4
Aming wari Anutuning midi itua wa wit mindip iipmi ning ningda'ning
Mat 13:1-9; Luk 8:4-8
Ka Jisas wari Galili gwang do anga ami taming ga' Anutuning midi kareng ituaim ning kane u nua'bu tugu'. Ka aming kabi'mo' kadofiging waraga' tanga Jisas adi bot ganang aranga mera gwang ganang naro' dokning anga mareiagu'. Ning tinga ami taming adi gwang gaga u mera yareging. Ning tanga Jisas wari aming wari Anutuning midi ki u nakeda waraga' midi tipfara sa' tanga ina yaregu'. Ning yanggu', sidi naga midi toutik i nakni' aming nua'ni wari nana tangkunang wit u feng ganang ipmonga karapnanga igura yarota'. Ning tinga fam ka kadapmang ganang sirengsa' mangmarekanting wa yang wari ko mo' kadofiinga ganang urapsa' abanga yora nanting. A fam wa kama kareng mo' uningkim guk wara'ganang mangfanting. Mangfanga kama fafageng kabi'guk waraga' tanga kagadofi udi giri urapsa' tinting. Ka kama kareng sini' mo' wara' fini tangkunang guk mokngang. Ka inga' mayam girii danga wa tubobu urapsa' kaforanting. A wit mindip fam ka munggwak mang mangfanting. Mangfanga ning tanga kagadofi udi giri tinting ka munggwak wari tanga kirida tanga beng guk mo' tinting. A mindip fam wa giri kama kareng ganang mangfinting. Adi karesisa' kadofinga giranga beng undu' karesisa' tinting, fam ka dandamesi gi' 30 ning a fam ka girisi 60 ning a fam ka girisi sini' 100 ning tanga yaranting. Aming ka sasuk guk wa midi i torik i kafakafa sura nakedota' ning yanggu'.
Jisas wari midi tipfara sa' tugu' wara'ning ki
Mat 13:10-17; Luk 8:9-10
10 Ka Jisas wari midi u ina ning tanga anapmo'sa' mareiagu' ganang Jisas ananing arantagim 12 guk ka aming fam ka Jisas u kubap yaranga fengakiaging wari Jisas ganang anga ning anigaging, ai girii gam midi ka urang tonga yarangang wara'ning kini wa indining. 11 Ka Jisas wari ning yanggu', sidi naktangka kuma' ting wara' na Anutuning bining ning midi ki sireng sini' wa sidisa' fasanarik. A aming fam ka naktangka guk mo' tanga fugang ko iking wara'siga' wa ana inga' kuma' sura nakedanting ning tonga midi tipfaraim sa' tanga fainirik. 12 Ka aming ka wara'sining kadapmang waraga' midi tim ning kuma' tuguinga yoking,
“adi kaga udi giri tinting ka adi kigeda sini' guk mo' tinting. A ninak undu' giri tinting ka nakeda sini' guk mo' tinting. Adi kigeda tanga a nakeda sini' tanga ning tanga kabaksi' farianing ganang wa Anutu wari adisining kadagang u tanga igukyamaro' ning yoking ning yanggu'.”
Aming wari wit mindip iipmi wara'ning ki
Mat 13:18-23; Luk 8:11-15
13 Ka Jisas wari arantagimni u ning yanggu', ma' ka sidi midi wara'ning ki wa nakeda guk mo' ba ting. Ka ning wa midi fam ka inga' nua'bu toutik wa indining tanga nakedanting ga'. 14 Ka midi u tongak wara'ning kini wa ning sanotik, aming ka wit mindip manggara fonga feng ganang igura yarara' wa aming wari Anutuning midi kareng ituara'. 15 Ka fikingni ganang aming wari Anutuning midi ituaimota' ka aming ka kabaksi' ka kadapmang aming wari fikifiki fitipmi ning ningda'ning guk ikiting adi midi u naknga bemdasi guk mo' tinga Setan wari urapsa' ufafeimota'. 16-17 A aming fam ning kabaksi' ka kama uningkim guk ningda'ning ikiting adindu' ningsa' adi midi kareng u naknga kabaksi' udi giri marakota' ka naktangka guk mo' tinting. Adi midi u naknga mesisiringa sigesa' tanga ira ning tanga mamareng fam a mamareng ka adi Anutuning midi u yaranting waraga' tanga aming fam wari ifakadaga tonga tinting ganang wa adi o kagaya ma nimni' ning tonga waraga' mutu tanga Anutuning midi u urapsa' kabinting. 18-19 A aming fam ning kabaksi' wa mungwak base ningda'ning wara'guk ikiting wara' adi Anutuning midi kareng u kuma' naknga ning tanga adi sasuk mimeng ka adisining iiksi' wara'ning mamareng a uningkim mambong mimeng manggakna a mambong karesi fam ga' sasuk mimeng titi ning wari adisining kabaksi'ganang ira Anutuning midi u urapsa' ufafereinga adi sigesa' ikiting. Wara' aming arantagim ka ningwara' wa inga' adi bengsi' guk mokngang, fisa'. 20 A aming fam ning kabaksi' wa kama marang guk kareng ningda'ning adi midi u naknga naktangka tanga kabaksi' kubaniksa' kufara surotangkanga ira anting. Adi inga' adisining kanesi' kareng wara'ning bengni wa kareng sini' kadofo'ga' fam ka kabi' gi' a fam ka girisi a fam ka girisi sini' ning kadofasirendo'ga' ning yanggu'.
Anutuning midi wa kamang diok ningda'ning
Luk 8:16-18
21 Ning tanga Jisas wari arantagimni u Anutuning midi kareng wara'ning kini u nua'bu yangnatamonga ning yanggu', tiim ganang aming wari kamang gareting wa adi kamang diok wa kabak wa ma napa'ni wari tungkum tanga kapmo' mo' sebiting. Mokngang adi kamang u garinga ning tanga bema sirengsa' tabinga napa'napa' fam ka kama kangkam ganang kapmo' adenting wari sirengsa' kadofiinga yapmanting. 22 Beng sini' kadapmang ka aming wari u titing ningda'ning wa inga' Anutu wari nasi' nasi' ki a sasuk ning ki a napa'napa' fam ning ki ka kami yara'ganang kapmo' adeing wa sirengsa' ubu ifakadofiinga yapni'ga'. 23 Sidi sasuk guk wa midi i torik ya kafakafa sura nakedanting.
24 Ning tanga nua'bu yanggu', midi ka i sanotik ya ninak sa' mo' tanga kabinting, mokngang sidi naknga bema titi tinting. Tanga aming fam ga' iminga Anutu wari fam nua'bu samota'. 25 Beng sini' nasi' tangkunang ka Anutu wari aming ni ga' amota' ka adi tangkunang wara'ning kane didimeng beng guksa' tota' wa Anutu adi tangkunang kabi'mo' nua'bu amota'. A aming ka nasi' tangkunang ka Anutu wari amota' u bema kane ni guk mo' tota' wa tangkunang ka wa kabasirangam tanga anganga kabasi'sini' ikinga inga' Anutu wari u tubobu irombemnainga adi nafek sa' tanga irota' ning yanggu'.
Anutuning bining wari kagadofi wa aming wari napa' mindip iipmi ning ningda'ning
26-27 Ka Jisas wari midi nua'ni ning yanggu', Anutu wari adining bining u tipkadofi wara'ning tipfarani wa ning, aming wari napa' mindip feng ganang ipmiting wari kadofinga giragating wa aming wari mo' tinga kadofiting. Mokngang adi iipmi sa' tanga kabinga adi dama dek a kane fam ning u nakube sa' tanga kapmera fatingainga napa' mindip adi anasa' kadofinga giragating. 28 Giranga ning tanga tim munumung ka mundung sa' kadofinga sasa' tanga bapmo wari giranga aranga ning tanga beng wa wara'ganang inga' titing. 29 Tanga adeia' beng wari kuraga tanga karenda sini' tinga wa feng tuang adi beng dudop ning kama wari kadofota' u kanga wa dopma manggakna titing ning yanggu'.
Anutuning bining wari kagadofi wa firi mastet ning mindip ka kababi'sini' ningda'ning
Mat 13:31-32; Luk 13:18-19
30 Ning tanga Jisas wari Anutuning bining wara'ning midi tipfara nua'bu tanga ning yanggu', 31 Anutuning bining wara'ning midi tipfarani nua'ni wa ning, sidi firi mastet wara'ning mindip kuma'sa' yabiting adi dandamesi da'ning ka firi mindip fam ningda'ning mo' yating, mokngang wa kababi'sini'. 32 Ka aming wari u manggara fonga kamaganang ipmiting wa adi kadofinga girisi sini' giranga bang bang tanga yang wari yori girisa' manga dekning guk ubu yating. Ning tanga nasi' nasi' fam ka nana titining irobiting u irafakiting.
33 Ka Jisas wari ami taming u midi tipfara sa' tanga ina abugu' wa adi Anutuning bining u nakeda waraga' tanga napa' kamaganangni ka adisining dasi' wari kuma' yapma tanga iikning unggungsa' yora ina yaregu'. 34 Adi midi tosirenda sini' ni guk mo' tiamgu', ka inga' ananing arantagimni sini' guk anasapmo'sa' mera wara'ganang wa giri sirengsa' fainarugu'.
Jisas wari gugubik girii anisefiinga bigu'
Mat 8:23-27; Luk 8:22-25
35 Ning tanga kama kibiri dainga Jisas wari arantagimni u ning yanggu', sidi abubu tini' indi gwang fugung tubo do waraga' ubu mantam. 36 Ning ininga arantagimni adi aming arantagim girii u ibinga anga bot ka Jisas wari tim kuma' aranga mera aming ga' midi fiamgu' wara'ganang aranga mera Jisas u nagiknanga mugo tiging. Ka aming fam adi u yapma adisining bot ganang aranga mera Jisas se' u mandang iwara mugoging. 37 Ka Jisas se' adi bot ganang u aranga mera anganga gwang bining do aramugoinga gugubik kigineng girii wari marara abanga bot wara'ganang amanga beronga tugu'. 38 Ka Jisas adi bot ning basing mandang ganang do dama kareng sini' defagu'. Ka arantagimni wari gugubik girii u kanga mutu tanga Jisas u tipseganga ku katinga ning toging, ai girii bibi' tonga tem ya mo' wa karang, gu dama ka tangkunang sini' wa indining detang.
39 Ka Jisas wari u naknga seganga marara ning tanga gugubik girii u kanga midisa' ning togu', a bibi' te'. Ning tuguyinga gugubik kigineng girii wari kaga'sa' dagagu'. Ning tanga gwang sasabara girii undu' midisa' ning anigu', kugura tanga gi'sa' deire'. Ning aniinga kaga'sa' kuranga amanga gi'sa' ubu deiagu'. 40 Ning tanga arantagimni u ning yanggu', ai sidi mutu ba ting. Ma sabarik sidi nagata' naktangka ting waa. A sidi nagata' naktangka tang guk mo' ting sabarik ning yanggu'. 41 Ka arantagimni adi Jisas wari napa' girii tugu' u kanga base tanga anasa' ning toging, ai ya nasi' aming ya gugubik a gwang sasabara girii ka midisa' ininga bibi' guk ya ning toging.