4
Tim Anutu wari Ebraham wa aming didimeng ning anigu'
Ka sidi kadapmang ka Anutu wari wap aming didimeng ning nipma nining wara'ning wa timinggi' papani' Ebraham wari tugu' wara'ning u sura nakedanting. Ka Anutu wari Ebraham wari kadapmang kareng u yara ga' kane girii tanga yagu' waraga' tanga wap ka aming didimeng u anonga tugu' ganang wa giri Ebraham adi ananing wap u bema aranga o beng sini' naganing tangkunang warisa' tanga wap ka u nanara' ning tounga tugu'. Ka mokngang, Anutu adi wap ka aming didimeng wa kadapmang ka wara'ganang guk mo' inita' wara' Ebraham adi wap kareng ka u bema wa Anutuning de ganang ananing wap guk mo' bema aregu'. Ka midi ka Ebraham ning iik wara'ning ka Anutuning midi umpang ganang timinggi' yora kabiging wa ning, Anutu wari Ebraham u aniinga wa Ebraham adi midi ka u naknga o beng guksa' ning tonga naktangka tugu' waraga'sa' tanga Anutu wari kadapmang didimeng beng guk ning kanga wap aming didimeng u anigu' ning yoking. Ka kadapmang ka Anutu wari Ebraham ga' tangamgu' wa aming indi titam waraga' sukantam. Indi ning titam, uningkim ka kane titam waraga' nimiting wa napa' ka ai'dap tanga tubosa' ninim wara'ning mo'. Mokngang wa kane wara'ning to sa' nimiting. Ka Anutu wari Ebraham ga' wap kareng amigu' undu' ningsa'. Adi Ebraham ana kadapmang kareng yara ga' kane tangkunang tarugu' waraga' tanga mo' anigu'. Mokngang adi waraga' tanga anonga tugu' ganang wa wap ka wa adining kane tangkunang wara'ning to kura'bu ningda'ning sa' amonga tugu' wara' napa' kigineng sini' mo'. Ka mokngang Anutu adi ananing ai'dap kareng ganangsa' Ebraham ga' wap kareng u tubosa' ning amigu'. Ka inga' yara'ganang undu' ning. Aming ka naktangka ka ning tota', o beng sini' Anutu adi aming ka kadagang guk undu' girisa' yotangkangam ning ningsa' suktangkauta' wa Anutu adi adining naktangkani ka u kadapmang didimeng beng guk ning kanga kuma'sa' yotangkangamota'. Wara' aming ka wa ning guk mo' surota', na kane tangkunang ka Moses ning kadapmang tapni u yaranga tinga Anutu wari naning kane tangkunang u kanga wap aming didimeng ning u wara'ganang nanota'. Mokngang adi napa' girii kubaniksa' ka naktangka sa' tinga Anutu wari wap aming didimeng ning u wara'ganangsa' anota'.
Ka timinggi' Devit wari yagu' ganang Devit adindu' Anutuning kadapmang kareng ka Anutu wari wap aming didimeng ning wa aming ananing kane tangkunang ka Moses ning kadapmang tapni unggungsa' mo' yaranga ikinga iyang. Mokngang adi naktangka unggungsa' kanga wap ka u iyang ning waraga' sura Anutuga' mesisiringa tanga midi ning tuguinga yoking,
“aming ka Anutu wari adining kadagang waraga' suknakube tanga ufafengam tara' adi kareng sini' ita'. Abanga aming ka kadagang tinga Anutu wari adining kadagang wara'ning toni kagaya tubobu guk mo' amota' adindu' karengsa' ning togu'.”
Ka Devit wari aming wari karengsa' giri iik ga' sura togu' wa adi aming arantagim ka fuksi' giknim kuma' dobiting warisa' iik ga' mo' togu'. Mokngang adi aming ka fuksi' giknim guk mo' dobiting adisita' undu' sura togu' wara' ning urang torik wang, napa' kubaniksa' ka Ebraham wari Anutuning midi ninaksa' tugu' waraga'sa' tanga wa Anutu wari wap aming didimeng u anigu'.
10 Ka Ebraham adi kadapmang wa indining da'ning tanga ikinga wap ka u anigu'. Adi fugu giknim kuma' dopku' ganang wa ma ko mo' dopku' ganang anigu'. Mokngang. Kama ka wara'ganang wa Ebraham adi fugu giknim guk mo' dopma sige ko ira naktangka sa' tugu' ganang wa Anutu wari wap kareng ka u kuma' anigu'. 11 Ning tanga Anutu adi Ebraham wa adining aming didimeng ning kagu' u tipsarenda waraga' so ningda'ning tonga fugu guknim wa inga' aniinga dopku'. Wara' Ebraham wa aming arantagim ka adining mandang inga' kadofiting ka fuksi' giknim guk mo' dobiting de ka Anutuga' naktangka sa' tinga Anutu wari aming didimesi ning inita' adisining papasi' beng guk ning ikita'. 12 Abanga Ebraham wa Juda aming fam ka fuksi' giknim dudop ning kadapmang sa' mo' yareting. Adi naktangka ning kadapmang sini' ka tim Ebraham wari fugu giknim guk mo' dopma ganang tanga yagu' wara'guk kuma' tanga ira dobiting undu' wara'sining papasi' ikita'.
Midi totangka ka tim Anutu wari Ebraham ga' tangamgu' wa naktangka aming indigok dabik bimbem ning
13 Ka tim Anutu wari Ebraham guk ka adining naktangka aming arantagim ka inga' kadofinga iik wara'siga' kafakafa tiama kama girii dabiksa' u kabiam ga' totangkagu'. Ka Anutu wari midi totangka ka u tugu' wa Ebraham wari Moses ning kadapmang tapni u yaranga tinga wara'ganang yotangkayap waraga' mo' sura togu'. Mokngang adi napa' kubaniksa' ka Ebraham wari Anutuning midi u naknga naktangka sa' tugu' waraga'sa' tanga wa wap aming didimeng ning u anigu'. 14 Ka wa ning, Anutu wari midi totangka ka kadapmang ka Ebraham ning naktangka wara'ganang inga' napa' iyam ga' kuma' togu'. Ka inga' Anutu adi kadapmang nua'ni ubu tanga aming wari midi tapni ka Moses ga' amigu' unggungsa' yaranga tinga napa' kareng u imaro' ganang wa indi ning toyanam, o Anutu adi naktangka wa sigening ning ubu ba kara'. Abanga kadapmang ka Anutu wari Ebraham ning naktangka waraga'sa' tanga napa' amimi ga' midi totangka tugu' undu' beng guk mokngang sigening ning ubu ba ita' ning toyanam. Ka mokngang Anutu adi kadapmang kubaniksa' ka aming indining naktangka unggungsa' kanga ninim wara'ningsa' yaranga tita'. 15 Beng sini' Anutuning kadapmang tapni lo ka Moses wari aming ga' yamgu' wara'ning kaneni wa aming wari kadagang tinga kagaya iyam waraga' ikita'. A lo wari mo' itaro' ganang wa kadagang a kareng ning ningtintingna wara'ning kadapmang guk mokngang wara' kagaya bimbem ning guk mokngang.
16 Ka tim Anutu wari Ebraham ga' kafakafa tangam waraga' midi totangka tugu' wara'ning kini wa Anutu wari Ebraham ning naktangka unggungsa' kanga ai'dap kareng tubosa' tangama midi ka u anigu'. Abanga Anutu wari midi totangka ka inga' adining papane arantagim yotangkayap ga' anigu' wara'ning kini undu' kubaniksa' ka kadapmang ka naktangka titi wara'ning unggungsa'. Beng sini' napa' ka Anutu wari u tangam ga' togu' wa aming ka Moses ning kadapmang tapni sa' yaranga ikiting ka Juda waraga'sa' tiam ga' mo' togu'. Mokngang aming aming dabiksa' ka Anutuga' naktangka beng guk tinting adindu' napa' ka u togu' u tiaminga bemting. Wara' ning nakantam, Ebraham wa aming kuni' kuni' dabiksa' ka Juda a Juda mo' ka naktangka ning kadapmang yaretam indining papani' kubaniksa'. 17 Ka midi ka wara'ning ka tim Anutu wari Ebraham anigu' wa umpang ganang ning kuma' yoking, Ebraham gu kami aming arantagim kuni' kuni' wara'sining papasi' ning gipmirik ning yoking. Wara' indi ning nakantam, midi ka Ebraham wari indining papani' ning iik waraga' wa Anutu ka Ebraham wari naktangkangamgu' anasa' kuma' kigedanga midi ka u togu'. Beng sini' Anutu adi kigineng tuang, adi aming ka ni kuma' kumurota' u tubobu tipmarakinga ka' nua'bu girisa' iik ning tangkunang guk. Abanga adi napa' ka inga' kagadofi wara'ning kadapmang u timsa' kuma' kigedanga tuguinga napa' wari mandang inga' kagadofi wara'ning tangkunang guk beng sini' ikita'.
18 Ka midi ka tim Anutu wari Ebraham u adining iri wari inga' siamo' kagadofi waraga' anigu' wara'ning u yoking wa ning, inga' guning iri ga' wa kabi' kabi'mo' ning kadofini'ga' ning anigu'. Ka kama ka u anigu' wara'ganang wa napa' ka Anutu wari u kagadofi ga' togu' wari kagadofi ning kadapmang uuring kabi'sini' guk mo' yagu' ganang wa midi ka u anigu'. Ka Ebraham adi Anutuning midi u naknga naktangka sa' tanga o beng guk kuma'sa' kadofo'ga' ning tonga kadapmang guk kuma' kaga ning urang ning suktangkanga yagu'. Wara' inga'ganang wa Ebraham wa aming arantagim kuni' kuni' indining papani' beng guk ning kuma' kadofigu'. 19 Ka Ebraham adindu' kuma' nakedagu' adi tanganda sini' kuma' tugu' gurakni wa 100 ning kagadofi ga' kabi'sini' kuma' adegu' wara' adi saba iibe ning kadapmang guk mokngang. Adining fuguni wa aming kungkumong ningda'ning kuma' kadofigu'. Abanga adining tamni Sera undu' saba ni guk mo' ibenga sigesa' ira agu' wara' tanganda sini' tanga kabani wa tugora kuma' tugu'. Ka Ebraham adi napa' ka wa kuma' kagu' de ka adi waraga' sura naktangkani u kagabi kabi'guk mo' tugu'. 20-21 Abanga adi sasuk fama' tanga a napa' ka Anutu wari tanam ga' togu' wa mo' unda' tanamo'ga' ning u kabi'guk mo' togu'. Mokngang sini' adi a Anutu adi kuma'sa' titining wara' kuma'sa' tipkadofinamo'ga' ningsa' kigineng sini' suktangkanga Anutuga' mesisiringa sa' tanga ira agu'. 22 Ning tinga Anutu wari Ebraham ning naktangka u kanga wap aming didimeng u aniinga wap kigineng ka wari yotangkangaminga Ebraham adi Anutuning de ganang wa aming didimeng ning ubu kadofinga ira agu'.
23 Ka midi ka Anutu wari Ebraham u wap aming didimeng ning anigu' wara'ning u tuguinga umpang ganang yokinga fideta' wa Anutu adi Ebraham u anigu' unggungsa' mo'. 24 Mokngang adi naktangka aming arantagim ka inga' yara'ganang ikem indita' undu' sura midi u togu'. Indi Anutu kigineng ka girini' Jisas u tipmaragu' adining midi u naknga waraga' naktangka tem wa Anutu wari wap aming didimeng ning wa indita' undu' kuma' ninara'. 25 Beng sini' Anutu wari indining kadagang u tipmiri wara'ning kadapmang tinim waraga' sura girii Jisas u kagabi sa' tinga kumogu'. Kumoinga ka' iik tubobu tipmaragu' wa aming indi wap aming didimesi ning u nining waraga' sura wara'ning kadapmang tugu'.