2
Salotinne sa7ai etan de7iyaabai ubbabai hagaadan oosetti polettiis. Xoossai ba oottido oosuwaa usuppuntta gallassi polidi, ba oottido ooso ubbaappe laappuntta gallassi shemppiis. Qassi Xoossai laappuntta gallassaa anjjiisinne geeshsha oottiis; aissi giikko, Xoossai ba oottiyo oosuwaa wurssidi shemppidoi he gallassaana. Salotinne sa7ai merettidoogee hagaadaana.
Edene Gannatiyaabaa
GODAI Xoossai sa7aanne salota medhdhido wode, sa7aa bollan mittinne maati mokkibeenna; carshshinne caaribeenna; aissi giikko, GODAI Xoossai ira bukissiichchibeenna; qassi biittaa oottiya asinne baawa. Gidikkonne sa7aappe haattai pude kiyidi, biittaa ubbaa irxxissees. Hegaappe guyyiyan, GODAI Xoossai biittaa baanaappe issi asa1 medhdhiis; medhdhidi a siiriyan de7o shemppuwaa shemppi gelissiis; yaatin bitanee paxa de7iya asa gidiis.
GODAI Xoossai awai mokkiyoosaa baggaara Edene giyoosan gannatiyaa kase tokkiis; yan ba medhdhido bitaniyaa wottiis. GODAI Xoossai xeellanau lo77iya, maanaukka mal77iya ubba qommo mittaa biittaappe mokissiis. Gannatiyaa gidduwan de7o mittaanne lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa wottiis.
10 Gannatiyaa ushshiya shaafaa haattai Edeneppe goggees. Edeneppe kiyidoogaappe guyyiyan, oiddu shaafa kiyi shaahettees. 11 Koiro shaafaa sunttai Pishoona; Pishooni worqqai de7iyo Hawiila giyo biitta ubbaa bollan goggees. 12 He biittaa worqqai geeshsha worqqa; qassi al77o shittoinne keehi lo77iya shuchchai yan de7ees. 13 Naa77antto shaafaa sunttai Giyoona; Giyooni Toophphiyaa biitta ubbaa bollan goggees. 14 Heezzantto shaafaa sunttai Xegiroosa; Xegiroosi Asooreppe arshsho baggaara goggees. Qassi oiddantto shaafai Efiraaxiisa.
15 Bitanee Edene Gannatiyaa oottana malanne naagana mala, GODAI Xoossai a efiidi wottiis. 16 Wottidi GODAI Xoossai bitaniyaa, “Gannatiyaa mittaa teeraa ubbaappe neeni maana giikko ma; 17 shin lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa teeraappe mooppa; aissi giikko, neeni appe miido gallassi tumu haiqqana” yaagidi azaziis.
18 Hegaappe guyyiyan GODAI Xoossai, “Bitanee barkka de7iyoogee lo77o gidenna; taani ayyo injjetiyaabaanne a maaddiyaabaa kessana” yaagiis.
19 GODAI Xoossai kase meheta ubbaa, do7ata ubbaanne saluwaa kafota ubbaa biittaappe medhdhiis; qassi bitanee eta woigi sunttiyaakkonne siyanau akko ehiis; ehin bitanee paxa de7iya meretata ubbaa sunttido sunttai eta suntta gididi attiis. 20 Hegaadan bitanee meheta ubbaa, saluwaa kafotanne bazzo do7ata ubbaa sunttiis; shin Addaamessi2 injjetiyaabinne a maaddiyaabi beettibeenna.
21 Hegaa gishshau GODAI Xoossai bitaniyaa xiskkuwaa kairissiis; i xiskkuwaa kairidaashin, a miyyiyaa meqettaappe issuwaa ekkidi, he sohuwaa ashuwaa kunttiis. 22 Kunttidi GODAI Xoossai bitaniyaappe ekkido meqettaa macca asa kessiis; yaatidi o bitaniyaakko ehiis. 23 Ehin bitanee; “Hayyashsho! Ha meqettiyaa ta meqettaappe, ha ashiyaakka ta ashuwaappe ekettidaaro; akka attuma asaappe ekettido gishshau, macca asa geetettu”3 yaagiis. 24 Hegaa gishshau asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asho gidoosona. 25 Bitaneenne a keettaayyiyaanne naa77aikka kallo xiire de7oosona; shin issoi issuwau yeellatokkona.
1 2:7 Asa: “Asa” giyoogee Ibraawetto qaalan “Adam” geetettees; “Adamaa” giyoogee “Biittaa” geetettees; hegaassi naa77u qaalati issoi issuwaa milatoosona. 2 2:20 Addaama: Ibraawetto qaalan “Addaama” giyo sunttai “Asa” giyoogaa. 3 2:23 “Attumaasa” giyoogee Ibraawetto qaalan “Ish” geetettees; “Maccaasa” giyoogee “Ishshah” geetettees; hegaassi naa77u qaalati issoi issuwaa milatoosona.