31
Saul ana iraḡe
Mai Philistia mai Israel i viḡaviei au ola Gilboa ma taui mai Israel i virubai ma maḡamaḡaui i viraḡeni. Mai Philistia Saul ma natunatuna i viaḡaḡei da natunatuna Jonathan, Abinadab ma Malki-Shua i viraḡeni. Ḡavia i potopoto kaua Saul au ririvana ma ḡavia ana piduei Saul i tonai ma i vikero-kauei.
Ma Saul ana apia tauavaraina i riwei, “Am sodei ma viraḡeniu. Eḡa ata ḡoei da Philistia-eteni ina vijiboḡiu ma ina virageniu.”
Wate tauna i rovo da viraḡenana i kauana-avei. Ma Saul ana sod i lavui da au manawana i tonei ma au tepana i peu da i ʼraḡe. Maranai ana apia tauavaraina wei i ʼnanai ma tauna nanare ana sod au tepana i peu ma gulau au ririvana i ʼraḡe.