16
Kane aming ka ananing fugu yotangka waraga' sasuk guk tanga iik wara'ning midi tipfara
Ka Jisas wari arantagimni ga' midi tipfaraim nua'ni ka ning tiamgu'. Wa ning, aming kangasi nua'ni adi adining kane u katatorangam waraga' kane aming nua'ni ka tim iyak aming ning kamiinga tanga irota'. Ka adi kane kafakafa sini' mo' tota' u kanga kane aming sige fam wari aming girii u ning anga aninting, ai girii guning kane katatora ning aming ka wa kane kafakafa sa' mo' fatara'. Mokngang adi guning mambong fam ka sige guk kura fayuguta'. Ka aming girii kane tuang wari midi ka u naknga kane katatora aming u katingana ning anota', na gu naganing kane kafakafa mo' katatoranga tarang wara'ning midi udi kuma'sa' nakarik wara' na gigibi totik. Gu naganing kane nua'bu mo' totang. Ka naganing napa'napa' mambong wara'ning dinau ka umpang ganang yora fakabitang u anga bemnama abe', kanga tipdidima totik. Ka kane katatora aming adi aming girii wari anikagare titiga' anota' u naknga sasuk mimeng tanga ning touta', ai aming girii udi nangkagare tonga tora' ka na indining totik. Na feng kane titining tangkunang guk mokngang. Abanga na sige ikinga amane wari'sa' yotangkanap undu' megang wara' na adi nangkagare tinga iik waraga' kadapmang kareng nua'ni ka ning unda' totik. Wa i anga aming fam ka girii ganang dinau guk u urapsa' yotangkaima adisining dinausi' u dibing ka udaim totik. Na ning totik wara' naga sige ikinga wa aming ka wari yotangkanapni'. Ning tonga urapsa' anga aming ka tim girii ganang mambong dinau guk u katiana ning yangkanga yarota', gu naganing girii ganang dinau wa indining tugung. Ka aming nua'ni wari ning anota', na adi ganang dinau wa sana titining wel kandang ka 100 ning manggeguk wari fidera'. Ka kane katatora aming wari ning anota', ka guning dinau wara'ning wap wa yang. Gu 100 ya ifafe tanga 50 ningsa' ubu yore' ning aniinga tota'. Ning tanga aming nua'ni ubu anigauta', a gu wa naganing girii ganang dinau wa indining tugung. Ka aming wari ning touta', naganing dinau wa wit bek 100 ning aninga manggeguk fidera'. Ka kane katatora aming wari ning anota', ningwara' gu 100 i ifafenga 80 ningsa' ubu yore'. Ning tanga adi aming kubanik kubanik dabiksa' ka adining girii ganang dinau guk udi yotangkayap tanga ningsa' tiama yarota'. Ka aming girii kane tuang adi kane aming kadagang u kuma' anikagareuta'. Ka kane aming wari ananing fugu yotangka waraga' sura kadapmang kareng urapsa' kuma' tanota' u kanga aming girii wari ning touta', o adi aming kadagang de ka adi sasukni kareng guk ba kuma' nakedanga tara' ning touta'. Ka beng sini' aming kamaganangni kabi'mo' adi anasining marek kareng ka fuksi'ning u katua waraga' sura kane tangkunang tanga kadapmang kuni' kuni' siamo' nakedanga titing. A aming ka Anutuning kane suronga tanga ikiting adi kane tangkunang sini' ka aming kamaganangni wari u titing ning guk mo' titing. Mokngang adi tabarataraka da'ning titing wara' adi aming kamaganangni ning kane tangkunang wari irafikita' ning yanggu'.
Ning ina ning tanga ning yanggu', ka sidi uningkim mambong kamaganangni wara'guk iking wa sidi sidaning fuksi' yotangka ga'sa' mo' sura kayonting. Mokngang sidi aming fam u yotangkayabinga sidigok kabaksi' kubaniksa' kufara iik wara'ning kane undu' titing. Ning tinga inga' sidining iiksi' wari bibi' to' ganang wa Anutu wari sidining kadapmang kareng u kanga sidita' kaba karengsa' naknga kafakafa tasapma manggara adining yong kareng ganang kuksabinga ikni'. 10 Abanga kadapmang nua'ni ka ning, aming ka ananing nasi' kane kabasi' u kafakafa sa' kuma' katatoranga tanga irota' wa inga' kane girii kabingamting undu' kafakafa sa' tota'. A aming ka tim ananing nasi' kane kabasi'ganang didimeng mo' tanga ira midi mandaga' a kuba ning guk tanga irota' wa inga' aming wari kane girii ni titiga' kaminting ganang undu' adi kadapmang kadagang ka unggungsa' yaranga tanga kane u kafakafa guk mo' katatoranga tota' ning titing. 11 Ka Anutu ganang iikning undu' ningsa'. Sidi napa' mambong kamaganangni guk ira aming fam u kafakafa mo' yotangkayapmanting ganang ka Anutu wari adining mini unggo u samota' wa sidi kadapmang didimeng undu' mo' yaranga tinting, mokngang. 12 Abanga sidi aming nua'ni ning kane kafakafa guk mo' katatoranga tinting wa Anutu adi napa' kigineng ni ka sida sini' katatoranga tanga iik wara'ning undu' mo' samota'.
13 Beng sini' aming ka aming girisi fama' ning kane ira tiamiting adi kabaksi' kubaniksa' guk mo' kufara tiamiting. Mokngang adi girini nua'ni ga' wa kaba guk kufara adita' siamo' naknga tangamota' a aming girii nua'ni ga' wa mokngang, manda da'ning ukngama usingsa' sige fatangamota' ning titing. Ka sidindu' ningsa', sidi uningkim mambong kamaganangni ga'sa' siamo' nakanting wa sidi napa' kigineng sini' ka Anutu girii kareng waraga' kabaksi' kubaniksa' kufara ninak ning guk mokngang ning yanggu'.
Jisas wari kadapmang kareng guk ka Moses ning midi tang waraga' togu'
14 Ka Farisi arantagim adi uningkim mambong kamaganangni waraga' siamo' naknga ikiaging. Wara' adi midi ka Jisas wari uningkim mambong kamaganangni ga' siamo' mo' ninak wara'ning togu' u naknga kabaksi' kadagang naknga Jisas u anikige tiging. 15 Ka Jisas wari ning yanggu', a aming ka sidi napa' kareng aming ning dasi'ganang sireng tinga aming wari karengsa' ning sapma sidining wap bema ara waraga'sa' fanaking. Ka Anutu adi aming ning wap bema ara wara'ning wa kadapmang nua'ni tita'. Wa ning, napa' ka aming wari kareng ning kanga wap bema areting wa Anutu adi napa' sigening ning kata' wara' Anutu adi sidining kadagang ka sidaning wap bema ara wara'ning ka kabaksi'ganang ita' wa kuma'sa' kara'.
16 Ka kadapmang ka aming wari Anutuganang anga iik wara'ning wa tim Jon Baptis wari ko mo' kadofigu' u tanga wa Moses ning midi tang guk ka profet ning midi guk wari yagumu'. Ka inga' kama ka Jon Baptis wari kadofinga midi kareng ka aming wari Anutuning bining ganang iik wari kagadofi wara'ning u ituagu' u tanga ababanga kami naga kadofinga itawarik yara'ganang undu' aming kabi'mo' wari midi ka u naknga Anutuning bining ganang iikga'sa' naknga aming wari faba iming ganang urap tanga mamok ning tonga kura' urakayong guk urang tanga mamoting ningda'ning tanga mabing. 17 Ka na midi ka u torik wa Moses ning kadapmang tang u tipmikurita wara'ning mo' sura torik. Mokngang, Moses ning kadapmang tang wa Anutuning napa' kigineng ka bibi' titining guk mokngang. Beng sini' inga' kama kunim wari wadigi' biwa' ganang wa Moses ning kadapmang tang wara'ning midi dibing fam dabiksa' wa ni ka bibi' kabi'sini' guk mo' to'ga'. Mokngang, midi wara'ning dabiksa' wa tangkunang ningsa' ko ira awa' ning yanggu'.
18 Ka Jisas wari kadapmang ka ufi imaraming tanga iikning waraga' midi nua'ni ka ning yanggu', ka aming ka tamni kabinga taming nua'ni sanota' wa adi ufi imaraming tanga iik wara'ning kadapmang didimeng u tipkadanga kadagang tara'. Abanga aming ka taming ka kadagang tinga ufini wari kagabi tota' u sanota' undu' kadagang tara' ning yanggu'.
Aming kangasi guk ka tatafak aming Lasaras guk wara'sining iiksi' ning midi
Mat 5:31-32; 19:9; Mak 10:11-12
19 Ka Jisas wari kadapmang ka aming wari kangasi sini' tanga ira aming nua'ni yotangka ga' sasuk guk mo' titi waraga' midi tipfara ka ning tiamgu', ka aming kangasi nua'ni adi fikifiki kwi' a tasaseni udi inga'ni inga'ni karesi karesi sini'sa' faipmota'. Abanga adi nana undu' fikifiki karesi karesisa' nanga irota'. 20 Ka tatafak aming kadagang nua'ni fugu udi adi' ka wapni Lasaras undu' unggung irota'. 21 Ka fikifiki Lasaras adi segi kagaya naknga aming kangasi wari nana dibing nanga kwasina u manggara nana waraga' sura anga aming kangasi wara'ning yak iming ganang mera fatota', Ning tinga kugwang wari adining udi fugu ganang u fipnanga fiaranting. 22 Ning tanga Lasaras adi marek kadaga ningsa' tanga ira anganga inga' kungkumak tota'. Kumakinga Anutuning kuning aming ensel wari bema tonga yong kareng ka papangni Ebraham wari irota' wara'ganang kaminga Ebraham guk kunim ning tangsana girii wara'ning bining ganang mera nana nabek a napa'ga' nafek guk mo' ubu tanga irota'. Ka inga' aming kangasi ka undu' kungkumak tinga unafarafi tinting. 23 Ka aming kangasi adi kungkumak tota' ganang wa kudip kadagang ganang anga ira fikifiki kagaya girii ningsa' bema ira auta'. Adi kagaya u bema ira anganga ning tanga tonga kauta' ka papangni Ebraham udi aming kadagang Lasaras urang wara'guk yong kareng ganang marek kugurang kareng tanga kamani sini' marafakantamu'. 24 U kanga yotangkangam titiga' sura ku ning tonga katinganota', o papa Ebraham gu bibiri' napma yotangkanam te', fukna kagaya ya mokngangsa' ba nakarik. Gu Lasaras u anigaranaminga afanga kafong ama ganang farafinga mambapna i susungenaminga kugurang kabi'ning guk nakok. 25 Ka Ebraham wari ning anota', o papana bibiri' sini' gu kafakafa sura nakedanga toya'. Tim gu ka' ira kamaganang ko yagung u tanga wa gu napa' fuka yotangka ning wa karesi karesisa' tanga nana nabek ning tanga kabaka kareng guksa' ikarugung. A Lasaras adi tasase kadagasi a nana ga' nafek ning tanga ira fikifiki adi kaba mamareng girii guk itarugu'. Ka kami yong ka yara'ganang wa adi marek kareng sini' tanga kaba ararangeng karengsa' ubu naknga ita'. A aming ka tim kabaka kareng guk naknga yagung gubu kabaka mamareng a kagaya girii bema itang. 26 Abanga napa' nua'ni ka indi a sidi ning tanga bining ganang wa Anutu wari kama sam girii ka bagi tangkunang ning kuma' kamigu' wara' indi u anga sap a sidi abanga nip ning ga' ning tonga tantam udi kadapmang guk mokngang sini' ning anota'. 27 Ka aming kangasi wari ning touta', o bibiri' sini' papa, ningwara' gu Lasaras u anigareinga adi naganing yongganang do anga naganing kuyane faiv ning ka ka' ko iking u kudip kadagang ning kagaya girii yaraga' yangnatamota'. 28 Ning tinga adi kabaksi' faranga kadagang u kabinga karengsa' ikanting wara' adi inga' kagaya girii yara'guk mo' bemni' ning touta'. 29 Ka Ebraham wari ning anota', ka gu kuyage ga' sura torang udi giri. Ka adi Moses ning midi a profet ning midi wara'guk kuma' ikiting wara' adi u kuma' kanga nakedanga tanga ikanting. 30 Ka aming kangasi wari anota', o papa, Moses a profet ning midi udi giri ikita' de ka mokngang. Adi kafakafa guk mo' nakiting. Wara' aming nua'ni ka kungkumak tanga napa' i kuma' kadidimota' wari tubobu marara anga yangdidima sini' tota' wa giri, adi mutu tanga anasining iiksi' u tipdidimanting. 31 Ka Ebraham wari ning anota', ka adi Moses a profet ning midi wa kuma'sa' kating, ka adi kafakafa yara waraga' bibi' naknga ikiting. Ka aming nua'ni wari kungkumak tanga napa' u kasasu'nanga marara tubobu anga inota' undu' adi nakngam guk mo' tinting. Mokngang ning anota' ning yanggu' Jisas wari.