3
Jisas wari Sadis ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Ka girii wari ning nua'bu nanggu', gu midi ka i ganotik ya naktangka aming bak ka Sadis yong ikiting wara'ning yaptatora aming ensel waraga' wa midi ning yokngamotang, na Anutuning mini unggo seven ning a bam seven ning u kafana ganang suronga itik naga midi i kamisamirik. Na nasi' kadapmang sidi u tanga iking wa kuma'sa' karik. Ka aming wari ning fatuguting, naktangka aming bak ka Sadis yong ikiting adi kadapmang kareng yaranga tanga ira tangkunang sa' giri iking ning fatuguting. Ka mokngang, na sidining iik wa tangkunang guk ka ka' iyak ning ningda'ning mo' karik. Ka sidining iik wa kuma' kumoging ning karik. Ka ning torik, sidi dama sa' mo' defakanting, sidi mamarak tini'. Marara nasi' kadapmang kareng kabi' ka sidiganang ko adera' wa urapsa' tipgadabanga tiptangka tinga girii girauta'. Ning tinga naning girii Anutu wari sidining kadapmang u kanga ning touta', uuwa kadapmang kareng beng ka inga' ting wang. Ka sidi midi kareng ka tim aming wari saninga naknga tanga yaging wa sidi waraga' tubobu sura kabaksi' tipfaranga kadapmang kadagang u kabinga kafakafa nua'bu tanga ikanting. Sidi tubobu guk mo' sura tipfaranga dama ningsa' ko defakanting wa na kubu aming wari urang kadofiting ningda'ning urapsa' kadofasamok wa sidi nafek sa' tini'ga'. Ka Sadis yongganang aming fam sidi kadapmang didimengsa' giri tanga iking wa kwi' karesi geng kabi'guk mo' iipma ning ningda'ning karengsa' tanga iking. Ka beng sini' ning sanotik, sidi kadapmang kareng ka u tanga iking wa sidi inga' nagok kubap abanga ira kwi' kareng ka fafa' sini' ubu ipmasam ning girisa' ning sabarik. Aming ka mamareng ning bining ganang ira naktangkasi' kagabi guk mo' tanga ami' kareng ningda'ning tanga tipmiranting wa na kwi' fafa' sini' ka u torik u ipmaima ning tanga adisining wapsi' ka naktangka aming wari ka' ningsa' iik ning umpang ganang yora kabigu' wa nua'bu guk mo' ififewak, mokngang sini'. Ning tanga na sibeng Anutu a adining kunung aming ensel arantagim wara'sining dasi'ganang kadofinga adenga sareng ning tokadofok, aming arantagim ka ya naganing ningsa' towak. Ka sidi aming sasuk karesi guk ning ira midi ka i torik i kafakafa nakanting. Midi ka ya mini unggo wari naktangka aming ka yong indeng ikyangaking u inara' wara'ning u yotik.
Jisas wari Filadelfia ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Ka gu midi ka i ganotik ya yora bema yaptatora aming ensel ka naktangka aming arantagim bak ka Filadelfia yong ikiting u yaptatoreta' wara'ning waraga' amotang. Midi ning yokngamotang, na kuni' nua'ni sini' kadapmang didimeng ning tuang nagasa' midi i kamisamirik. Na kadapmang ka aming wari Anutuning yong u amanga kaga wara'ning faba uwap ning ki' ka timinggi' sini' Devit wari suronga itarugu' u katatoranga itik. Na ki' ka wari faba ka ni ubotik wa aming nua'ni wari tubobu isefi ning guk mokngang. Abanga naga ki' ka wari faba ka ni wapsefotik undu' aming nua'ni wari tubobu kagadak ning guk mokngang. Ka nasi' nasi' kadapmang ka sidi tanga iking wa na kuma' kanga waraga' kabakna karengsa' nakarik wara' ning torik, na sidita' faba i kadara kabisamirik. Ka i kadara kabisamirik ya aming nua'ni wari tubobu isefi ning guk mokngang sini'. Beng sini' sidi tangkunang girii guk mokngang, kabi'sini' sa' wara'guk ira naganing midisa' yaranga ning tanga kadapmang ka naning wap kapmo' sasep ning wara'guk mo' ting wa na kuma'sa' karik wara' na sidita' kafakafa utasamirik. A aming arantagim nua'ni ka sidiganang u kadofinga fasaning adi ning fatuguting, a indi Juda aming wara' sidi indining midi i naknimni'. Ka aming ka wa Juda sini' mo', mandaga' tuang ka aming kadagang Setan ning arantagim. Ka ning torik, aming ka wa inga' na adisining tangkunang u tipmiraima inagira fabanga sidining kasi'ganang kukyabinga mandaksi' upma sidining wap bema arani'ga'. Ning tanga adi naga arantagim sidita' siamo' nakitik ning nakni'ga'. 10 Ka tim na ning sangguk, sidi naning midi urapsa' mo' suknakubenting. Ka sidi ninaksa' tanga tangkunang sa' suronga ira abuting wara' na ning torik, inga' mamareng girii wari aming dabik ning kabaksi' tagatagayap waraga' kadofo' wara'ganang wa na yotangkasap tinga mamareng ka wari mo' sifakadawa'. 11 Ka kama ka naga sidiganang u kagadofi wara'ning wa paramu' mo' du'sa' kuma' adera' wara' sidi kadapmang kareng ka kuma' tanga iking wa mo' kabanting. Sidi inga' kadapmang kareng wara'ning napa' kareng tubobu samiinga bemna ning wa aming nua'ni wari saramikinga mo' ma bemnani'. 12 Ka aming ka tangkunangsa' adenga kadapmang kadagang ning kigineng u tarafara tangkunang ningsa' ira auta' wa inga' na aming ka wa naning Anutu wara'ning yak girii tempel wara'ning mangkap girii kigineng ning bema kamiinga tempel u tiptangkanga iro'. Ira Anutu girii u kagabi guk mo' tanga fikifiki wadigi' ningsa' ira awa'. Ning tanga na naganing Anutuning wap a naganing Anutuning yong girii kareng ka Jerusalem inga'ni ka kunimganang kuta afo' wara'ning wap u yokngamok. Abanga na naganing wap kigineng inga'ni undu' adining fugu ganang yora kabingamok.
13 Ka sidi aming sasuk karesi guk ning ira midi ka i torik ya kafakafa nakanting. Midi ka ya mini unggo wari naktangka aming arantagim bak ka yong indeng ikyangaking u inara' wara'ning u yotik.
Jisas wari Leodisia ning naktangka aming u iyang waraga' Jon yanggu'
14 Ka gu midi ka i ganotik ya yora bema yaptatora aming ensel ka naktangka aming bak ka Leodisia yong ikiting u yaptatoreta' wara'ning waraga' amotang. Midi ning yokngamotang, naganing wapna wa beng guksa'. Abanga na napa'napa' ka Anutu wari ifakadofisasu'negu' wara'ning ki sini' ikitik. Na Anutuning sasuk a midi wa ni ka kapmo' guk mo' sebitik. Mokngang na didimengsa' kuma'sa' ituatik. 15 Nagasa' midi ka i kamisamirik. Ka naning midi wa ning, nasi' nasi' kadapmang ka sidi tanga iking wa na kuma'sa' karik. Sidi naganing midi u bemsasu'na sini' guk mo' ting. Abanga naganing midi u kabisasu'na mo' ting. Wara' na sidining kadapmang wa napa' ka tatareng sini' mo' a ganggebingeng sini' mo', kadapmang bining sa' ko iking sabarik. Ka ning torik, sidi kadapmang kubaniksa' ganang tubosa' ira nasi' kadapmang wa amingning dasi'ganang sarengsa' tinga kanga o beng sini' adi arantagim ka wara'ganang ba iking ning tonting wa karengsa'. 16 Ka mokngang, sidining kadapmang wa kareng a kadagang ning ira biningsa' ko iking waraga' tanga na sidita' bibi' naknga manda uksama sangkagare totik. 17 Ka sidi ning fatuguting, a indi aming kangasi karengsa' giri ikem, indi napa' niga' nafek guk mo' tanga ikem ning fatoing. Ka ning sanirik, sidi sidining kadapmang kadagang u tanga iking wara'guk mo' sura midi ka u fatoing. Sidi aming kangasi mo' sidi aming dasi' kadagasi ningda'ning. Abanga sidi aming ka fuksi' bi'sa' ira nip tamsase ga' kabi'guk mo' urang sukiting ning beng sini' tanga iking. 18 Waraga' tanga na kadapmang kareng ka sidining iik u sifakarenda wara'ning wa ning torik, sidi nagaganang sa' abanga ira naganing iik kigineng sini' ka gol ka tutufuru kabi'guk mokngang ningda'ning u samotik. Ning tinga sidi napa' kigineng ka wara'guk ira kangasi sini' ubu ikanting. Ning tanga naganing kwi' fafa' i bema yari kadagang guk ka fuksi' bi' da'ning iking u tamsaseinga aming wari sidi bi' ningda'ning nua'bu mo' sapmanting. Abanga sidi nagaganang abanga ira naganing marasin kareng ka dasi' ifakarenda ning i bema dasi' u kamainga dasi' wari tubobu karendasaminga sidi kafakafa denga kasasu'nanga nakeda sini' ubu tanga ikanting. 19 Beng sini' aming ka naga adisita' naknga wa ifadidima titi waraga' midi tangkunang ina a mamareng ima ning titik. Wara' sidi waraga' sura kabaksi' tubobu tipfaranga sidining kadagang u kabisasu'na tinting. 20 Wa ning, na faba ganang unggung adenga aming wari faba u kadaknam waraga' fidenga fatorik. Ka aming ka naning midi u naknga faba u kadaknamota' wa na adining iyung bane u amanga adigok ngingeng kubap ira nana kubap nana ning tanga ikantamuk. 21 Ka beng sini' na kadagang tipmakurata ning ami' kigineng u kuma' tanga tipmiringa naning sibeng guk aming girii king ning tare kareng sini' wara'ganang marekitamuk. Wara' aming ka kadagang tipmakurata ami' kigineng tanga tipmirota' wa na tare kareng ka wara'ganang bema kamiinga adindu' nagok girii dabik ira marekantamuk.
22 Ka sidi aming sasuk karesi guk ning ira midi ka i torik i kafakafa nakanting. Midi ka ya mini unggo wari naktangka aming bak ka yong indeng ikyangaking u inara' wara'ning u yotik.