19
Kawoi Hizqqiyaasi Isiyaasa Zoriyaa Oichchiis
(Isiyaasa 37:1-7)
Kawoi Hizqqiyaasi hegaa siyido wode, ba maayuwaa pooshshiis; pooshshidi waaruwaa maayidi, GODAA Beeta Maqidasiyaa geliis. Kawo keettan aawatiya Eliyaaqiimi, waanna xaafee SHeebininne cima qeeseti waaruwaa maayidi, Amoxa na7aa hananabaa yootiya Isiyaasakko baana mala kiittiis. Kiittin eti Isiyaasakko biidi, “Hizqqiyaasi hagaadan yaagees; ‘Hachchi gallassai meto gallassa, seera gallassanne yeella gallassa. Hegeekka na7i yelettanau wodee gakkin, bannakkada yelanau maccaaseessi wolqqi xayiyoogaa mala. De7o Xoossaa cayanaadan, a godai, Asoore kawoi, kiittido gadaawaa qaalaa ubbaa GODAI, ne Xoossai siyennan aggenna. Qassi GODAI, ne Xoossai he siyido qaalaa daafan a qaxxayennan aggenna. Hegaa gishshau, nu asaa giddon palahi attanaageetussi woossa!’ yaagees” yaagidosona.
Kawuwaa Hizqqiyaasa ashkkarati Isiyaasakko yiido wode, Isiyaasi eta hagaadan yaagiis; “Intte godaassi hagaadan yaagidi odite; ‘GODAI nena, “Asoore kawuwaa ashkkarati tana cayishin, neeni siyido cashshaa qaalaassi yayyoppa. Be7a, oduwaa siyidi, i ba biitti simmana mala, taani a giddon issi ayyaanaa wottana. Yaatada i ba biitti biidi, yan bisuwan i haiqqanaadan taani a oottana” yaagees’ yaagite” yaagiis.
Asooreti Haranttuwaakka Naassidosona
(Isiyaasa 37:8-20)
Asoore kawoi Laakisha katamaappe denddidi biichchidoogaa Asooretu gadaawai siyidi, guyye simmiis. Simmidi kawoi Liibina kataman olettiyaagaa demmiis.
Kawoi Sanaakireebi, “Toophphiyaa Kawoi Tirihaaqi nena olanau yiis” yaagiyo oduwaa siyiis. Siyidi Hizqqiyaasassi hagaadan yaagidi kiittiis; 10 “Yihudaa Kawuwau Hizqqiyaasaa, neeni ammanettiyo xoossai nena, ‘Yerusalaamee Asoore kawuwaa kushiyan gelenna’ yaagidi cimmoppo. 11 Be7a, Asoore kawoti biittata ubbaa muleera xaissidi, eti oottidobaa neeni siyadasa. Yaatin neeni attuutee? 12 Beni ta maizza aawati bashshido biittatu xoossati, hegeetinne Gozaana, Kaaraanenne Rexeefa biittatu xoossatinne Talassaaran de7iya Edene asaa xoossati he biittata bashshaappe ashshidonaa? 13 Hamaata kawoi, Arifaada kawoi, Safariwaima kawoi, Henaa7a kawoinne Iiwa kawoi awan de7iyoonaa?” yaagidi kiittiis.
14 Hizqqiyaasi dabddaabbiyaa kiitettida asatuppe ekkidi nabbabiis. Nabbabido dabddaabbiyaa GODAA Beeta Maqidasiyaa ekki efiidi, GODAA sinttan micciis. 15 Yaatidi GODAA hagaadan yaagidi woossiis; “Abeet GODAU, kiruubetuppe gidduwan uttiya Israa7eela Xoossau, sa7aa kawotettatu ubbaa bolli ne xalaalai Xoossaa. Saluwaanne sa7aa neeni medhdhadasa. 16 Abeet GODAU, ne haittaa haa yeggada siya. Abeet GODAU, ne aifiyaa pogada xeella. Nena, de7o Xoossaa cayanau Sanaakireebi kiittido qaalaa siya. 17 Abeet GODAU, Asoore biittaa kawoti kawotettatanne eta biittaa bashshidoogee ee tuma. 18 Eta xoossata taman xuuggi xaissidosona; aissi giikko, eta xoossati wonikka asa kushee massidi kessido mittanne shuchchanne gidiyo gishshau, tumu xoossata gidokkona; hegaa gishshau, eti eta xaissidosona. 19 Abeet GODAU, ne xalaalai Xoossaa gidiyoogaa sa7aa kawotettati ubbai erana mala, ha77i simmi, GODAU, nu Xoossau, neeni nuna a kushiyaappe wotta ekka!” yaagidi woossiis.
Isiyaasi Kawuwaassi Yeddido Kiitaa
(Isiyaasa 37:21-38)
20 Hegaappe guyyiyan, Amoxa na7ai Isiyaasi Hizqqiyaasassi hagaadan yaagidi kiittiis; “GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; ‘Neeni Asoore Kawuwaa Sanaakireeba gaasuwan tana woossido woosaa siyaas’ yaagees. 21 GODAI Sanaakireebabaa hagaadan yaagidi haasayees;
“ ‘Xiyoonen de7iya asai nena karees;
Yerusalaame asai ba huuphiyaa qaattidi, nena qoosees.
 
22 “ ‘Neeni cayidoogeenne
toochchidoogee oonee?
Neeni o bollan ne qaalaa
xoqqu oottada haasayadii?
Qassi otoruwan oona
xoqqu gaada xeelladii?
Hegaa neeni oottidoi ta bollaana,
Israa7eela Geeshshaa bollaana gidennee!
23 Neeni kiittido asatu baggaara
GODAA cayadasa.
Qassi hagaadan yaagadasa;
“Taani taayyo de7iya cora paraa gaaretun
xoqqa deretu huuphiyaa,
Liibaanoosa Deriyaa kiikiyaa kiyaas.
Kiyada ubbaappe aduqqiya zigatanne
ubbaappe lo77iya xiiddata qanxxaas.
Taani ayyo wurssetta gaxaanne
tuujjuma woraa gakkaas.
24 Taani allaga biittatun haatta ollata
bookkada, haattaa etappe uyaas.
Gibxxe biittan goggiya haatta ubbaa
taani ta tohuwaa gomppan yedhdhada melissaas” yaagadasa.
 
25 “ ‘Daro wodiyaappe kase neeni
gimbbettida katamata qoqqofada,
shuchcha keela kessana mala,
taani qofaa qachcha wottidoogaa neeni erabeikkii?
Taani ha77i poliyo halchchota
beni halchcha wottaas.
26 Hegaa gishshau, eta asaayyo
wolqqai ixxin,
eti kauyyidosonanne yeellatidosona.
Eti gade maataa mala;
goshshan mokkida carshshaa mala.
Eti keettaa huuphiyan mokkiya
sharafaadaaninne ka77ennan de7ishin, leegee miido kattaadan hanidosona.
 
27 “ ‘SHin neeni uttiyoosaa,
kiyiyoosaa, geliyoosaanne ta bolli
neeni hanqqettido hanqquwaa taani erais.
28 Neeni ta bolli hanqqettido gishshaunne
ne otoruwaakka taani siyido gishshau,
taani ne siiriyan ta dafuwaa aattana;
ne doonankka ta bixaalaa barssana.
Yaatada ne yiido ogiyaara taani
nena guyye zaarana’
yaagees” yaagiis.
29 Hegaappe guyyiyan, Isiyaasi Kawuwaa Hizqqiyaasa hagaadan yaagiis; “Hagee polettanaagau neeyyo malaatai hagaa: Ha laitti intte azabba mokkida kattaa maana; laitti qassi ha laitti mokkidaagaa azabbaa maana. SHin kaalla laitti intte intte huuphen zeritenne cakkite; woiniyaa turaakka tokkitenne a teeraa miite. 30 Yihudaa asaa atettati xaphuwaa duge yeddidi, bollan aifiyaa aifiya mittaa mala gidana. 31 Aissi giikko, wuriiddi attidaageeti Yerusalaameppe, palahidaageetikka Xiyooneppe kiyana. Ubbaappe Wolqqaama GODAA mishoi hegaa oottidi polana.
32 “Hegaa gishshau, Asoore kawuwaabaa GODAI hagaadan yaagees; ‘Asoore kawoi ha katamaa gelenna; woikko hagan ba wonddafiyaa dukkenna. I ba gonddalliyaa oiqqidi, ha katamaa sintti aadhdhenna; woikko qassi katamaa yuushuwaa biittaa dooriyan diddiqenna. 33 Asoore kawoi ba yiido ogiyaara guyye simmana; i ha katamaa gelenna. Taani GODAI hagaa odaas. 34 Taani ta bonchchuwaa gishshaunne ta ashkkaraa Daawita gishshau, ha katamaa boshissennan ashsha ekkana’ yaagees” yaagiis.
35 He gallassi qammi GODAA kiitanchchai kiyidi, Asoore asai dunkkaanidosan issi xeetanne hosppun tammanne ichchashu sha7u attumaasaa woriis. Yaatin asai maallado suuridi be7iyo wode, haiqqida asaa ahai hegan kumiis. 36 Hegaa gishshau, Asoore Kawoi Sanaakireebi denddidi, guyye simmi biidi, Nanawe kataman uttiis. 37 Issi gallassi Sanaakireebi ba xoossaa Nisirooka Eeqaa Keettan goinniiddi de7ishin, a naati Adiraamelekinne Sar77eexeri bisuwan a woridosona. Woridi Araaraate giyo biitti baqatidosona. A na7ai Asaarihi7 a sohuwan kawotiis.
7 19:37 Asaarihi: Ibraawettuwan “Esar-Haddon” geetettees.