12
Geeshsha Ayyaanaa Imotata
Ta ishatoo, Geeshsha Ayyaanaa imuwaabaa intte eranau koyais. Intte Xoossaa ammanenna wode, ubba wode kaalliyoogaadankka, haasayenna eeqatukko intte biidoogaa ereeta. Hegaa gishshau, Xoossaa Ayyaanai kaalettiyo asi ooninne, “Yesuusi qanggetto” yaagidi haasayennaagaanne qassi Geeshsha Ayyaanai kaalettikkoppe attin, harai atto issi asinne, “Yesuusi Goda” gaanau danddayennaagaa taani inttena erissais.
Ayyaanaa imoi dumma dumma; shin immiya Ayyaanai issuwaa. Qassi oottiyo oosoi dumma dumma; shin Godai issuwaa. Oosuwaa oottanau dumma dumma ogee de7ishin, he oottiyo oge ubbaa asa ubbau qonccissiya Xoossai issuwaa. SHin asa ubbaa maaddanau, Geeshsha Ayyaanaa qonccissiyo wolqqai ubbaayyo huuphiyan huuphiyan imettiis.
Aissi giikko, Geeshsha Ayyaanai issuwaassi aadhdhida eratettaa haasayaa immees; qassi issuwaassi eratettaa haasayaa immees. He Geeshsha Ayyaanai issuwaassi ammanuwaa immidi, hinkkuwaassi hargganchchaa pattiyo wolqqaa immees. 10 Geeshsha Ayyaanai issuwaassi Xoossai oottiyo malaataa oottiyo wolqqaa immidi, issuwaassi hananabaa yootiyo wolqqaa immees. Issuwaassi ayyaanatu gidduwan de7iya dummatettaa eriyo wolqqaa immidi, issuwaassi dumma dumma qaalan haasayiyo wolqqaa immees. Qassi issuwaassi dumma dumma qaalan haasayidoogaa birshshiyo wolqqaa immees 11 SHin ha ubbabaa oottiyaagee he issi Geeshsha Ayyaanaa. Asa ubbaassi i ba koyiyoogaadan, dumma dumma imuwaa shaakki shaakkidi immees.
Issi Bollan De7iya Dumma Dumma Qommota
12 Kiristtoosi daro qommoti de7iyo issi bolla mala. Bollai daro qommotuppe merettidabaa gidikkokka, issi bolla. 13 Aissi giikko, nuuni Aihuda asa gidikkonne woi Giriike asa gidikko, woi aille gidikkonne woi goqa gidikko, ubbai issi Geeshsha Ayyaanan issi bolla gidanau xammaqettida. Qassi nuuni ubbaikka issi Geeshsha Ayyaanaa uyida.
14 Aissi giikko, bollaassi qommoi daro gidiyoogaappe attin, issuwaa gidenna. 15 Tohoi, “Taani kushe gidenna gishshau, bollaa qommo gidikke” giikko, i hegaa giyoogee bollaa qommo gidiyoogaa digganee? 16 Haittaikka, “Taani aife gidenna gishshau, bollaa qommo gidikke” giikko, i hegaa giyoogee bollaa qommo gidiyoogaa digganee? 17 Bolla ubbai aife xalaala gidiyaakko, waatidi siyanau danddayii? Qassi bolla ubbai haitta xalaala gidiyaakko, waatidi singganau danddayii?
18 SHin Xoossai ba koyidoogaadan, bollaa qommota issuwaa issuwaa bollan wottiis. 19 Ubbai issi qommo gidiyaakko, bollai awan de7anee? 20 SHin qommoti daro gidikkokka, bollai issuwaa.
21 Aifee kushiyaa, “Neeni tana koshshakka” gaanau danddayenna. Woikko qassi huuphee tohota, “Intte tana koshshekketa” gaanau danddayenna. 22 SHin laafa milatiya bollaa qommoti daro koshshiyaageeta. 23 Bollaa qommotuppe bonchchettennabaa nuussi milatiyaageeta nuuni daro bonchcheettees. Qassi nuna yeellayiya bollaa qommotakka keehi bonchcheettees. 24 Nu bollaappe lo77iya baggaa bonchchoi koshshenna; shin bonchchoi pacciyo bollaa qommotussi aadhdhiya bonchchuwaa immanau, Xoossai bollaa issippe gattiis. 25 Bollaa qommoti issoi issuwaassi issi mala qofaa qoppanaappe attin, bollan dummatetti de7anau bessenna. 26 Bollaa qommotuppe issoi seelettikko, bollaa qommoti ubbaikka aara seelettoosona; bollaa qommotuppe issoi bonchchettikko, bollaa qommoti ubbai aarakka ufaittoosona.
27 Intte ubbai Kiristtoosa bolla; qassi huuphiyan huuphiyan intte ubbaikka a bollaa qommota. 28 Xoossai woosa keettan issi issi asata,
koiruwan Yesuusi kiittidoogeeta,
naa77anttuwan hananabaa yootiyaageeta,
heezzanttuwan tamaarissiyaageeta,
hegaappe guyyiyan, Xoossai
oottiyo malaataa oottiyaageeta,
hegaappe guyyiyan, pattiyo wolqqai
de7iyoogeeta,
maaddiyaageeta,
woosa keettaa aissiyaageetanne
dumma dumma qaalan haasayiyaageeta
oottiis.
29 Ubbati Yesuusi kiittidoogeetee? Ubbati hananabaa yootiyaageetee? Ubbati tamaarissiyaageetee? Ubbati Xoossai oottiyo malaataa oottiyoonaa? 30 Ubbaassi pattiyo wolqqai de7ii? Ubbati dumma dumma qaalan haasayiyoonaa? Qassi dumma dumma qaalan haasayidobaa ubbati birshshiyoonaa? 31 SHin ubbaappe aadhdhiya imuwaa minttidi koyite.
Qassi ubbaappe keehi aadhdhiya ogiyaa taani inttena bessana.