ହଡ଼କଆଃ ଲେକା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଫାର୍‌ଚି ମନ୍‌ତେ ସେୱାଇତାନ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ନିଦାସିଙ୍ଗି ବିନ୍ତିତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ଆମ୍‌କେ ପାହାମ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌କେ ଧାନ୍ୟାବାଦ୍‌ ଏମାଇତାନିଙ୍ଗ୍‌ । ୪ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ରାସ୍‌କାତେ ପେରେଜଃକାଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆମାଃ ମେଦ୍‌ ଦାଆଃ ପାହାମ୍‍ତାନ୍‍ଲଃ ଆମ୍‌କେ ନେଲ୍‌ ନାଗେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ସାନାଙ୍ଗ୍‌ ତାନା । ୫  ଆମାଃ ବୁଡିମାଁ ଲଇସ୍‌ ଆଡଃ ଆମାଃ ଏଙ୍ଗା ଇଉନିକିତାଃରେ ତାଇକାନ୍‌ ସାର୍‌ତି ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆମାଃତାଃରେୟ ମେନାଃ ମେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃ ପୁରାଃ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ମେନାଃ, ଆମାଃ ଏନ୍‌ ସାର୍‌ତି ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ବିଷାଏରେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆୟୁମ୍‌କାଦା । ୬ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମାଃ ଚେତାନ୍‌ରେ ତିଃଇ ଦହକେଦ୍‌ତେ ବିନ୍ତିତାନ୍‌ ଇମ୍‌ତା ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ତାଃଏତେ ଅକ ବାର୍‌ଦାନ୍‌ ନାମାକାଦାମ୍‌ ଏନାକେ ଜୀହିଦ୍‌ଗି ଦହେମେ, ମେନ୍ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ପାହାମ୍‌ଇଚିମେ ତାନା । ୭ ଚିୟାଃଚି ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଦ ବରଏଲେକାନ୍‌ ଆତ୍ମା ଆବୁକେ କାଏ ଏମ୍‌, ମେନ୍‌ଦ ପେଡ଼େଃ, ଦୁଲାଡ଼୍‌ ଆଡଃ ବୁଗିନ୍‌ ସେଣାଁଁନ୍‍ରେନ୍ ଆତ୍ମା ଏମାକାଦ୍‌ବୁଆଏ ।
୮ ଏନାମେନ୍ତେ ଆବୁଆଃ ପ୍ରାଭୁଆଃ ବିଷାଏରେ ଗାୱା ଏମ୍‌ ନାଗେନ୍ତେ ଚାଏ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଇନିୟାଃ ନାଗେନ୍ତେ ଜେହେଲ୍‌କାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ମେନ୍ତେ ଆଲମ୍‌ ଗିହୁଗଃଆ, ମେନ୍‌ଦ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ଆଃ ପେଡ଼େଃତେ ସୁକୁକାଜି ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଁୟାଃଲଃ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ୟେଁମେ । ୯ ଇନିଃ ଆବୁକେ ବାଞ୍ଚାଅକେଦ୍‌ବୁଆ ଆଡଃ ପାବିତାର୍‌ କେନେଡ଼ାତେ କେଡ଼ାକେଦ୍‌ବୁଆ, ଆବୁଆଃ ବୁଗିନ୍‌ କାମିକ ନାଗେନ୍ତେଦ କା ମେନ୍‌ଦ ଆୟାଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍‌ତେ ଆଡଃ ସାୟାଦ୍‍ତେ ରିକାକାଦା, ଏନ୍‌ ସାୟାଦ୍‌ ନେଡାରେୟାଃ ମୁନୁ ସିଦାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ ୟୀଶୁରେ ଆବୁକେ ଏମାଦ୍‍ବୁଆ । ୧୦ ମେନ୍‌ଦ ନାହାଁଃ ଆବୁଆଃ ଜୀଉ ବାଞ୍ଚାଅନିଃ ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ଆଃ ହିନିଜୁଃ ହରାତେ ଉନୁଦୁବ୍‌ୟାନା, ଇନିଃ ଗନଏଃରାଃ ପେଡ଼େଃକେ ଟୁଣ୍ଡୁକେଦା ଆଡଃ ସୁକୁକାଜି ହରାତେ ଜାନାଅ ଜୀଦାନ୍‌ରାଃ ହରା ଉଦୁବ୍‌ୟାନା ।
୧୧  ଏନ୍‌ ସୁକୁକାଜି ଉଦୁବ୍‌କେଦ୍‌ତେ ଇତୁନାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍‌ମେଶ୍ୱାର୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ମିଆଁଦ୍‌ କୁଲାକାନ୍‌ ଚେଲା ଲେକାନିଃ ଆଡଃ ଇତୁନିଃଲେକାଏ ସାଲାକାଦିୟାଁ । ୧୨ ଏନା ନାଗେନ୍ତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକୁ ସାହାତିଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍‌ରେୟ କାଇଙ୍ଗ୍‌ ବରତାନା । ଚିୟାଃଚି ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌କାଇନିଃକେ ସାରିତାନାଇଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଇନିୟାଃ ତିଃଇରେଇଙ୍ଗ୍‌ ଜିମାକାନା । ଆଡଃ ଇନିଃ ଏମାକାଦିଙ୍ଗ୍‌ କାମିରାଃ ବାହାରମ୍‌କେ ରିକାଏ ନାଗେନ୍ତେ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ବାଞ୍ଚାଅ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନିଃତାଃରେ ପେଡ଼େଃ ମେନାଃ, ଏନା ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ପୁରା କେଟେଦ୍‌ତେଇଙ୍ଗ୍‌ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ତାନା । ୧୩ ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଆମ୍‌କେ ଇତୁକାଦ୍‌ମେ ସାର୍‌ତି କାଜିକକେ ଆମ୍‌ ନାମୁନାମ୍‌ ହବାଅଃଲେକା ପୁରା କେଟେୟାନ୍‌ଗି ସାବାକାମେ । ଅକ୍‌ନାଃଚି ୟୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ୍‌ରେ ବିଶ୍ୱାସ୍‌ ଆଡଃ ଦୁଲାଡ଼୍‌ତାନାଃ । ୧୪ ଆମ୍‌କେ ଜିମାକାଦ୍‌ମେ ବୁଗିନ୍‌ ବିଷାଏକେ ଆବୁତାଃରେ ତାଇନ୍‌ତାନ୍‌ ପାବିତାର୍‌ ଆତ୍ମାରାଃ ପେଡ଼େଃତେ ଏନାକେ ଯାତ୍‌ନାଅ କେଦ୍‌ତେ ଦହେମେ ।
୧୫ ଫୁଗେଲ୍‌ ଆଡଃ ହର୍ମଗିନସ୍‌ ମେସାକେଦ୍‌ତେ ଏସିଆ ପାର୍‌ଗାନ୍‌ରେନ୍‌ ସବେନ୍‌କ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ବାଗିକେଦିୟାଁ, ଏନା ଆମ୍‌ ସାରିତାନା । ୧୬ ଅନିସିଫର୍‌ଆଃ ଅଡ଼ାଃରେନ୍‌କକେ ପ୍ରାଭୁ ଦାୟା ଏମାକକାଏ, ଚିୟାଃଚି ଇନିଃ ପୁରାଃତେ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ଜୀଉରାଡ଼େଃ ଏମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆଡଃ ଜୀଉରେ ରାସ୍‌କା ଏମ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ହିଜୁଃକାନ୍‌ ତାଇକେନାଏ । ଆଇଙ୍ଗ୍‌ ଜେହେଲ୍‌କାନ୍‌ରେୟ ଇନିଃକେ କା ଗିହୁଃକିୟା । ୧୭ ରୋମ୍‌ ନାଗାର୍‌ତେ ସେଟେର୍‌ୟାନ୍‌ଚି ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ କା ନାମ୍‌ ଜାକେଦ୍‌ ଦାଣାଁଁକେଦିୟାଁଏ । ୧୮ ମାରାଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ ହୁଲାଙ୍ଗ୍‌ରେ ପ୍ରାଭୁ ଇନିଃକେ ଦାୟାଇକାଏ । ଏଫିସୁସ୍‌ରେ ଇନିଃ ଆଇଙ୍ଗ୍‌କେ ପୁରାଃଗି ସୁସାର୍‌କେଦିୟାଁ, ଏନା ଆମ୍‌ ବୁଗିଲେକାତେମ୍ ସାରିତାନା ।
୧:୨ ୧:୨ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୬:୧. ୧:୫ ୧:୫ ପ୍ରେରିତ୍‌ ୧୬:୧. ୧:୧୧ ୧:୧୧ ୧ ତିମଥି ୨:୭.