9
Ning tanga Jisas wari nua'bu yanggu', beng sini' sanarik aming ka i adeing fam sidi ko mo' kumakinga ganang Anutuning bining wari tangkunang girii guk kadofasirendo' wa sidi kuma'sa' kani'ga' ning yanggu'.
Jisas wari girigik tanga nua'ni kadofigu'
Mat 17:1-13; Luk 9:28-36
Midi u ina ning tanga iya' kama 6 ning ibinga ka Jisas wari arantagimni famineng ka Pita a Jems iguyangguk Jon ya ning unggungsa' inagira kama bubo girii nua'niganang naro' areging. Aranga kadofinga adenga ning tanga kaging ka Jisas ning fugu wari girigik tanga kuni' nua'ni sini' ubu kadofigu'. Ning tinga adining kwi' kangkamani undu' fafa' sini' ka napa' kamaganangni ka ni ningwara'guk mo' ikita' ningwara' fagagu'. Ning tanga yapking ka aming timini fama' ka Ilaija guk ka Moses guk wari urapsa' kadofinga abanga Jisas guk adenga midi aratoging. U yapma ning tanga Pita wari Jisas u ning urapsa' anigu', o girii indi gugok arapmam yaraga' wa karengsa' nakem wara' indi sidita' yak kababi' famineng masamtam, nua'ni ka guta' a nua'ni ka Moses ga' a nua'ni ka Ilaija ga' ning, ning anigu'. Ka Jisas ning arantagim famineng adi aming famineng wari adeging wara'sining diok kigineng girii u kanga paparap senga mutu tanga Pita wari midi ka u sige toingagu'. Pita wari midi u tuguinga ning tanga mungkong fafa' girii wari afanga tumukyapma midi nua'ni ka kunim ganang kuta afugu' wari mungkong wara'ning mang ganang ning kadofigu', aming ka u kaing wa naganing sabana kareng na adita' siamo' nakitik wara' nasi' midi adi touta' wa sidi nakngam sa' tinting ning togu'. Midi ka wari kadofinga biinga Jisas ning arantagimni famineng wari midi wa nisi' wari tora' ning tonga deyangaging ka mokngang kamasa', aming fama' kadofinga adegumu' undu' kuma' kabinga mugoinga Jisas anapmo'sa' ubu adegu'.
Ning tanga kama bubo u kabinga afanga kadapmang bining ganang Jisas wari arantagimni famineng u yangsefi tangkunang ning tugu', sidi napa' ka i kadofiinga kaing yaraga' wa aming fam guk mo'sini' yangting, sidasa' sura ikianting. Inga' Amingning Tim Iyak naga tubobu marakinga wara'ganangsa' wa giri ituani' ning yanggu'. 10 Ka midi ka Jisas wari u yangsefigu' wa inga' nua'bu guk mo' aniging. Ka anasa' wa giri ning toging, ai adi midi ka tubobu mamarak guk wa inding tora' ning tong tonga afiging. 11 Ning tanga Jisas u ning anigaging, girii sasuk aming wari midi nua'ni ka ning fatuguting, Kasira Aming wari abonga wa tim ka Ilaija wari abo u kani' ning guk wa nasi'ga' fatuguting ning anigaging. 12-13 Ka Jisas wari ning yanggu', midi ka wa beng guksa' Ilaija ning kane wa tim abanga kadapmang u tipdidima wara'ning. Ka aming ka ningwara' wa inga' ingging sini' kuma' kadofinga abanga tinga aming wari adita' bibi' nakngama adisining kabaksi' kadagang sa' yaranga kuma' urang ugumoging wang. Timinggi' sini' aming ka wari abubu waraga' wa Anutu wari midi kuma' tuguinga yoking wara' adi wara'ganangsa' yaranga abanga kadofiinga tiging. Ka adi midi nua'ni ka Amingning Tim Iyak wari abubu waraga' undu' ning yoking,
“aming ka wari abuinga wa aming adi adita' bibi' nakngama kagaya girii aminga manda sini' ukngamni'ga' ning yoking ning yanggu'.”
Jisas wari saba kabasi' ning mini unggo kadagang tangkayongamgu'
Mat 17:14-21; Luk 9:37-43
14 Ka Jisas guk ka arantagimni famineng guk adi kama bubo u kabinga afanga kadofinga anga arantagimni fam ibinga areging wara'ganang anga kadofiging. Anga kadofinga ning tanga yapking ka aming kabi'mo' wari bak girii tanga Juda ning sasuk aming fam wari Jisas ning arantagim guk arok fatiging. 15 Ka aming kabi'mo' ka bak unggung kura faging wari Jisas wari nondani u nua'ni da'ning ubu kadofinga abugu' u kanga urasi' fungyanga kafaging. Ning tanga unara abanga Jisas ganang bak girii tiging. 16 Ka Jisas wari aranatagimni ka unggung ibigu' u ning yanggu', sidi nasi'ga' fararoking. 17 Ka aming arantagim girii ka Jisas ganang bak tiging wara'ning nua'ni wari Jisas u ning anigu', o girii gu ingging ba ning tonga naganing sabana i nagira abangak. Adi mini unggo kadagang wari tanga midi guk mo' tuguta'. 18 Ning tanga fikifiki adi mini unggo kadagang wari taramikinga kamaganang mangfanga mini fe dininga katapana titi ning tita' waraga' tanga nagira abanga gu girosinga guning arantagim u inak. Ka adi kuma' tinging de ka mokngang, adi tipkarendanam guk mo' tinging ning anigu'. 19 Ka Jisas wari aming wara'guk ka arantagimni guk ning u ifang yanggu', o aming sidi naktangka kabi'guk mo' ting. Na kama paramu'sini' kuma' sanggera abarik ka na nua'bu ko mo' sanggerotik. Ning ina ning tanga aming u ning anigu', saba kabasi' u nagiknam tanga abe'. 20 Ning tinga aming wari saba kabasi' u anga nagira abuinga mini unggo kadagang wari Jisas u kanga saba kabasi' u nua'bu taramakinga saba kabasi' wari Jisas ning de ganang unggung kumara mangfanga mini fe dininga siringgananga ingagu'. 21 Ka Jisas wari u kanga saba kabasi' wara'ning beni u ning anigagu', kungkumak ya inga'sa' tara' wa. Ka beni wari ning anigu', mo' timinggi' ginggiming ganang bemgu' ka ningsa' tanga abuta'. 22 Fikifiki kadagang wari taramakinga kudip ganang a ama ganang udi mangfu sa' tita'. Ka gu girisa' yotangkanapning ning kanga wa giri kabubure tanga tipmaraknam totang ning anigu'. 23 Ka Jisas wari ning anigu', gu nagasa' yotangkagam ga' torang. Ka gu nagata' naktangka sa' totang wa gu nasi' nasi'ga' toutang wa na kuma'sa' tagaminga kadofigaminga kautang. 24 Ka saba kabasi' wara'ning beni wari Jisas u ning urapsa' anigu', o girii na naktangka kuma' tirik de ka tangkunang sini' mo' tirik wara' gu yotangkanap tanga tiptangkanam te'. 25 Ning tinga aming wari bak girii tonga tiging u yapma Jisas wari saba kabasi'ning mini unggo kadagang u urapsa' anigaregu'. Ning anigu', a mini unggo ka amingning maasi' a masi' isefiam titing gu aming i kagabi tanga wadigi'sini' maya' tubobu guk mo' abotang. 26 Ning aniinga mini unggo kadagang wari saba kabasi' u kabonga ku bang katinga saba kabasi' u taramakinga paparap girii tinga kagabi tanga mugo tugu'. Ning tinga saba kabasi' wari kungkumak da'ning tanga kugurangsa' deiagu'. Ka aming adi u kanga kungkumak ba tara' ning tonga base tanga toging. 27 Ka Jisas wari kafong wenga tipmarainga marara karang tangkunang sa' ubu adegu'.
28 Ning tanga Jisas wari aming bak tiging u ibinga anga yak nua'niganang iyung ubu amanga mareiagu'. Ka ananing arantagimni wari anasapmo'sa' mareiaging ganang Jisas u ning anigaging, ai girii nasi' wari tanga indi mini unggo kadagang wa tangkayo guk mo' tangam. 29 Ka Jisas wari ning yanggu', napa' tangkunasi ningwara' wa sigesa' tanga yuguk ning guk mokngang, ibang warisa' wa napa' ningwara' u tanga kayoutang ning yanggu'.
Jisas wari inga' ana kungkumak tanga tubobu mamarak waraga' nua'bu togu'
Mat 17:22-23; Luk 9:43-45
30 Ning tanga Jisas wari aranatagimni u inagiknanga yong ka u kabinga marara yong kababi' fam ka Galili unggung ikyangakiaging waraga' ubu mugoging. 31 Ka fikifiki aming wari Jisas ganang bak sa' fatinga Jisas wari arantagimni kafakafa guk mo' fianggeturugu' waraga' tanga kadapmang bining ganang anga arantagimni u yanggeronga ning yanggu', kapmo'sa' famantam. Ning ina ning tanga anga midi ning yanggera yaregu', inga' aming fam wari Amingning Tim Iyak naga bemnapma aming fam ning kafasi' ganang iminga adibu bemnapma tonga kadagang naramira ning tanga nugumak tini'ga'. Nukinga kumara deia' kama famineng ning ibinga inga' tubobu seranga mararok ga' ning yanggu'. 32 Ka arantagimni adi Jisas ning midi u naknga midi wara'ning ki guk mo' nakedanga ning suking, o indi midi wara'ning kiga' nua'bu mo' anigantam soning ma to' ning sura sige ade sa' tiging.
Aming wari girii iyak wara'ning midi
Mat 18:1-5; Luk 9:46-48
33 Ning tanga anga Kapaneam yong do kadofinga Jisas wari yak nua'niganang amanga mera ning tanga arantagimni u ning yanggu', sidi kadapmang ganang do wa nasi'ga' tonga arora fabanging. 34 Ka arantagimni adi kadapmang ganang wa midi ka a na girii tim iyak a naga sirafatik ning tonga arora famugoging waraga' tanga adi kuma' nakedanga megang naknga midi tubobu guk mo' aniging. 35 Ning tanga Jisas wari arantagimni u fong kukyapma dabiksa' kura marekinga ning yanggu', beng sini' ning sanotik aming ka amine fam irafara girii tim iyak aming ning ironga wa adi ananing sasukni a fugu u bema afasasu'nanga ning tanga tim ka amine ning kane aming ning ira tiamota' wa giri. 36 Ning ina ning tanga saba kabasi' nua'ni u wenga nagira tonga kambiafinga mera arantagimni u ning yanggu', 37 aming ka ni nagata' sura saba kabasi' ka i kaing ningyara'ga' kafakafa tangamota' wa adi nagata' tanamara'. Ning tinga sibeng Anutu ka nangkara tinga afuguk adindu' u kanga o adi naganing sabana ga' sura tangamara' wa nagata' tanamara' ning touta' ning yanggu'.
Aming ka kane kareng tota' wa indining amini'
Luk 9:49-50
38 Ka Jisas wari arantagimni midi u ina ina ning tanga mareiaging. Ka arantagimni nua'ni ka Jon wari Jisas u ning anigu', girii gam indi aming nua'ni ning kangam ka adi guning wap tonga aming ning masi' unggo kadagasi u tanga fayugukyama', ka adi guning arantagim mo' waraga' tanga indi anisefi tangam ning anigu'. 39-40 Ka Jisas wari ning yanggu', anisefi guk wa nasi'ga' tinging, aming ka napa' kareng naganing wap ganang tonga tinga wa adi nagata' naknga tara' wara' sidi aming ka ningwara' u kanga wa kagabi sa' tinting. Beng sini' aming ka kane kareng ka ningwara' u tinga kanga wa sidi ning nakedanting, adi indining amini'sa' indining digirap mo'. 41 Ka ning sanotik, aming ka ni sidi Kasira Aming ning kane tinga nasi' kabi'sini' ning yotangkasabota' wa Anutu adi kuma'sa' kara' wara' adi waraga' suknakube guk mo' tota', inga' wa adi aming ka waraga' kafakafa wa napa' kabi'sini' waraga'sa' tanga tangamo'ga' ning yanggu'.
Kadagang wari aming ning sasuk kareng ifakadagata'
Mat 18:6-9; Luk 17:1-2
42 Ka Jisas wari arantagimni u midi nua'ni ning yanggu', aming ka ni aming ka naktangkani tangkunang guk mokngang ka saba kabasi' ningyara' da'ning wara'ning naktangka u tipkadangamonga tinga wa aming fam wari u kanga urapsa' bema ugumak sini' tinting. A mokngang wa uningkim girii bema kadare ganang tofinga bema gwang ganang kuragamainga wadigi' kumarota'. Ning tinting wa kadapmang udagainga aming ka ifakadaga tonga tota' wari inga' kagaya girii sini' mo' bemo'. 43 Kadagang wari aming tipkadaunga tinga kadapmang udaga wara'ning wa ning, kafaga fugung wari kadagang ga' ginagara aunga tinga wa gu urapsa' doptanga kayoutang. Ning tanga gu kafaga fugung guksa' ira kane girii totang de ka gu inga' Anutuning yongganang wa marek kareng katuaya'. A gu kagabi sa' tanga kadagang ningsa' tanga ira autang wa bibiri' sini' gu kafaga karesi fama'guk dabiksa' kudip kadagang ganang anga kagaya girii beme'ga'. 44 (Beng sini' kama ka wa kudip girii udi kungkumak guk mo' tita', abanga ging kadagasi undu' bibi' guk mo' tita' mokngang fikifiki ka' ningsa' fadetamu'.) 45 Ka kaga undu' ningsa', kaga wari kadagang titiga' ginagira aunga tinga undu' gu kaga fugung u urapsa' doptanga kayoutang. Ning tanga gu kaga fugung guksa' irotang de ka gu inga' Anutuning yong kareng ganang wa marek kareng katuaya'. A gu kagabisa' tanga kadagang ningsa' tanga ira autang wa bibiri' sini' gu kaga karesi fama' guk dabiksa' kudip kadagang ganang anga kagaya girii beme'ga'. 46 (Beng sini' kama ka wa kudip girii udi kungkumak guk mo' tita', abanga ging kadagang undu' bibi' guk mo' tita' mokngang fikifiki ka' ningsa' fadetamu'.) 47 A daga undu' ningsa', daga wari kadagang titiga' ganggagareinga wa daga fugung u wadigi' kadara kayoutang. Ning tanga gu daga fugung sa' guk kane girii totang de ka gu inga' Anutuning yong kareng ganang wa gi' giri ire'. A gu kagabi sa' tanga kadagang ningsa' tanga ira autang wa bibiri' sini' gu daga karesi fama' guk dabiksa' kudip kadagang ganangsa' anga kagaya girii beme'ga'. 48 Beng sini' kama ka wa kudip girii a ging udi bibi' guk mo' tita', fikifiki ningsa' ira auta'.
49 Abanga nua'ni ka ning, aming wari keng bataga titi ganang waraga' tanga firing siamo' kukiting. Ka aming wari Anutuganang iikning wa kadapmang ka aming wari keng bataga ma to' ning tonga firing siamo' urang kukiting ningda'ning Anutu adi indifikarenda titining napa' ni guksa' tinimota'. Napa' ka wa mamareng ni indiganang kadofanimota' u kabanim sa' tinga bemtam. 50 Ka indi napa' mamareng u bemtam wa indining napa' marang guk ka firing ningda'ning. Indi firing wa kuma'sa' yabitam adi tim inga'ni ganang wa marang guk yating ka inga' timinira tanga marang wari bibi' tinga wa iibi tinga sigesa' fideting. Ka sidining kabaksi'ganang undu' ningsa' sidi napa' kareng marang guk ningda'ning ira wa sidi kuyase fam guk kabasi' kubaniksa' kufara ning tanga kugurang gi'sa' ikanting ning yanggu'.