19
Nga bakuya Jesús ngatꞌare nga tsikꞌendu xinkjin xuta
Mr. 10:1-12; Lc. 16:18
Kionga je ꞌba kitsu Jesús, ꞌetju nangi Galilea ꞌba kiji ngaꞌnde xi tjin nangi Judea, ꞌba echu xingunda ndaje Jordán. ꞌBa ꞌñu nkjin xuta kitjenngi, ꞌba kio kitsinda xi inyafesun.
ꞌBa yakꞌa xuta fariseo kitsitiñatꞌare Jesús, ꞌba tsiningiyare tuxi skutꞌayakoni, ꞌba kitsure:
—¿A ma jngu xuta tsikꞌejña chjunre tume kjuañu?
ꞌBa Jesús kitsure:
—¿A kje ꞌbexkiyajíun enre Naꞌenchana ña kuaꞌindutꞌa jotsaꞌen Naꞌenchana kitsinda xuta kaꞌnda nga tutsꞌinre? ꞌBi tsaꞌen kuaꞌindutꞌa: “Xiꞌin ko chjun kitsinda.” ꞌBa nde kuaꞌindutꞌa ña kitsu: “Kui= kjuañu jngu xuta kꞌuejñani naꞌenre ko nare ꞌba kꞌuejñako chjunre. ꞌBa ngojó tu jngu sani ku̱an.” ꞌBa bi nde jó mani yaꞌa, tu jngu sani. ꞌBamani, xi Naꞌenchana je ꞌeꞌñu, bi xuta ngasunꞌndebi ngatakjejnda.
ꞌBa xutabiu tsiningiya ngani:
—Tunga tsa ꞌbatsaꞌen tijña, ¿ánñu Moisés kitsjaꞌndeni nga jngu xuta ku̱an skjenitjenni jngu xujun xi tsu nga kitsikjetꞌa kjuabixanre, ꞌba ꞌbatsaꞌen ku̱an sikꞌejña chjunre?
ꞌBa Jesús kitsure:
—Ngatꞌa taja= inimanu, kui= kjuañu Moisés kitsijoꞌoni nga ku̱an sikꞌejño chjunnu. Tunga bi ꞌba tsaꞌen kisꞌenda kaꞌnda nga tutsꞌinre. Ngu an xin_nuu̱. Tsa jngu xuta sikꞌejña chjunre ꞌba tsa chjunre bi chajngi kitsaꞌentꞌare, ꞌba kjaꞌe chjun kꞌuejñako ngani, kui= xi kjuachajngi titsaꞌentꞌare chjunre. ꞌBa tsa kjaꞌe xuta kuixanko ngani chjun xi kitsikꞌejña xiꞌinre, kui xutabiu xi ꞌba nde kjuachajngi titsaꞌen.
10 ꞌBa xutare kitsure:
—Tsa ꞌbatjin ngatꞌare xuta xi tjinre chjun, tusa nda tjin tsa bi kuixanko.
11 ꞌBa Jesús kitsure:
—Bi ngatsiꞌi xuta mankjinre kibi, tu kui sani xi Naꞌenchana je kitsjare nga ku̱ankjinre. 12 Ngatꞌa tjin= xuta xi je ꞌbatsaꞌen kitsin nga bi ku̱an kuixan. ꞌBa tjin= xi xuta ꞌba kitsiko. ꞌBa tjin= xi ꞌbechjaꞌndere yojore tu ngatꞌare ña batexuma Naꞌenchana. Xi ku̱an ku̱ankjinre kibi, ngatamankjinre.
Nga Jesús tsichikuntaꞌen kiꞌndi nisti
Mr. 10:13-16; Lc. 18:15-17
13 ꞌBa ꞌbatsaꞌen jaꞌeko kiꞌndire xuta, tuxi Jesús kuanenire ntsja ꞌba kjuako Naꞌenchana ngatꞌare kui, tunga xutare Jesús jatiko xuta xi inyafaꞌeko kiꞌndire. 14 ꞌBa ꞌbatsaꞌen Jesús kitsu:
—Taꞌeꞌnde_ru nisti kiꞌndiu nga ngatjendekunna̱, ꞌba bi ꞌbechjaꞌnde_ru. Ngatꞌa xuta xi ꞌba kun joni kiꞌndi nisti, kui= xi tseꞌe ña batexuma Naꞌenchana.
15 ꞌBa kionga Jesús je yanere ntsja kiꞌndi nistiu, ꞌetju ngaꞌndebiu.
Nga fako nijmi Jesús jngu chanaꞌen nyina
Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30
16 ꞌBa ꞌbatsaꞌen jngu chanaꞌen kitsitiñatꞌare Jesús, ꞌba kitsure:
—Maestru, ¿mé= xi tjinnere nga nda saꞌaa̱n, tuxi ku̱an sꞌe̱nina̱ kjuabenichun xi bi fetꞌa?
17 ꞌBa Jesús kitsingojore:
—¿Ánñu an techjaningiyaninaa̱ ngatꞌare xi nda? Xi nda tu jngu ma sani. Tunga tsa mejénri sꞌe̱ri kjuabenichun xi bi fetꞌa, tikꞌetjusin xi kuaꞌindutꞌa kjuatexumo.
18 —¿Ñáre ñu? —kitsu chanaꞌenbiu.
ꞌBa Jesús kitsure:
—Bi nikꞌen. Bi ñeꞌen kjuachajngi. Bi cheje ñeꞌen. Bi nukjuai en ndesu ngatꞌare xuta xi kjaꞌere. 19 Chakuin naꞌenri ko nari. ꞌBa timején xingi jofatsaꞌen nimején yojori.
20 —Ngayéjebiu je kitsikꞌetjusaa̱n —kitsu chanaꞌenbiu—. ¿Mé= xi chaja ngisana̱?
21 ꞌBa Jesús kitsingojore:
—Tsa mejénri ku̱ain jotsaꞌen mejénre Naꞌenchana, tꞌin ꞌba tateñe ngayéje xi tjinri ꞌba taꞌe_ri xuta ni̱ma̱, ꞌba ꞌbatsaꞌen sꞌe̱ri kjuanyina ngankꞌaa. ꞌBa saꞌe ndetjenngina.
22 Tunga kionga chanaꞌenbiu kjintꞌe enbiu, tu ndusin kisꞌere nga kiji, ngatꞌa ne nyina.
23 ꞌBa ꞌbatsaꞌen Jesús kitsure xutare:
—Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Ne naꞌen tjinre tsa jngu xuta nyina kjuaꞌasꞌen ña batexuma Naꞌenchana. 24 ꞌBa xin ngani_nuu̱ nga tusa bi naꞌen tjinre nga jngu chakameyu kjuaꞌasꞌen ntsꞌanre nindu, nga jngu xuta nyina kjuaꞌasꞌen ña batexuma Naꞌenchana.
25 ꞌBa kionga xutare kjintꞌe kibiu, niki ꞌñu= kuakunre, ꞌba kitsu:
—Tsa ꞌbatjin, ¿ꞌyá= xi ku̱anre kjuinikꞌangi tsuꞌba?
26 ꞌBa Jesús kiskutsejenꞌa xutabiu, ꞌba kitsure:
—Xuta niñajanni ku̱anre ꞌba saꞌen, tunga Naꞌenchana tumeñu mare ñaꞌan.
27 ꞌBa ꞌbatsaꞌen Pedro kitsure:
—Ji̱n je kikꞌejña yejee̱ xi tjinni̱ ꞌba tjenngiri ngandaꞌe. Ngu, ¿mé= xi sakuni̱?
28 ꞌBa Jesús kitsingojore:
—Kjuakixi= xi xin_nuu̱. Tuꞌyañu xi tjenkona̱ ngandaꞌe, kionga kjuaꞌe nixtjin nga ku̱axatse ngayéje xi tjin ꞌba nga kuakutsejen Kiꞌndire Xuta xiꞌiun kjuajere nga kꞌuejña ngaꞌnde ña saꞌenre kjua xuta, ꞌba nde kui nixtjinbiu kuetsubo ngaꞌnde xi tejó mani nga siꞌan_ru kjua ntjere xuta tseꞌe Israel xi tejó kaꞌa mani. 29 ꞌBa tuꞌyañu xi tu ngatꞌana̱ ꞌejña a ndaba= a ntsꞌe= a ndichja= a naꞌenre= a nare= a kiꞌndire asa nangi xi tjinre, kui xutabiu ngijngu sientu kaꞌa ngisa xi ꞌejña kuaꞌere, ꞌba ꞌba nde sakure kjuabenichun xi bi fetꞌa. 30 Tunga nkjin= xuta xi tjun ma ngandaꞌe, kui= xi fetꞌani ku̱an. ꞌBa nkjin= xuta xi fetꞌani ngandaꞌe, kui= xi tjun ku̱an.