10
Jisas wari adining kane titiga' kane aming kabi'mo' 72 ning yangkaregu'
Ka Jisas wari yong girisi a yong kababi' fam ka inga' ana anga yangara kane tanga yara waraga' sura kane aming 72 ning u ifakasiringa fama' fama' sabarayapma tim yangkareinga yong kubanik kubanik tanga yareging. Ka adi kane aming u yangkaranga midi tipfara kabi' ning tiamgu', nana ka feng ganang kuma' kuraing wa kabi'mo' siamo' sini' ka indi nana u manggara yak ganang dadasi wara'ning kane aming mimeng guk mokngang. Wara' sidi feng tuang ga' ibang tonting. Ning tinga feng tuang wari kane aming fam nua'bu yangkarasaminga anga yotangkasapma nana kuru' u manggara bak kura yaranting. Ning ina ning tanga ning yanggu', ka kane ka ya kabasi' mo' mamareng guk wara' na sidi sangkararik ya maga sipsip nano wari kugwang baseni kagaya guk wara'sining bining ganang anasapmo'sa' urang auinga dipmiting ningda'ning tanga sangkareinga anting. Ka sidi fuksi' yotangka ning mambong ka ari' a kasi' giknim su a napa' mambong fam ningwara'guk mo' manggakanting, sigesa' mani'. Anganga aming fam kadapmang bining ganang yaptuanga wa sidi tingginge tanga adisigok midi guk mo' adenga tonting, mugosa' tinting. Anganga yong nua'niganang kadofinga wa tim ka Anutu adi yong aming wara'siga' kaba kugurang iminga kafakafa tasap waraga' ibang kabi' ka o Anutu wari sidita' kaba kugurang samota' ning tonting. Ka aming ka sasuk karesi guk adi sidining ibang kabi' u naknga wa adisigok unggung dek ga' sangsefinting wang. A aming ka sasuk karesi guk mokngang wa sidining midi waraga' bibi' nakanting. Ning tinga midi sidi tonting wari adisigok mo' yotangkayapma sidata' unggung tubobu abota'. Abanga aming ka sidi manggaksap ga' kuma' aiganga sinagirota' wara'ganangsa' dek ning tinting. Sidi yak fam ganang mo' dera dera yangakanting. Ning tanga aming wari nana saminga wa sidi a indi kura' wa nasi' wari toyapmantam ning guk mo' sukanting. Mokngang kane aming wa toyap titining, ka sidi kane aming wara' adi nana u samting wa kane tinting wara'ning tosap ningda'ning tinting. 8-9 Ka sidi yong girii nua'niganang anga kadofiinga aming fam wari nana ga' katisaninga wa sidi anga nana u nua'ni kanga igarang mo' tinting. Mokngang sidi nanasa' tinting. Ning tanga sidibu undu' yotangkayap tanga adisining bagana aming u ifakarendaima ning tanga ning yangting, kama ka aming wari Anutuning bining ganang iikning wari kadofisam wara'ning wa kuma' kadofonga tara' yang. 10 A sidi anga yong girii nua'niganang kadofiinga yong wara'ning aming wari sidita' bibi' nakinga wa sidi adisining dasi'ganang unggung adenga midi sireng ning yangting, 11 kama kareng ka aming wari Anutuning bining ganang iik wara'ning wa kuma' kadofonga tara'. Ka sidi indita' bibi' nakniming wara' indi kadapmang udanga wadigi' sibing maunga kani' susu difimisamem yang. Ning ina ning tanga kasi' giknim su u kifinga manggara yong wara'ning kama susu u difimiama ibing mugo tinting. 12 Ka beng sini' sanirik, inga' Anutu wari aming tagagareyabo' ganang wa yong ka midi karangkang titisi ningwara' wa Anutu wari mamareng girii sini' kabiamo'ga'. Mamareng girii ka u bemni' wa mamareng ka tim aming ka yong kadagang Sodom ganang ikiaging wari bemni' u tarafaro'ga' ning yanggu'.
Jisas wari yong fam ka adining midi ga' manda ukngamging wara'siga' midi kigineng yanggu'
Mat 11:20-24
13 Ka Jisas wari yong fam ka adining midi ninak ga' bibi' fanakiaging waraga' ning togu', ka yong fama' ka Korasin guk ka Betsaida guk sidi aming midi tarakayo tuang beng sini' iking wara' sidi inga' mamareng girii sini' bemni'ga'. Na kane tangkunasi kuni' kuni' Juda aming sidining dasi'ganang kabi'mo' kuma' tanga abarik. Ka mokngang sidi napa' sigening ningda'ning kanga kabaksi' mo' faranga bibi' naknga fengaking. A naga kane tangkunasi kuni' kuni' ka sidita' i fatasamirik ning i tim ka aming arantagim nua'ni Juda mo' ka yong fama' ka Taia guk ka Saidon guk wara'siga' anga tiamonga tuguk wa adi kabaksi' timinggi' kuma' faronga tiging. Ning tanga adi adisining kadagang waraga' sura megang naknga fuksi' kwip sufurunga ning tanga kwi' babam kadagasi tama marafakianing. A sidi ya ning guk mo' ting sabarik. 14 Wara' ning torik, inga' Anutu wari aming tagagareyabo' ganang wa adi sidita' mamareng girii sini' samo'ga'. Beng sini' mamareng ka sidi bemni' wa mamareng ka yong fama' Saidon guk ka Taia guk wari bemni' u tarafaro'ga'. 15 Ka Kapaneam aming sidindu' ningsa'. Sidi aming karesi ning tonga sidining wap bema aranga a indi kunim yongganang maranam ga ning fatoing. Ka ning sanotik, mokngang sini' sidi kudip kadagang ganangsa' mamasasu'nani'ga' ning togu'.
16 Ning tanga Jisas wari kane aming 72 u ning yanggu', aming ka sidining midi ninak sa' tinting wa naganing midi naking. A aming ka sidining midi ninak ga' bibi' naknga sidita' manda uksamting wa nagata' manda uknama ning tanga sibeng ka nangkara tinga afuguk waraga' undu' ukngaming. Ning yangkareinga aging.
Aming ka Jisas wari adining kane titiga' yangkaregu' wari tubobu abiging
17 Ning tanga kane aming 72 ning ka Jisas wari fama' fama' yangkaregu' wari kane u kuma' yangara tasasu'nanga tubobu abanga kadofinga kane tiging waraga' kabaksi' karengsa' naknga Jisas u ning aniging, o girii indi masi' unggo kadagasi tanga yuguronga guning wap fatoyam una. Adi naknim sa' tanga aming u ibinga mugoinga aming wari tubobu kaga'sa' fakarending. 18 Ka Jisas wari adisining midi u naknga ning yanggu', sidi mini unggo kadagasi u tanga igukinga aming kadagang Setan ning tangkunang wari tifik da'ning tanga sirengsa' mangfugu' udi kuma' kaguk. 19 Ka beng sini' na sidita' tangkunang fam undu' kuma' samguk wara' sidi nasi' kagaya ka gimik a siknanggik abanga napa' kagaya fam ka aming kadagang Setan wari sidi sifikadaga ga' ning tonga saramikota' u tarakayo wara'ning tang guk ubu kuma' iking. Wara' sidi kagaya ni bimbem ning guk mokngang. 20 Ka sidi masi' unggo kadagasi wari sidining midi naksam sa' ting u yapma waraga' kabaksi' karengsa' udi giri naknga toing. Ka ning sanotik, sidi kabaksi' kareng girii sini' wa sidi nagata' naktangka tinga Anutu wari sidi adining arantagim ning kuma' sabara' waraga' naknga fikifiki Anutuga' mesisiringa sa' tanga ikianting ning yanggu'.
Jisas wari beni Anutu wari kafakafa yotangkangamgu' waraga' sura kaba kareng naknga mesisiringa tangamgu'.
Mat 11:25-27; 13:16-17
21 Ning tanga Anutuning mini unggo wari Jisas ganang amatoneinga Jisas wari kaba karengsa' naknga mesisiringa tanga Anutuga' animamangna ning tugu', o beng sini' sibeng gu kunim a kama wara'ning girii ka gu guning sasuk kareng wa sasuk aming ga' mo' imarang. Gu aming sige ga' imarang wara' na waraga' sura guta' mesisiringa tagama asekna ning torik. Ka gu u taranga wa sigesa' mo' tarang. Mokngang gu kuma' nakedanga didimengsa' tarang ning togu'. 22 Ka Jisas wari ibang u tonga biinga ning tanga aming u ning yanggu', ka na sibeng Anutu wari napa' napa' yaptatora waraga' kuma' nipmigu' ka aming adi Anutuning mindingni naganing ki sini' guk mo' fanakeding. Mokngang sibeng anapmo'sa' wa giri nakedanga ita'. Abanga adi sibeng ning iik wara'ning ki undu' nakeda guk mo' ting. Mindingni nagasa' wa giri naknga itik abanga aming ka mindingni naga kuma' yangtintingneinga naking adindu' sibeng ning iik u nakeding.
23 Ning tanga ananing arantagimni 12 u ning yanggu', ka sidi kane ka kami yara'ganang naga tinga kaing a midi ka naga tuguinga naking wa napa' girii sini' kadofiinga kaing. 24 Beng sini' tim profet a aming girisi king arantagim kabi'mo' adi napa' ka sidita' i tasaminga kaing a midi karesi ka i saninga naking i kaga a ninak waraga'sa' naknga ira abiging. Ka mokngang kaga guk mo' tiging. Ka kami yara'ganangsa' kadofiinga sidisa' kaing ning yanggu'.
Sameriani aming wari digirapni kafakafa yotangkagu'
25 Ka Juda ning sasuk aming nua'ni wari Jisas u taramikonga abanga Jisas u ning anigagu', tisa na nasi' tanga ka' iik fikifiki ningsa' tanga irotik. 26 Ka Jisas wari ning anigu', a gu ka' iikning midi ka tim umpang ganang kuma' yoking wa indining indangira nakitang. 27 Ka sasuk aming wari ning togu', mo' wa ning yoking, gu Anutu girii ga' wa uriga a tangkunangga a sasuka ganang sini' kufara nakotang. Ning tanga aming fam ga' undu' kabaka guk siamo' naknga kafakafa ka ganing fuka yotangka ga' titang ningsa' tanga yotangkangamotang ning yoking ning togu'. 28 Ka Jisas wari ning anigu', weng midi ka u torang wa didimengsa' beng guk torang wara' gu midi ka unggungsa' yaranga totang wa ka' iyak kareng bema irotang. 29 Ka sasuk aming adi aming fam wari kadapmang ka u kuma' yaranga didimeng giri ba tanga ikita' ning kaga waraga' sura Jisas u nua'bu ning anigagu', ka midi ka aming fam ga' kafakafa tiamotang ning yoking wa nisi' aming ga' sura yoking.
30 Ka Jisas wari midi u sura nakeda waraga' midi tipfara nua'ni ka ning tangamgu'. Wa ning, Juda aming nua'ni wari Jerusalem yong u kabinga Jeriko yongga' mamota'. Ka kadapmang bining ganang ka kubu aming wari kadofinga aming u ukadanga kufara ning tanga kwi'ni mambong u iromanggaknanga kabinga mugoinga adi anapmo'sa' unggung kumaronga tanga defarota'. 31 Ka wara'ganang ka Juda ning pris nua'ni adindu' kadapmang ka unggung mandang yaranga amota'. Amanga aming ura kufara manting u katuanga de wari ningsa' tong kanga gagaga sa' tarafira kabinga mamota'. 32 Ka Livai arantagimni aming nua'ni ka siring yak giri tempel kane tota' undu' inga' mandang amota'. Amanga aming ura kufakanting u katuanga undu' ningsa' tota'. Adi de warisa' kanga gagaga sa' tarafira anga mugo tota'. 33 Ka Sameriani aming ka Juda wari yapgurada titing wara'ning nua'ni wari mandang inga' amota'. Amanga aming ura kufakanting u kanga bibiri' kauta'. 34 Ning tanga aming wara'ganang didimeng anga dongkini u kabinga bemkura amanga kafakafa tangama ananing wel marasin guk ka wain ama guk u manggara uuk tinting wara'ning gipmam ganang u ipmangama yaranga tumukngam tanga ning tota'. Ning tanga bema ananing dongki ganang u kaminga nagira anganga yongganang do kadofota'. Ning tanga yong wara'ning narum yak nua'niganang tonga kaminga nana fam tonga aminga ning tanga kafakafa katatoranga unggung tonga kamiinga derota'. 35 Deia' marara ning tanga yak wara'ning tuang ga' uningkim mambong dandameng aminga ning anota', aming i kafakafa katatora waraga' gamirik. Na mugo tirik, ka gu aming i yotangka ga' tanga guning uningkim mambong fam udep kabotang wa naga tubobu abanga ganang kura'bu kuma' gamok, ning anota'. Ka Sameria aming adi kadapmang kareng kuni' kuni' ka ning u tangamota'.
36 Ka Jisas wari midi u aninga anganga ning tanga Juda ning sasuk aming u ning anigu', ka gu indining nakarang nisi' wari aming uuk tiging u amingni sini' ningda'ning kanga yotangkauta'. 37 Ka sasuk aming adibu ning togu', mo' adining amingni sini' ningda'ning wa aming ka bibiri' kanga yotangkangam tota' wang. Ka Jisas wari ning anigu', beng guksa' torang. Ka gundu' kadapmang kareng ka adi u tota' ningsa' tanga aming kuni' kuni' yotangkayabotang ning anigu'.
Jisas wari Mata iguyangguk Maria ya u anga yapku'
38 Ka Jisas guk ka arantagimni guk adi kadak ka u mugoging wa anganga yong nua'ni ka taming fama' iguyangguk Mata ya Maria ya wari ikiagumu' ganang u kadofiging. Ka Mata wari Jisas ga' kafakafa tangama adining yak ganangga' nagira agu'. 39 Tonga kaminga ning tanga adi nana tugunung kane fatugu'. A kuyangni Maria adi Jisas ganang unggung abanga mera Jisas wari midi fatogu' u kafakafa mera fanaku'. 40 Ka Mata adi nana kane tanga Jisas ning midi u kafakafa mo' naku'. Ning tanga kane u tanga anganga inga' kuyangni Mata ga' kaba mamareng kabi' naknga Jisas u ning anigu', ai girii Maria u kaya' yotangkanam guk mo' tara'. Ka gu anini tinga abanga yotangkanam to'. 41 Ka Jisas wari ning anigu', ka Mata gu sasuk mimeng ka napa' fam ga'sa' tanga kane kareng sini' nua'ni waraga' guk mo' sutang gabarik. 42 A kuyaga Maria adi kane kareng ka waraga' naganing midi mera fanakara' wara' na adi naning midi u ninak waraga' kadapmang mo' udangamotik ning anigu'.