46
Yaaqoobinne A So Asai Duge Gibxxe Biidosona
Israa7eeli baayyo de7iyaabaa ubbaa ekki denddidi, Berssaabeha gakkiis; gakkidi i ba aawaa Yisaaqa Xoossaayyo yarshshuwaa yarshshiis. Yarshshin Xoossai qammi aimuwan a, “Yaaqoobaa, Yaaqoobaa” yaagiis.
Yaagin i, “Yee” giidi koyiis.
Koyin a, “Taani Xoossaa, ne aawaa Xoossaa; neeni duge Gibxxe baanau yayyoppa; aissi giikko, taani nena yan gita kawotetta kessana. Taani nenaara issippe Gibxxe baana; qassi taani ne zerettaa yaappe kessana. Yooseefi ba kushiyan ne aifiyaa shiishshana” yaagiis.
Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi Berssaabehappe denddiis; Israa7eela attuma naati bantta aawaa Yaaqooba, bantta naatanne bantta maccaasata Gibxxe kawoi etau kiittido paraa gaariyan wottidi efiidosona. Eti Kanaane biittan haarido aquwaanne mehe ubbaa efiidosona. Yaaqoobinne a zeretta ubbai aara Gibxxe biidosona. I ba attuma naatanne ba naatu attuma naata, ba macca naatanne ba naatu macca naata, hegeenne ba zerettaa ubbaa banaara Gibxxe efiis.
Yaaqooba Yeletaa
Israa7eelaara Gibxxe biitti biida Israa7eela naatu sunttai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa.
Yaaqooba baira na7ai Roobeela; Roobeela attuma naati Hanooka, Paalu, Hexiroonanne Karmma. 10 Simoona attuma naati Yimu7eela, Yaamiina, Ohaada, Yaakiina, Xoohaaranne Kanaane mishiree na7aa SHaa7ula. 11 Leewi attuma naati Gershshoona, Qahaatanne Maraara. 12 Yihudaa attuma naati Eera, Oonaana, SHeela, Paareesanne Zaraaha; shin Eerinne Oonaani Kanaane biittan haiqqidosona. Paareesa attuma naati Hexiroonanne Hamuula. 13 Yisaakoora attuma naati Tolaa7a, Puuwa, Yaashuubanne SHimiroona. 14 Zaabiloona attuma naati Sereeda, Eloonanne Yaahila7eela. 15 Hageeti Liya Masphphexoomiyan Yaaqoobau yelido attuma naata; i macca na7iyaa Diino. Hageeti a naatinne naatu naati muleera hasttamanne heezza.
16 Gaada attuma naati Xafoona, Hagga, SHuuna, Exiboona, Eri, Aroodanne Ar77eela. 17 Aseera attuma naati Yimina, Yishiwa, Yishiwaahanne Barii7a; eta michchiyaa Seraaho. Barii7a attuma naati Hebeeranne Malkki7eela. 18 Laabaani ba na7ee Liyiyyo immido Zilppa Yaaqoobau yelido naati hageeta; eti muleera tammanne usuppuna.
19 Yaaqooba keettaayee Raaheeli attuma naati Yooseefanne Biniyaama. 20 Oona katamaa qeesiyaa PHoxiifeera na7iyaa Asinaata Yooseefayyo Gibxxen Minaasanne Efireema yelaasu. 21 Biniyaama naati Belaa7a, Bekeera, Ashibeela, Geera, Naa7imaana, Eeha, Roosha, Muppiima, Huppiimanne Arada. 22 Yaaqoobau yelettida Raaheeli attuma naati hageeta; eti muleera tammanne oidda.
23 Daana attuma na7ai Hushiima. 24 Nifttaaleema attuma naati Yaahixi7eela, Guuna, Yexeeranne SHiileema. 25 Laabaani ba na7ee Raaheeliyyo immido Baala Yaaqoobau yelido naati hageeta; eti muleera laappuna.
26 Yaaqoobaara Gibxxe biida, a gulbbataappe yelettidaageeti, a naatu keettaayeta gujjennan, muleera usuppun tammanne usuppuna. 27 Gibxxen Yooseefayyo yelettida naa77u naata gujjin, Gibxxe biida Yaaqooba so asai muleera laappun tamma.
Yaaqoobinne A So Asai Gibxxen De7idosona
28 Geseema biittan mokkana mala, Yaaqoobi Yihudaa baappe sinttau Yooseefakko kiittiis; eti Geseema gakkido wode, 29 Yooseefi ba para gaariyaa giigissidi, ba aawaa Israa7eelaara gaittanau Geseema biis. Yooseefi ba aawaa demmidosaarakka a qooriyan xaaxetti qoommidi, daro wodiyaa yeekkiis.
30 Israa7eeli Yooseefa, “Neeni paxa de7ishin, taani ne aifiyaa be7ido gishshau, ha77i taani haiqqikkonne aikkobaa” yaagiis.
31 Hegaappe guyyiyan, Yooseefi ba ishanttanne ba aawaa so asata, “Taani Gibxxe kawuwaakko baana; baada ayyo, ‘Kanaane biittan de7iya ta ishanttinne ta aawaa so asai taakko yiidosona. 32 Eti dorssa henttanchcha; eti mehe heemmoosona; eti banttanaara bantta dorssata, bantta miizzatanne banttayyo de7iyaabaa ubbaa ekkidi yiidosona’ yaagana. 33 Kawoi inttena xeesissidi, ‘Intte oosoi aibee?’ yaagidi oichchikko, 34 intte ayyo, ‘Nuuni ne ashkkarati naatettaasappe doommidi, nu aawatudankka mehiyaa heemmeettees’ yaagite. Yaagikko i inttena Geseema biittan wottana; aissi giikko, dorssa henttanchcha ubbi Gibxxe asan karettidabaa” yaagiis.