6
Naktangka aming ning sabase wari mamangse babangse ning kapmik gi' iik a mamangse babangse wari kadapmang kareng ganangsa' ifadidima wara'ning midi
Ka naktangka aming ning sabase sidindu' nasi' midi ka mamangse babangse wari sangting wa ninak sa' tanga wara'ning kapmik sa' ikanting. Girii Jisas ning iik ganang kadapmang ka wa kareng. 2-3 Ka midi ka wara'ning wa tim Anutu wari Moses aniinga Moses wari ning kuma' yoku', mamangse babangse ning midi nakiam sa' tinting wa ka' ningsa' ikanting. Midi ka wa Anutu wari yotangkanip titiga' totangka guk kuma' tugu'. Ka midi ka wa ning togu', sidi mamangse babangse ning midi nakiam sa' tinting wa kamaganang i kafakafa ira kama paramu'sini' ira anting, ning guk togu' wara' midi ka wa kareng beng guk sini'. Ka mamangse babangse sidi sabase ifadidimonga wa kadapmang didimeng ganangsa' tanga ifadidiminting. Ifadidima tem ning tonga sansaramik sa' tinting wa sidi banaksi' ifigiptainga kadasam ma' tini'. Wara' sidi kadapmang didimeng yaranga tanga girii Jisas ning midi kareng u yanggera ning tanga kadagang tinga wara'ganang didimengsa' dipminting. Ning tinga adi kadapmang kareng guk giranga aranting.
Naktangka aming ka slev wara'guk ka adisining girisisi' ka kane tiamiaging wara'guk wara'sining midi
Ka naktangka aming ka kane aming sige slev sidita' wa ning toutik, sidining girisi' wa aming ka kane tangaming unggungsa' mo', mokngang, sidi girisi' fama' guk nua'ni ka Anutu a nua'ni wa aming ka kane tangaming wang. Wara' sidi girisi' wari kane saminga wa sidi girii Jisas ga' naktangka ting waraga' sura adisining kane wa kabaksi' guk kufura beng guk sa' tiamting. 6-7 Sidi kane kafakafa wa adi sapma o adi aming kareng ba ning tutugu waraga'sa' mo' sura tinting, mokngang, sidi Anutuning sasuk yaranga kane didimeng beng guksa' tiama ning tanga ning sukanting, indi naktangka aming dabiksa' indi girii Jisas ning kane aming sige slev sa' ikem wara' kane i tem ya aming kamaganangni wara'ningsa' mo' tangamem, mokngang, indi girini' Jisas ning kane guk tem ning tonga kabaksi' karengsa' naknga tanga ikanting. Beng sini' Anutuning kadapmang wa ning, adi aming ning kadapmang using unggungsa' mo' yabita'. Abanga adi aming ka kane aming sige slev wa naro' tagagareyap a aming sige undu' kadapmang nua'niganang tagagareyap ning guk mo' tita', mokngang, adi aming dabiksa' u yapma nisi' wari kane didimeng tota' wa adining kane u kanga kafakafa tubobu kura' undu' wara'ganangsa' tiamita'.
A naktangka aming ka kane aming sige slev adisining girisi sidindu' ningsa', kane amingsi'ga' kane ima wa kadapmang ka mamareng iyam ning wara'guk mo' tiamting. Sidi kafakafa nakanting, sidi a sidining kane aming slev wara'guk dabiksa' sidining girisi' wa Anutu girii kubaniksa'. Abanga Anutu adi aming indi aming sige a kane aming slev a slev ning girisi' ning guk mo' indangiknibita', mokngang, adi indi dabiksa' wa aming ningsa' nibita', wara' sidi waraga' sura kane amingsi' slev wa kane ning kadapmang didimeng ganangsa' yaranga tiamting.
Naktangka aming indining iik wa ami'ning aming soldia ningda'ning
10 Na naktangka aming sidita' midi fam ari' wa ning sanotik, sidi ning nakanting, naktangka aming indi mini unggo kadagang Setan wara'ning digirap sini' ikem wa aming ami'ning ningda'ning ikem waraga' toutik wa ning, Anutu adi tangkunang a kigineng ning ki wara' sidi adiganang sini' ikinga adi adining tangkunang kigineng u saminga sidi ami' girii wara'ganang tangkunangsa' adenting. 11 Ka kadapmang ka aming ami'ning soldia wari suguk wari fuksi' mo' manggakyap ga' wa fuksi' tasase napa'napa' tangkunasi sin warisa' urang tatangkanga adeting ningda'ning ka Anutu wari adining tangkunang u saminga sidi u ipmanga tangkunang sa' adenting. Ning tinga Setan wari adining kadapmang kadagasi fam waraga' mandaga' saramikonga tota' wa sidi kigineng sa' adenga tarakayo tinting. 12 Ka ami' ka naktangka aming indi titiga' u torik wa aming sini' aming sareng wara'guk ami' wara'ning waraga' mo' torik, mokngang. Ami' ka wa mini unggo kadagang Setan wara'ning arantagim ka mini unggo kadagasi fam a murak kadagasi girisi ka kunimganang ikiting a kamaganang i ira kama kangkam u katatoreting wara'ning kigineng guk ami' waraga' torik. 13 Ka sidi wari saramikinga adiogk ami' titi wara'ning kama wa mo' nakeding, wara' sidi aming ami'ning wari fuksi' tasase napa' tangkunasi warisa' urang tanga adeting ning wa Anutuning midi kareng a adining napa' karesi warisa' tatangkanga adenting. Sidi napa'napa' u kuma' tatangkanga adenting wara' adi saramirota' ganang wa sidi adigok ami' u tanga adi mo' sarafirota', mokngang, sidisa' tarafira tipmikurata tinting.
14 Ka napa' tangkunasi ami' titining ka sidi mamanggak ga' u torik wa ning, sidi Anutuning midi yaranga kadapmang didimeng guk unggungsa' sa' titi wa let girisi urang tamtangkating ningda'ning bemtangkanting. Abanga Anutuning kadapmang kareng u bemting wa siot ain wari mamamsi' urang kamasaseting ningda'ning tinting. 15 Abanga sidi Anutuning midi kareng itua kane u tangkunang sa' tinting wa ami'ning aming wari su tangkunasi ipmanga ami' kadofiinga kigineng sa' urang aradeting ningda'ning tinting. 16 Sidi Anutuga' naktangka tangkunang tanga ikanting, wa naktangka ka wa aming ami'ning wari kure urang tanga adeting ningda'ning tanga senga adeinga Setan ning tagataga ka suguk kadagang kudip da'ning wari sidining fuksi' guk mo' bemota'. 17 Ning tanga sidi sasuk tangkunang ka Anutu wari yotangkanip tanga tubobu manggara gi' kuknibinga ikem wara'ning u tinting wa ami'ning aming wari mungkup ain tangkunasi urang ipmanga aradeting ningda'ning tatangkanga aradenting. Ka Anutuning mini unggo wari midi kareng u sidining kabaksi'ganang tipkadofisaminga waraga' suktangka sini' ikanting wa aming wari bainat fasi' mini adi' urang suronga tangkanga aradeting ningda'ning tinting. 18 Ka sidi Anutuning mini unggo wari yotangkasaminga ira fikifiki Anutuga' ibang tangkunang tonting. Ning tanga sidi Anutuga' ibang ka kadapmang kuni' kuni' wara'ganang tongama katingangting. Ning tanga sidi digirapsi' wari kadofisam waraga' wa suknakube da'ning guk mo' tinting, mokngang, sidi fikifiki sasuk guk ningsa' ira ibang sa' tonga ira anting. Abanga sidi Anutu wari naktangka aming ka kama yong fam dabik ka indeng ira yaring u yotangkayap waraga' undu' ibang fikifiki toimting. 19 Ka sidi Anutu wari naga yotangkanap waraga' undu' ibang tonamting. Ning tinga Anutu wari adining midi kareng ka tim kapmo' fiderugu' u naminga u itua ning kadapmang guk kanga wa na mutu guk mo' totik, na itua sa' totik. 20 Ka Anutu wari naganing kane wa naga adining midi kareng u arantagim fam ga' yangara ituayam waraga' nipmigu'. Nipmiinga na kane u tanga abuguk, ka adi nagata' bibi' naknama iyung bema dasinabinga iyung kane ubu tanga itik. Ka na kane wadigi' mo' kabarik, nua'bu kuma'sa' titining, ka na mamareng yari udanaminga wadigi' ma kabok wara' sidi naga kane u nua'bu titi waraga' yotangkanapma Anutu wari kadapmang tanam waraga' ibang tonamting.
Pol wari midi fam ari' togu'
21-22 Ka Pol na naktangka aming nua'ni ka indining kuyani' kareng nua'ni ka wapni Tikikas adi indigok girii ning kane aming sini' ning dabik ira kane kubap titam u anigarasamarik. Adi naganing iik ka yong ka yara'ganang wa indining da'ning itik wara'ning wa adi kuma' anga saninga naknga a sidining kuyase fam ka kubap dabik ikem wara'sining iiksi' wara'ning undu' anga saninga naknga sidining naktangka u sifatangka waraga' sura wa Tikikas u anigarasamarik wang.
23 Sibeng Anutu guk ka girii Kasira Aming Jisas guk wari sifatangkainga sidi adita' naktangka tangkunang tanga kugurang kareng gi' ira kabaksi' ka naktangka aming kuyase fam ga' siamo' naknga kafakafa tiap wara'guk ikanting. 24 Ka aming arantagim ka girii Kasira Aming Jisas ga' fikifiki siamo' ningsa' naknga ira au ning sidi Anutu wari adining ai'dap kareng u saminga wara'guk ningsa' ira anting, beng.