8
Kasira Aming Jisas wari kadagang tangkayonima mini unggo kareng ubu nimita'
Ka beng sini' ami taming ka Kasira Aming Jisas ga' naktangka tanga adiganang sa' garanga ikem indiganang wa midi ka ni ka indining kadagang waraga' kagaya bimbem waraga' guk mo' tuguta', mokngang sini'. Ka indi Anutuning midi kigineng kot ganang midi guk mokngang wara'ning wa ning, Anutu wari kane girii ka Kasira Aming Jisas wari tugu' wara'ganangsa' wa indi ka' iyak waraga' adining mini unggo kigineng u nimgu'. Ning tinga wari kadagang ning kigineng ka kungkumak titi ga' tofanipma fagu' u wadigi' kuma' udanga kayonimgu' wara' indi kagaya bimbem ning midi guk mokngang sini'. Beng sini' kadapmang tapni ka tim Anutu wari nimgu' wa yotangkanip titi wara'ning. Ka indining kabakni' ganang wa sasuk timini ka kadagang titiga' indifimarak ning wara'guk ko yagum wara' kadagang wari kadapmang tapni lo ning kigineng u tipkurainga kadapmang tapni wari indi yotangkanip ning tangkunang guk mokngang ning yagum. Ka Anutu wari kadapmang nua'ni tanga mindingni u anigaranimgu'. Anigaraniminga afanga fugu ka aming kamaganangni indi bema ira kadagang titam ningwara' u bema indi yotangkanipma tanga kumogu'. Ning tinga Anutu wari kagaya girii ka indi indining kadagang ga' tanga bimbem wara'ning wa mindingni wara'ganang gufarangaminga warisa' kuma' bemgu'. Ning tanga Anutu wari kane kigineng ka u tanga ning togu', kadagang ning kigineng ka aming ning kabaksi' ifakadaga ning tanga fiareta' wa kami wadigi' kuma' tipmiririk. Ka Anutu adi kadapmang ka u tinimgu' wa indi kadapmang ka kabakni' timini ka kadagang ning u nua' mo' yaranga iik waraga' tinimgu'. Ning tinga indi kadapmang kareng ka adining mini unggo wari ningtintingnota' unggungsa' yaranga ira kadapmang didimeng ka tim midi tapni ka aming wari yaranga tanga iik ning ka Moses ga' amigu' wari titiga' tuguta' u tanga ikantam.
Ka beng sini' aming ka kabaksi' timini guk adi kadagang titiga'sa' sukiting. A aming ka kabaksi' ka Anutuning mini unggo ning midi unggungsa' yaranga tanga ikiting adi mini unggo ning napa' karesi waraga'sa' suktangkanga ikiting. Ka aming ka kadapmang kadagang titiga'sa' sukiting adi kudip kadagang ganang wadigi' kadaga wara'ningsa'. A aming ka Anutuning mini unggo wara'ning napa' kareng waraga'sa' sura ikiting adi ka' fikifiki ningsa' ira kabaksi' kugurang guk iik wara'ning. Ka aming ka kadapmang kadagang titiga'sa' naknga ikiting adi Anutuning kapmik ganang iikga' bibi' nakiting. Abanga adi Anutuning midi u yara ga' ning tonga titing ka adi tangkunang guk mokngang wara' fe' titing. Wara' adi Anutuning digirap ningsa' ikiting. Ning tanga nasi' nasi' kadapmang ka adi o Anutu adi kareng ning kanimota' ning sura titing wa Anutu adi adisining kadapmang u kadagang ning kanga bibi' nakiamita'.
Ka naktangka aming sidi wa aming ka u titing ningwara' mo'. Sidi sasuk ka kadagang titining wari mo' saptatorara'. Mokngang sidi Anutuning mini unggo wari sidining kabaksi' ganang kuma' ira saptatorara'. A aming ka kabaksi' ganang Kasira Aming Jisas ning mini unggo kareng guk mokngang wa adi Kasira Aming Jisas ning arintagim mo'. 10 Beng sini' sidining fuksi' wa kadagang wari tanga kungkumosi ning ikiting. A urasi' wa mokngang, Kasira Aming Jisas wari kabaksi' ganang ira Anutu wari wap aming didimesi ning ubu sana urisi' u ifimaraksaminga ka' ningsa' iking. 11 Ka sidining fuksi' wa kungkumak sa' titi ning de ka Anutu ka Kasira Aming Jisas tipmaragu' adining mini unggo wari sidining kabaksi' ganang ita' warisa' sidining fuksi' undu' ka' tubobu kuma' sifimararo'.
Anutuning mini unggo wari indining kabakni' ganang ikinga wa indi Anutuning mindine ning nakedatam
12 Ka beng sini' naktangka aming kuyane Anutu wari kafakafa ka ning u tinimgu' wara' sidi napa' kura' tubobu tangam wara'ning kadapmang guk kuma' fidera'. Ka kadapmang ka wa sidi sasuk ka kadapmang timini ning u yaranga titining mo', mokngang. 13 Sidi sasuk kadagang ka unggungsa' yaranga tinting wa sidi kudip kadagang ganangsa' kadanting. Ka sidi nasi' sasuk kadagang wari sidining kabaksi' ganang kadofonga tinga wa sidi Anutuning mini unggo ning tangkunang ganangsa' sasuk kadagang ka u udasasu'nanga ikanting warisa' wa sidi ka' iyak kareng titining kadapmang ting. 14 Wa ning, aming ka Anutuning mini unggo wari kadapmang kareng yangtintingneinga yara sa' titing adi Anutuning mindine sini' ning iking. 15 Beng sini' tim indi Anutuning mindine ning mo' yagum. Mokngang indi Anutu wari indining kadagang waraga' kagaya ninim waraga' sura yagum wara'ning mutu girii wari tofanibinga indi wara'ning kane aming sige slev ning yagum. Ka inga' Anutu wari indining sasukni' u indifitangkainga indi Anutuga' mutu nua'bu mo' titam. Mokngang indi Anutuning mindine ubu ira kabakni' kugurang kareng naknga Anutu wa o indining sibeng ning ubu anem. 16 Wa ning, Anutu ananing mini unggo ka indining kabakni' ganang ikita' warisa' indining urini' u Anutu wa sidining babangsi' beng sini' ning u nininga nakedatam. 17 Ka indi wap kigineng ka Anutuning mindine wara'guk ikem wa indi aming ka inga' babangse ning mambong dibing manggakna ning wap guk urang ikiting ning ikem. Ka indining girini' Kasira Aming Jisas undu' Anutuning mindingni sini'. Ka tim mamareng girii wari adiganang kadofiinga adi waraga' mutu tanga mamareng bimbem ga' bibi' guk mo' naku'. Mokngang adi bimbem sa' tugu' wara' Anutu wari adita' wap girii amigu'. Ka indindu' Anutu ananing mindingni wara'guk mindine sini' ning kuma' ikem wara' indi mamareng fam ka adi bemgu' ningwari kadofaniminga wa bimbem sa' tantam. Ning tinga inga' Anutu wari napa' kareng ka Jisas guk wap girii u nimo'ga'.
Naktangka aming indi inga' Anutuning yongganang marek kareng tanam
18 Ka indi kamaganang i ko ikem ganang wa mamareng ka aming wari naktangka aming indita' bibi' naknga indiramikiting undu' kuma'sa' bemitam. Ka na sasuk ka inga' Anutu wari napa' kigineng girii a napa' karesi sini' fam u ningtintingneinga yapnam waraga' sura ning tugutik, a mamareng ka i bemarik ya napa' kabasi' sige ning wara' na bimbem sa' totik. 19 Beng sini' kama girii ka inga' Anutu wari indi indifimarara adining mindine ning u sareng sini' indifikadofi waraga' wa napa napa' ka Anutu wari tasasu'negu' ka kamaganang a kunimganang dabiksa' adi kama girii ka wari kagadofi waraga' siamo' naknga kapmefaking. 20 Ka kami yara'ganang wa napa' napa' ka Anutu wari ifakadofisasu'negu' adi kanesi' u kafakafa mo' ting wa anasa' mo' titing. Mokngang wa Anutu wari kuma' sura ibiinga napa' ni wari yangsefi ning ningda'ning ira titing. 21 Ka inga' wa napa' ka yangsefi da' tinga iking ningsa' ko mo' ikni'. Mokngang wa inga' Anutu wari adining mindine indita' napa' kadagang ka indining fukni' indifibataga titi ning u tipmiriniminga ararangeng kareng sini' ubu naknga iknam wa adi nasi' nasi' ka adi u ifakadofiinga ikiting waraga' undu' ningsa' tiaminga karengsa' ira kanesi' didimengsa' ubu tini'ga'.
22 Ka indi kuma'sa' yabitam, nasi' nasi' Anutu wari ifakadofigu' wa adi mamareng guk ira kagaya girii ka taming wari saba ibeunga urang nakiting ningda'ning tanga ira abing. 23 Ka aming ka adita' naktangka tanga ikem indindu' Anutu wari adining napa' kareng wara'ning dibing munumung sini' ka inga' kagadofi wara'ning dibing u nimara'. Napa' kareng ka wa Anutu wari adining mindine indi manggaknipma indining fukni' u kuni' nua'ni sini' ning indifaigikinga ararangeng kareng ubu naknga iknam ga'. Ka kami yara'ganang wa indi mamareng fam wari indiramikinga indi kama kareng ka wari urapsa' kagadofi waraga' kuma'sa' tonga minditam. 24-25 Ka beng sini' indi inga' Anutu wari kafakafa sini' tinimo' waraga' suktangkanga ikem warisa' yotangkanibinga indi kabakni' kugurang guk ikem. Ka napa' kareng sini' ka wa ko mo' kadofiinga tanimara' wara' indi wari kadofinim waraga'sa' suktangkanga ira antam. Ka inga' napa' ka wari kuma' kadofanimo' ganang wa indi sasuk mimeng ka napa' ka wari kadofinim waraga' nua' mo' tanam. 26 Ka indi aming kamaganangni sa' wara' indi kama ka u kapmera ikem ganang wa indining sasukni' wa tangkunang guk mokngang. Ka wara'ganang wa indi napa' ni ga' sura Anutu anitam ganang wa fiking ni ka indi anini titining sasuk waraga' nafek tanga mamareng naknga titam ganang wa mini unggo ka indining kabakni' ganang ikita' warisa' yotangkanima Anutu u aninimita'. 27 Ka mini unggo adi Anutuning sasuk wa fafong sa' wara' adi Anutu wari naktangka ami taming kubanik kubanik indi yotangkanip ga' anita' wa didimeng beng guksa' anita'. Ka Anutu ka aming aming ning sasuksi' mang u yapkedata' adindu' midi ka mini unggo wari anita' wara'ning ki u kuma' kanga yotangkanip sa' tita'.
28 Ka indi aming arantagim ka Anutu wari adiganang iikga' kuma' sura katinininga adiganang anga ira adita' siamo' ninak wara'ning ning kuma' ikem. Wara' indi kuma'sa' nakem nasi' kadapmang kareng a mamareng guk wa Anutu warisa' kuma' yaptatoreinga kadofita' wara' indi napa' ka wa kadagang ning mo' kantam. Mokngang indi napa' kareng ka yotangkanip titining ning kantam. 29 Wa ning, Anutu adi aming kubanik kubanik indi anata' manggaknip waraga' timinggi' kuma' indifikasiranagu' wa adi ning sura indifikasiregu', o adi aming didimesi karesi ka naganing sabana ningyara' ubu ikinga naning sabana adi kadapmang didimeng wara'ning tim iyak aming ning ikiamota' ning tonga indifikasiregu'. 30 Ka adining mindine ning iikga' u suku' wa katining sini' ubu tugu'. Katinina ning tanga wap ka aming didimeng ning ubu ninggu'. U nina ning tanga tankunang a wap girii undu' nimgu'.
Anutu wari ai'dap tinimita' wa fikifiki ningsa' tinima au wara'ning
31 Ka indi kadapmang ka Anutu wari napa' kabi'mo' u tanga yotangkanimgu' waraga' sura mesisiringa girii sini' tantam. Beng sini' indi aming yotangkanip titi ning wa kigineng tuang Anutu ana sini' yotangkanibita'. Wara' indi aming a napa' fam ka indifikadaga titi ning wa tangkunang guk mokngang sini' ning kanga waraga' mutu mo' tantam. 32 Ka Anutu adi indi yotangkanip ga' tanga napa' girii sini' ka ananing mindingni u anisefina guk mo' tugu'. Mokngang adi kabinim sa' tinga afanga indi dabiksa' yotangkanip waraga' tanga kumogu'. Wara' indi ning nakedantam, napa' girii ka u tinimgu' wara'ning bining ganang wa napa' kadapmang karesi fam kabi'mo' u defata' undu' kuma'sa' tinimota'.
33-34 Ka aming nua'ni wari aming arantagim ka Anutu wari adita' kuma' indifakasirananga wap ka aming didimeng ning u ananing mini wari sini' kuma' inita' wa nisi' wari wap aming kadagang ning u nua'bu ina Anutuning midiganang kukyabota'. Mokngang sini'. Wa Kasira Aming Jisas wari kuma' kumara marara anga beni Anutuning kafong kareng ganang do ira Anutu wari indining kadagang fam ka inga' titam u suknakubenim waraga' aninim wara'ning kane undu' kuma' tanga ikita'. Wara' Anutu adi wap aming didimesi ning kuma' ninita' wa aming nua'ni wari o arantagim ka wa kadagang guk ko iking ning u nua'bu nining ning guk mokngang. 35 Ka beng sini' Kasira Aming Jisas wari indita' siamo' naknga kafakafa tanibinga indi adiganang sini' kuma' ikem. Ka indi adiganang kuma' ikem wa nasi' wari nua'bu udanibota'. Napa' ka mamareng ni wa ma kagaya bimbem a aming wari indifikadaga wa ma sekni' kagaya ninak wa ma kwi' ga' nafek titi wa ma napa' kadagang ni wari indifikadaunga ti a aming wari indifigumak tonga ti ningwari nua'bu mo' udanimota' mokngang sini'. 36 Ka aming ka Anutuga' naktangka tanga iik wari mamareng ka ning u bimbem waraga' wa umpang tang ganang midi ning kuma' yoking,
“o Anutu indi guning kane aming ikem waraga' tanga fikifiki adi indifi sa' fating. Aming wari sipsip ka dipminga sana titiga'sa' urang yapgimindating ningda'ning fatinibing ning yoking.”
37 Ka napa' mamareng ka ning wari indiganang fikifiki abuta' de ka mokngang, indifikadaga sini' mo' tita'. Aming ka indita' siamo' naknga yotangkanip tugu' girini' Kasira Aming Jisas warisa' mamareng wara'ning bining ganang fikifiki yotangkanip tinga indi mamareng u tatarafik wara'ning tangkunang girii guk ira kareng giri ikitam. 38-39 Midi ka wa nandu' beng guk ning sura naknga ning fatorik, beng sini' Anutu adi indita' siamo' naknga mindingni girini' Kasira Aming Jisas u kabiniminga afanga indining bining ganang ikinga adining bibiri' wari indi dabiksa' mungkupnanibinga indi adining kapmik ganang ikem wa napa' nua'ni wari nua'bu udanip ning guk mokngang. Napa' kadagang tangkunang guk ka indi ka' ko ikem ganang wa ma indi kungkumak kuma' titi ganang wa ma kunim aming ni a kamaganang ning aming girii ni a napa' kami yara'ganang iking a napa' ka inga' kadofinga ikni' a napa' ka kigineng girii guk a napa' ka furo'ning sini' ikiting a napa' ka kamaganang mang sini' ikiting napa' napa' ka u defata' dabiksa' wari indi Anutu guk dabik kuma' ikem u nua'bu udanip ning guk mokngang, mokngang sini'.