9
Samuel, Saul i buloi gulau
Benjamin ana au dam rava tagogi wavana naenaena ma manemanena i mae wavana Kish. Tauna amana Abiel, ḡoḡana Zeror ma noina Bekorath ma ai magura Aphiah, Benjamin ana damei. Kish natuna Saul i tupua kaua ma laraga inanana aiaina eḡa me laraga ḡelaui au Israel, ma tevera ae manawa.
Maratagogi Kish ana donkey i kwako ma natuna Saul i riwei, “Am taunola ma taravaini ma ona nae donkey ona baiei!”
Saul ma ana taunola donkina i baiana-guratei wate eḡa ita nelaḡai ma i nae da peroveta Samuel ita raugenari da ita vibaḡai da mepa donkey ita baiei.
15 Ma maratomna da Saul ana taunola maiteni ita ḡeta Samuel awarina, Bada Samuel i riwei, 16 “Wenanare marana au maratom oroto laragana Benjamin ana damei ana paritawaneiai. Olive monamonanei kolana ma buloi da ina vimataira da tauna a tereriei da au rava Israel ina vibadei. Tauna mai Israel ina voagui da mai Philistia ina vovaiubai. Au rava mai Israel a inanai i vinuapoapoe ma ai tou awariu agu aubaina a nonori.”