3
Jisas ning kane wari kane ka tim Moses wari tugu' u tarafata'
Ka naktangka aming kuyane ka Anutu wari adining arantagim iikga' katisaninga aming fam indigok naktangka aming dabik ikem sidi kane kigineng ka girii Jisas wari tugu' waraga' sukanting. Anutu wari aming arantagim ka adita' naktangka tem indi yotangkanip waraga' Jisas u kane fama' aminga anigaranimgu', nua'ni ka midi itua kane aposel u tugu' a nua'ni ka aming indi yotangkanima Anutu wari indining kadagang u suknakubenim waraga' Anutu anani wara'ning kane aming wap pris girii u tanga yagu' wa adi kafakafa beng sini' tinimgu' waraga' sura naktangka tinting. Tim Anutu wari adining arantagim yaptatora ga' Moses kamigu' wa Moses adi Anutuning midi nanaksa' tanga karengsa' tanga yagu'. Ka Anutu wari mindingni u kane girii ka aposel a pris girii u titiga' kaminga anigaregu' undu' ningsa', Jisas adi kane ni ka kagabi guk mo' tugu', didimengsa' tasasu'negu'. Ka indi kuma'sa' nakitam aming nua'ni aming nua'ni wari aming arantagim girii ifakadofota' wa arantagim wara'ning wap girii wa aming ka ifakadofi tota' wari bemota'. Ka Anutuning arantagim indiganang undu' ningsa', Moses adi Anutuning arantagim timini u yaptatora wara'ning kane aming ning yagu' wara' adindu' wap guk. A arantagim wara'ning tuang sini' wa Jisas, wara' adining wap wa girii sini' ka Moses ning wap u tarafata'. Ka arantagim kuni' kuni' kabi'mo' ira yaretam, ka arantagim kubanik kubanik wa tuang guksa' ira yaretam. Ka arantagim dabik wara'ning tuang girii sini' wa Anutu anasa'. Tim Anutu wari Juda arantagim ning yaptatora aming wa Moses u kamigu'. Kaminga Anutu wari kane amirugu' wa didimengsa' tanga ituarugu', ning tanga midi ka nasi' kane girii ka Anutu wari inga' titi wara'ning undu' didimengsa' tokadofarugu'. Ka Jisas undu' adi beni Anutu wari adining aming arantagim u yaptatora wara'ning tim iyak aming girii kamigu'. Ning tinga adindu' didimengsa' tugu'. Ka adi kane aming sa' mo', adi Anutuning mindingni sini' ning ira tugu' wara' kane amingsa' Moses wara'ning wap u tarafata'. Ka Anutuning arantagim wa naktangka aming indi yang, wara' indi kadapmang kareng ka Anutu wari inga' ningtintingna ga' togu' waraga' sura kabakni' kubaniksa' kufakantam. Kufara ning tanga napa'niga' mutu guk mo' tanga tangkunang sa' ikantam wa indi adining arantagim beng sini' ikantam.
Aming ka Anutuning midi tarakayonting wa Anutuning yong ka mengkura kareng titining wara'ganang mo' ikni'
7-9 Ka indi midi nua'ni ka tim Anutuning mini unggo wari tuguinga yoking waraga' sukantam. Ning yoking,
“kami Anutu wari midi sanira' ka sidi midi u kuma' naknga kadapmang kadagang ka tim papase wari tiging ning mo' tinting, mokngang, sidi nakngam sa' tinting. Tim adi kama bining sigesa' nana guk mokngang wara'ganang anga ikinga na kafakafa tiama yotangkayap kama paramu'sini' gurak 40 ning sini' tanga ira abuguk, ka adi waraga' suknakube tanga nagata' manda uknama kadapmang kadagasi ka naning banakna nifigipta wara'ning u tiging. 10-11 Ka adi kadapmang ka ning u naramaking waraga' tanga na adisita' kabakna kagaya naknga ning toguk, fikifiki na naganing kadapmang didimeng ganang ifadidimotik ning tonga fatarik, ka adisining sasuksi' wa didimeng guk mokngang sini' wara' adi naning kadapmang kareng wa manda sini' ukngaming. Wara' na kabakna kagaya naknga midi ning toguk, beng sini' adi ning ting wara' adi naganing mengkura ning yong kareng ganang guk mo' sini' kadofani', ning yoking.”
Ka kami yara'ganang undu' mini unggo wari midi ka waraga' kigineng ko faninara'.
Indi Anutuning midi tarakayo ka tim Isrel wari tiging ning mo' tantam
12 Ka naktangka aming kuyane beng guk sini' ning sanirik, sidi naktangkasi' u kabinga kabaksi'ganang wa sasuk kadagang ka Anutu ka ka' iyak ning ki adining midi waraga' bibi' naknga manda ukngam ning wara'guk ma ikni' waraga' kafakafa sura ikanting. 13 Ka Anutuning midi dibing ka kami na midi sanirik ning togu' u yoking wara'ning kini wa kami indi ka' ko ikem yaraga' yoking. Wara' sidi ning sukanting, kami ya kuyane kura' yotangkangam tanga ikinga kuyane fam wari Setan ning kadapmang kadagang wari mandaga' iramakinga Anutuga' manda ma ukngamni' u yotangkayapma iik wara'ning kama guk giri kuma' ikem. 14 Tim munumung indi girii ga' naktangka tugum ganang wa indi naktangka wa tangkunang sini' tanga yagum. Ka indi naktangka tangkunang ningsa' tanga ira antam wa iik kareng ka girini' Kasira Aming Jisas wari kuma' bema ita' wa indindu' bema iknam.
15 Ka na midi ka umpang ganang u yoking u nua'bu toutik,
“kami Anutu wari sidi sanira' ka sidi midi u kuma' naknga kadapmang kadagang ka tim papase wari tiging ning mo' tinting, mokngang, sidi nakngam sa' tinting, ning yoking.”
16 Ka tim Anutu wari midi ininga adining midi karangkang wa nisi' arantagim wari tiging waraga' yoking. Mokngang, wa Isrel arantagim ka Anutu wari Moses aninga kane kagaya ning yong Isip u kabinga kama kareng ga' inagira agu' warisa' tiging waraga'sa' sura yoking. 17 Abanga nisi' arantagim wari Anutu adisigok barap kama paramu' gurak 40 ning tanga ira kabiaging. Mo', adi barap wa aming ka Anutu ananing arantagim ganang ira kadagang tiging waraga'sa' nakyamgu'. Ning tinga aming ka wa kama bining sige ganang kuma' kumaksasu'neging. Ning tanga adi kama kareng Kenan wara'ganang guk mo' kadofiging. 18 Abanga adi kadagang tiging waraga' tanga o adi ning ting wara' adi naganing mengkura ning kama kareng ganang mo' kadofini'ga' mokngang sini', ning wa nisi' arantagim yanggu'. Mo', adi midi ka wa aming ka adita' manda ukngamging unggungsa' yanggu'. Ka adi midi ka ning togu' wa bengsa' kadofigu'. 19 Ka adi kama kareng guk mo' bemging wara'ning ki wa kuma' nakem sa', adi naktangka guk mo' tiging wara' adi kama kareng ganang mo' kadofinga yaging.