49
Yaaqoobi Ba Naata Anjjiis
Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobi ba attuma naata xeesissidi hagaadan yaagiis; “Sinttappe intteyyo hananabaa taani intteyyo yootana mala shiiqite.
 
“Inttenoo Yaaqooba naatoo,
issippe shiiqidi siyite;
intte aawai Israa7eeli intteyyo yootiyoobaa ezggite.
 
“Roobeelaa, ta baira na7au,
neeni ta wolqqaa;
ta minotettaayyo koiruwaa.
Neeni bonchchuwankka wolqqankka ubbaappe aadhdhiyaagaa.
Neeni di7o mala; eqqosan de7akka;
neeni ubbaappe aadhdhiyaagaa gidakka.
Aissi giikko, neeni ne aawaa hiixaa kiyadasa;
ne awaa arssaa tunissadasa.
 
“Simooninne Leewi ishantta;
eta bisoi makkalatettau ola miishsha.
Taani eta zoretan gelikke;
taani eta shiiquwankka uttikke.
Aissi giikko, eti bantta hanqquwan
asa woridosonanne banttana ekka ekka gin,
boorata gilddayidosona.
Eta suulo hanqqoinne
eta meqettaa iitatettai qanggettidaagaa gido!
Taani eta Yaaqooba asaa giddon laalana;
Israa7eela biittan piskki oottana.
 
“Yihudau, ne ishantti nena galatana.
Ne kushee ne morkketu piillanttiyaa oiqqana.
Ne aawaa naati neeyyo hokkidi ziggana.
Yihudau, neeni wodala gaammo.
Ta na7au, neeni shankkaappe woridi simmidi,
cogochchidi zin77ida gaammo mala.
Neeni asi bosherettanau koyenna macca gaammee mala.
10 Haariyaagee yaana gakkanaashin,
kawotaa xam77ai Yihudaappe,
deriyaa haariyaageetu gatimai a toho giddoppe shaahettenna.
Qassi dere asai ayyo azazettana.
11 I ba hariyaa woiniyaa anuwan,
ba hare maraa muruta woiniyaa turan qachchana.
I ba afalaa woiniyaa eessan,
ba maayuwaa suutta milatiya woiniyaa eessan meeccana.
12 A aifee woine eessaappe aadhdhi dulkkana;
a achchaikka maattaappe aadhdhi booxxana.
 
13 “Zaabiloonee abbaa doonan de7ana;
i abbaa doonan markkabeti eqqiyo soho gidana;
a zawai Sidoona gakkana.
 
14 “Yisaakoori mino hare;
caaniyo naa77u joinetuppe gidduwan zin77i bayees.
15 I ba shemppiyoosai lo77o gidiyoogaanne
ba biittai ufaissiyaagaa gidiyoogaa be7iyo wode,
caanaa tookkanau ba hashiyaa ziqqi oottidi,
ailletettaa ooso oottana.
 
16 “Daani Israa7eela zaretuppe
issuwaa gidiya ba asaa bolli daannatana.
17 Daani oge doonan de7iya shooshsha;
paraa toggidaagee guyye kunddana mala
paraa ginddiyaa dukkiya,
ogiyan de7iya haso.
 
18 “Abeet GODAU, taani neeni ashshanau naagais.
 
19 “Gaadi bonqqiyaageetun deshettana;
shin ikka eta paanaa kaallidi
eta bonqqana.
 
20 “Aseera oittai ordde;
kawotuyyo i lo77o qumaa immana.
 
21 “Nifttaaleemi qashettennan yeda de7iya,
lo77o marata yeliya genessa.
 
22 “Yooseefi aifiyaara herxxexxida woine tura.
I pulttuwaa matan herxxexxa aifiyaara de7iya,
daashshaikka godaappe bollaara zaa7iyo woine tura.
23 Wonddafiyaa dukkiyaageeti
a bolli woraajjidosona;
woraajjidi bantta zubbiyan
dukkidosonanne muddidosona.
24 A wonddafee minni uttiis;
a qeseekka minnidi gam77iis.
Hegeenne Yaaqooba Wolqqaamaa kushiyaa gaasuwaana,
ne henttanchchaa, Israa7eela Zaallaa gaasuwaana,
25 nena maaddiya ne aawatu Xoossaa gaasuwaananne,
nena bolla saluwaa anjjuwan,
garssa ciimmaa anjjuwan,
xanttaa anjjuwaaninne
yeliya uluwaa anjjuwan
anjjiya,
Ubbaa Danddayiya Xoossaa gaasuwaana.
26 Ne aawaa anjjoi beni deretu anjjuwaappekka
merinaasappe de7iya keratu anjjuwaappekka aadhdhees.
Hagee ubbai Yooseefa huuphiyan,
ba ishanttu giddon halaqa gidiyaagaa liiphiyan shemppo.
 
27 “Biniyaami bonqqiya wanggireello.
Ba shankkatidobaa maallado mees;
ba omooddidobaa omarssi shaakkees” yaagiis.
28 Hageeti tammanne naa77u Israa7eela zareta; qassi eta aawai eta huuphiyan huuphiyan etau bessiya anjjuwaa anjjiiddi etayyo giidobai hagaa.
Yaaqooba Haiquwaa
29 Hegaappe guyyiyan, i eta hagaadan yaagidi azaziis; “Taani ta maizza asatun gaittana hanais; tana Hiitiyaa Efiroona gaden de7iya gonggoluwan, ta aawatuura moogite. 30 Hegeenne Kanaane biittan, Mamire matan de7iya, Maakipheela giyo gonggoluwaa; hegee Abrahaami moogossi Hiitiyaa Efiroonappe a gadiyaara shammido gonggoluwaa. 31 Abrahaaminne a keettaayyiyaa Saara yan moogettidosona; Yisaaqinne a keettaayyiyaa Ribiqa yan moogettidosona; taani qassi Liyo yan moogaas. 32 He gadeenne an de7iya gonggoloi Hiitetuppe shamettidaagaa” yaagiis.
33 Yaaqoobi ba naatuyyo azazuwaa wurssido wode, ba tohuwaa pude ba hiixau shiishshi ekkidi, haiqqi aggiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis.