15
Indi kadapmang ka Kasira Aming Jisas wari tugu' unggungsa' yaranga tantam
Ka naktangka aming arantagim ning bining ganang wa aming fam ka napa' ka mo' titi wara'ning tapni kuni' kuni' wara'guk ira sasuksi' tang guk mo' ko iking. A aming fam indi kabakni' tangkunang guk kuma' ira napa' tapni ning waraga' sasuk mimeng guk mo' tanga ikem. Wara' indi kuyane ka kabaksi' tang guk ko mo' iking waraga' bibi' nakiama nananing sasuk sa' mo' yaranga ikantam, mokngang. Naktangka aming dabiksa' indi kuyane fam ga' sura napa' ka adisining naktangka tiptangkaim wara'ning wara'guk tanga yotangkayap tantam. Ka indi Kasira Aming Jisas ning iik waraga' sukantam. Jisas adi ananing sasuk ganangsa' mo' yaranga tanga yagu', mokngang adi aming indita' sura tugu'. Ka Kasira Aming Jisas wari u tugu' waraga' wa midi ka timinggi' ning kuma' yoking,
“o Anutu midi kadagang ka aming wari guta' bibi' naknga tuguting wara'ning mamareng wa naga ganang kadofiinga bemarik ning yoking.”
Ka beng sini' Anutuning midi dabiksa' ka umpang ganang u yoking wa indi kadapmang kareng ganang ningtintingneinga iik wara'ning. Wara' indi midi kareng ka u indangikinga wari indifitangkainga indi tangkunang sa' ira napa' kareng ka Anutu wari inga' tinimo' waraga' suktangkanga iik wara'ning sasuk guk ikantam. Ka sidi Anutu ka aming indining kabakni' indifimarak a indifitangka tuang warisa' yotangkasabinga kadapmang ka Kasira Aming Jisas wari tanga yagu' unggungsa' yaranga kabaksi' kubaniksa' kufara ikanting. Sidi ning tinting wa sidi dabiksa' indining girini' Kasira Aming Jisas ning beni Anutu wara'ning wap sa' bema aranga adita' mesisiringa sa' tangam wara'ning kadapmang tinting.
Kasira Aming Jisas ning kane wa aming arantagim nua'ni undu' yotangkayap ning
Ka sidi kadapmang ka Anutuning wap bema ara wara'ning ka tim Kasira Aming Jisas wari afanga kafakafa tasapku' waraga' sura sidindu' kuyase fam ga' kafakafa ningsa' tanga inagikanting. Ka midi ka u torik wara'ning ki wa ning, Kasira Aming Jisas wari aming dabiksa' yotangkanip waraga' sura tim ka Juda arantagim ning bining ganang u kadofinga ning tanga adisining kane aming sige slev ning yagu'. Adi midi ka timinggi' Anutu wari Juda arantagim ning papase ganang aming ga' kafakafa tiam waraga' totangkagu' wara'ning beng u afanga tipkadofigu'. Ning tanga anganga inga' aming arantagim nua'ni ga' undu' kadapmang tiaminga wari Anutuning ai'dap a bibiri' girii u kanga Anutuga' mesisiringa sa' tangam waraga' guk sura tugu'. Ka midi nua'ni ka Jisas wari u afanga tugu' waraga' sura timinggi' ning kuma' yoking,
“na aming arantagim nua'ni ganang anga ira guning wap bema aranga guta' mesisiringa tagamotik.”
10 Ka waraga' wa nua'ni ka undu' ning kuma' yoking,
“aming arantagim nua'ni sidi Anutuning arantagim guk mesisiringa tinting.”
11 Ka wara'ning midi nua'ni undu' ning yoking,
“aming arantagim nua'nining sidi girii ga' mesisiringa tangamting. Ning tanga aming arantagim dabiksa' sidi adining wap sa' bema aranting.”
12 Ka midi nua'ni ka tim profet Aisaia wari kane ka inga' Kasira Aming Jisas wari titi waraga' sura yoku' undu' ning,
“Jesi ning sugura wari kadofinga girii giranga aming arantagim nua'nining u yaptatoro'ga'. Ning tinga adi adisining napa' kigineng yotangkayap titining ning kani'ga'.”
Ka midi ka u yora yareging wa kini kubaniksa' ka Jisas wari kadofigu' waraga'sa' sura yoking.
13 Ka beng sini' aming indining naktangkani' wara'ning ki wa Anutu kubaniksa' wara' indi adi tubobu afanga manggaknip waraga' sura kapmera ikem. Ka sidi adita' naktangka tinga adisa' kabaksi' kareng a kabaksi' kugurang u saminga Anutuning mini unggo ning tangkunang wari sidining kabaksi'ganang irota'. Ning tinga sidi sasuk ka napa' kareng sini' ka inga' Anutu wari tinimo' waraga' sura mesisiringa siamo' tanga ikanting.
Pol wari adi aposel kane tugu' waraga' kaba karengsa' naknga togu'
14 O kuyane Pol na sidita' umpang i yoksamirik ya sidi aming arantagim ka kadapmang kareng ga' nafek titisi ningda'ning mo' sapma yoksamirik mokngang. Na sidining iiksi' waraga' wa ning sutik, sidining sasuksi' a kabaksi'ganang wa napa' kareng ka sidasa' kura' aninggek tanga iik wara'ning tangkunang guk kuma' iking. 15-16 Ka na midi ka u tonga yararik wa na sidining sasuksi' sifamarak waraga' sura midi fam ka tangkunang sini' sanirik. Wa ning, na Anutu wari Kasira Aming Jisas ning midi bema aming arantagim nua'ni ka Juda mo' wara'siga' anga ituaim wara'ning kane titi waraga' tangkunang guk kuma' namgu' wara' na midi tangkunang sanirik wang. Ka kane ka naga Anutuning midi itua ning i tirik ya pris arantagim wari Anutuga' napa' kareng ofa urang tanga sangamiting ningda'ning tirik. Ka ofa ka wa naga kane tinga Anutuning mini unggo wari aming arantagim nua'ni ka Juda mo' wara'sining kabaksi' ifafaranga arantagim didimesi karesi sini' ka Anutu wari iik ga' nakita' ningwara' u ikinga Anutuga' amimi wara'ning kane tirik. 17 Beng sini' na ning sura nakarik ka na Anutuning kane wa Kasira Aming Jissas ganang sini' ira tirik waraga' tanga na karengsa' tirik ning torik. 18-19 Ka na kane u tirik waraga' wa mesisiringa tanga naganing tangkunang ganangsa' tirik ning guk mo' toutik, Mokngang wa Anutuning mini unggo warisa' tangkunang ka midi kareng itua a nasi' kane tangkunasi kuni' kuni' u tanga yareinga kaing wa Kasira Aming Jisas wari aming arantagim nua'nining kabaksi' ifafareinga adining midi kareng u ninak waraga' tanga nifitangkainga tanga fiararik. Ka na kane ka Kasira Aming Jisas ning midi kareng itua ning u tanga yararik wa kama ka ni kagabi guk mo' tirik. Mokngang na Jerusalem yong girii u yodanga tuguk wa tanga anganga aming arantagim nua'nining kama tara' ka kama wap ka Ilirikam ning tuguting u tonga kabiguk. 20 Ka na yong fam ga' Anutuning midi kane u tonga auinga wa na fikifiki ning fasukitik, o na yong ka aming fam wari tim guk kuma' anga ituating wa mo' anga totik. Mokngang na yong ka ka'sa' Kasira Aming Jisas ning wap kabi'guk mo' naknga iking u anga ituaima yarotik ning sukitik. 21 Ka kadapmang ka naga u titiga' sukitik wara'ning wa midi nua'ni ka ning kuma' yoking,
aming ka Anutuning wap kabi'guk mo' naknga ikiting adi napa' ka wa kuma'sa' kanting. Abanga aming ka adining midi kabi'guk mo' nakiting adi naknga nakeda sini' tinting ning yoking waraga' sukitik.
Pol wari Rom aming anga yapma kama tubo Spen waraga' undu' aunga togu'
22 Ka na kama paramu' sini' sidi anga sap waraga' sura tanga ira abarik. Ka mokngang, kane ka u torik wari isefinaminga anga sap sini' titi wara'ning kadapmang guk mo' kataurik. 23 Ka na kane ka kama ka u tonga yarangak u kuma' tasasu'nanga kama ka wara'ning dibing ka ni sige guk mo' adera' u kanga wa na fikifiki sidi u anga sap ga' siamo' fanakarik wara' na yara'ganang unda' anga sabotik ning torik. 24 Ka na kama tubo Spen ga' au ga' guk sutik. Ka na Spen ga' awak ganang wa na tim ka Rom kadak tara' anga arabenga sapma ning tanga sidigok ngingeng kabi'ning iya' sidi naning kabakna nifitangkainga na kabakna kugurang kareng guk naknga sibinga awak. 25 Ka na wa urap mo' autik. Na tim ka kane ka naktangka aming ka Jerusalem yong ganang iking u yotangkayap wara'ning u tanga Jerusalem ga' autik. 26 Kane ka wa aming arantagim nua'ni ning naktangka aming ka kama tubo Masedonia a Akaia tara' i ikiting wari Jerusalem yong ning naktangka aming fam ka mamabongsi' guk mokngang tatafak ikiting u yotangkayap waraga' sura mambong fam kuking u manggara autik. 27 Ka kadapmang ka wa naktangka aming arantagim ka Masedonia a Akaia wara'ni anasa' kuma' sura nakedanga tonga toing wara' ning torik, girisa' yotangkayapmanting. Wa ning, tim Anutu wari Juda ga' adining midi yamgu'. Ka Juda adi tangkunang ka wa anasa' mo' suronga tanga iking. Mokngang adi midi ka u bema aming arantagim nua'ni ga' undu' kuma' iminga adisining urasi' u ifitangkaimara'. Ka aming arantagim nua'ni adi kangasi ka mambong ka fuksi'ning u tanga ikiting wara' kura'bu ningda'ning wa Juda ning naktangka aming fam ka mambongsi' guk mokngang waraga' mambong fam u girisa' ima yotangkayapmanting. 28 Ka na mambong ka u kuking u manggara Jerusalem yongga' tubobu anga adisita' mambong u imotik wa na kama tubo yara'ning kane ari' tipmirok. Ning tanga wara'ganang wa Spen ga'sa' aunga sidi u anga sabok. 29 Ka na ning sutik ka naga u awak wa na Kasira Aming Jisas ning ai'dap girii sini' ka sidi sifitangka wara'ning wara'guk bema awak ga'.
30 O kuyane sidigok ka nagok indi Kasira Aming Jisas ganang sini' ikinga mini unggo wari indining kabakni' indifimarakinga indi kabakni' kubaniksa' kuma' kufara kura' nakngam titam. Wara' na sidi yotangkanap waraga' ning sanirik, naga kane tirik ganang wa mamareng guk ami' tanga tirik wara' sidi yotangkanam tanga nagata' ibang tonamting. 31 Ning tinga Anutu wari yotangkanabinga Juda aming Kasira Aming Jisas ga' naktangka guk mo' ting ka kama tubo Judia tara' ikiting wari nifakadaga titiga' mo' bemnapmanting. Abanga Juda ning naktangka ami taming ka Jerusalem yong iking wari kane ka uningkim ka aming arantagim wari kuking waraga' tanga autik i napa' kareng ning kanga waraga' aiga sa' tanga bemna waraga' undu' sidi ibang tonamting. 32 Ning tanga na kane ka u kuma' tipmirotik ganang wa Anutu wari kadapmang tanaminga u awak ganang wa na waraga' kabakna kareng guk naknga awak. Ning tanga indi nondakni' kura' kang tanga kabakni' kura' tiptangkang tanam. 33 Ka Anutu ka aming ning kabaksi'ganang iik sibim kareng tipkadofaimita' warisa' sidigok irota'. Beng.