13
Abraaminne Looxee SHaahettidosona
Hegaa gishshau Abraami ba keettaayeeranne, baayyo de7iyaabaa ubbaara Gibxxeppe Neegeeba bazzuwaa biis; Looxeekka aara biis. Abraami he wode mehiyan, biraaninne worqqan daro duretiis.
I Neegeebappe denddidi Beeteele gakkanaassi biis; he sohoinne Beeteeleppenne Aayippe gidduwan i koiro ba dunkkaaniyaa tolido sohuwaanne yarshshiyoosaa i koiro keexxido sohuwaa. Yan Abraami GODAA sunttaa xeesiis.
Abraamaara yuuyiya Looxeyyookka miizzai, dorssaa wudeenne dunkkaanee de7ees. SHin eti issippe de7anau etau biittai gidibeenna; etau daro mehee de7iyo gishshau, eti issippe de7anau danddayibookkona. Hegaa gaasuwan Abraama wudiyaa heemmiyaageetu giddooninne Looxe wudiyaa heemmiyaageetu giddon ooshshai kiyiis. He wode Kanaanetinne Parzzeti he biittan de7oosona.
Yaanin Abraami Looxa, “Nuuni ishantta gidiyo gishshau, ta giddooninne ne giddon, ta wudiyaa heemmiyaageetu giddooninne ne wudiyaa heemmiyaageetu giddon ooshsha kessoppa. Biitta ubbai ne sinttan de7ennee? Ane nuuni shaahettoos; neeni haddirssa baggi biikko, taani ushachcha baggi baana; neeni ushachcha baggi biikko, taani haddirssa baggi baana” yaagiis.
10 Yaagin Looxee yuuyi aadhdhi xeellidi, Yorddaanoosa SHaafaa wombbai ubbai biidi Zoo7aara gakkanaassi, GODAA gannatiyaa12 woikko Gibxxe biittaa mala daro haattai de7iyoogaa gidiyoogaa be7iis. (Hegeenne GODAI Sadoomanne Gamoora geetettiya katamata xaissanaappe kase). 11 Hegaa gishshau Looxee baayyo Yorddaanoosa wombbaa ubbaa dooridi, arshsho baggi biis; yaatin eti issoi issuwaappe shaahettidosona. 12 Abraami Kanaane biittan de7i bayiis; shin Looxee wombban de7iya gita katamatu gidduwan uttidi, Sadooma katamaa matan ba dunkkaaniyaa toliis. 13 He wode Sadooma asati iitanne GODAA bolli pala nagaraa oottiyaageeta.
14 Looxee Abraamappe shaahettidoogaappe guyyiyan, GODAI Abraama hagaadan yaagiis; “Xoqqu gaada neeni de7iyoosaappe arshsho bagginne arggo baggi, qassi huuphessa bagginne tohossa baggi xeella. 15 Ha neeni xeelliyo biitta ubbaa taani neeyyoonne ne zariyaayyo merinau immana; 16 taani ne zariyaa sa7aa shafiyaadan darissana; ooninne sa7aa shafiyaa qoodana danddayikko, ne zareekka qoodettana. 17 Dendda; denddada biittaa gomppan pudenne dugenne hininne haanne hemettada be7a; aissi giikko, taani ha biittaa neeyyo immana” yaagiis.
18 Yaagin Abraami ba dunkkaaniyaa shoddidi, Kebroona kataman de7iya Mamire wolatu gitatu matan de7anau biis. Hegan GODAAYYO yarshshiyo sohuwaa keexxiis.
12 13:10 GODAA gannatiyaa: Hagaa giyoogee “Edene Gannatiyaa” giyoogaa.