5
Keliso giyauda tu keke veꞋagetogeya kanayewada.
Keliso giyauda be higa yauyaugideyao kanamiyami. Ami aiyauga wanakidonena be keke kadu veꞋagetogeya wanahawahege-havagilemi.
Wanogali! Iya Folo gagahemi. KaꞋi wanahawahegemi be Yaubada yana iyaꞋiyaya wowomiya hinatomogolohina digo, ana nuwanuwa vaita keke tamo veluga Keliso againe wananuhagani. Ganagahe-havagi. Gaveyao moyaꞋaimi wowomi ana tomogolota againe wanahawahegemi, medema gilubodami be Mosese yana vehimeya ana nuwanuwa matatabuna wadaꞋidibumuhige-Ꞌowona. Omi gaveyao wagagaluvaluva be vehimeyai-nadi ana idibumuhiga againe yami yegayega Yaubada matane wanavaina, medema taumiyao Keliso againe walugolohimi. Keliso wahegena faꞋina, Yaubada yana nuwadoga ana alakwauya wamimiyami. Tu imeꞋeyao ma AluꞋaluwa Mahalina givetumaganavelema-yo anuwaveꞋavina Yaubada ginasema yegayegameyao Bana matane. Kadu AluꞋaluwa Mahalina gifaiwalavelema be mena yama yegayega-moꞋa faꞋina alulauboda. Ide Yesu Keliso buye kaveꞋatutamoꞋaida-ma kaꞋi wowoda ana tomogolota kavaina o kaꞋi keke kadavaini, au medema gaitoma-kawowo. KaꞋi Keliso againe kanavetumagana, ada vetumaganai-nadi guwana tobohiyadeyao buye yada veꞋaveluveluga againe kanaseyemaunena, medema gaitoma lakahina.
Boi Keliso yana eda againe wamadumadu toyogina. Gaveyao magigimi hisebodani-yo nuwanuwa velemoꞋena ana idibumuhigeya hiveꞋilovemi? Mena veꞋilova keke Bana gikovami-ma againe gidaveꞋinuba. Yada gahe saꞋeyana ma “Isi gaitoma kabiꞋona tu falawa hinagene ginauna tu beledi matatabuna gitubuga.” 10 Tu omiꞋiyao kadu iyaꞋeku Kaiwabu buye kaveꞋatutamoꞋaida faꞋina, iya tauku ganuwaveꞋavina vaita iya ganuwanuwa amine meda omi wananuwanuwa. Gava kaliva nuwami gikikivegafoꞋuyaꞋuyana, kaꞋi kikaiwabuna o kabiꞋona, medema makewaꞋe ana matahiwadi ginanuhagana.
11 Tobohiyakweyao, kaꞋi aimo gadalulumamala vaita wowo ana tomogolota kaliva gidalubodadi digo, gavaiꞋona-yo miYuda aimo hiveꞋuveꞋumagigiyeku? KaꞋi wowo ana tomogolota faꞋina gadagahegahevagadona digo, yadi agoꞋuga yaku laumamala Keliso yana alika keloseya faꞋina gidahavaina. 12 Tu badi tonuwasivebala ma nuwanuwaku hinana taudiyao hinakivetabovihilidi. +
AluꞋaluwa Mahalina guwana tulina, dibuda koyona
yana huluva tulina.
13 Tu omi tobohiyakweyao ma Yaubada gikovami be higa yauyaugimiyao wanamiyami, tu keke wanagahe wanagayo, “Yaubada vehimeya ana veꞋagetogeya giyauku faꞋina tauku aku hawata keke gananuwenuweni. Au dibuku ana nuwanuwa itaꞋitaluvadigadi ganamuliyena.” Keke medede amine wanahawahegemi, au yami wanuwakabubu tobohiyamiyao buye wanaveꞋahawahawahega. 14 Mosese yana vehimeya matatabuna vehimeya saꞋeyanaga hinagene hidadauda, higa “Tauni unuwakabubuye amine tobohiyamomo unanuwakabubuyedi.” 15 Tu kaꞋi tova moyaꞋaina tobohiyamiyao buye wanaveꞋakiꞋofaꞋofa buye wanaveꞋadayadayaga, au wanaꞋitaveꞋavimi. Keke digo, omi wanaveꞋakivekoyo be ami yoꞋo wanaluvehawaliyedi be au ginahavaidi.
16 Tu ganagahemi. Yaubada AluꞋaluwana yana nuwanuwa amine wanahawahawahegemi. KaꞋi Bana againe wanahawahegemi, au dibumi koyona ana nuwanuwa itaꞋitaluvadigadi agaidiya keke wanahawahegemi. 17 FaꞋina dibumi koyona ana nuwanuwa kadu Yaubada AluꞋaluwana yana nuwanuwa buye hiveꞋavenivenibaina. Nuwanuwai-dina luhei buye hiveveꞋasitainemi faꞋina dewa hagihagina nuwanuwami wanahuluvina-ma keke amifata. 18 Tu kaꞋi Yaubada AluꞋaluwana wavenovenogalena, au Mosese yana vehimeya dibune keke wadamiyami. + +
19-21 WaꞋita, dibuda koyona ana huluva moyaꞋaida kahalamanena. Mena huluvai-dina ma udo tulina tulina, nuwanuwa bwanebwanenena, nuwanuwa ayaꞋayafanina ana muliya, balauma adi davadava, kwelikweli tulina tulina, venibaina vekwageya gaꞋumaꞋuma ilaꞋa, tauda ada nuwanuwagaga, veꞋadabwadabwa, yoꞋo tulina tulina ana veꞋalaudaka, italuvadiga tulina tulina, gufa laulaugina againe uꞋu ana vekwavakwava, fati ana gakahikahi kwavakwavana kadu dewa tulina tulina hidede amine. Boi gagahevagadonemi amine kadu tova adamoya gagahegahevagadonemi gaveyao medede amine hihuluhuluva medema keke-moꞋa Yaubada yana itaveꞋavina againe hinamiyami.
22-23 Atu Yaubada AluꞋaluwana guwana hidede amine. Nuwanuwa hawahawahegana, vemwamwala aseniwalova atuvefaꞋila nuwakabubu, igibagiba hagihagina, yada waꞋidibumuhiga faꞋina kaliva yadi wavetumagana agaideya, nuwahobu, taudeyao yada nuwanuwa ana hawata. Mena dewai-dina keke tamo adi hawata gidadauda. 24 Ide gaveyao Yesu Keliso againe kahawahegeda, medema dibuda koyona kakivekelosena be ana nuwanuwa itaꞋitaluvadigadi tulina tulina gihavaidi. 25 Yaubada AluꞋaluwana yawaida ivaguna giveleda. Gilubodada be BanaꞋe yada huluva gidavehimeyena. 26 Keke taudeyao ada egana kanakilakahini, keke tobohiyadeyao kanaꞋiveꞋagoꞋugadi o kaꞋi kanaꞋahukwehukwedi. +
+ 5:12 Yo 8:32,36, Af 15:10 1Ko 1:23 + 5:18 1Fi 2:16 Md 5:43-44, 7:12 Lo 8:3-4 + 5:18 Lo 7:15-23 Lo 6:14 + 5:26 Md 7:16-20, Ef 5:8-9 Kl 3:5 Fl 2:3