8
Keng ka murak mandaga' ga' sura kamiam u girisa' nana wa mo' nana wara'ning midi
Ka na midi ka keng ka murak mandaga'ga' dibing guk kuma' kukiamiting udi giri nana ning wa ma mokngang ning nangkaging waraga' wa ning toutik, ka aming nua'ni adi ning touta', a na naktangka aming sasuk kareng guk giri kuma' itik wara' na keng ni nonga wa girisa' nana ning wa ma mokngang, ning wa nagasa' kuma' yapkedanga nawatik. Ka na ning toutik, beng sini' naktangka aming dabik wa sasuk kareng ka napa' yapkedanga tagagare ning wara'guk udi giri iking. Ka wap sasuk girii guk iikning wa aming ning kaba u tipmarakinga aming wari fuksi' bema ara ning kadapmang undu' titing. Ka napa' girii sini' ka naktangka aming bak beng sini' yotangkayap ning wa kadapmang kareng ka kuyase fam ga' siamo' naknga kafakafa tiam ning wang. Wara' aming ka a na sasukna girii guk ning surota' adi Anutuning sasuk beng guk waraga' nafek ko tanga ita'. A aming ka Anutuga'sa' nakota' wa napa' girii sini' ka Anutu wari adining kaba mang sini' u beng guk ning kanga gu naganing aming ning anini wara'guk ita'. Ka keng ka murak mandaga'ga' kuma' kukiam u nana wara'ning wa ning toutik, indi dabiksa' indi ning kuma' nakem Anutu beng guk wa kubaniksa' wari ita' a murak fam wa napa' ka beng guk mokngang wara'ning tigigira sa' titing. Ka aming kabi'mo' ning sasuksi'ganang wa napa' fam ka kamaganang a kunimganang wa wapsi' murak a girii ning ina waraga' undu' naktangka titing. Ka aming ka naktangka tanga ikem indi kuma'sa' nakedem Anutu wa kubaniksa' ka babangni' girii unggungsa' anitam. Anapmo' kubaniksa' wa napa'napa' dabik wara'ning tuang wara' aming indi adita'sa' sasuk wara'ning. Abanga girii undu' kubaniksa' ka Kasira Aming Jisas unggungsa'. Anasa' napa'napa' u tasasu'negu' wara' adining kigineng warisa' tanga wa aming indi ka' iyak titam.
Ka naktangka aming kuyane fam adi aming ka sasuk kigineng ka murak mandaga' waraga' titing wara'sining bining ganang ira abiging wara' adisining sasuksi' wa tang guk mokngang. Wara' adi keng ka u nanga ai, ya murak mandaga'ning u nem ning tonga waraga' sasuk mimeng tanga anasining kabaksi' u tipkadagating. Ka keng wa napa' girii sini' ka aming indi u nainga wari Anutuganang fong kuknipning mo', mokngang, indi keng u tapni tanga mo' nantam wa ma nana sa' titi wa Anutu adi napa' fukni'ning using sige dabiksa' ning kata'.
Ka kuyane, napa' ka gu girisa' titining ning kanga totang wari kuyaga nua'ni naktangkani tang guk mokngang u ma tipkadawa' wara' napa' fam tonga wa kafakafa sura kadapmang ka aming fam yotangkayap ning guk unggungsa' tinting.
10 Ka aming ka ni a na kuma'sa' nakedarik keng ka wa nifakadaga titining guk mokngang ning tonga anga murak mandaga' ning mesisiringa yak ganang amanga keng u nanasa' tota'. Ka kuyangni nua'ni ka naktangkani tang guk mokngang wari u kanga a wa nanasa' titining unda' ning tonga nauta'. Ka inga' adi waraga' kaba mamareng naknga sasuk mimeng tanga kadaga tota'. 11 Ka wa gu kadagang guk mokngang girisa' nananing ning sura nautang warisa' tanga wa kuyaga kareng ka Kasira Aming Jisas wari u yotangkangam ga'sa' tanga kumogu' u taramikinga kadara'. 12 Ka gu kadapmang ka kuyaga ka tang guk mokngang u taramikinga adining kaba tipkadauta' wa gu Kasira Aming Jisas ga' kadagang tangamarang. 13 Ka ning toutik, Pol na napa'ni nainga kuyana adindu' naga naura nanga inga' o kadagang unda' tirik ning tonga sasuk mimeng tanga kadaga ma to', wara' na napa' ka nautik u tapni wadigi' tanga sige ningsa' ubu ira autik.