11
Saul ana vigulau i vianinei
14 Muriai Samuel mai Israel i riwei, “Ona nei ma anataputa tana nae au Gilgal ma Saul ana vigulau tana vianinei ma tana amei. 15 Anina ma anatapui i nae au Gilgal ma Bada i voepaepai ma i riwei da Saul lamna taui ai gulau. Ma taui viturana ma mae-kaua pulona i apui Bada awarina ma mai Israel siana i am ma i uma ma i vinuaiai-kaua.”
Saul ana madeḡa 30 maranai i vigulau. Tauna sorodia maiIsrael i rau-etaraveni da mai Ammon maiteni i viḡaiḡaiawa da i vovaiubai. Muriai taui mai Philistia maiteni i viḡaiḡaiawa, Wate nai ravai ai sorodia i maḡa guratana aubaina da mai Israel i rovo. Saul i vipaipai da Samuel ita nae da Bada ita puloi ma muriai ita nae ita viḡaiḡaiawa. Wate Samuel eḡa laḡilaḡina ita nei. Lamna aubaina Saul pulo i apuiBada awarina. Ma Bada i viamlo-ḡaiḡaini. Ma muriai Samuel i ḡetai.