6
Nasaret aming wari Jisas ga' bibi' nakngamging
Mat 13:53-58; Luk 4:16-30
Ning tanga Jisas adi yong ka u kabinga arantagimni u inagiknanga Jisas ananing yong ki Nasaret ga' tubobu mugoging. Anga kadofinga iya' mengkura ning kama sabat wari kadofigu'. Wara'ganang ka Jisas wari siring yak ganang amanga aming u Anutuning midi kareng ituaimgu'. Ka aming kabi'mo' wari Jisas ning sasuk girii u kanga ning tonga yareging, ai aming ka ya midi a sasuk kareng ka ya inga'sa' wa indeng katuanga bema abanga tora'. Abanga napa' kane tangkunasi fam undu' tanga yarara' wa indining tanga tara'. Indi mamaram mo' fafongsa' katam adi kamanda kane tita', adining mengni wa Maria yang a kuyane wa Jems a Joses a Judas a Saimon se', abanga kuyane taming undu' ingging i fengaking yang. Ning tonga aming sige ning kanga bibi' nakngamging. Ka Jisas wari ning yanggu', beng sini' aming adi ning titing, midi tokadofi aming profet wa yong fam adi giri aming girii ning kanga adining midi nakngam sa' titing a aming ka ananing arantagim a yong ki sini' adi aming sige amisi'sa' ning kanga adining midi nakngam ga' bibi' nakiting. Ka Jisas ananing yong ki aming adi Jisas ga' naktangka guk mo' tiging waraga' tanga Jisas adi yong ka wara'ganang wa kane tangkunang mirakel wa mimeng mo' tugu' mokngang, adi bagana aming kubanik kubaniksa' tanga ifimaragu'. Aming ka Jisas ananing yong ki wari adita' naktangka guk mo' tiging u yapma Jisas adi waraga' sasuk mimeng tugu'. Ning tanga iibi tanga anga yong kababi' fam ka wara'ning du' ikiaging wara'siga' Anutuning midi kareng ituaima yaregu'.
Jisas wari arantagimni 12 ga' kane ima yangkaregu'
Mat 10:5-15; Luk 9:1-6
Ning tanga Jisas wari arantagimni 12 u adining midi itua kane a adining kane fam u anga titi waraga' fama' fama' sabarayapma yangkaronga fabanga kukyapma ning tanga mini unggo kadagasi tanga iguk ning tangkunang u yamgu'. 8-9 Midi ka wa ning yanggu', fuksi' yotangka ning mambong guk mo' manggakanting. Nana a kwi' a ari' mambong guk mo' manggakanting, tasase a kasi' giknim ka kuma' ipmanga adeing unggungsa' tanga tong mangaknanga ningsa' tanga mani'. 10 Anganga yong nua'ni ganang kadofinga wa aming ka tim katisanota' wara'ning yongganangsa' anga dekanting, yak ka wara'ganangsa' deia' mugo tonga wara'ganangsa' kabinga mani'. 11 U deia' marara yong nua'niganang ubu anga kadofiinga yong ki wari kafakafa guk mo' tasapma sidining midi ga' bibi' naksaminga wa sidi adi sapkedanga o indi kadagang tangam wara' adi wadigi' ba indibinga maing ning tutugu waraga' kasi' susu u adisining dasi'ganang difimiama ning tanga iibi sa' tanga mani'. 12 Jisas wari arantagimni u ning ina yangkareinga mugoging. Anga yong yong u kadofinga dera yangara midi ning ina yareging, o aming sidi kadagang tanga iking u kabinga kabaksi' farani'. 13 Ning ina ning tanga aming ka masi' unggo kadagasi guk wara'sining masi' unggo kadagasi u tanga igukiama ning tanga bagana aming kabi'mo' u ibang toyama wel fuksi'ganang sufuraima ifakarenda ning tanga yangaging.
Jon Baptis wari kungkumak tugu'
Mat 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-9
14 Ka Jisas wari napa'napa' kane tangkunasi tanga yaregu' wara'ning midi ne wari kama tubo wara'ning yong yong u dabiksa' kuma' mugosasu'neinga naking. Ka aming girii Herot adindu' kuma' naku'. Ka aming adi ning toging, Jon Baptis urang kumogu' wari tubobu marara tangkunang girii guk tanga abara'. 15 A fam ka ning toging, profet timini Ilaija wari tubobu abanga tanga yarara'. A fam ka profet ka tim tanga yaging ningwara' wari abanga tara', ning tonga yareging.
16 Ka aming girii king Herot adindu' kuma' naknga ning togu', o udi Jon Baptis ka naga ininga kadare urang doptagaging warisa' tubobu marara tanga abara'. 17-19 Ka tim Herot wari ininga Jon Baptis gufadagaging wara'ning midi wa ning tiging, tim Herot wari kuyang kabasi' Filip ning tamni Herodias u iromkadara sanagu'. Ka Jon Baptis wari u kanga fikifiki ning anga fanirugu', a Herot gu kadagang tangang kuyaga kabasi' ning tamni ya nasiga' iromkadara sanangang ning fanirugu' waraga' tanga Herot ning tamni Herodias wari u naknga Jon ga' kaba kadagang sini' nakngama ning tanga ufini Herot u aniinga Herot wari arantagimni yangkareinga anga Jon u bema kayong kafong ipma ipma bema tabanga iyung dasiinga kalabus kane tanga itarugu'. Ning tanga Herot ning tamni Herodias wari Jon u uuk titiga' ning tonga faturugu' de ka ufini Herot adi bibi' fanakngamarugu'. 20 Ka Herot adi Jon ning midi u naknga Jon u aming didimeng kareng Anutu wari anigaregu' ning u kuma' kanga kigedanga mutu tanga Jon ning midi u ninak ga'sa' fanakarugu' wara' adi Jon u uuk titiga' bibi' naknga kafagafasa' faturugu'. Ka Jon adi Herot ning kadagang u sirengsa' faituarugu' waraga' tanga Herot adi susuk mimeng tanga kaba mamareng guk naknga itarugu'.
21 Ning tanga iya' inga' Herot wari kama ka mengni wari iibe tugu' wara'ning u katuanga tangsana tugu' ganang wa tamni Herodias wari Jon uuk ga' fasukarugu' wara'ning kadapmang guk kuma' adegu'. Ka Herot wari tangsana waraga' kiap girisi a ami'ning aming ning girisi fam a Galilini aming girisi fam u katiana abanga ning tanga tangsana wara'ning nana u mera naging. 22 Ka Herot ning tamni Herodias ning ibingini girii wari anapmo' amanga ning tanga aming girisi wari nana mera naging ganang u meyam tugu'. Ning tinga Herot guk ka aming girisi nana mera naging wari taming wari meyam tugu' wa karengsa' kanga ning tanga Herot wari taming sababa u ning anigu', ai karengsa' merang gabarik wara' na napa'ni gamotik. Ka gu nasiga' nakarang wa sirengsa' tuguinga gamok. 23 Ning aninga ning tanga midi tangkunang sini' nua'bu anigu', beng sini' torik nasi' nasi' gu naga ganggam ga' toutang wa na ganggam sa' totik. Gu naganing nasi' mambong girii u udagam ga' toutang wa na bining sini' udanga ganggam sa' totik ning anigu'. 24 Ning tinga sababa adi Herot ning midi u naknga mime aratugu' u kabinga fugang amanga mengni u ning anigagu', simeng nasi' nanam ga' anotik. Ka mengni Herodias wari Jon Baptis uuk ning kadapmang u katuanga ning anigu', Jon ning ki kati ga' nakarik ning anga ane'. 25 Ning aniinga tubobu urapsa' amanga Herot u ning anigu', na Jon Baptis ning ki kati kami sa' gafa ganang kaminam ga' nakarik. 26 Ka Herot adi sababa ning midi u naknga kaba mamareng sini' ubu naku'. Ka adi sababa waraga' napa'ni amimi sa' titi waraga' midi aming girisi fam ning dasi'ganang kuma' totangkagu' waraga' tanga Herot adi kubase' sini' aigangamgu'. 27 Aiganga ning tanga Herot wari aming nua'ni kaga' wara'ganangsa' anigareinga anga kalabus yak iyung bane u amanga ning tanga Jon u ugumogu'. 28 Ning tanga Jon ning ki kati u doptanga bema gafa ganang kaminga ning tanga bema tonga sababa waraga' amigu'. Ning tinga sababa adibu bema tonga mengni Herodias ga' amigu'. 29 Ning tinga Jon ning arantagim adi midi ka Jon u kuma' uking u naknga Jon ning bapmo u anga bema tonga kama ginang ganang kamiging. Ka inga' Herot adi kane tangkunang ka Jisas wari tanga agu' wara'ning midi ne u naknga base tanga a udi Jon urang ukuk warisa' abara' ning togu'.
Jisas wari aming 5,000 ga' nana iminga naging
Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13
30 Ning tanga Jisas ning arantagim ka Jisas wari midi itua kane titiga' yangkaregu' wari kane u kuma' tasasu'nanga ning tanga Jisas kaunga tubobu abiging. Abanga kadofinga Jisas u nasi' nasi' midi ka adi kane tanga ingaging wara'ning u aninga yareging. 31 Ka Jisas wari adisining midi u naknga ning tanga aming wari adiganang bak girii fikifiki abanga fatinga adi nana a mengkura kafagafa guk mo' fatiaging waraga' tanga Jisas wari arantagimni u ning yanggu', indipmo'sa' kama nua'ni anga mengkura kafakafa tanga defakantam. 32 Ning ina ning tanga kama sigesa' aming guk mokngang waraga' maunga bot ganang aramugoging.
33 Ka Jisas se' adi aming bak siamo' fatiaging waraga' tanga kapmo' mantam ning tonga aramugoging ka aming kabi'mo' adi Jisas se' u kuma' fonga yapma ning tanga gwang gaga u unara yaranga anga kama ka Jisas se' wari anga kadofi ning u kuma' isefinga mera yareging. 34 Ka Jisas se' adi mandang inga' anga kadofinga bemkura anga ning tanga aming arantagim girii wari kuma' ipmefaging u yapking. Ka Jisas adi u yapma bibiri' yapku', adi aming nua'ni Anutuning kadapmang yangtinting ning guk mokngang waraga' tanga bibiri' yapma Anutuning midi u yanggeku'. 35 Ning tanga Jisas wari aming u Anutuning midi u yanggera anganga mayam de tipamoging. Ka Jisas ning arantagimni wari Jisas u ning aniging, ai girii kama kuma' garonga tara' yang ka kama ka ya nana guk mokngang sigesa' urang wang. 36 Ami taming ya yangkara tinga yong a kama fam ganang anga nana yapma tona yangakni'. 37 Ka Jisas wari ning yanggu', iyam tini' sida. Ka arantagimni adibu ning aniging, ai indi nana wa indeng kanga bema yamtam ya, aming arantagim kabasi' mo' adisita' nana stua ganang toiamtam udi moni girii 200 kina ning kabintam ning toging. 38 Ka Jisas wari ning yangkagu', ka sidi nana kafo kabi'guk wa, sa'anga yapkani'. Ning ininga anga yapma abanga ning aniging, indining nana kafo wa fama'sa', baret kababi' ka faiv a ama ging kafo wa fama' ningsa' adeing ning aniging. 39 Ning tonga Jisas wari kama bingking kareng u kanga arantagimni u ning yanggu', aming do ininga bak dawang dawang kura mera yarani'. 40 Ning ininga bak kababi' naro' naro' fam ka 100 a fam ka 50 ning kidanga kura mera yareging. 41 Ning tanga Jisas wari nana kafo baret a ama ging fama' u manggara kunim ganang kuta tarang degaranga adenga beni Anutu ga' ibang togu'. Tonga ning tanga arantagimni ga' upma iminga arantagimni wari u manggara aming ga' ima yareinga naging. Ning tanga ama ging kafo undu' ningsa' tanga yamging. 42 Ning tinga aming aming dabik didimengsa' nibera ning tanga dibing wa iibi tiging. 43 Ka Jisas ning arantagim wari aming wari nana dibing nanga ibiging u manggara fabanga bak tanga unup ari' ka 12 ning wara'ganang dasitoneging. 44 Ka aming nana u naging wa kabi'mo' ami a taming a sababi' ning dabiksa' wari naging ka adi ami ning namba sa' indangiking wa faiv tausen ning, taming a sababi' wara'guk mo' indangiking.
Jisas wari gwang furo'ning tipminga mugogu'
Mat 14:22-33; Jon 6:15-21
45 Ning tanga kibiri sini' mayam de kuma' amanga sebonga tugu' ganang ka Jisas wari arantagimni u ning yanggu', Betsaida yongga' mantam. Ka sidi bot ganang aranga mera tim mani', na aming i yangkarasasu'nanga mandang kuma' autik. Ning ininga arantagimni adi bot ganang tim mugoging. 46 Ning tanga Jisas adi aming u yangkaranga adi mugosasu'neinga anapmo'sa' adenga kama bubo ganang ubu aregu'. Aranga mera beni Anutuga' ibang fatogu'. 47-48 Ning tinga kama kuma' garegu'. Ka Jisas adi arantagimni u fonga yapku' ka gaga kabi'guk mo' anga kadofiging mokngang, adi gugubik girii ga' tanga kane girii tanga gwang bining sa' ko famugoging. Ka Jisas adi u yapma urap mo' anga yapku', adi ibang tonga anganga tiim bining sini' inga' iwara anga gwang furo'ning tipminga agu'. Anganga kama kuma' faunga tugu' ganang arantagimni u anga yaptuagu'. Yaptuanga ning tanga gagaga dota' ning u irafiku'. 49-50 Ka arantagimni adi u kanga napa' kadagang ni ba kayam ning tonga ku ning katiging, ai u kani' wa nasi' wari aramara', udi aming uring unda' ning toging. Ka Jisas adi mutu tiging u kuma' fabanga yapkedanga ning katianggu', mutu mo' tinting nagasa' abarik. 51-52 Ning ina ning tanga abanga bot wara'ganang aranga marekinga gugubik girii fabagu' wa wara'ganang wadigi' bigu'. Ka arantagimni adi Jisas ning tangkunang u kigeda guk mo' tanga napa' Jisas wari tinga kaging waraga' sura base tanga sasuk mimeng ko tanga mafaging. Adi tim sidii ganang Jisas wari aming siamo'ga' nana tipkadofiaminga naging waraga' a inga' Jisas wari gwang furo'ning tipminga agu' undu' kigeda guk mo' tiging wara' adi Jisas u kanga base tiging.
Jisas wari Genesaret yongganang bagana aming kabi'mo' ifakarendagu'
Mat 14:34-36
53 Ning tanga anga gwang gaga tubo yong Genesaret tara' do kadofiging. Anga kadofinga bemkura ning tanga bot u ara iptatangkaging, 54 ka aming yong wara'ni adi Jisas u urapsa' kuma' kigedaging. 55 Kanga ning tanga yong yong u unara anga bagana aming kabi'mo' u ipma manggakyapma abiging. 56 Ka Jisas adi kama ka wara'ganang wa bagana aming ifamarak ning kane sa' tanga agu', adi yong girisi a yong kababi' u anga kadofiinga wa aming wari bagana aming ipma manggara fabanga kama bining ka aming wari bak tiaging wara'ganang kura Jisas u ning faniaging, o girii guning kwi' sa' tifemting udi giri wa, wa kane girii sini' mo' totang. Ning aniinga Jisas adi aigaim sa' tinga bagana aming kabi'mo' wari Jisas ning kwi' sa' tifema karendanga yareging.