16
Bada David i terei gulau
Bada Samuel i riwei, “Amapo da Saul ma mogumoguei bo? Tau Saul a vaitawanei mai Israel ai gulau. Wate olive monamonana ma vaia ma ma nae au Bethlehem ma Jesse ma inanai. Natunatuna awariei gulau a vinei.”
Wate Samuel i paribelei, “Menanare ana naenei? Saul riwana ina nonori ma ina viraḡeniu.”
Bada i riwa, “Cow ḡaubona ma vinimavoei ma ma nae da ma riwa, ‘Tau a nei viturana pulona ana apui Bada awarina.’ Jesse ma rauḡorei viturana pulona aubaina ma ana viatataiem aiwai ma kauei, rava ana viatataiem ma buloi Tau aubaiu.”
Bada Samuel i ririwei nanare i kauei. Samuel au Bethlehem i ḡeta ma taun babadai ana sisisi i nebelei. Ma i paridadanei, “Ana nuaubam u nei bo?”
Samuel i paribelei, “Ee! A nei da pulo ana apui Bada awarina. Anatapumi ona vokaukauana-melemi ma tana nae pulo aubaina. Ma Jesse natunatuna maiteni i viaiaini ma i paritawanei da i nae pulo apuna aubaina.”
Maranai taui i ḡeta ma Samuel Jesse ana natuevou Eliab i ʼnanai ma ana au nota i riwa i pa, “Wei teverana e maimairi Bada au naona lamna anina ana vinevine.”
Wate Bada Samuel i riwei, “Tau ravana a geduaiei, eḡa inanana bo ana manawa ma notanotai. Bada aiwai e inainanai, rava eḡa ita inananai. Rava tupua e inainanai wate Tau nuapou a inainanai.”
 
10 Nanare da natunatuna anatapui 7 i nei, ma Samuel i riwa, “Bada eḡa aiai ita vinei.”
11 Ma Jesse i paridadanei, “Natunatum anatapui weka bo?”
Jesse i riwa, “Natu umau e mamae wate tauna sipu e paipaini.” Samuel Jesse i riwei, “Riwa ma paritawanei da ina ḡetai da tana am.”
12 Ma Jesse riwa i paritawanei da i nei. Tauna i tupua karawata, tevera inanana aiaina ma matana namanamarana. Bada Samuel i riwei, “Wei tauna! Ma nae ma au kolana olive monamonana ma iwaḡi.”
13 Anina ma Samuel olive monamonana i vaia ma David au kolana i waḡi, kampa taui au matai, ma nai au marana da i nenae Bada ana Arua Vivivireina David maiteni i mae. Ma Samuel i nae au Ramah.
14 Ma Bada Aruana Saul i opu-tawanei ma Bada arua apoapoei i paritawanei i rui au orana da i virovorovoi.
David marina Gulau Saul ana sorodia.