7
Nga bakuya Jesús nga kun ni nga ñaꞌan_ra kjua xingia
Lc. 6:37-38, 41-42
’Bi nikaꞌanijiun je xuta xi yakꞌa, tuxi bi skaninejeninu Naꞌenchana. Ngatꞌa jotsaꞌen sikaꞌanijiun je xuta xi yakꞌa, ꞌba=nde tsaꞌen skaninejenu Naꞌenchana. ꞌBa chu̱ba̱ xi sichjon nga kꞌuechubo, ndekui sichubakoninu Naꞌenchana. ¿Ánñu ji techutꞌani xtje xi kjingi xkun ntsꞌé ꞌba bi yachisu xi kjingi tsiji techutꞌai? Tsa yachisu xi kjingi tuxkuin, ¿jó tsaꞌen ku̱an kꞌuin_ri ntsꞌé: “Taꞌeꞌndena nga kꞌuaxjengia̱ xtje xi kjingi tuxkuin”? ¡Xuta jó nkjain! Tjiꞌnaxjengifari yachisu xi kjingi tuxkuin, tuxi nda ku̱atsejenniri nga kjuiꞌnaxjengi xtje xi kjingi tuxkun ntsꞌé.
’Bi baꞌe_ru tjiunaño tsajmi xi tsje, ꞌba bi chanikjoꞌo ngixkun tjiuchingo ndiojo tsjakun xi ꞌñu chji, tuxi bi kuaseneni tjiuba ndiojonu xi tsjakun, ꞌba tuxi bi sikuꞌbeni ꞌba skjankonu tjiubabiu.
Nga bakuya Jesús nga xjaꞌa_ra Naꞌenchana mé= xi nda
Lc. 11:9-13; 6:31
’Chjoꞌo, ꞌba Naꞌenchana sjanu. Tinyisjo, ꞌba ku̱asjainu. Tikjanio xuntjo, ꞌba stjuꞌinu. Ngatꞌa ngatsiꞌi xuta xi miꞌa, kui= xi xuntsja. ꞌBa xi mangisjai, kui= xi masjaire. ꞌBa xi tsikjane xuntjo, kui= xi tjuꞌire.
’¿A tjin ngajinnu xi tu ndiojo= tsjare kiꞌndire, kionga miꞌare niñuxtila? 10 ꞌBa tsa tjiuti skuiꞌare, ¿a tu tjiuye tsjare? 11 Kaꞌnda jun xi chꞌokun manu baꞌe_ru xi nda kiꞌndinu. ꞌBa jó fani Naꞌennu xi tijña ngankꞌaa, ¿a bi ngisa sjare mé= xi nda xuta xi skuiꞌare?
12 ’ꞌBa mani tsuꞌba, jotsaꞌen nga jun mejénnú sikonu xuta, ꞌba=nde tsaꞌen tiko jun ngayeje. Ngatꞌa kio tjinnu kjuatexumo ꞌba ko xi yakuya nchja chinga profeta.
Nga ꞌbejña kusun Jesús ngatꞌare xuntja xkju
Lc. 13:24
13 ’Tjasꞌion xuntja xkju. Ngatꞌa teya= xuntja ꞌba mateꞌnde= ndiya xi fi ña cha̱ja xuta, ꞌba= ne nkjin xi kio faꞌasꞌen. 14 Tunga xkju= xuntja ꞌba ntꞌe= ndiya xi fi ña kꞌuendukun xuta, ꞌba ne chuba xi masjaire xuntjabiu.
15 ’Tikuendo yojonu ngatꞌare profeta ndesu. Kui xi faꞌekunnu nga tsimaña yojore joni chutsanga xi bi tsꞌen, tunga ngajin inimare tsꞌen= joni tjiundsejen xi ma tsixinu. 16 Xiañu jó kun nchjabiu kionga xio mé= xi saꞌen. Ngatꞌa mé= xi tsaꞌen xuta, kui jo=ni tu xi bajare jngu yantje. ¿A ngijña naꞌya xi bajare uva? ¿A yanaꞌya xi bajare tu higo? 17 Ngayéje ya xi nda, kui= xi bajare tu xi nda. ꞌBa ya xi bi nda, kui= xi bajare tu xi bi nda. 18 Jngu ya xi nda, bi ma bajare tu xi bi nda. ꞌBa jngu ya xi bi nda, bi ma bajare tu xi nda. 19 ꞌBa ngayéje ya xi bi bajare tu xi nda, kui= xi stisun ꞌba xanikjaꞌajin ndiꞌu. 20 ꞌBa mani, xiañu profeta ndesu kionga xio ture.
21 ’Bi ngatsiꞌi xuta xi tsuna̱: “Ji Naꞌen, ji Naꞌen”, kjuaꞌasꞌen ña batexuma Naꞌenchana. Tu kui sani xi tsikꞌetjusun jotsaꞌen mejénre Naꞌenna̱ xi tijña ngankꞌaa, kui= xi kjuaꞌasꞌen kio. 22 Kionga je kjuaꞌe nixtjinbiu, ne nkjin xi kuetsuna̱: “Ji Naꞌen, ji Naꞌen, kikꞌe_nii̱ nijmi ngatꞌare jaꞌenri joni nchja chinga profeta, ꞌba ko jaꞌenri kjiꞌnaxjee̱ isennixtjin xi bi nda, ꞌba nga ko jaꞌenri kjiñeꞌee̱n ne nkjin kjuakun.” 23 Tunga an singojo_ra̱ xutabiu: “Niñajanni tsaꞌbexkun_nuu̱. Tusa tinyantꞌaxinnu jun xi chꞌo kjiñoꞌon.”
Nga ꞌbejña kusun Jesús ngatꞌare jó nchja xi kitsinda ndaba
Lc. 6:47-49; Mr. 1:22
24 ’ꞌBa mani, ngatsiꞌi xuta xi inyantꞌe enbi ꞌba sikꞌetjusun, kui= xi singusunkuaa̱ joni xuta nkjin kakun xi kitsinda ndaba ngasun naxi. 25 ꞌBa ꞌbatsaꞌen tsaꞌa tsiu, ꞌba kuaje ndajio, ꞌba ntjo yeꞌere niꞌyo nga mejénre skanitsꞌin. Tunga bi kiskanitsꞌin ngatꞌa ngasun naxi= kuanda. 26 Tunga ngatsiꞌi xuta xi inyantꞌe enbi ꞌba bi sikꞌetjusun, kui= xi singusunkuaa̱ joni xuta xi tsajainre kjuafaꞌetsjen xi kitsinndasun ndaba ngasun tsumi. 27 ꞌBa ꞌbatsaꞌen tsaꞌa tsiu, ꞌba kuaje ndajio, ꞌba ntjo yeꞌere niꞌyo nga mejénre skanitsꞌin. ꞌBa kiskanitsꞌin ꞌba jekjua yeje niꞌyabiu.
28 ꞌBa kionga Jesús je kinchja yeje enbi, ꞌñu kuakunre ngatsiꞌi xuta ngatꞌare jotsaꞌen yakuya. 29 Ngatꞌa yakuya joni tsa xa nkꞌa tjinre. ꞌBa bi ꞌbatsaꞌen yakuya joni chjine kjuatexumo.