43
Yooseefa Ishantti Biniyaamaara Simmidi Gibxxe Biidosona
Ha77inne koshai Kanaane biittan wolqqaamiis. Yaanin eti Gibxxeppe ehiido kattaa ubbaa mi wurssirggin, eta aawai, “Qassikka guyye biidi nuuyyo amarida katta woommite” yaagiis.
SHin Yihudai a, “He bitanee nuna, ‘Intte ishai inttenaara yaana xayikko, ta som77uwaa zaari be7ekketa’ yaagidi mintti yootiis. Neeni nu ishaa nunaara yeddikko, nuuni duge biidi neeyyo kattaa shammana. SHin neeni a yeddennabaa gidikko, nuuni duge bookko; aissi giikko, he bitanee nuna, ‘Intte ishai inttenaara xayikko, intte ta som77uwaa zaari be7ekketa’ giis” yaagiis.
Yaagin Israa7eeli, “Intte, ‘Nuuyyo hara ishai de7ees’ giidi odidi ha metuwaa ta bolli aissi ehiidetii?” yaagiis.
Yaagin eti a, “He bitanee nubaanne nu so asaabaa mintti oichchiis. I nuna, ‘Intte aawai ha77inne paxa de7ii? Intteyyo hara ishi de7ii?’ yaagidi oichchiis. Oichchin nuuni i oichchidoogaa ayyo zaarida. I nuna, ‘Intte ishaa duge haa ehiite’ gaanabaa nuuni aibin eranee?” yaagidosona.
Yihudai ba aawaa Israa7eela, “Nuunikka neenikka nu naatikka paxa de7ana malanne haiqqennan attana mala, na7aa tanaara yedda; nuuni sohuwaara baana. Na7aa ta waasetettan imma; aban tana oichcha; taani a neeyyo saro zaarada ehaana xayikko, ta de7o ubban ne qanggettai tana gakko! 10 Nuuni gam77ibeennabaa gidiyaakko, hannoode naa77anttuwaa yaa gakkidi simmana shin” yaagiis.
11 Hegaappe guyyiyan eta aawai Israa7eeli eta, “Hegaa gidikko, yaatite; he bitaniyaassi kushe genttiyoobaa ha biittan mokkidabaa ubbaappe lo77iyaabaa doorite; hegeenne balasaane giyo xaliyaa, eessaa, sawuwaa, karbbiyaanne temire lauze giyo mittatu teeraa intte ogoruwan yeggidi ekki biite. 12 Intte ogoruwaa doonan simmida birai balettidabaa gidanau danddayiyo gishshau, biraakka naa77u kushe oottidi ekki biite. 13 Qassi intte ishaanne ekkidi, he bitaniyaakko eesuwan guyye biite. 14 I hinkko intte ishaa yeddana mala, Biniyaaminne inttenaara yaana mala, Ubbaa Danddayiya Xoossai he bitanee intteyyo qarettanaadan ootto. Tana gidikko, ta naatuppe mela attikkonne attaas” yaagiis.
15 Hegaa gishshau he asati immiyoobatanne naa77u kushe biraanne qassi Biniyaamanne ekkidosona. Eti duge Gibxxe biidi, Yooseefa sintti shiiqidosona. 16 Yooseefi Biniyaama etaara be7ido wode, ba keettaa halaqaa, “He asata ta soo ekkada ba; issi mehe shukkada giigissa; eti seeta gallassan laaxaa tanaara moosona” yaagidi azaziis.
17 Yaatin i Yooseefi ayyo yootidoogaadan he asata Yooseefa soo efiis. 18 Asati Yooseefa soo biido gishshau, yayyidosona; eti, “Nuuni hagaa yiidoi koiro nu ogoruwaara simmidi biida biraa gishshaassa; i nuna wadhdhanau, ailletettan haaranaunne nu hareta ekkanau hanees” yaagidi qoppidosona.
19 Hegaa gishshau eti Yooseefa keettaa pengge gakkidi, keettaa halaqaa haasayissidosona; 20 “Ta godau, nuuni koiro kattaa woommanau hagaa yiida; 21 simmiiddi nuuni qammaa aqiyoosan ogoruwaa birshshidi, huuphiyan huuphiyan nu birai paccennan nu ogoruwaa doonan de7iyaagaa demmida; hegaa gishshau ha77i nuuni a guyye ekkidi yiida. 22 Qassi nuuni kattaa woommanau hara biraakka ehiida. Nu biraa nu ogoruwaa ogoruwaa doonan ooni wottidaakkonne erokko” yaagidosona.
23 Yaagin i eta, “Hegee aikkobaa; yayyoppite! Intte Xoossai, intte aawaa Xoossai, intte ogoruwaa giddon intteyyo biraa immiis; taani intte biraa ekkaas” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, i Simoona etakko kessiis.
24 He bitanee he asata Yooseefa soo efiidi, eta tohuwaayyo haattaa ehin, bantta tohuwaa meecettidosona. Eta haretuyyo harqquwaa yeggiis. 25 Yooseefi seeta gallassi yin immanau, eti bantta immiyoobaa ayyo giigissidosona; aissi giikko, eti yan maanaagaa siyi uttidosona.
26 Yooseefi ba soo gelido wode, eti soo ehiido bantta immiyoobaa son ayyo immidosona; eti a sinttan sa7aa gakkidi ziggidosona. 27 I eta sarotettaa oichchi simmidi, “Intte taayyo yootido intte aawai ceegai lo77oo? Ha77inne i paxa de7ii?” yaagiis.
28 Yaagin eti, “Ee, ne ashkkarai, nu aawai ha77ikka paxa de7ees; i lo77o” yaagidi hokkidi ayyo ziggidosona.
29 I ba aayee na7aa Biniyaama be7ido wode eta, “Intte yootido wurssetta kaalo intte ishai hagee?” yaagiis. Qassi i Biniyaama, “Ta na7au, nena Xoossai anjjo” yaagiis. 30 Yooseefi a ishai ayyo gomppan michchido gishshau, yeekkanau issisaa lauhu giis. I ba dumma qol77uwaa gelidi yan yeekkiis.
31 I ba som77uwaa meecettiichchidoogaappe guyyiyan kiyidi, bana minttettidi, “Qumaa aattite” yaagiis.
32 Eti ayyo dumma, he ishanttayyo dumma, hegan aara miya Gibxxe asatuyyo dumma aattidosona; aissi giikko, Gibxxe asati Ibraawe asatuura issippe mookkona. Hegee Gibxxe biittaa asata sheneyiyaabaa. 33 Eti Yooseefa sinttan bairai ba bairatettaadan, kaaloi ba kaalotettaadan maaran uttidosona. Eti issoi issuwaa xeellidi, eta waati utissidaakko be7idi garamettidosona. 34 Yooseefa maaddaappe etau qumaa gishiyo wode, Biniyaamayyo gakkidaagee haratuugaappe ichchashu kushe darees; yaatin eti ufaittiiddi aara miidosonanne uyidosona.