Baluwa ya Kadatu ya
Yohana
Chilongole
Baluwa ya kadatu ya Yohana yandichigwa na Yohana kuli mhela wa makumi tisa kulawila Yesu loyavumbuche. Yohana halingulonga kota yuye ndo yandiche ila kangichema kota heye ka sekulu (3 Yoh 1:1). Nakadita hihyo kuli baluwa ya keli ya Yohana (1:1). Yangukundigwa kota Yohana ndo kandika Mbuli Inojile Yandichigwe na Yohana na baluwa zidatu, ya mwaluko na ya keli na ya kadatu, mhela loyali yochikala Efeso.
Yohana nakandika baluwa ayi kwa munhu yalingumkunda Kilistu yachemigwe Gayo. Kangumchema Gayo mng'holoze na kangumlonjela yawe yawabochele hakaye hake wang'holoze walingumkunda Kilistu wawele woheluka mmajendo kukolela honhu hala.
Gali Mgati
Yohana kangumlamsa Gayo (1:1).
Kahi kangumlonjela Gayo kuwabochela wang'holoze walingumkunda Kilistu (1:2-8).
Hamba kangulonga kwa mbuli ya wanhu wanji weli Diyotilefo na Demetiliyo (1:9-12).
Mwiso kangugomanjiza baluwa ya heye (1:13-14).
1
Heni nda sekulu, ndangukwandichila hegwe mng'holozangu Gayo, yondikuganile ng'hatu kuli kukomya.
Mng'holozangu, ndangukuganila chila mbuli inojile na ndangukuganila uwe mkomu mlukuli kota vyouwele ukomu wa hegwe wa chimuhe. Nasangalala lukami, wang'holozangu wamwe lowafichile ahano, nakundonjela heni vila hegwe vyoulinguhulichiza kukomya na vyoulingulutilila kikala kuli kukomya. Kuduhu chinhu chilingusangalaza ng'hatu kota kuhulika wana wa heni wangikala mli kukomya.
Kuwatanza wanji
Mng'holozangu ndikuganile, hegwe ndo wakukundigwa kuli chila mijito youkola kwa wang'holozo, hanga wawe wajenzi. Wang'holozetu awo wachilonjela chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu aha kwa mbuli ya igano lya hegwe. Dedede, uwatanze vila ilingumnojeza Nguluwi leka walutilile na majendo gawo. Mina wangwaluka majendo ga hewo kuli uchitumagwa wa Kilistu ne kubochela utanzi woneche kulawila kwa wanhu wohambe wamkunde Kilistu. Lelo hetwe twanguganigwa kuwatanza wanhu awa, leka natwe tudahe kilumba kuli mijito ja hewo yakudita kukomya kuzeleche.
Deotelefe na Demetiliyo
Nanyandika baluwa nyindo kwa chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu, ila Diotelefe yawele yogana kuwa chilongozi wa hewo, halingugana ng'hatu kunyhulichiza. 10 Lelo hondikuya ndoziwika hazelu mbuli zeng'ha zoyalingudita, na ulonzi wihile woyalingutulavila na udesi woyalingulonga kwa hetwe. Na heye kangulema kuwabochela awo wang'holoze wawele mmajendo na kahi kanguwalemeza wanhu wanji walingugana kuwabochela na kangujeza kuwawinga mli chilundo cha wanhu walingumkunda Kilistu.
11 Mng'holozangu, uleche kuwinza ulajilo wihile, ila unojile. Chila yalingudita ganojile ka wa Nguluwi, ila yalingudita mbuli zihile, hanamzela Nguluwi.
12 Chila munhu kangumtogola Demetiliyo, ena, kukomya kuko kwangutawiza mbuli ya heye. Natwe kahi twangulavya ulolezi wa hetwe kwa heye nagwe kwanguvizela kota chotulonga twangukomya.
Ulamso wa kugwisa chilasi
13 Ndanazo mbuli nyinji za kukulonjela, ila silinguvigana kwandika kuli baluwa ayi. 14 Ndangutumbila kukona mazuwa mado hela, na baho todogola goloko.
15 Ndangukuganila wikale goya. Wang'holozo wangukulamsa. Walamse wang'holozetu chila yumwe.