4
Pol wari Filipai ning naktangka aming dabik wari kabaksi' kubaniksa' kufara mesisiringa tanga titi waraga' yanggu'
Ka naktangka aming ka Filipai yong iking sidi naganing kuyane sini' ningda'ning na sidita' siamo' fanakarik. Ka na kamani sini' itik sapdamda titining guk mokngang waraga' tanga na sidita' bibiri' siamo' fanakarik. Ka na sidi kadapmang kareng tanga iking wara'ning midi u naknga kabakna karengsa' naknga ning fatorik, o aming arantagim ka wa naning tangkunang. Wara' kuyane sidi naga midi i yoksamirik i kanga ninaksa' tanga girini'ning kadapmang kareng u yaranga tangkunang guk ikanting.
Ka Filipai yongni naktangka taming fama' ka Yuodia ya Sintiki ya sidindu' ning sanotik, sidi girii ning arantagim wara' sidi barap kabi' urang titamu' wa wadigi'sini' kabinga kabaksi' kubaniksa' ubu ikantamu'. A naganing aming kareng ka nagok kane kubap urang tanga yagumuk gundu' adisining mamareng u kuma'sa' karang wara' gu taming fama' u yotangkaim totang. Taming fama' ka wa tim nagok ka Klemen a aming fam guk indi midi kareng itua kane tanga yaregum ganang wa adindu' dabik yotangkanima tugum. Adi dabiksa' Anutu wari adisining wap u umpang ka ka' fikifiki ningsa' iikning wara'ganang kuma' yora kabigu'.
Ka sidi dabik sidi Anutuganang sini' kuma' iking wara' sidi waraga' sura kabaksi' kareng fikifiki nakanting. Midi ka wa napa' girii sini' wara' gapman guk nua'bu torik, sidi kabaksi' kareng fikifiki naknga ikanting.
Sidi kadapmang ka midi kugurang karengsa' tonga ira aming fam yotangkayap ga' sura yotangkayap titining u tanga ikanting. Girini' Jisas wari tubobu abubu wara'ning kama wa paramu'sini' mo', kabi'sini' kuma' adera'. Ka sidi napa' fam ga' sura kabaksi' mamareng mo' nakanting, mokngang, sidi Anutuga' ibang sa' tongama ning tanga adining kadapmang kareng waraga' undu' sura asekna ning tonga mesisiringa sa' tanga ikanting. Ka Anutu adi aming indi kabakni' kugurang kareng guk iik wara'ning ki beng guk sini'. Kaba kugurang ka wa aming kamaganangni yari tanga ikiting ningwara' mo', undu' kuni' nua'ni sini'. Ka sidi Kasira Aming Jisas wari sidiganang sini' ita' wa kabaksi' kugurang u saminga kabaksi' kugurang wari sidining sasuk a kabaksi' kareng u tiptangkasaminga sidi tangkunang guk ira kadaga guk mo' tinting.
Ka kuyane na midi kabi' nua'bu ning sanotik, sidi sasuk ka napa' karesi ka kadapmang kareng tanga iikning, a midi beng guksa' tutugu, a kadapmang ka aming wari sasuk didimeng guk iikning, a kadapmang ka kadagang kabi'guk mokngang didimengsa' titi, a nasi' kadapmang ka aming wari titing u didimengsa' titi, abanga kadapmang karesi fam dabiksa' ka aming wari kareng ning yabiting wara'ning unggungsa' titi waraga' sukanting. Ning tanga ira nasi' kadapmang kareng ka naga sanggekuk a naga kuma' tinga napking unggungsa' yaranga tanga ikanting. Ning tinga Anutu ka kabaksi' kugurang iminga marek kugurang kareng titing wara'ning ki adi sidiganang sini' irota'.
Filipai aming wari Pol yotangkangama mambong fam kura manggakngama aging waraga' Pol wari kaba kareng nakyamgu'
10 Ka naktangka aming kuyane sidi kami yara'ganang wa sidi naga yotangkanap ga' nua'bu sura ting u sapma girii ga' mesisiringa tirik. Beng sini' tim sidi naga yotangkanap ga' udi giri kuma' suking, ka sidi kadapmang guk mo' kanga abuting, wara' yotangkanap guk mo' fatiting. Ka sidi kami yara'ganang kadapmang guk kanga wa yotangkanap ting. 11 Ka sidi mambong naming waraga' wa a na napa'ga' nafek tanga kabakna mamareng naknga ikitik wara' girisa' naming ning tonga nua'bu ninam ga' guk mo' sutik, mokngang sini'. Na nasi' nasi' iik kareng a mamareng guk iik u dabiksa' kuma' tanga ira ira ikabanga wara'ning bining ganang wa na mesisiringa sa' tanga ikitik. 12 Abanga na iik ka napa'ga' nafek sini' tanga tugumung sini' iik, a mambong siamo' manggaknanga kangasi iik fama' guk dabik wara'ganang iikning kadapmang wa na fafong sa', wara' na kama indeng anga ira fiking ni ka nana siamo' nana a fiking ni ka nana guk mokngang tugumung iik a napa' fam ga' nafek ning u kuma' titik de ka na ning tugutik, na kadapmang wara'ning bining ganang marek kareng titining ki u kuma' karik ning tonga tanga ikitik, wara' na a na napa'niga' nafek tirik ning guk mo' toutik. 13 Mokngang, na girina Kasira Aming Jisas wari tangkunang naminga adining tangkunang guk itik wara' nasi' iik ka mamareng wa ma ararangeng wa na bima guk mo' tanga ira ausa' titik.
14 Ka sidi naga mamareng guk itik i yotangkanap waraga' sura napa' i tanaming i kanga ning torik, sidi nagok mamareng u bimbem waraga' kabakni' kubaniksa' kufara tanaming. 15 Ka Filipai aming sidindu' kuma'sa' naking, tim naga Anutuning midi kareng itua kane mamaram sa' tanga arayareguk ganang wa sidigok unggung yagum. Ira tanga anganga naga sidining kama tubo Masedonia u kabinga yong fam ga' aguk ganang wa naktangka aming bak ka yong famni wari guk mo' yotangkanapking, mokngang. Kama ga wara'ganang wa sidisa' yotangkanapma ning tanga kadapmang ka kura' aming titining wa sidigok sa' tugum. 16 Abanga naga sidi sibinga Tesalonaika yong u anga yaguk ganang undu' naga napa' fukna yotangka waraga' nafek tinga wa sidisa' ka kama fama'ning namging. 17 Ka na kabakna kareng wa na sidi yotangkanap ting waraga'sa' mo' tanga nakarik, mokngang, na Anutu wari sidining ai'dap kareng u kanga o karengsa' ning tora' wa sidi yotangkasamara' waraga' undu' tanga nakarik. 18 Beng sini' na sidi napa' ka tim yotangkanapking a inga' Epafrodaitas ga' ubu amiinga manggara fabanga namgu' u kanga ning torik, o napa' usap sini' beng nama abiging. Ning tinga na nafek kabi'guk mo' tanga itik. Ka u ting wa sidi Anutuning kadapmang kareng yaranga ting wara' Anutu wari sidining kadapmang kareng wa aming wari adita' sura nana mupmu guk kareng sauripmam ning ningda'ning kanga kaba karengsa' naksamara'. 19 Ka sidi napa'ga' undu' nafek guk mo' tinting, mokngang. Naning Anutu wari indi yotangkanip ga' sura kane girii ka Kasira Aming Jisas wari tugu' wara'ning kigineng guk ikita' wara' sidi sidining iiksi'ganang napa'ga' nafek tinting wa Anutu wari kuma' samota'. 20 Ka Anutu girii ka indining Anutu a babangni' girii ka aming indi adining wap bema aranga mesisiringa sa' tangam ning wari ikita', wara' indi fikifiki adining wapsa' bema aranga ikantam, beng.
Pol wari midi ari' togu'
21 Pol naning midi ari' wa ningsa', ka na naktangka aming arantagim ka wap Kasira Aming Jisas ning arantagim iking sidita' kabakna kareng naknga midi i kamisamarik. Abanga kuyane fam ka nagok ikitam adindu' sidita' kabaksi' kareng naknga toing. 22 Abanga naktangka aming fam ka girii Sisa ning sinim iyung bane kane titing a naktangka aming ka Rom yong girini dabiksa' adindu' sidita' kabaksi' karengsa' naknga toing.
23 Girini' Kasira Aming Jisas ning ai'dap ning kigineng wari sidining kabaksi'ganang fikifiki ningsa' irota', beng.