12
Jisas wari kadapmang mandaga' waraga' yangnatamgu'
Mat 10:26,27
Ka ami taming kabi' kabi'mo' wari Jisas se' ganang u abanga bak girii tanga ifikagade sini' tiging. Ka Jisas wari arantagimni 12 u ning yanggu', sidi Farisi ning yis ka kadapmang kadagang ka didimeng sini' mo' tanga ira midi karengsa' ka aming karesi da'ning tuguting waraga' kafakafa denga ikanting. Beng sini' nasi' kadapmang a sasuk ka aming wari kami yara'ganang kapmo' tem ning tonga tasebing wa inga' sirengsa' kadofisirendo'ga'. A nasi' midi kapmo' ka aming wari tiim ganang ningda'ning ira toing wa inga' kama da'ning fagainga sirengsa' tokadofiinga aming dabiksa' wari sirengsa' ubu naksasu'nani'ga'. Abanga yak iyung bane ganang mera midi sasagap kapmo'sa' tonting wa inga' aming wari sireng sini' ka yong bining ganang adenga tutugu ning ningda'ning nakni'ga'.
Aming adi mutu wa Anutu girii ga'sa' tinting
Mat 10:28-31
4-5 Ka amine sidi mutu wa aming wari fuksi'sa' sidifikumak ning waraga' mo' sura tinting. Mokngang sidi mutu kubanik wa Anutuga'sa' tinting. Anutu anapmo' kubaniksa' wa aming ning fugu a uringni guk dabiksa' u kudip kadaganng ganang tipmirisasu'na wara'ning kigineng girii guk ikita' wara' sidi mutu wa adita'sa' tinting. Beng sini' Anutu adi yang kababi'sini' ka aming wari sigening ningda'ning yapma moni 2 toea warisa' ka usapning tonga manggeting wara'siga' wa adi nakube guk mo' tita'. Mokngang adi kafakafa sa' yaptatoreta'. Ka aming sidi wa napa' kababi' ka yang ningwara' mo'. Sidi napa' girisi adining de ganang sirengsa' ikiting wara' Anutu adi sidita' wa nakube guk mo' tota'. Adi nasi' nasi' kababi'sini' ka sidining fuksi'ganang iking kisi' sasa' dumni kubanik kubanik wara'ning nambani udi nafek guk mo' tanga ita', kuma'sa' naksasu'nanga ita'. Wara' aming sidi napa' niga' mutu mo' tinting. Mokngang, Anutu wari kuma'sa' saptatorota' ning yanggu'.
Jisas wari adining midi itua ga' bibi' guk mo' ninak waraga' togu'
Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20
Ka Jisas wari arantagimni u nua'bu yanggu', beng sini' aming ka nagata' naktangka tanga naganing wap u aming fam ning bining ganang itua ga' mutu guk mo' naknga itua sa' tota' wa inga' Amingning Tim Iyak nandu' adita' kabakna karengsa' nakngama Anutuning kunim aming u ning inok, aming ka wa naganing arantagim. A aming ka naganing wap a midi itua ga' mutu tanga bibi' naknga itua guik mo' tota' wa inga' nandu' Anutuning kunim aming u ning inok, aming ka wa naganing arantagim mo'.
10 Ka beng sini' aming ka midi kadagang ka Amingning Tim Iyak naga nangkadauta' ka inga' adi kaba tubobu kuma' tipfarota' wa giri Anutu wari adining kadagang wa suknakubengam guk tota'. A aming ka Anutuning mini unggo anikadauta' wa Anutu adi kadagang ka wa suknakube guk mo' tota', mokngang sini', kadagang ka wa ko ningsa' ira auta'.
11 Ka i nakni', inga' naning arantagim sidi aming fam wari manggaksapma fonga siring yak ning aming girisi a kiap wa ma king wara'ganang kuksabinga midi toni'ga'. Ka sidi adisining dimisi'ganang u adenga wa a nasi' midi indeng bema tontam ning tonga mutu tanga sasuk mimeng mo' tini', mokngang. 12 Kama ka wara'ganang wa nasi' midi kadapmang ka sidi tutugu ning wa Anutuning mini unggo warisa' sidining sasuksi' ganang kuma' tipkadofisaminga toni'ga' ning yanggu'.
Aming ka kungkumakni guk mo' sura mambong kamaganangni manggakna waraga'sa' tanga iik wara'ning midi
13 Ka Jisas wari midi ka arantagimni yanggu' u tonga biinga aming nua'ni ka aming kabi'mo' Jisas ganang u bak girii abanga tiging wari Jisas u ning anigu', o tisa na sibeng udi kuma' kumogu' ka naganing kuyana adi nagata' guk mo' sura sibeng adi mambong wa anata'sa' kuma' manggaknagu'. Ka gu aming girii tangkunang guk wara' gu yotangkanap tanga kuyana u aniinga adi mambong u nagata' fam udanga namota'. 14 Ka Jisas wari ning anigu', mo' Anutu wari kane ka iguyangguk sidi tagagaresapma sidining mambong u sabarasam wara'ning waraga' mo' nipmugu', mokngang sini'. 15 Ning aninga ning tanga ami taming kabi'mo' wara'siguk dabik ubu yanggu', sidi sasuksi' kabaksi'ganang u kafakafa katatoranga ikanting, sidi mambong a napa' kamaganangni manggakna ga'sa' ma nakni'. Aming wari marek kareng titi wara'ning ki wa kadapmang ka mambong mimeng manggakna ga'sa' ninak wa mo', mokngang undu' ki a kadapmangni nua'ni ning yanggu'.
16 Ning tanga Jisas wari kadapmang ka aming wari mambong ga' siamo' ninak ning waraga' midi tipfara nua'ni ka ning tiamgu', ka aming kangasi nua'ni adi kamani girii guk. Ka adi fikifiki kama u dininga wit faipmota'. Ka wit wari karesi'sa' kadofinga garanga beng kabi'mo' tinting. 17 Ka feng tuang adi wit wari beng siamo' tinting u yapma ning touta', ai na wit i dopma kuguk wara'ning yak timini udi kababi'sa'. 18 Ka na kugwek tanga yak girisi ubu unda' mautik. Ning tanga mambongna tangkunasi fam wara'guk dabiksa' dasitangkanga kabiinga fideuta'. 19 Ning tanga sanagaming a mambong fam dabiksa' wari yak ganang u to'na sini' tanga iknaminga na fikifiki kane guk mo' tanga sigesa' mengkuranga mera nana kareng ningsa' nanga ira autik. Ning tonga kuma' tipdidimasasu'nanga tanga mera nauta'. 20 Ka Anutu wari ning anota', ai, gu aming sasuk guk mokngang. Gu guning kungkumak waraga' kabi'guk mo' sura tarang. Ka gu kungkumak wara'ning kama wa kami tiim sa' yang. Gu mambong kabi'mo' ka ganang fuka yotangka ga' sura kane tang tanga manggara fadasitang wa gu kane girii sige fatitang. Kami gu kumakinga aming nua'ni adibu manggaknota' ning anota'. 21 Ka beng sini' aming kangasi kabi'mo' adindu' ningsa' titing. Adi anasining fuksi' yotangka ga'sa' sura mambong kamaganangni unggungsa' manggara tatangkanga ikiting wa Anutu adi adining sasuk kareng waraga' tatafak ning yabita' ning yanggu'.
Fuksi' yotangka ning mambong waraga' sasuk mimeng mo' titi wara'ning midi
Mat 6:25-34
22 Ka Jisas wari fukni' yotangka ning mambong ga' nafek tanga sasuk mimeng titi waraga' ka arantagimni u ning yanggu', ka sidi mamareng ka nana a kwi'ga' nafek titining wara'guk ira wa kabaksi' mamareng naknga sasuk mimeng tanga ai, kwi' wa indeng bemtam a nana wa nasi' nanga ikantam ning mo' toyanting. 23 Beng sini' aming wari damdang sa' naknga tangkunang guk kareng giri iik wara'ning wa kadapmang ka nana a mambong manggakna wari ifitangkainga iik ning guk mokngang undu' kini nua'ni. Wara' nana guk ka tasase guk wa napa' kabasi' a aming sidining kabaksi' a sasuk wa napa' girii sini'. 24 Ka sidi kadapmang ka yaang wari tanga ikiting waraga' sura nakedanting. Yaang adi fuksi' yotangka ga' sura feng kane tanga nana yak ganang manggara dadasi ka aming sidi titing ning guk mo titing. Mokngang, yaang adi sigesa' ira Anutu warisa' yotangkayabinga yapma nanga damdang sa' giri ikiting. Ka yaang wa napa' kababi' unggung ka Anutu adi kafakafa sini' yaptatoreta'. A aming sidi wa Anutu wari napa' girii ning sabita' wara' adi kuma'sa' yotangkasabinga ikanting. 25 Ka sidi sidining iiksi' waraga' wa kuma'sa' naking, sidi ka' kama paramu' ko ira au ga' naknga wa sidi iiksi' u nua'bu yorafa waraga' napa' ni sidaning tang ganangsa' tinga paramunda ning guk mokngang sini'. Sidining ka' iik wa Anutu warisa' katatoranga ita'. 26 Beng sini' napa' napa' dabiksa' u defata' wa Anutu warisa' yaptatoranga ikita' wara' sidi sidining iiksi' u yotangka waraga' sasuk mimeng mo' tinting. 27 Abanga sidi napa' isasua daberim karesi waraga' sukanting. Isasua adi daberim wa kane girii ka aming wari kwi' karesi tanga mantofinating ning guk mo' titing. Mokngang wa Anutu warisa' ifikadofiinga daberim karesi kuni' kuni' kabi'mo' u kadofiting. Ka tim king Solomon wari aming kangasi ira tanga itarugu' undu' kuma'sa' nakitam, Solomon adi kwi' inga'ni karesi kuni' kuni' tanga itarugu' de ka adining kwi' nua'ni ka kudini kareng sini' ka isasua ning daberim ningwara' sini' guk mo' yagu. Mokngang, daberim warisa' adining kwi' u tarafikiting. 28 Ka daberim wa napa' kama paramu' iikning mo' unggung ka Anutu warisa' tiabinga kadofiting. Daberim adi sidii kubaniksa' kadofinga adeia' tubobu urapsa' kaforanga mangfuinga aming wari sumu tanga fonga bak tanga kudip seting. Ka aming sidi daberim ningwara' mo', sidi Anutu wari napa' girii ning sabita' wara' adi aming ka naktangkasi' girii guk mokngang sidindu' kuma'sa' yotangkasabinga karengsa' giri ikanting.
29 Ka sidi napa' fuksi' yotangka ning waraga' nafek tanga a nana wa indeng kanga nantam ning tonga kabaksi' mamareng naknga sasuk mimeng mo' tanga ikanting, mokngang. 30-31 (Kadapmang ka napa' fuksi' yotangka ning u manggakna waraga' sasuk mimeng titi ningwara' wa aming kamaganangni ka Anutuga' naktangka guk mo' titing wari tanga ikiting, wara' sidi kadapmang ka wa mo' tinting.) Beng sini' sidining babangsi' Anutu adi sidi nasi'ga' nafek tinting udi kuma'sa' kanga yotangkasabota'. Wara' sidi sasuk ka adining kane ka aming wari adining bining ganang iik wara'ning waraga'sa' tanga ning tanga adining midi u ninaksa' tinting wa Anutu wari yotangkasap tanga napa' ka sidi nafek titing undu' kuma'sa' saminga bemnanting ning yanggu'.
Jisas wari aming indi mambong tangkunang ningda'ning ka Anutuning kadapmang kareng unggungsa' titi waraga' togu'
Mat 6:19-21
32 Ka Jisas wari arantagimni u nua'bu ning yanggu', sidi aming arantagim girii mo' de ka sidi mutu mo' tinting. Sidi Anutuning sipsip arantagim ka Anutu wari yotangkasap tanga adining bining ganang kuksabinga iik waraga' kuma' totangkagu' wari iking. 33 Ka sidi sasuk mimeng ka mambong kamaganangni ga' titi ning wa kagabi tanga kadapmang kareng ka ning tinting, sidi mambongsi' u manggara fonga aming fam ga' ima ning tanga mambong wara'ning uningkim u manggara aming ka mambong ga' nafek tanga tatafak iking u yotangkayapma wara'siga' sabaranga ima yaranting. Ning tanga sidi kunimganangni mambong tangkunang ka kadaga guk mo' tita' u manggara bak gi' kuguk waraga' sura wara'ning kane sa' tinting. Ka mambong ka u torik wa tangkunang beng sini'. Mambong ka wa nua'bu bibi' a kubu aming wari kubuna wa ma kagayang wari nadamirik ning titining guk mokngang sini'. Mambong ka wa fikifiki fafandangeng kareng a kigineng ningsa' ira au wara'ning. 34 Beng sini' aming ka mambongsi' guk adi fikifiki sasuksi' kigineng wa kama ka mambongsi' tangkunasi' kuknainga fideting waraga'sa' fatiting. Ka aming ka tatafak aming yotangkayapmanting sidindu' ningsa' sidi kane ka u tinting wa kunimganangni mambong tangkunasi u manggara bak kuknanting ning yanggu'.
Kane aming wari girisi' kapmera tugunung tanga ade wara'ning midi
35 Ka Jisas wari ana kapmek waraga' arantagimni u ning yanggu', sidi girisi' kapmera nip tamtangkanga a kamang garinga ning tanga adenting. 36 Sidi kadapmang ka kane aming wari amingsi' girii wari taming kafauwe ning tangsana u kabinga abanga faba kadakngam ga' katianinga urapsa' urang kadakyamiting ningda'ning tanga ka'sa' adenting. 37 Aming girisi' wari tubobu abanga kaneni aming wari adi kapmera ka' ningsa' ikanting u yapma kaba karengsa' nakyama kafakafa tiamonga ning inota', sidi aming naning kane sa' tanam ning de, ka sidi kwang mekinga naga kane fam tasamotik. Ning ininga kane aming adi aming girisi da'ning kwang mera mengkuranga marekinga aming girii wari nana u sabaranga ima yareinga mera nanting. 38 Beng sini' aming girisi' wari tiim bining wa ma inga'sini' ka 3 klok tiim bining ganang u kadofota'. Ka kane aming wari ka' ningsa' ko kapmefakanting wa adi aming girii wari karengsa' yabota' waraga' sura kabaksi' karengsa' nakanting. 39 Abanga nua'ni ka ning, aming yak tuang nua'ni adi kubu aming wari mambongna ma abanga nuromkubuno' ning tonga fikifiki som tang ningsa' tanga ira auta' wa kubu aming wari mo' kadofingaminga kaba kugurang guk ningsa' irota'. 40 Ka Amingning Tim Iyak naga tubobu abubu wara'ning undu' ningsa', sidi kama ka naga abubu wara'ning wara'guk mo' naking. Sidi ko ba ning tonga nakeda guk mo' tanga ikni' wara'ganang kubu aming da'ning kaga' urapsa' ma kadofisamok wara' sidi kafakafa suktangkanga som tang ningda'ning tanga ka'sa' ikanting ning yanggu'.
Girii ning arantagim wari kane didimeng tanga iik wara'ning midi tipfara
Mat 24:45-51
41 Ning tanga Pita wari Jisas u ning anigu', ka girii gu midi tipfara ka aming wari aming girii kapmek wara'ning u tanga torang wa indita'sa' sura torang wa ma aming fam ga' guk dabik sura u torang. 42 Ka Jisas wari arantagimni wari nakeda titi waraga' midi tipfara kabi' nua'bu tanga ning togu', kadapmang ka wara'ning wa kane aming kareng wari girini ning midi ninak sa' tanga titining ninda'ning. Wa ning, aming girii wari yong kamani maunga kane amingni ga' kane ka adining yak u katatorangama a kane aming fam u yaptatoranga nana didimengsa' sabaraim ning u tanga iik waraga' kaminga ning tanga mauta'. 43 Ka kane aming adi kane ka girini wari titiga' anota' u didimengsa' kuma' tanga irota' wa adi girini wari tubobu abota' ganang girini u kanga kaba karengsa' naknga mesisiringa tota'. 44 Beng sini' kane aming ka midi ninak sa' tanga kane didimengsa' tanga irota' wa girii wari tubobu abanga adining kane didimeng u kanga kaba karengsa' naknga bema napa' napa' dabiksa' u yaptatora wara'ning tim iyak aming girii kamiinga tanga irota'. 45 A kane aming ka wari midi ka girini wari kane titiga' anota' u kuma' naknga karangkang tanga kane u tasasu'na guk mo' tanga ning touta', a girii udi urap mo' abo'ga' nakarik inga' sini' abo'ga' ning tonga kane u kabinga suknakube sa' tanga sige ira nana karengsa' nanga ning tanga ama kagaya topnanga papenga fugu bema aranga kane ami fam u dipminga a kane taming udi didipmi ning fatota'. 46 Ning tanga kadapmang kadagang u tanga ira anganga kama ka girini wari tubobu abubu ning waraga' nakube kuma' tota' ganang ka girii wari abota'. Abanga kadofinga adining kadapmang kadagang u kanga kaba kadagang sini' naknga bane giptanga kane aming u bema kadagang sini' urota'. Ura ura ning tanga bema tonga aming kadagasi ka midi karangkang titisi wara'siguk dabik dawang naro' tarayabota'.
47 Beng sini' urang torik kane aming ka girii ning sasuk a midi u kuma' kasasu'nanga irota' ganang ka inga' girini wari kabinga mugoinga adi girini ning sasuk u kafakafa guk mo' yaranga tanga biritarak naknga sige ira auta' wa aming girii wari mimeng sini' ura tipkadaga sini' tota'. 48 A kane aming ka girii ning sasuk kafakafa guk mo' kanga irota' wari kadagang kabi' tota' undu' dabik ningsa' uuk ning de, ka adi kafakafa guk mo' naknga tara' wara' aming girii adi kabi' gi' urota'. Abanga aming ka girii wari adining kane u kafakafa tangam ga' sura adining sasuk kareng kuma' amisasu'nota'. Ka adi kane u kafakafa guk mo' tota' wa girii adi midi kugurang sa' ka a, kafakafa guk mo' nakedanga tarang wara' giri, ning guk mo' anota'. Mokngang sini', adi sasuk guk kuma' ira kadapmang kadagang ka u tara' wara' girii adi aming ka waraga' kaba kadagang nakngama barap girii tota' ning togu' Jisas wari.
Jisas ning midi wa aming kidayapma arantagim fama' ning ifikadofita'
Mat 10:34-36
49 Ka Jisas wari arantagimni u ning yanggu', ka naga kamaganang i afuguk wa na kane kigineng ka kudip da'ning u seda waraga' afuguk. Wara' na kane ka u tinga wara'ning kigineng wari kudip ningda'ning mambaya' girii kadofinga kadagang u urapsa' danga tipmirisasu'na ga' nakarik. 50 Ka na inga' mamareng girii nua'ni wari mungkupnanabinga ama mang amanga putip titining ningda'ning tok ga'. Wara' na fikifiki mamareng ka waraga' sura kabakna mamareng naknga sasuk mimeng tanga gi' guk mo' itik. Ka ning torik, ningwara' mamareng ka wa urap kadofinga biwa'. 51 Ka aming sidi nagata' wa ning ma sukni', a adi kane ka aming wari kagaya tanga iking u tipmirisasu'nanga manggara fabanga kuknibinga sibim kareng gi' iik waraga'sa' unda' afugu'. Mokngang, na aming kidayabinga arantagim fama' ning ubu iik waraga' guk afuguk. 52 Ka aming kidayap wara'ning ki wa ning, kami naga afanga kane tirik yara'ganang wa aming ana kurene faiv ning ka yak kubanik ganang kafakafa ga'sa' kuma' ikiting. Ka inga' naganing midi wari adiganang auinga adisining aming fama' wari nagata' naktangka tantamu' wa amise famineng wari adisita' bibi' nakyamting. Ning tanga tubo kidagang tanga fama' undu' naro' a famineng undu' naro' ning ikanting. 53 Beng sini' aming adi kami yara'ganang wa kadapmang ka ning u tinting. Adi tubo kidagang tanga beni wari mindingni kagurudota', a mindingni undu' beni kagurudanga naro' irota'. Abanga mengni wari ibingini ga' bibi' nakngamota' a nabingi taming tangandang wari nabingini kagurudota'. Ning tanga adi dadawang sa' ikanting ning togu'.
Jisas wari tubobu abong tinga napa' fam kadofo' u kigeda wara'ning midi
Mat 16:2-3; Mak 8:11-13
54 Ka Jisas wari ami taming u midi nua'ni ka ning yanggu', ka aming sidi kadapmang ka napa ni wari kadofonga tinga kigedanga tugu wara'ning undu' fafongsa' titing. Sidi mungkong kangkam ka mayam de ararap tara' do kangkamareta' u kanga wa o gimak ba urota' ning tuguinga undu' gimak bengsa' ukita'. 55 Abanga sidi gugubik kigineng ka saut tara' do abuta' u kanga wa ning tuguting, o mayam ubu ba dauta' ning tuguting undu' mayam bengsa' data'. 56 Ka sidi aming nakedasi ning ira napa' ka ning wa giri yapkedanga tuguting. Ka kami yara'ganang Anutu wari kane tangkunang tara' wa sidi kigeda guk mo' wa indining ting. Wara' ning torik, sidi aming nakedasi mo' ning yanggu'.
Aming indi kuyane fam guk mamareng urapsa' tipdidima wara'ning midi
Mat 5:25-26
57 Ka Jisas wari kadapmang ka Anutu wari aming ning kadagang suknakube waraga' inonga midi tipfara kabi' tanga aming u ning yanggu', ka sidi Anutu girii wari sidining kadagang u suknakubesam wara'ning kadapmang kareng urapsa' katua waraga' sukanting. 58 Wa ning, gu aming nua'niga' kadagang tangamotang ka adi kaba kagaya naknga midi kigineng kot ganang gipmonga ginagira auta'. Ka gu kadapmang bining ko anga ganang wa sasuk kareng urapsa' katuanga aming wara'ning kaba kagaya u tipmiri waraga' kane tanga adigok midi tontamu' wa giri, aming wari kaba kuranga tubobu sura tipfaranga gigibi tinga yongga' tubobu mabotang. A gu kadapmang kareng ka ning u urap mo' sura adining kaba kagaya u urap mo' tipkurotang wa aming adi ginagira tonga jas ganang gipmota'. Ning tinga jas wari guning kadagang u kanga adibu plisman ga' iminga plisman adibu bemgapma tonga iyung kane kalabus ganang gipminting. 59 Ning tinga gu kalabus iyung ganang u ira guning kadagang wara'ning toni u tipmiri waraga' kane kagaya ningsa' tanga fautang. Ka sidi Anutu girii ning kot kigineng ganang ma adeni' wara' sidi waraga' sura kadapmang kareng ka Anutu wari sidining kadagang suknakubesam wara'ning u tinting ning yanggu'.